top of page
Seoul Food and Hotel (1).jpeg

Seoul Food and Hotel 2024

Seoul Food and Hotel 2024

โซล, เกาหลีใต้

ชมงานแสดงสินค้าด้านอาหารและเครื่องดื่ม

ที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้

Date: 9-13 มิถุนายน 2024

Period: 5 วัน 3 คืน

สายการบิน: สายการบินไทย (TG)  

thai-airways-logo.png

DAY 1 

กรุงเทพฯ - เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)

20.30 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ H-J สายการบินไทย (TG)

โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

23.30 น.

ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 656

DAY 2 

สนามบินอินชอน – โซล – ผ่านชมบลูเฮ้าท์ – ชมพระราชวังเคียงบ๊อคคุง

โซลทาวเวอร์ N SEOUL TOWER – ตลาดทงแดมุน

Image by MINSUN KIM
N SEOUL TOWER .png
Dongdaemun market.jpeg

06.55 น.

เดินทางถึงสนามบินอินชอน (เวลาที่เกาหลีใต้เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่กรุงโซล

นำท่าน ผ่านชมบลูเฮ้าท์ ทำเนียบของประธานาธิบดี แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกที่อนุสาวรีย์รูปนกฟีนิกซ์ สัญลักษณ์ความเป็นอมตะ พร้อมชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกร และวงเวียนน้ำพุซึ่งถือว่าเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของกรุงโซล  จากนั้นนำท่านชม พระราชวังเคียงบ๊อคคุง พระราชวังเก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โชซอน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1394 โดยใช้เป็นศูนย์กลางการปกครองในสมัยโบราณ โดยเป็นทั้งที่ประทับและฐานอำนาจของพระเจ้าแทโจและต่อเนื่องมาถึงกษัตริย์ในราชวงศ์โชซอล  พระที่นั่งคึนชองจอนถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่ว่าราชการต่อมาคณะปกครองเกาหลีของญี่ปุ่นได้สร้างอาคารรัฐสภาขนาดยักษ์ขึ้นคั่น แสดงถึงความต้องการตัดความผูกพันระหว่างพระราชวงศ์กับราษฎร อาคารหลังนี้ได้ถูกรื้อถอนไปในโอกาสครบรอบ50ปีของการปลดแอกจากญี่ปุ่น

เที่ยง

อาหารกลางวัน ทัคคาลบี้ (ไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี)

จากนั้นนำท่านสู่ โซลทาวเวอร์  N SEOUL TOWER  1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงโซล เป็นสถานที่ยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวไม่พลาดที่จะมาเยี่ยมชม โซลทาวเวอร์แห่งนี้ยังใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์และซีรี่ส์ชื่อดัง อาทิเช่น Boy Over Flower (F4), กวน มึน โฮ ฯลฯ  (อัตรานี้ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์โซลทาวเวอร์)

 

จากนั้นนำท่านไปที่ Love Key Ceremony เป็นสถานที่สุดโรแมนติกอยู่ในบริเวณหอคอยกรุงโซล ที่คู่รักนิยมนำแม่กุญแจไปคล้องกันในอีกความหมายว่าเราจะไม่พรากจากกันจะรักกันตลอดไป โดยนิยมเขียนชื่อตนเองและคู่รักลงบนแม่กุญแจพร้อมข้อความสุดซึ้ง  (ค่าบริการรวมค่าขึ้นลิฟท์ Seoul Tower แล้ว)

จากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ตลาดทงแดมุน มีสินค้าต่างๆให้ท่านได้เลือกซื้อ เช่น เสื้อผ้าแฟชั่น รองเท้า กระเป๋า และอื่นๆอีกมากมาย

ค่ำ

อาหารกลางค่ำ บูลโกกิ (บาร์บีคิวหมู)

พักค้างคืน ณ G2 Hotel Myeongdong ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 3

ชมงาน SEOUL FOOD & HOTEL 2024 (เข้างานวันที่ 1)

