top of page
Automechanika Dubai (2).jpg

Automechanika Dubai 2023

งานAutomechanika Dubai 2023

ดูไบ, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลาง

Date: 1-5 ต.ค. 2023

Period: 5 วัน 3 คืน

สายการบิน: สายการบินเอมิเรตส์ (EK) 

images-removebg-preview.png

DAY 1 

กรุงเทพฯ - ดูไบ

07:00 น.

09:55 น.

13:00 น.

ค่ำ

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ (EK)

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

ออกเดินทางสู่กรุงดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 375

คณะเดินทางถึงสนามบินดูไบ หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว

นำคณะเดินทางสู่ Mall of the Emirates เป็นห้างขนาดใหญ่ มีโรงภาพยนตร์ ลานโบว์ลิ่ง และร้านค้าอีกมากมาย รวมทั้งร้านต่างๆ มีเวลาให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าแฟ่ชั่นมากมาย

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

พักค้างคืน ณ Landmark Premier Hotel Deira ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 2 

ชมงาน Automechanika Dubai 2023 (วันที่ 1)

Automechanika Dubai (18).jpg
Automechanika Dubai (21).jpg
Automechanika Dubai (11).jpg

06:15 น.

อาหารเช้าที่โรงแรม (บุฟเฟ่ต์)

หลังอาหารเช้า นำคณะเดินทางสู่ Dubai World Trade Centre สถานที่จัดงาน Automechanika Dubai 2023

ชมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลาง งานยานยนต์นานาชาติที่ถือเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงการค้าสำหรับตลาดที่เข้าถึงยาก เชื่อมต่อทางธุรกิจด้านยานยนต์กับตะวันออกกลาง แอฟริกา เอเชีย และกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชที่สำคัญๆ ด้วยจำนวนผู้จัดแสดงงานกว่า 2,000 บูธ จาก 70 ประเทศ และได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานกว่า 33,000 คน จาก 150 ประเทศทั่วโลก

เหมาะสำหรับผู้ประกอบการค้าส่ง, ผู้จัดจำหน่าย, นำเข้า – ส่งออก, อู่รถยนต์, ศูนย์บริการรถยนต์ รวมทั้งศูนย์บริการการขนส่ง และธุรกิจที่เกี่ยวข้องเปิดโอกาสทำ  Business Matching กับซัพพลายเออร์ให้กิจการของคุณ

เที่ยง

อิสระรับประทานอาหารกลางวันภายในงานตามอัธยาศัย ไม่รวมในค่าบริการทัวร์

เวลาอันควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

พักค้างคืน ณ Landmark Premier Hotel Deira ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 3

ชมงาน Automechanika Dubai 2023 (วันที่ 2)

Automechanika Dubai (9).jpg
Automechanika Dubai (19).jpg
Automechanika Dubai (5).jpg

เช้า

กลางวัน

ค่ำ

อาหารเช้าที่โรงแรม (บุฟเฟ่ต์)

หลังอาหารเช้า นำคณะเดินทางสู่ Dubai World Trade Centre

เข้าชมงาน Automechanika Dubai 2023 ต่อเป็นวันที่ 2

อิสระรับประทานอาหารกลางวันภายในงานตามอัธยาศัย ไม่รวมในค่าบริการทัวร์

เวลาอันควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

พักค้างคืน ณ Landmark Premier Hotel Deira ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 4

ดูไบ - กรุงเทพฯ
พิพิธภัณฑ์ดูไบ – Dubai Creek – ช้อปปิ้ง Dubai Mall

dubai mall.jpeg
Burj Khalifa.jpeg
dubai mall2.jpeg

เช้า

อาหารเช้าที่โรงแรม (บุฟเฟ่ต์)

นำคณะเข้าชม พิพิธภัณฑ์ดูไบ พิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัยที่สุดในตะวันออกกลาง สร้างเมื่อศตวรรษที่ 19 เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่สำคัญ เช่น การค้นพบงานศิลปะภายในหลุมฝังศพที่ Al Qusais ซึ่งมีอายุมากกว่า 4,000 ปี ประทับใจกับการบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของชาวอาหรับโบราณผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่

