top of page
MEDICA Dusseldorf (18).jpg

MEDICA 2023

See the future of healthcare

TG Logo.jpeg

งานMEDICA 2023

แฟรงเฟิร์ต - โคโลญจน์ - ดุสเซลดอร์ฟ, เยอรมนี

ชมงานแสดงสินค้าด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพระดับโลกแบบเจาะลึก 3 วันเต็ม!

Date: 11-17 พ.ย. 2023

Period: 7 วัน 4 คืน

สายการบิน: สายการบินไทย (TG) 

thai-airways-logo.png
medica logo.jpeg

DAY 1 

กรุงเทพฯ - แฟรงเฟิร์ต

20:30 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ประตู 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก

23:40 น.

ออกเดินทางสู่นครแฟรงเฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 920

DAY 2 

แฟรงเฟิร์ต – โคโลญจน์

ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – มหาวิหารโคโลญจน์

Image by Eric Weber
Image by Dominik Kuhn
Image by Roman Bürki

05:55 น.

เดินทางถึงสนามบินแฟรงเฟิร์ต หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

นำคณะเดินทางสู่ เมืองเซ็นต์กอร์  บริการอาหารเช้าแบบกล่องบนรถ

สัมผัสกับประสบการณ์ล่องเรือแม่น้ำไรน์ ชมความงดงามและเรื่องราวของปราสาทต่างๆ จากยุคโรมันและชาวเยอรมันเผ่าต่างๆ ที่ยังคงมีมนต์เสน่ห์อย่างไม่เสื่อมคลาย แม่น้ำแห่งนี้ยังก่อให้เกิดเรื่องราวตำนานและบทเพลงต่างๆที่ทำให้ผู้คนหลงใหล

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร  (อาหารท้องถิ่น)

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์ เข้าชม มหาวิหารโคโลญจน์ (Cologne Cathedral) โบสถ์ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งเมืองโคโลญจน์ประเทศเยอรมนี ใช้เวลาสร้างถึง 600 ปี ภายในโดดเด่นด้วยกระจกสี และมีโกศทองของกษัตริย์ทั้งสามถูกเก็บไว้ในตัววิหารด้วย

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร  (อาหารจีน)

พักที่Park Inn by Radisson Köln City West ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 3

ชมงาน MEDICA 2023

Business Day 01: เข้าชมงาน MEDICA 2023 วันแรก

MEDICA Dusseldorf (19).jpg
MEDICA Dusseldorf (17).jpg
MEDICA Dusseldorf (12).jpg

เช้า

อาหารเช้าที่โรงแรม  (บุฟเฟ่ต์)

นำคณะเดินทางสู่ Dusseldorf Messe ในเมืองดุสเซลดอร์ฟ สถานที่จัดงาน MEDICA 2023

 

 

เข้าชมงาน MEDICA 2023 (วันที่ 1) งานที่ใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับภาคการแพทย์ จัดมาแล้วกว่า 40 ปี   เป็นงานแสดงสินค้าทางการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากบริษัทที่เข้าร่วมแสดงงานชั้นนำกว่า 5,100 ราย จาก 70 ประเทศทั่วโลก

รวบรวมเครื่องมือทางการแพทย์อันทันสมัยและนวัตกรรมเวชภัณฑ์ เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมโรงพยาบาลและผู้ที่สนใจเจรจาทางธุรกิจ ชมและศึกษา เทคโนโลยีการแพทย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ, อุปกรณ์และเครื่องมือทดสอบและวินิจฉัย, เทคโนโลยีด้านกายภาพบำบัด, ศัลยกรรมกระดูก

กลางวัน

ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน ซึ่งท่านสามารถเลือกรับประทานได้ภายในงาน

เวลาอันควร คณะพร้อมกันที่จุดนัดพบ 

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร  (อาหารท้องถิ่น)

พักที่Park Inn by Radisson Köln City West ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 4

ชมงาน MEDICA 2023

Business Day 02: เข้าชมงาน MEDICA 2023 วันที่สอง

MEDICA Dusseldorf (10).jpg
MEDICA Dusseldorf (1).jpg
MEDICA Dusseldorf (6).jpg

เช้า

อาหารเช้าที่โรงแรม  (บุฟเฟ่ต์)

 

