top of page
379111394_626632659586247_1640386285494906876_n.jpeg

FURNITURE CHINA 2024

TG Logo.jpeg

งานFURNITURE CHINA 2024 

เซี่ยงไฮ้, จีน

จัดแบบเน้นเข้าชมงาน ให้ท่านได้ติดต่อธุรกิจ 2 วันเต็มๆ

เมนูพิเศษ

กุ้งมังกร ไก่แดงป้ายทอง เสี่ยวหลงเปา

สุกี้หม้อไฟพร้อมน้ำจิ้มไทยรสเด็ด และอิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง

 

แถมฟรี! SIM2Fly สำหรับใช้งานอินเตอร์เน็ตที่เมืองจีน ท่านละ 1 ซิม

Date: 9-12 ก.ย. 2567

Period: 4 วัน 3 คืน

สายการบิน: สายการบินไทย (TG) 

thai-airways-logo.png

DAY 1 

กรุงเทพฯ - เซี่ยงไฮ้

Image by Edward He
Image by JJ Ying
Image by Leon Hu

07:45 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D

สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

10:45 น.

ออกเดินทางสู่เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 664

16:00 น.

เดินทางถึงสนามบินผู่ตง นครเซี่ยงไฮ้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

 

นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

จากนั้นนำขึ้นสู่หอไข่มุก (หอคอยแห่งบูรพา) ที่อยู่อีกฝั่งแม่น้ำเป็นสัญลักษณ์และเป็นสถานที่ส่งคลื่นไฟฟ้าของสถานีโทรทัศน์เซี่ยงไฮ้ สูง 468 เมตร และยังเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในเอเชียด้วย แล้วพบกับความล้ำสมัยกับรถไฟลอดอุโมงค์เลเซอร์ใต้แม่น้ำหวังผู่ที่ประดับด้วยแสงไฟเลเซอร์อันงดงาม 

ท่านเดินทางสู่ ถนนนานกิง ถนนสายช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ อิสระให้ทุกท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  สุกี้หม้อไฟ+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด

พักค้างคืน ณ REGAL SHANGHAI EAST ASIA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 2 

ชมงาน FURNITURE CHINA 2024 (เข้างานวันที่ 1)

โชว์กายกรรม ERA

378184388_625744416341738_7024225307618397106_n.jpeg
379010781_626632626252917_2446538274636683604_n.jpeg
Image by Giorgio Trovato

05:55 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ Shanghai New International Expo Centre (SNIEC)

สถานที่จัดงาน FURNITURE CHINA 2024 

ชมงานแสดงเฟอร์นิเจอร์นานาชาติและมีชื่อเสียงระดับโลก ที่เหล่า Supplier ชั้นนำ ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่   และวัสดุอุปกรณ์พรีเมียม รวมถึงการออกแบบตกแต่งภายใน มาร่วมจัดแสดงงาน และนำเสนอโซลูชั่นสำหรับการผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ การออกแบบ และกลยุทธ์ระดับโลกสำหรับตลาดเฟอร์นิเจอร์ในปัจจุบันและอนาคต

ภายในงานจัดแสดงเฟอร์นิเจอร์หลากหลาย ทั้งแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ระดับสากล, เฟอร์นิเจอร์ร่วมสมัย, เฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง, เฟอร์นิเจอร์คลาสสิกสไตล์ยุโรป, เฟอร์นิเจอร์จีนโบราณ, เฟอร์นิเจอร์ที่นอน, โต๊ะและเก้าอี้, เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง, เฟอร์นิเจอร์สำหรับเด็ก, เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

เที่ยง

อิสระรับประทานอาหารกลางวันภายในงานตามอัธยาศัย ไม่รวมในค่าบริการทัวร์

ทางบริษัทฯ เตรียมของว่างให้ท่านเข้าไปทานในงานด้วยค่ะ

 

เวลาอันควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

กุ้งมังกร + ไก่แดงป้ายทอง + เสี่ยวหลงเปา

หลังอาหารนำท่านชม โชว์ Era Intersection of Time โชว์ซึ่งผสมผสานระหว่างกายกรรมจีน และความทันสมัยได้ด้วยกันอย่างลงตัว ทุ่มทุนสร้างกว่าร้อยล้านหยวน


พักค้างคืน ณ REGAL SHANGHAI EAST ASIA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 3

ชมงาน ชมงาน FURNITURE CHINA 2024 (วันที่ 2)