Seoul Food and Hotel 6.jpg
Seoul Food and Hotel 4.jpg
Seoul Food and Hotel 15.jpg

เช้า

อาหารเช้า ณ โรงแรม (บุฟเฟ่ต์)  

หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ KINTEX (Korea International Exhibition Center)

สถานที่จัดงาน SEOUL FOOD & HOTEL 2024

เข้าชมงานแสดงสินค้าด้านอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้

ด้วยจำนวนผู้จัดแสดงงานกว่า 1,500 บริษัท 3,000 บูท จาก 40 ประเทศทั่วโลก และได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานกว่า 50,000 คน

ภายในงานจัดแสดงสินค้าที่ครอบคลุมในธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงโรงแรม ร้านอาหาร บริการด้านอาหาร เบเกอรี่ และซุปเปอร์มาเก็ต

กลางวัน

อิสระรับประทานอาหารกลางวันภายในงานตามอัธยาศัย ไม่รวมในค่าบริการทัวร์

เวลาอันควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  เมนู ชาบู ชาบู หม้อไฟเกาหลี

 

พักค้างคืน ณ G2 Hotel Myeongdong ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 4

ชมงาน SEOUL FOOD & HOTEL 2024 (เข้างานวันที่ 2)

Seoul Food and Hotel 11.jpg
seoul .png
Image by Cait Ellis

เช้า

อาหารเช้า ณ โรงแรม (บุฟเฟ่ต์)  

หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ KINTEX (Korea International Exhibition Center)

เข้าชมงาน SEOUL FOOD & HOTEL 2024 ต่อเป็นวันที่ 2

กลางวัน

อิสระรับประทานอาหารกลางวันภายในงานตามอัธยาศัย ไม่รวมในค่าบริการทัวร์

เวลาอันควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ

อิสระช้อปปิ้งบริเวณเมียงดง ถูกขนานนามว่า "ถนนแฟชั่นของเกาหลี" แหล่งรวมความฮิปใหม่ ไม่ตกเทรน! ราคาระดับกลางถึงสูงเมื่อเทียบกับตลาดทงแดมุน ห้างบูติกหลากยี่ห้อตั้งแต่แบรนด์เนมต่างชาติถึงเกาหลี ร้านเสื้อผ้ามีสไตล์ห้องเล็กๆ  ร้าน Creative Lifestyle  ร้านรองเท้า ร้านทำผม ร้านเครื่องประดับ ร้านคอสเมติก  ร้านกาแฟ ร้านไอศครีม ร้านขนม   

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูคัมจาทัง (เล้งเกาหลี)

พักค้างคืน ณ G2 Hotel Myeongdong ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 5

ศูนย์สมุนไพร – มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา – ช้อปปิ้งย่านฮงแด

เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน) -> กรุงเทพฯ

Image by Pond Juprasong
Hongdae.bmp
Image by Portuguese Gravity

เช้า

เที่ยง

17.30 น.

21.20 น.

หมายเหตุ:

อาหารเช้า ณ โรงแรม (บุฟเฟ่ต์)  

นำท่านรับฟังความรู้ที่ ศูนย์สมุนไพร ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เข้าชมศูนย์โสมเกาหลี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสม หรือศูนย์ฮ็อกเก็ตนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ ช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางสู่ มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา Ewha Womans University เป็นมหาวิทยาลัยสตรีที่มีชื่อเสียง และมีความโดดเด่นของอาคารเรียนเป็นอย่างมาก และที่น่าสนใจนั่นก็คือ เป็นสถานที่ ที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม บริเวณโดยรอบนั้น เต็มไปด้วยต้นไม้ที่ไม่เพียงแต่ให้ร่มเงาแต่ยังให้ความสวยงามเป็นอย่างมาก ทั้งในยามดอกไม้บานอย่างซากุระ หรือช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่มีการเปลี่ยนสีของใบไม้ที่สวยงามมากๆ

