top of page

สมัครวีซ่าออสเตรเลีย ต้องเตรียมอะไรบ้าง!

หากใครกำลังมีเเพลนไปเที่ยวประเทศออสเตรเลีย หนึ่งในสิ่งสำคัญคือการขอวีซ่าท่องเที่ยวให้ผ่าน! ควรเตรียมเอกสารให้พร้อม สมัครวีซ่าเเต่เนิ่นๆ เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาด! เเละได้ไปเที่ยวอย่างสนุก สบายใจรุ้งทองทัวร์รวบรวมรายละเอียดการเตรียมเอกสารสำคัญสำหรับการยื่นวีซ่า มาดูกันเลย!


#1 - ระยะเวลาดำเนินการ7-10 วันทำการ แล้วแต่กรณี ผู้เดินทางทุกท่านต้องมาสแกนลายนิ้วมือด้วยตนเอง


รายละเอียดเอกสารที่ต้องเตรียมในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย


#2 - เอกสารประจำตัว1.แบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าประเทศ (ปัจจุบันประเทศออสเตรเลียจะใช้วิธียื่นขอวีซ่าผ่านออนไลน์เท่านั้นจึงต้องทำการกรอกข้อมูลทั้งหมดผ่านออนไลน์ให้ครบถ้วน )

2.พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ มีอายุใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ใช้หน้าแรกและข้อมูลการเดินทางที่ประทับตราเอาไว้ทุกหน้าทั้งเล่มปัจจุบันและเล่มเก่า (ถ้ามี) ในการอัปโหลดไฟล์

3.รูปถ่าย พื้นหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว (5 x 5 ซม.) ต้องเห็นใบหน้าชัดเจน เห็นหู และคิ้ว มองเห็นศีรษะจนถึงหัวไหล่ ไม่สวมแว่นตา หมวก หรืออุปกรณ์ปิดบังใบหน้า ยกเว้นการใส่ตามหลักทางศาสนา จำนวน 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และต้องเหมือนกันทั้ง 2 รูป ห้ามใช้รูปสแกนจากคอมพิวเตอร์

3.สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน

4.สำเนาเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล / สำเนาทะเบียนสมรส,หย่า (ถ้ามี)

5.เบอร์โทรศัพท์มือถือ,เบอร์โทรศัพท์บ้าน (ถ้ามี)


#3 - หลักฐานการทำงาน1.กรณีเป็นพนักงาน: ขอหนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท ตัวจริง (ภาษาอังกฤษ) โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วัน เดือน ปี ที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา ขอไว้ไม่เกิน 1 เดือนก่อนวันที่ยื่นวีซ่า

2.กรณีแป็นเจ้าของกิจการ: ขอสำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์,ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือใบทะเบียนการค้า ที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือน

3.กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา: ขอหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริง (ภาษาอังกฤษ) ขอไว้ไม่เกิน 1 เดือนก่อนวันที่ยื่นวีซ่า#4 - หลักฐานการเงิน1.รายการเดินบัญชี (Statement) ที่ออกจากธนาคารและมีตราประทับ ย้อนหลัง 6 เดือน (ภาษาอังกฤษ) *เอกสารขอไว้ไม่เกิน 14 วัน ก่อนวันที่ยื่นวีซ่า และโปรดอัพเดทรายการเดินบัญชีล่าสุดให้เป็นวันปัจจุบัน ควรเลือกเล่มบัญชีที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนเงินคงบัญชีไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา

*สถานทูตไม่รับ บัญชีกระแสรายวัน

2.กรณีที่บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางท่านอื่นๆ บริษัทของท่านจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับ (ภาษาอังกฤษ) โดยระบุความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทาง และวันที่เดินทาง พร้อมทั้งแนบหลักฐานการเงินของบริษัทประกอบด้วย#5 - เอกสารประกอบอื่นๆ1.กรณียื่นวีซ่าธุรกิจ: ต้องมีหนังสือเชิญจากประเทศออสเตรเลีย (ภาษาอังกฤษ) โดยควรระบุรายละเอียดให้ชัดเจน เช่น ชื่อ-สกุลผู้ถูกเชิญ, วัตถุประสงค์ของการเดินทางไป, วันที่เดินทางไป-กลับ, ข้อมูลของบริษัทผู้เชิญ เช่น ชื่อผู้ที่ติดต่อได้, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล์ของบริษัทผู้เชิญ ฯลฯ

2.ใบจองตั๋วเครื่องบิน-ไปกลับ

3.ใบจองโรงแรมที่พัก

4.สำหรับผู้เดินทาง ที่อายุ 75 ปีขึ้นไป ต้องมี ใบรับรองแพทย์ ว่าสามารถ เดินทางได้ และ ประกันสุขภาพ สำหรับการเดินทาง


*ในกรณีที่ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางลำพังหรือผู้อื่น

จะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 • สำเนาสูติบัตร

 • หนังสืออนุญาตให้เดินทางจากจากบิดามารดา

 • สำเนาบัตรประชาชนของบิดามารดา

 • หนังสือรับรองการทำงาน ของบิดาหรือมารดา ที่ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้

 • หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน ของบิดาหรือมารดา ที่ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้

*ในกรณีที่ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางกับบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง จะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 • สำเนาสูติบัตร

 • หนังสืออนุญาตให้เดินทางจากจากบิดา หรือ มารดา ที่ไม่ได้เดินทางด้วย

 • สำเนาบัตรประชาชนของบิดา หรือ มารดา ที่ไม่ได้เดินทางด้วย

 • ในกรณีที่ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางกับบิดา หรือ มารดาคนใดคนหนึ่ง ที่มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว ให้แสดงเอกสาร ค.ร. 6 หรือ คำสั่งศาล ที่ระบุว่ามีสิทธิ์ ปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว


หมายเหตุ

 • อายุของวีซ่า และ ประเภทวีซ่า ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถานทูตฯ

 • สำคัญมาก** โปรดจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน และเป็นไปตามความเป็นจริง ทั้งนี้การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง

 • **วันทำการ ไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์


หากไม่อยากวุ่นวายกับการเตรียมยื่นวีซ่า ใช้บริการวีซ่าของเราได้เลย! คลิก! 


2 views0 comments

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page