top of page
Automechanika Dubai (2).jpg

Automechanika Dubai 2023

งานAutomechanika Dubai 2023

ดูไบ, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลาง

Date: 1-5 ต.ค. 2023

Period: 5 วัน 3 คืน

สายการบิน: สายการบินเอมิเรตส์ (EK) 

images-removebg-preview.png

DAY 1 

กรุงเทพฯ - ดูไบ

07:00 น.

09:55 น.

13:00 น.

ค่ำ

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ (EK)

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

ออกเดินทางสู่กรุงดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 375

คณะเดินทางถึงสนามบินดูไบ หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว

นำคณะเดินทางสู่ Mall of the Emirates เป็นห้างขนาดใหญ่ มีโรงภาพยนตร์ ลานโบว์ลิ่ง และร้านค้าอีกมากมาย รวมทั้งร้านต่างๆ มีเวลาให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าแฟ่ชั่นมากมาย

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

พักค้างคืน ณ Landmark Premier Hotel Deira ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 2 

ชมงาน Automechanika Dubai 2023 (วันที่ 1)

Automechanika Dubai (18).jpg
Automechanika Dubai (21).jpg
Automechanika Dubai (11).jpg

06:15 น.

อาหารเช้าที่โรงแรม (บุฟเฟ่ต์)

หลังอาหารเช้า นำคณะเดินทางสู่ Dubai World Trade Centre สถานที่จัดงาน Automechanika Dubai 2023

ชมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลาง งานยานยนต์นานาชาติที่ถือเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงการค้าสำหรับตลาดที่เข้าถึงยาก เชื่อมต่อทางธุรกิจด้านยานยนต์กับตะวันออกกลาง แอฟริกา เอเชีย และกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชที่สำคัญๆ ด้วยจำนวนผู้จัดแสดงงานกว่า 2,000 บูธ จาก 70 ประเทศ และได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานกว่า 33,000 คน จาก 150 ประเทศทั่วโลก

เหมาะสำหรับผู้ประกอบการค้าส่ง, ผู้จัดจำหน่าย, นำเข้า – ส่งออก, อู่รถยนต์, ศูนย์บริการรถยนต์ รวมทั้งศูนย์บริการการขนส่ง และธุรกิจที่เกี่ยวข้องเปิดโอกาสทำ  Business Matching กับซัพพลายเออร์ให้กิจการของคุณ

เที่ยง

อิสระรับประทานอาหารกลางวันภายในงานตามอัธยาศัย ไม่รวมในค่าบริการทัวร์

เวลาอันควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

พักค้างคืน ณ Landmark Premier Hotel Deira ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 3

ชมงาน Automechanika Dubai 2023 (วันที่ 2)

Automechanika Dubai (9).jpg
Automechanika Dubai (19).jpg
Automechanika Dubai (5).jpg

เช้า

กลางวัน

ค่ำ

อาหารเช้าที่โรงแรม (บุฟเฟ่ต์)

หลังอาหารเช้า นำคณะเดินทางสู่ Dubai World Trade Centre

เข้าชมงาน Automechanika Dubai 2023 ต่อเป็นวันที่ 2

อิสระรับประทานอาหารกลางวันภายในงานตามอัธยาศัย ไม่รวมในค่าบริการทัวร์

เวลาอันควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

พักค้างคืน ณ Landmark Premier Hotel Deira ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 4

ดูไบ - กรุงเทพฯ
พิพิธภัณฑ์ดูไบ – Dubai Creek – ช้อปปิ้ง Dubai Mall

dubai mall.jpeg
Burj Khalifa.jpeg
dubai mall2.jpeg

เช้า

อาหารเช้าที่โรงแรม (บุฟเฟ่ต์)

นำคณะเข้าชม พิพิธภัณฑ์ดูไบ พิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัยที่สุดในตะวันออกกลาง สร้างเมื่อศตวรรษที่ 19 เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่สำคัญ เช่น การค้นพบงานศิลปะภายในหลุมฝังศพที่ Al Qusais ซึ่งมีอายุมากกว่า 4,000 ปี ประทับใจกับการบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของชาวอาหรับโบราณผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่

จากนั้นนำคณะเดินทางไปยัง Dubai Creek เป็นทะเลที่สร้างขึ้นโดยการขุดเข้ามาในชายฝั่ง ให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปกับทัศนียภาพสองฟากฝั่งของแม่น้ำ Creek ตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ถ่ายรูปในย่าน Bastakiya และนำคณะนั่งเรือ Abra Ride สัมผัสมนต์เสน่ห์ทางวัฒนธรรมผ่านวิถีชีวิตสองฝั่งน้ำของแม่น้ำ Creek

 

จากนั้นเดินสู่ ตลาดเครื่องเทศ (Khūr Dubay) และตลาดทอง (Gold Souk) เป็นตลาดทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก จำหน่ายผลิตภัณฑ์ Jewelry ทุกประเภท เช่น มุก อัญมณีต่าง  แล้วโรงงานเครื่องหนังชั้นดีของดูไบ

จากนั้นนำคณะสู่ ห้างดูไบ (Dubai Mall) ห้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก อิสระในห้างให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายจากยุโรป

เที่ยว

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำคณะขึ้น เบิร์จคาลิฟา (Burj Khalifa) ชั้น 124 ตึกที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 828 เมตร มีทั้งหมด 160 ชั้น ออกแบบโดยนายเอเดรียน สมิธ สถาปนิกจากชิคาโก ซึ่งคณะจะได้มีโอกาสขึ้นลิฟท์ที่มีความเร็วที่สุดในโลกคือ 18 เมตร ต่อวินาที หรือ 65 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง ไปถึงชั้น 124 เพื่อชมวิวจากของนครดูไบได้ทั่วทุกทิศที่สวยงาม โดยตึกนี้ออกแบบตบแต่งภายในโดย Giorgio Armani

ค่ำ

อาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

เวลาอันควรนำคณะเดินทางสู่สนามบินดูไบ

ค่ำ

ออกเดินทางกลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 374

DAY 5

กรุงเทพฯ

07:35 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ:

กำหนดการเดินทางนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ  เวลา  สภาพการ จราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น  ซึ่งผู้จัดสามารถเปลี่ยนแปลงได้  โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัย และประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นประการสำคัญ

ที่พัก

โรงเเรม Landmark Premier Hotel Deira ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

เกี่ยวกับงาน

Automechanika Dubai 2023

งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลาง

ชมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลาง งานยานยนต์นานาชาติที่ถือเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงการค้าสำหรับตลาดที่เข้าถึงยาก เชื่อมต่อทางธุรกิจด้านยานยนต์กับตะวันออกกลาง แอฟริกา เอเชีย และกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชที่สำคัญๆ

  • จำนวนผู้จัดแสดงงานกว่า 2,000 บูธ จาก 70 ประเทศ

  • ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานกว่า 33,000 คน จาก 150 ประเทศทั่วโลก

อัตราค่าบริการต่อท่าน (บาท)

อัตราค่าบริการต่อท่าน (บาท)

ทัวร์ชมงาน Automechanika Dubai 2023

กำหนดการเดินทาง: 1-5 ตุลาคม 2023

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน                65,900.-

กรณีพักห้องเดี่ยวชำระเพิ่ม                       12,000.-

หมายเหตุ:

  1. กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ผู้ใหญ่ 20 ท่านขึ้นไป บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง
    ในกรณีที่จำนวนผู้เดินทางต่ำกว่าผู้ใหญ่ 20 ท่าน