นำคณะเดินทางสู่ Dusseldorf Messe ในเมืองดุสเซลดอร์ฟ

เข้าชมงาน MEDICA 2023(วันที่ 2)

กลางวัน

ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน ซึ่งท่านสามารถเลือกรับประทานได้ภายในงาน

เวลาอันควร คณะพร้อมกันที่จุดนัดพบ 

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร  (อาหารจีน)

พักที่Park Inn by Radisson Köln City West  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 5

ชมงาน MEDICA 2023

Business Day 03: เข้าชมงาน MEDICA 2023 วันที่สาม

MEDICA Dusseldorf (2).jpg
MEDICA Dusseldorf (16).jpg
MEDICA Dusseldorf (15).jpg

เช้า

อาหารเช้าที่โรงแรม  (บุฟเฟ่ต์)

นำคณะเดินทางสู่ Dusseldorf Messe ในเมืองดุสเซลดอร์ฟ

เข้าชมงาน MEDICA 2023(วันที่ 3)

เที่ยง

ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน ซึ่งท่านสามารถเลือกรับประทานได้ภายในงาน

เวลาอันควร คณะพร้อมกันที่จุดนัดพบ 

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร  (อาหารไทย)

พักที่ Park Inn by Radisson Köln City West ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 6

คโลญจน์ – แฟรงเฟิร์ต, แฟรงเฟิร์ต – กรุงเทพฯ

เที่ยวชมเมืองแฟรงเฟิร์ต – ช้อปปิ้งส่งท้ายที่ย่านถนนซายล์

Image by Sinan Erg
Image by Sanjay B
Image by Lāsma Artmane

เช้า

อาหารเช้าที่โรงแรม  (บุฟเฟ่ต์)

จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ เมืองแฟรงเฟิร์ต ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนี รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการธนาคารการเงินและการค้าหุ้นที่สำคัญของประเทศ

เที่ยง

บ่าย

20:55 น.

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร  (อาหารจีน)

นำคณะเที่ยวชมเมืองแฟรงค์เฟิร์ต  ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงค์เฟิร์ต ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานีรถไฟต้นแบบของหัวลำโพงประเทศไทย ครั้งเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่ 5  จากนั้นเที่ยวชมจัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซึ่งเป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง และถ่ายภาพกับ Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง

อิสระช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายบริเวณถนนสายช้อปปิ้ง ย่านถนนซายล์ (Zeil Street) ถนนสายช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดของประเทศเยอรมนีที่เต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ

 

เวลาอันควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินแฟรงเฟิร์ต เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ

ไม่รวมค่าอาหารเย็น เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ต้องเดินทางไปสนามบิน

ออกเดินทางสู่กลับสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 923

DAY 7

สนามบินสุวรรณภูมิ

เดินทางกลับถึงประเทศไทย

13:45 น.

หมายเหตุ:

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

พร้อมโอกาสในการประสบความสำเร็จทางธุรกิจ

กำหนดการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ  เวลา  สภาพการ จราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น  ซึ่งผู้จัดสามารถเปลี่ยนแปลงได้  โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัย และประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นประการสำคัญ

ที่พัก

โรงเเรPark Inn by Radisson Köln City West ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

เกี่ยวกับโรงเเรม: โรงแรมระดับ 4 ดาวในเครือ Radisson  กรุ๊ป ตั้งอยู่ในสถานที่ที่เดินทางสะดวก เช่น cathedral, old town

Google map: link

เกี่ยวกับงาน

MEDICA 2023

งานแสดงสินค้าทางการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

พบกับเทคโนโลยีทางการแพทย์แห่งอนาคตได้แล้ววันนี้!

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเทคนิคการแพทย์!

