top of page
678df8_fbadc194c3e241f28bf605cdc4f2d0c8~mv2.jpeg

China Beauty Expo 2024

TG Logo.jpeg

งานChina Beauty Expo 2024

เซี่ยงไฮ้, จีน

จัดแบบเน้นเข้าชมงาน ให้ท่านได้ติดต่อธุรกิจ 2 วันเต็มๆ

เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเป่า ไก่แดงป้ายทอง สุกี้หม้อไฟ

กุ้งมังกร และบุฟเฟ่ต์นานาชาติที่ LILY GARDEN

 

แถมฟรี! SIM 2FLY สำหรับใช้งานอินเตอร์เน็ตที่เมืองจีน ท่านละ 1 ซิม

รวมค่าทิปสำหรับไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถแล้ว

367375002_795718999226319_324171941783405134_n.jpeg

Date: 21-24 พ.ค. 2567

Period: 4 วัน 3 คืน

สายการบิน: สายการบินไทย (TG) 

thai-airways-logo.png

DAY 1 

กรุงเทพฯ - เซี่ยงไฮ้

Image by Edward He
Image by JJ Ying
Image by Leon Hu

07:45 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D

สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

10:45 น.

ออกเดินทางสู่เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 664

16:00 น.

เดินทางถึงสนามบินผู่ตง นครเซี่ยงไฮ้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

 

นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

จากนั้นนำขึ้นสู่หอไข่มุก (หอคอยแห่งบูรพา) ที่อยู่อีกฝั่งแม่น้ำเป็นสัญลักษณ์และเป็นสถานที่ส่งคลื่นไฟฟ้าของสถานีโทรทัศน์เซี่ยงไฮ้ สูง 468 เมตร และยังเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในเอเชียด้วย แล้วพบกับความล้ำสมัยกับรถไฟลอดอุโมงค์เลเซอร์ใต้แม่น้ำหวังผู่ที่ประดับด้วยแสงไฟเลเซอร์อันงดงาม 

ท่านเดินทางสู่ ถนนนานกิง ถนนสายช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ อิสระให้ทุกท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  สุกี้หม้อไฟ+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด

พักค้างคืน ณ REGAL SHANGHAI EAST ASIA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 2 

ชมงาน China Beauty Expo 2024 (เข้างานวันที่ 1)

โชว์กายกรรม ERA

183488223_1352041281838122_3049574711112959597_n.jpeg
116363671_1140701759638743_187180603023366919_n.jpeg
Image by Giorgio Trovato

05:55 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ Shanghai New International Expo Centre (SNIEC)

สถานที่จัดงาน China Beauty Expo 2024

ชมงานแสดงสินค้าชั้นนำของเอเชีย ที่จัดแสดงสินค้าด้านการเสริมความงามทุกประเภท พบกับนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ความงามที่จะสร้างโอกาสในการสร้างและขยายธุรกิจด้านเสริมความงามของท่าน ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว, เครื่องสำอาง, น้ำหอม, ผลิตภัณฑ์เสริมความงามจากธรรมชาติ, ร้านเสริมสวย, ร้านสปา, อุปกรณ์การแต่งหน้าและทำผมสำหรับมืออาชีพ, ผลิตภัณฑ์ดูแลเล็บ และอื่นๆ อีกมากมายในวงการเสริมความงาม

เที่ยง

อิสระรับประทานอาหารกลางวันภายในงานตามอัธยาศัย ไม่รวมในค่าบริการทัวร์

ทางบริษัทฯ เตรียมของว่างให้ท่านเข้าไปทานในงานด้วยค่ะ

 

เวลาอันควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

กุ้งมังกร + ไก่แดงป้ายทอง + เสี่ยวหลงเปา

หลังอาหารนำท่านชม โชว์ Era Intersection of Time โชว์ซึ่งผสมผสานระหว่างกายกรรมจีน และความทันสมัยได้ด้วยกันอย่างลงตัว ทุ่มทุนสร้างกว่าร้อยล้านหยวน


