top of page

ขอวีซ่าอังกฤษ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

คุณกำลังรู้สึกสับสนหรือเครียดกับการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่าอังกฤษหรือเปล่า? รุ้งทองทัวร์ได้รวมรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารการยื่นวีซ่าอังกฤษไว้ที่นี่ที่เดียว!ต้องการปรึกษาเรื่องวีซ่า หรือใช้บริการการยื่นวีซ่ากับทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเรา ติดต่อได้เลย! คลิก


 

รายละเอียดการเตรียมเอกสาร วีซ่าประเทศอังกฤษ

ระยะเวลาดำเนินการ


5-60 วันทำการ แล้วแต่กรณี (แบบเร่งด่วน 3-5 วันทำการ) ผู้เดินทางทุกท่านต้องมาสแกนลายนิ้วมือด้วยตนเอง


**วันทำการ ไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์


เอกสารประจำตัว1.พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือ ประเทศอื่น โปรดแนบมาด้วยเพื่อเป็นข้อมูลในการยื่นวีซ่า

2.รูปถ่าย พื้นหลังสีขาว ขนาด 1.5 นิ้ว (3.5 x 4.5 ซม.) ต้องเห็นใบหน้าชัดเจน เห็นหู และคิ้ว มองเห็นศีรษะจนถึงหัวไหล่  ไม่สวมแว่นตา หมวก หรืออุปกรณ์ปิดบังใบหน้า ยกเว้นการใส่ตามหลักทางศาสนา จำนวน 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และต้องเหมือนกันทั้ง 2 รูป ห้ามใช้รูปสแกนจากคอมพิวเตอร์

3.สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน

4.สำเนาเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล / สำเนาทะเบียนสมรส,หย่า (ถ้ามี)

5.เบอร์โทรศัพท์มือถือ,เบอร์โทรศัพท์บ้าน (ถ้ามี)


หลักฐานการทำงาน

1.กรณีเป็นพนักงาน: ขอหนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท  ตัวจริง (ภาษาอังกฤษ) โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วัน เดือน ปี ที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา ขอไว้ไม่เกิน 1 เดือนก่อนวันที่ยื่นวีซ่า

2.กรณีแป็นเจ้าของกิจการ: ขอสำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์,ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือใบทะเบียนการค้า ที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือน

3.กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา: ขอหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริง (ภาษาอังกฤษ) ขอไว้ไม่เกิน 1 เดือนก่อนวันที่ยื่นวีซ่า


หลักฐานการเงิน


1.รายการเดินบัญชี (Statement) ที่ออกจากธนาคารและมีตราประทับ ย้อนหลัง 6 เดือน (ภาษาอังกฤษ) *เอกสารขอไว้ไม่เกิน 14 วัน ก่อนวันที่ยื่นวีซ่า และโปรดอัพเดทรายการเดินบัญชีล่าสุดให้เป็นวันปัจจุบัน ควรเลือกเล่มบัญชีที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนเงินคงบัญชีไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา 

สถานทูตไม่รับ บัญชีกระแสรายวัน


2.กรณีที่บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางท่านอื่นๆ  บริษัทของท่านจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับ (ภาษาอังกฤษ) โดยระบุความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทาง และวันที่เดินทาง พร้อมทั้งแนบหลักฐานการเงินของบริษัทประกอบด้วย


เอกสารประกอบอื่นๆ


1.กรณียื่นวีซ่าธุรกิจ: ต้องมีหนังสือเชิญจากประเทศอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) โดยควรระบุรายละเอียดให้ชัดเจน เช่น ชื่อ-สกุลผู้ถูกเชิญ, วัตถุประสงค์ของการเดินทางไป, วันที่เดินทางไป-กลับ, ข้อมูลของบริษัทผู้เชิญ เช่น ชื่อผู้ที่ติดต่อได้, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล์ของบริษัทผู้เชิญ ฯลฯ

2.ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ กรมธรรม์ดังกล่าวจะต้องมีผลใช้ได้ในกลุ่มประเทศสมาชิกเชงเก้น และมีวงเงินประกัน 30,000 ยูโรขึ้นไป 

3.ใบจองตั๋วเครื่องบิน-ไปกลับ

4.ใบจองโรงแรมที่พัก


*ในกรณีที่ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางลำพังหรือผู้อื่นจะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

  • สำเนาสูติบัตร

  • หนังสืออนุญาตให้เดินทางจากจากบิดามารดา

  • สำเนาบัตรประชาชนของบิดามารดา

  • หนังสือรับรองการทำงาน ของบิดาหรือมารดา ที่ออกค่าใช้จ่าย ในการเดินทางให้

  • หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน ของบิดาหรือมารดา ที่ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้


*ในกรณีที่ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางกับบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง จะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

  • สำเนาสูติบัตร

  • หนังสืออนุญาตให้เดินทางจากจากบิดา หรือ มารดา ที่ไม่ได้เดินทางด้วย

  • สำเนาบัตรประชาชนของบิดา หรือ มารดา ที่ไม่ได้เดินทางด้วย

  • ในกรณีที่ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางกับบิดา หรือ มารดาคนใดคนหนึ่ง ที่มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว ให้แสดงเอกสาร ค.ร. 6 หรือ คำสั่งศาล ที่ระบุว่ามีสิทธิ์ ปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว  หมายเหตุ

  • อายุของวีซ่า และ ประเภทวีซ่า ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถานทูตฯ


เตรียมเอกสารให้พร้อมเเละครบถ้วนการจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนเเละตรงตามความเป็นจริงนั้นสำคัญ ทั้งนี้การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่  ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง


ต้องการปรึกษาเรื่องวีซ่า หรือใช้บริการการยื่นวีซ่ากับทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเรา ติดต่อได้เลย! คลิก

5 views0 comments

Comentarios


bottom of page