MEDICA งานแสดงสินค้าด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพระดับโลกป็นเวลากว่า 40 ปีที่ได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก เป็นงานแสดงสินค้าทางการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ดึงดูดผู้แสดงสินค้าหลายพันรายจากกว่า 50 ประเทศ ที่มาร่วมจัดแสดงงาน  นอกจากนี้ ในแต่ละปีบุคคลชั้นนำจากสาขาธุรกิจ การวิจัย และการเมืองต่างให้เกียรติงานระดับ Top Class งานนี้ ด้วยการมาร่วมงาน ควบคู่ไปกับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศและระดับนานาชาติหลายหมื่นคน และผู้เข้าชมงานที่มีอำนาจตัดสินใจจากภาคเอกชน สถานที่จัดงานที่กว้างขวางและโปรแกรมที่ทะเยอทะยาน ซึ่งนำเสนอนวัตกรรมทั้งหมดสำหรับการดูแลผู้ป่วยนอกและการรักษาทางคลินิก

รอคุณอยู่ที่ดุสเซลดอร์ฟ เยอรมนี...

medica2023 banner.png
Medica2023 banner3.png

หัวข้อการจัดงาน MEDICA 2023

Medica 2023 equipment device.jpeg

1. การถ่ายภาพและการวินิจฉัย / อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์

พบกับอุปกรณ์การถ่ายภาพและการวินิจฉัย / เทคโนโลยีทางการแพทย์ทั้งหมด รวมถึงอุปกรณ์การผ่าตัดเฟอร์นิเจอร์ทางการแพทย์ และการตกแต่งพิเศษสำหรับโรงพยาบาลและสถานพยาบาล

MEDICA Dusseldorf (21).jpg

จัดแสดงเทคโนโลยีทางการแพทย์ทั้งหมด รวมถึงส่วนต่อประสานที่สำคัญในรูปแบบของการบูรณาการข้ามศาสตร์ พบกับนวัตกรรมที่หลากหลายในการรวบรวมข้อมูลและการสร้างเครือข่าย รวมถึงหัวข้อหลักๆ ของ eHealth, mHealth และ pHealth

2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ  IT Solutions

Medica 2023 laboratory eqipment.jpeg

เข้าถึงหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดทั่วโลกสำหรับเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการและการทดสอบวินิจฉัย ประสิทธิภาพของห้องปฏิบัติการและเทคโนโลยีการวิเคราะห์ทางคลินิก ที่ครอบคลุมมากที่สุด

3. อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ / การตรวจวินิจฉัย

4. เทคโนโลยีกายภาพบำบัด / ศัลยกรรมกระดูก

ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ และการใช้งานทางกายภาพบำบัดที่ครอบคลุม

พบกับตัวแทนจำนวนมากของนวัตกรรมขาเทียม กายอุปกรณ์ชั้นนำ และเทคโนโลยีการฟื้นฟูที่ทันสมัย

Image by Kyle Kranz
MEDICA Dusseldorf (12).jpg

5. ผลิตภัณฑ์ใช้แล้วทิ้ง และวัสดุสิ้นเปลือง

ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ สุขอนามัย เสื้อผ้า สิ่งของใช้แล้วทิ้ง และอื่นๆ อีกมากมายจากโลกของสินค้า
และวัสดุสิ้นเปลือง ที่นี่มุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมและประสิทธิภาพสำหรับโรงพยาบาลและแนวทางปฏิบัติ

6. การจัดแสดงร่วม

พบกับส่วนการแสดงสินค้าร่วมที่จัดแสดง เทคโนโลยีไฟฟ้าการแพทย์ / เทคนิคทางการแพทย์รวมทั้งนวัตกรรมทางการแพทย์ จากทั่วโลกกว่า 150 ชาติ 

Image by Accuray

อัตราค่าบริการต่อท่าน (บาท)

อัตราค่าบริการ MEDICA 2023 งานแสดงสินค้าด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพระดับ

กำหนดการเดินทาง: 11-17 พ.ย. 2023

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน                132,000.-

กรณีพักห้องเดี่ยวชำระเพิ่ม              25,000.-

หมายเหตุ:

อัตราข้างต้นสำหรับคณะเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการ หรือแปลงการเดินทางในกรณีผู้เดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน

INCLUDED ค่าบริการรวม

 1. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้น Economy Class โดยสายการบินไทย (TG) ตามที่ระบุในรายการ

 2. ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก. และค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมต่างๆ ทั้งนี้เป็นอัตรา ณ ปัจจุบัน โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับเพิ่มขึ้นได้ตามที่สายการบินกำหนด ซึ่งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนในกรณีที่มีการปรับราคาสูงขึ้นได้ในอนาคต

 3. รถปรับอากาศมาตรฐาน นำเดินทางตามรายการ

 4. ที่พักโรงแรม 4 คืน พร้อมอาหารเช้า พักห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า