พักค้างคืน ณ REGAL SHANGHAI EAST ASIA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 3

ชมงาน ชมงาน China Beauty Expo 2024 (วันที่ 2)

678df8_fbadc194c3e241f28bf605cdc4f2d0c8~mv2.jpeg
678df8_068dccfb51f44ae1a47af1d477231b9a~mv2.jpeg
678df8_d9ab84b586b340488a14ea21df630865~mv2.jpeg

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ Shanghai New International Expo Centre (SNIEC)

นำท่านเข้าชมงาน China Beauty Expo 2024 เป็นวันที่ 2
อิสระดูงานและติดต่อธุรกิจของท่านต่อตลอดทั้งวัน

กลางวัน

อิสระรับประทานอาหารกลางวันภายในงานตามอัธยาศัย ไม่รวมในค่าบริการทัวร์

ทางบริษัทฯ เตรียมของว่างให้ท่านเข้าไปทานในงานด้วยค่ะ

 

เวลาอันควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร LILY GARDEN

อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ หลากหลายและสดใหม่ ทั้งอาหารจีนและตะวันตก

 

พักค้างคืน ณ REGAL SHANGHAI EAST ASIA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 4

ร้านหยก – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว

เซี่ยงไฮ้ -> กรุงเทพฯ

Image by Priyanka Aggarwal
Image by Alexandre Valdivia
Image by zhang kaiyv

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

แล้วนำท่านแวะ ร้านหยก ชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากหยกจีนคุณภาพ

จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ ตลาดเฉินหวังเมี่ยว หรือตลาดร้อยปี  ชมตลาดที่มีชื่อเสียงของเมืองเซี่ยงไฮ้ที่อาคารบ้านเรือนบริเวณตลาดสร้างและตกแต่งตามแบบสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง ทำให้ได้บรรยากาศของประเทศจีนในอดีต อิสระเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง และชิมอาหารที่มีชื่อเสียงของเซี่ยงไฮ้ เช่น เสี่ยวหลงเปา, หมันโถว และยังมีขายของที่ระลึกต่างๆ มากมาย ให้เลือกซื้อเป็นของฝาก

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  ติ่มซำ

 

หลังอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางสู่สนามบินผู่ตง

17:25 น.

21:00 น.

เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 665

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและพร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ:

กำหนดการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ  เวลา  สภาพการ จราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น  ซึ่งผู้จัดสามารถเปลี่ยนแปลงได้  โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัย และประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นประการสำคัญ

ที่พัก

โรงเเรมREGAL SHANGHAI EAST ASIA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

เกี่ยวกับโรงเเรม: โรงแรมระดับ 4 ดาว ตั้งอยู่ในสถานที่ที่เดินทางสะดวก เช่น metro

Google map: link

เกี่ยวกับงาน

CHINA BEAUTY EXPO 2024

งานความงามชั้นนำและใหญ่ที่สุดในเอเชียแบบครบวงจร 

China Beauty Expo เป็นงานเเสดงสินค้าด้านความงานที่จัดมาเป็นเวลานานมากกว่า 25 ปี เป็นงานชั้นนำที่รวบรวมผู้จัดเเสดงสินค้าด้านความงามกว่า 3,200 รายมารวมไว้ในงานๆเดียว! พบกับสินค้ามากมายเช่น ผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล เครื่องสำอางและน้ำหอม แบรนด์ความงาม สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี แบรนด์เล็บและขนตา และบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาธุรกิจในประเทศจีน เหมาะกับผู้ประกอบ ผู้จัดจำหน่าย ค้าปลีก และผู้เชี่ยวชาญด้านความงามที่ต้องการเรียนรู้และทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ความงามกับงานด้านความงามที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