2_1600_3000_gif.jpeg
378586109_626632722919574_8745452697665236233_n.jpeg
379099758_626632966252883_7201738682800075642_n.jpeg

เช้า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ Shanghai New International Expo Centre (SNIEC)

นำท่านเข้าชมงาน FURNITURE CHINA 2024 เป็นวันที่ 2
อิสระดูงานและติดต่อธุรกิจของท่านต่อตลอดทั้งวัน

อิสระรับประทานอาหารกลางวันภายในงานตามอัธยาศัย ไม่รวมในค่าบริการทัวร์

ทางบริษัทฯ เตรียมของว่างให้ท่านเข้าไปทานในงานด้วยค่ะ

 

เวลาอันควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง

 

พักค้างคืน ณ REGAL SHANGHAI EAST ASIA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 4

ร้านหยก – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว

เซี่ยงไฮ้ -> กรุงเทพฯ

Image by Priyanka Aggarwal
Image by Alexandre Valdivia
Image by zhang kaiyv

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

แล้วนำท่านแวะ ร้านหยก ชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากหยกจีนคุณภาพ

จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ ตลาดเฉินหวังเมี่ยว หรือตลาดร้อยปี  ชมตลาดที่มีชื่อเสียงของเมืองเซี่ยงไฮ้ที่อาคารบ้านเรือนบริเวณตลาดสร้างและตกแต่งตามแบบสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง ทำให้ได้บรรยากาศของประเทศจีนในอดีต อิสระเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง และชิมอาหารที่มีชื่อเสียงของเซี่ยงไฮ้ เช่น เสี่ยวหลงเปา, หมันโถว และยังมีขายของที่ระลึกต่างๆ มากมาย ให้เลือกซื้อเป็นของฝาก

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  ติ่มซำ

 

หลังอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางสู่สนามบินผู่ตง

17:25 น.

21:00 น.

เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 665

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและพร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ:

กำหนดการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ  เวลา  สภาพการ จราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น  ซึ่งผู้จัดสามารถเปลี่ยนแปลงได้  โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัย และประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นประการสำคัญ

ที่พัก

โรงเเรมREGAL SHANGHAI EAST ASIA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

เกี่ยวกับโรงเเรม: โรงแรมระดับ 4 ดาว ตั้งอยู่ในสถานที่ที่เดินทางสะดวก เช่น metro

Google map: link

เกี่ยวกับงาน

FURNITURE CHINA 2024

งานแสดงเฟอร์นิเจอร์นานาชาติและมีชื่อเสียงระดับโลก

งาน China International Furniture Expo ครั้งแรก (หรือที่รู้จักในชื่อ Furniture China) จัดขึ้นโดยสมาคมเฟอร์นิเจอร์แห่งชาติของจีน (China National Furniture Association) และ Shanghai Sinoexpo Informa Markets International Exhibition Co., Ltd. ในปี 1993 นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมางาน Furniture China ก็จัดขึ้นที่เซี่ยงไฮ้ ในสัปดาห์ที่สองของทุกเดือนกันยายน นับตั้งแต่จัดงานนั้นก็ประสบความสำเร็จในการจัดงานมาแล้วถึง 28 ครั้ง ซึ่งทำให้เกิดการเติบโตและความก้าวหน้าร่วมกับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ในจีน ในเวลาเดียวกัน ได้เปลี่ยนจากแพลตฟอร์มการค้า B2B ออฟไลน์  มาเป็นแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมที่รวมการส่งออก การขายในประเทศ B2B2P2C ครอบคลุมทั้งออนไลน์และออฟไลน์

** ผู้เข้าร่วมงาน Furniture China ในปี2023 นั้นมาจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 13.2% เกินสถิติสูงสุด!

Screen Shot 2566-09-27 at 14.43.03.png

มีสินค้าอะไรบ้างในงาน FURNITURE CHINA 2024 
ครบจบเรื่องเฟอร์นิเจอร์ในงานเดียว

Image by Spacejoy

1. Brand Furniture Design

เเบรนด์เฟอร์นิเจอภายในบ้าน เช่น Delvis, Milo Home, Marsden, Yazhen, Aibao Furniture, TUNNI, GORDON GU, Mogao, KUNDESIGN, d.sky home, 1WEEK,