 5. อาหารกลางวันและอาหารค่ำตามที่ระบุในรายการ

 6. น้ำดื่มบริการท่านละ 2 ขวดต่อวัน

 7. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ

 8. ค่าบัตรเข้าชมงาน MEDICA 2023 (3 วัน)

 9. วีซ่าเยอรมนี พร้อมบริการยื่นวีซ่า

 10. หัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะจากเมืองไทย คอยอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลแก่คณะตลอดการเดินทาง

 11. รวมค่าทิปสำหรับหัวหน้าทัวร์ และทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทางเรียบร้อยแล้ว

 12. ประกันการเดินทางโดย Allianz คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปี จนถึง 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท* ทั้งนี้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว โดยเงื่อนไขของกรมธรรม์เป็นไปตามที่บริษัทผู้รับประกันภัยเป็นผู้กำหนด

EXCLUDE ค่าบริการไม่รวม

 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ประมาณ 6,000 บาท)  

 2. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประชุมในงาน MEDICA (ถ้าต้องการ)

 3. ค่าตรวจ RT-PCR Testing และไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการเดินทางช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ถ้ามี)
  เช่น ค่าโรงแรมที่ใช้ในการกักตัว ตามมาตรการของรัฐบาล และค่าใช้จ่ายที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 4. ค่าทำหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารต่างด้าว

 5. ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ Soft Drink (ถ้ามี)

 6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ อาทิ ค่าเครื่องดื่ม อาหารสั่งพิเศษ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

RESERVATION & PAYMENT POLICY เงื่อนไขในการจองทัวร์และการชำระเงินมัดจำ

 1. กรุณาชำระมัดจำงวดแรก หลังจากการจองภายใน 5 วัน 30,000 บาท / ท่าน

 2. กรุณาชำระค่าบริการทัวร์ส่วนที่เหลือ ภายใน 45 วันก่อนการเดินทาง

CANCELLATION POLICY เงื่อนไขในการยกเลิกการจอง

 1. ยกเลิกก่อนวันเดินทางมากกว่า 60 วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมด

 2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 60 วัน หักมัดจำ 5,000 บาท/ท่าน

 3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 59 - 45 วัน หักมัดจำ 30,000 บาท/ท่าน

 4. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 44 - 30 วัน หักค่าบริการ 50,000 บาท/ท่าน

 5. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 29 - 15 วันก่อนการเดินทาง หัก 80% ของค่าบริการทั้งหมด

 6. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 14 - 1 วันก่อนการเดินทาง หัก 100% ของค่าบริการทั้งหมด

 7. ยกเลิกในวันเดินทางหรือไม่ได้มาแสดงตัวในวันเดินทาง หัก 100% ของค่าบริการทั้งหมด

 • ค่าบัตรเข้าชมงาน MEDICA ไม่สามารถคืนเงินได้

 • กรณีที่มีการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านถูกปฎิเสธวีซ่า ซึ่งเป็นสิทธิ์ในการพิจารณาของสถานทูตไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม  ให้ถือว่าเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ในเงื่อนไขการยกเลิกข้างต้น

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้คณะทราบล่วงหน้า 15 วันก่อนการเดินทาง

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวหรือชมงานตามสถานการณ์และความเหมาะสม

 • บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การก่อจลาจล, การนัดหยุดงาน,  ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ความล่าช้าของสายการบิน หรือเหตุที่เกิดจากสายการบินต่างๆ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัท

 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

CONDITIONS เงื่อนไข

 1. อัตราค่าบริการดังที่เสนอคิดตามอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินยูโร ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ ปัจจุบันเท่านั้น 

 2. ซึ่งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ ในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนมีการปรับสูงขึ้น

 3. ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin/Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ต้องการ

 4. โรงแรมบางแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 5. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย หากต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้อง Double Room Single Use เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้

 6. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ

 7. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 8. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว

 9. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่งหรือหน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

 10. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 11. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง

Photo credits: MEDICA Trade Fair

CONTACT US 

สนใจไพรเวททริปหรือเทรดเเฟร์อื่นๆ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมงานของเราได้ที่

2332 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เเขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม 10310

02 318 3922

 • Facebook
 • Line

Thanks for submitting!

bottom of page