Screen Shot 2566-09-07 at 16.51.32.png

มีสินค้าอะไรบ้างในงานCHINA BEAUTY EXPO 2024
ครบจบเรื่องบิวตี้ในงานเดียว

Image by freestocks

1. Professional Beauty

พบกับสินค้าและนวัตกรรมชั้นนำสำหรับร้านเสริมสวยและผลิตภัณฑ์สปา อุปกรณ์และบริการที่เกี่ยวข้อง ความงามทางการแพทย์และเล็บ การเสริมความงามขนตาและอีกมากมาย

2. Professional Products

ผลิตภัณฑ์เสริมความงามระดับมืออาชีพ (ดูแลหน้า, ไวท์เทนนิ่ง, รอยแผลเป็น, กระ, สิว, ดูแลคอ, ดูแลร่างกาย, ดูแลส่วนบุคคล) การจัดการผิวหนังและโมเดลธุรกิจแฟรนไชส์ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางระดับมืออาชีพ ผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผม

อุปกรณ์ความงาม (ร้านเสริมสวย) เเละ อุปกรณ์และอุปกรณ์ความงาม (ในครัวเรือน)

3. Beauty Equipment

4. Nail & Eyelash

สินค้างานทำเล็บและขนตา, แอคเซสเซอรี่, อุปกรณ์เเละเฟอร์นิเจอร์

5. Costmetics

ครีมล้างหน้า, โทนเนอร์, อายครีม, โลชั่น, ครีมทาหน้า, มาร์คหน้า, เอสเซนส์, ลิปบาล์ม, ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวสำหรับผู้ชาย, ผลิตภัณฑ์ล้างเครื่องสำอาง, ครีมกันแดด, เซ็ทผลิตภัณฑ์ดูแลผิว

6. Skin Care

โฟมล้างหน้า โทนเนอร์ ครีมบำรุงรอบดวงตา โลชั่น ครีม มาส์ก เอสเซนส์ ลิปบาล์ม สกินแคร์ผู้ชาย เมคอัพรีมูฟเวอร์ ครีมกันแดด ชุดดูแลผิว

7. Color cosmetics and fragrance

 • การแต่งหน้า (ก่อนแต่งหน้า รองพื้น คอนซีลเลอร์ ริมฝีปาก ดวงตา คิ้ว ฯลฯ)

 • น้ำหอม (น้ำหอม โคโลญจน์ น้ำหอม กลิ่นครัวเรือน อโรมาเธอราพี ฯลฯ)

 • อุปกรณ์เสริมความงาม (แปรง พัฟ เครื่องปั่นความงาม ที่กันคิ้ว ที่ดัดขนตา หวีผม ฯลฯ)

 • การดูแลส่วนบุคคล (การดูแลร่างกาย การดูแลมือและเท้า)

8. Personal Care 

 • การดูแลส่วนบุคคล (การดูแลร่างกาย การดูแลมือและเท้า)

 • การดูแลส่วนบุคคล (แชมพู/ครีมนวดผม จัดแต่งทรงผม ย้อมผม ฯลฯ)

 • การดูแลช่องปาก (แปรงสีฟัน ยาสีฟัน น้ำยาบ้วนปาก ไหมขัดฟัน สเปรย์ช่องปาก ฯลฯ)

 • อาหารเสริม

 • กระดาษสำลี

 • เวชภัณฑ์อาหารเสริม

 • อุปกรณ์ความงามส่วนบุคคล

9. Household Cleaning

ผลิตภัณฑ์การทำความสะอาดบ้าน

10. Oral, Baby & Children

 • ผลิตภัณฑ์ทารก-เด็ก: ผ้าอ้อม ผ้าเช็ดทำความสะอาดเด็ก เจลอาบน้ำเด็ก อุปกรณ์ดูแลเด็ก แปรงสีฟันเด็ก มอยเจอร์ไรเซอร์/ครีมสำหรับเด็ก น้ำยาซักผ้าสำหรับเด็ก ผลิตภัณฑ์ไล่ยุง คลอดบุตร: ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวสำหรับคุณแม่ แต่งหน้า โภชนาการ แชมพู ดูแลรอยแตกลาย ดูแลหลังคลอด / ผลิตภัณฑ์ซ่อมแซม