2. International Brand

พบกับเเบรนด์จากต่างประเทศเช่น ฝรั่งเศส เบลเยียม สิงคโปร์ มาเลดซีย ญี่ปุ่น ตุรกี มากกว่า 146 ราย เช่นเเบรนด์ Grosfillex, Fermob, Miyazaki Chair Factory, Ligne Roset, Sifas, Boori, SERIP

3. Chinese Furniture High-End Manufacturing / China International Furniture Accessories and Materials Boutique 

พบกับเฟอร์นิเจอร์ระดับไฮเอนด์ของจีนมากกว่า 700 บริษัท คุณภาพสูงจากทั่วโลก เเละพบกับนวัตกรรมเฟอร์นิเจอร์เเห่งอนาคต

4. Maison Shanghai

สินค้าHome Furnishings เเละไลฟ์สไตล์

เเละสินค้าอื่นๆอีกมากมาย ​

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิก

ราคา

โปรดสอบถามเพิ่มเติม

ราคา โปรดสอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อเรา คลิก

หมายเหตุ:

 1. กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่จำนวนผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน

 2. ผู้จัดงานมีข้อกำหนดอายุของผู้ที่สามารถเข้าชมงานได้ ต้องอายุ 16 ปีขึ้นไปเท่านั้น

INCLUDED ค่าบริการรวม

 1. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้น Economy Class เส้นทาง กรุงเทพฯ - เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย (TG)

 2. ภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ

 3. รถโคชปรับอากาศ นำท่านชมงานและท่องเที่ยวตามรายการ

 4. ที่พักโรงแรม 3 คืนตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน

 5. อาหารตามระบุในรายการ รวมอาหารว่างและน้ำดื่มบนรถระหว่างการเดินทาง

 6. ค่าธรรมเนียมขอวีซ่าจีนแบบเข้า-ออกครั้งเดียว (Single Entry) สำหรับบุคคลสัญชาติไทย ยื่นปกติ 4 วันทำการ

 7. ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ

 8. ค่าบัตรเข้าชมงาน FURNITURE CHINA EXPO 2021

 9. หัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะจากเมืองไทย คอยอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลแก่ท่านตลอดการเดินทาง

 10. มัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดไทยคอยอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

 11. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถตลอดการเดินทาง

 12. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

EXCLUDE ค่าบริการไม่รวม

 1. ค่าทำหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารต่างด้าว

 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าเครื่องดื่ม อาหารสั่งพิเศษ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

RESERVATION & PAYMENT POLICY เงื่อนไขในการจองทัวร์และการชำระเงินมัดจำ

 1. สำรองที่นั่ง พร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท  หากยังไม่ชำระค่ามัดจำ  ยังไม่ถือว่าการจองสมบูรณ์  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์รับผู้ที่พร้อมชำระค่ามัดจำก่อน ส่วนที่เหลือชำระอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง 

 2. ท่านต้องวางมัดจำภายใน 3 วัน หลังจากได้รับการยืนยันการจอง หากไม่ได้มัดจำ ถือว่าท่าน ยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ

 3. เมื่อท่านวางมัดจำแล้ว ไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีท่านยกเลิกการเดินทาง

CANCELLATION POLICY เงื่อนไขในการยกเลิกการจอง

 1. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินที่ได้รับมาทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องมีการการันตี มัดจำที่นั่งกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำการจองที่พักกับต่างประเทศโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือการจองที่พักในประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight ไม่สามารถขอเงินคืนได้)

 2. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 14 – 30 วัน หักค่าดำเนินการต่างๆ ท่านละ 10,000 บาท

 3. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 7 – 13 วัน หักค่าดำเนินการต่างๆ 50 % ของราคาทัวร์

 4. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 6 วันลงมาเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์

CONDITIONS เงื่อนไข

 1. ในกรณีที่ท่านต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ เพื่อเดินทางมาต่อเครื่องที่กรุงเทพฯ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของเที่ยวบินก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 2. ประกันที่รวมในรายการทัวร์นี้คุ้มครองเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางเท่านั้น ท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพด้วย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางพนักงานของเรา

 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในรายการท่องเที่ยวนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

 4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ

 5. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว

 7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่งหรือหน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

 8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 9. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง

Photo credits: FURNITURE CHINA 2024

Image by Edward He

CONTACT US 

สนใจไพรเวททริปหรือเทรดเเฟร์อื่นๆ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมงานของเราได้ที่

Call 

02 318 3922

Email 

Connect

 • Facebook
 • Line

Address

2332 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เเขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม 10310

bottom of page