จากนั้นนำคณะเดินทางไปยัง Dubai Creek เป็นทะเลที่สร้างขึ้นโดยการขุดเข้ามาในชายฝั่ง ให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปกับทัศนียภาพสองฟากฝั่งของแม่น้ำ Creek ตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ถ่ายรูปในย่าน Bastakiya และนำคณะนั่งเรือ Abra Ride สัมผัสมนต์เสน่ห์ทางวัฒนธรรมผ่านวิถีชีวิตสองฝั่งน้ำของแม่น้ำ Creek

 

จากนั้นเดินสู่ ตลาดเครื่องเทศ (Khūr Dubay) และตลาดทอง (Gold Souk) เป็นตลาดทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก จำหน่ายผลิตภัณฑ์ Jewelry ทุกประเภท เช่น มุก อัญมณีต่าง  แล้วโรงงานเครื่องหนังชั้นดีของดูไบ

จากนั้นนำคณะสู่ ห้างดูไบ (Dubai Mall) ห้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก อิสระในห้างให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายจากยุโรป

เที่ยว

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำคณะขึ้น เบิร์จคาลิฟา (Burj Khalifa) ชั้น 124 ตึกที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 828 เมตร มีทั้งหมด 160 ชั้น ออกแบบโดยนายเอเดรียน สมิธ สถาปนิกจากชิคาโก ซึ่งคณะจะได้มีโอกาสขึ้นลิฟท์ที่มีความเร็วที่สุดในโลกคือ 18 เมตร ต่อวินาที หรือ 65 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง ไปถึงชั้น 124 เพื่อชมวิวจากของนครดูไบได้ทั่วทุกทิศที่สวยงาม โดยตึกนี้ออกแบบตบแต่งภายในโดย Giorgio Armani

ค่ำ

อาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

เวลาอันควรนำคณะเดินทางสู่สนามบินดูไบ

ค่ำ

ออกเดินทางกลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 374

DAY 5

กรุงเทพฯ

07:35 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ:

กำหนดการเดินทางนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ  เวลา  สภาพการ จราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น  ซึ่งผู้จัดสามารถเปลี่ยนแปลงได้  โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัย และประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นประการสำคัญ

ที่พัก

โรงเเรม Landmark Premier Hotel Deira ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

เกี่ยวกับงาน

Automechanika Dubai 2023

งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลาง

ชมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลาง งานยานยนต์นานาชาติที่ถือเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงการค้าสำหรับตลาดที่เข้าถึงยาก เชื่อมต่อทางธุรกิจด้านยานยนต์กับตะวันออกกลาง แอฟริกา เอเชีย และกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชที่สำคัญๆ

 • จำนวนผู้จัดแสดงงานกว่า 2,000 บูธ จาก 70 ประเทศ

 • ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานกว่า 33,000 คน จาก 150 ประเทศทั่วโลก

อัตราค่าบริการต่อท่าน (บาท)

อัตราค่าบริการต่อท่าน (บาท)

ทัวร์ชมงาน Automechanika Dubai 2023

กำหนดการเดินทาง: 1-5 ตุลาคม 2023

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน                65,900.-

กรณีพักห้องเดี่ยวชำระเพิ่ม                       12,000.-

หมายเหตุ:

 1. กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ผู้ใหญ่ 20 ท่านขึ้นไป บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง
  ในกรณีที่จำนวนผู้เดินทางต่ำกว่าผู้ใหญ่ 20 ท่าน

 2. ผู้จัดงาน Automechanika Dubai 2023 มีข้อกำหนดอายุของผู้ที่สามารถเข้าชมงานได้ ต้องอายุ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น

INCLUDED ค่าบริการรวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ Economy Class กรุงเทพฯ – ดูไบ – กรุงเทพฯ  โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

 2. ค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมต่างๆ ทั้งนี้เป็นอัตรา ณ ปัจจุบัน และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่สายการบินกำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนในกรณีที่มีการปรับราคาสูงขึ้นได้ในอนาคต