 • การดูแลส่วนบุคคล (ดูแลร่างกาย ดูแลมือและเท้า)

 • การดูแลช่องปาก: ยาสีฟัน แปรงสีฟัน น้ำยาบ้วนปาก และผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากอื่นๆ

ราคา

โปรดสอบถามเพิ่มเติม

ราคา โปรดสอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อเรา คลิก

หมายเหตุ:

อัตราข้างต้นสำหรับคณะเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการ หรือแปลงการเดินทางในกรณีผู้เดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน

INCLUDED ค่าบริการรวม

 1. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้น Economy Class เส้นทาง กรุงเทพฯ - เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย (TG)

 2. ภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ

 3. รถโคชปรับอากาศ นำท่านชมงานและท่องเที่ยวตามรายการ

 4. ที่พักโรงแรม 3 คืนตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน

 5. อาหารตามระบุในรายการ รวมอาหารว่างและน้ำดื่มบนรถระหว่างการเดินทาง

 6. ค่าธรรมเนียมขอวีซ่าจีนแบบเข้า-ออกครั้งเดียว (Single Entry) สำหรับบุคคลสัญชาติไทย ยื่นปกติ 4 วันทำการ

 7. ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ

 8. บริการลงทะเบียนทำบัตรเข้าชมงาน China Beauty Expo 2024

 9. หัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะจากเมืองไทย คอยอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลแก่ท่านตลอดการเดินทาง

 10. มัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดไทยคอยอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

 11. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถตลอดการเดินทาง

 12. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

EXCLUDE ค่าบริการไม่รวม

 1. ค่าทำหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารต่างด้าว

 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าเครื่องดื่ม อาหารสั่งพิเศษ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

RESERVATION & PAYMENT POLICY เงื่อนไขในการจองทัวร์และการชำระเงินมัดจำ

 1. สำรองที่นั่ง พร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท  หากยังไม่ชำระค่ามัดจำ  ยังไม่ถือว่าการจองสมบูรณ์  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์รับผู้ที่พร้อมชำระค่ามัดจำก่อน ส่วนที่เหลือชำระอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง 

 2. ท่านต้องวางมัดจำภายใน 3 วัน หลังจากได้รับการยืนยันการจอง หากไม่ได้มัดจำ ถือว่าท่าน ยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ

 3. เมื่อท่านวางมัดจำแล้ว ไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีท่านยกเลิกการเดินทาง

CANCELLATION POLICY เงื่อนไขในการยกเลิกการจอง

 1. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินที่ได้รับมาทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องมีการการันตี มัดจำที่นั่งกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำการจองที่พักกับต่างประเทศโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือการจองที่พักในประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight ไม่สามารถขอเงินคืนได้)

 2. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 14 – 30 วัน หักค่าดำเนินการต่างๆ ท่านละ 10,000 บาท

 3. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 7 – 13 วัน หักค่าดำเนินการต่างๆ 50 % ของราคาทัวร์

 4. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 6 วันลงมาเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์

CONDITIONS เงื่อนไข

 1. ในกรณีที่ท่านต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ เพื่อเดินทางมาต่อเครื่องที่กรุงเทพฯ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของเที่ยวบินก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 2. ประกันที่รวมในรายการทัวร์นี้คุ้มครองเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางเท่านั้น ท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพด้วย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางพนักงานของเรา

 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในรายการท่องเที่ยวนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

 4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ

 5. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว

 7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่งหรือหน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

 8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 9. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง

CONTACT US 

สนใจไพรเวททริปหรือเทรดเเฟร์อื่นๆ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมงานของเราได้ที่

2332 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เเขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม 10310

02 318 3922

 • Facebook
 • Line

Thanks for submitting!

bottom of page