 3. ค่ารถโคชปรับอากาศมาตรฐาน นำเดินทางท่องเที่ยวตามรายการ

 4. ค่าที่พักโรงแรม 3 คืน พร้อมอาหารเช้า ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า พักห้องละ 2 ท่าน

 5. ค่าอาหารกลางวันและเย็นตามที่ระบุในรายการ รวมน้ำดื่มบนรถทุกวัน

 6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

 7. ค่าบัตรเข้าชมงาน Automechanika Dubai 2023 (2 วัน)

 8. ค่าธรรมเนียมขอวีซ่าท่องเที่ยวดูไบ

 9. ไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลแก่คณะตลอดการเดินทาง

 10. รวมค่าทิปสำหรับไกด์ท้องถิ่น และทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทางเรียบร้อยแล้ว

 11. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 12. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

EXCLUDE ค่าบริการไม่รวม

 1. ค่าตรวจ RT-PCR Testing และไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการเดินทางช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ถ้ามี)
  เช่น ค่าโรงแรมที่ใช้ในการกักตัว ตามมาตรการของรัฐบาล และค่าใช้จ่ายที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 2. ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือที่ระบุในรายการ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ถ้ามี)

 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าเครื่องดื่ม, อาหารสั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ

 4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในรายการ

RESERVATION & PAYMENT POLICY เงื่อนไขในการจองทัวร์และการชำระเงินมัดจำ

 1. กรุณาชำระมัดจำงวดแรก หลังจากการจองภายใน 5 วัน 20,000 บาท / ท่าน

 2. กรุณาชำระค่าบริการทัวร์ส่วนที่เหลือ ภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง

CANCELLATION POLICY เงื่อนไขในการยกเลิกการจอง

 1. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 60 วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมด

 2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 59 - 45 วัน หักมัดจำ 20,000 บาท/ท่าน

 3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 44 - 30 วัน หักค่าบริการ 20,000 บาท/ท่าน

 4. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 29 - 15 วันก่อนการเดินทาง หัก 50% ของค่าบริการทั้งหมด

 5. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 14 - 1 วันก่อนการเดินทาง หัก 90% ของค่าบริการทั้งหมด

 6. ยกเลิกในวันเดินทางหรือไม่ได้มาแสดงตัวในวันเดินทาง หัก 100% ของค่าบริการทั้งหมด

 • กรณีที่มีการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านถูกปฎิเสธวีซ่า ซึ่งเป็นสิทธิ์ในการพิจารณาของ
  สถานทูตไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม  ให้ถือว่าเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ในเงื่อนไขการยกเลิกข้างต้น

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้คณะทราบ
  ล่วงหน้า15 วันก่อนการเดินทาง

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวตามสถานการณ์และความเหมาะสม

 • บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การก่อจลาจล, การนัดหยุดงาน,   ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ความล่าช้าของสายการบิน หรือเหตุที่เกิดจากสายการบินต่างๆ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัท

 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ได้มีการชำระมาแล้ว

CONDITIONS เงื่อนไข

 1. อัตราค่าบริการดังที่เสนอคิดตามอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ ปัจจุบันเท่านั้น  ซึ่งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ ในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนมีการปรับสูงขึ้น

 2. ในกรณีที่ท่านต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ เพื่อเดินทางมาต่อเครื่องที่กรุงเทพฯ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

 3. เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของเที่ยวบินก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 4. ประกันที่รวมในรายการทัวร์นี้คุ้มครองเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางเท่านั้น ท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพด้วย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางพนักงานของเรา

 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในรายการท่องเที่ยวนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

 6. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ

 7. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 8. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว

 9. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่งหรือหน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

 10. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 11. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง

CONTACT US 

สนใจไพรเวททริปหรือเทรดเเฟร์อื่นๆ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมงานของเราได้ที่

2332 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เเขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม 10310

02 318 3922

 • Facebook
 • Line

Thanks for submitting!

bottom of page