ช้อปปิ้งย่านฮงแด ย่านที่เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย และเป็นแหล่งค้าของสินค้าประเภทเครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง เครื่องนอน รองเท้า และอื่นๆ สินค้ามีความหลากหลายและทันสมัยในราคาที่ไม่แพง โดยมีแหล่งสำหรับเลือกซื้อสินค้าที่สำคัญๆ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า

อาหารกลางวัน เมนูจิมดัก (ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น)

นำท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอนเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ

ระหว่างทางแวะช้อปปิ้งขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิด รวมทั้งกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมที่บรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าว และของฝากของที่ระลึกมากมาย ได้เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน

ออกเดินทางกลับ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 653

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมโอกาสในการประสบความสำเร็จทางธุรกิจ

กำหนดการเดินทางนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ  เวลา  สภาพการ จราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น  ซึ่งผู้จัดสามารถเปลี่ยนแปลงได้  โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัย และประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นประการสำคัญ

ที่พัก

โรงเเรม G2 Hotel Myeongdong ระดับ 4 ดาหรือเทียบเท่า

ย่าน: เมียงดง

Google map: link

เกี่ยวกับโรงเเรม: โรงเเรมระดับ 4 ดาว สถานที่ตั้งดี

ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองโซล เพยง 810 เมตรจาก Myeongdong shopping district 

เกี่ยวกับงาน

SEOUL FOOD & HOTEL 2024

งานที่ครอบคลุมธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม โดยนำผู้เชี่ยวชาญจากทั่วทั้งอุตสาหกรรมมารวมตัวกัน

พบกับบริษัทอาหารจากหลากหลายสาขา ที่ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมมารวมตัวกันในที่เดียว

กลุ่มสินค้าที่จัดแสดงในงาน SEOUL FOOD & HOTEL 2024

Seoul food category.png

🔴เนื้อสัตว์       

🔴อาหารทะเล

🔴ผลิตภัณฑ์นม

🔴อาหารสด

🔴อาหารแปรรูป

🔴อาหารแช่แข็ง

🔴วัตถุดิบและเครื่องปรุงอาหาร

🔴ขนมขบเคี้ยวและลูกอม 

🔴เบเกอรี่และขนมอบร้อ

🔴อาหารออร์แกนิค

🔴อาหารมังสวิรัติ

🔴อาหารฮาลาล 

🔴เครื่องดื่ม

🔴ชาและกาแฟ 

🔴ไวน์และสุรา

🔴เบียร์ 

🔴เทคโนโลยีด้านอาหาร

🔴อุปกรณ์และบริการด้านอาหาร

🔴เทคโนโลยีพัฒนาคุณภาพอาหาร 

🔴กระบวนการจัดเก็บและการ

    ขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ

อัตราค่าบริการต่อท่าน (บาท)

อัตราค่าบริการ ทัวร์โซล เกาหลีใต้

ชมงาน SEOUL FOOD & HOTEL 2024

กำหนดการเดินทาง: 9-13 มิถุนายน 2567

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน     56,900.-

กรณีพักห้องเดี่ยวชำระเพิ่ม            10,000.-

หมายเหตุ:

 1. กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่จำนวนผู้เดินทางต่ำกว่าจำนวนที่กำหนด

 2. ผู้จัดงาน SEOUL FOOD & HOTEL 2024 มีข้อกำหนดอายุของผู้ที่สามารถเข้าชมงานได้ ต้องอายุ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น

INCLUDED ค่าบริการรวม

 1. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้น Economy Class โดยสายการบินไทย (TG)

 2. ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก. และค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมต่างๆ ทั้งนี้เป็นอัตรา ณ ปัจจุบัน   โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับเพิ่มขึ้นได้ ซึ่งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนในกรณีที่มีการปรับราคาสูงขึ้นได้ในอนาคต

 3. รถปรับอากาศมาตรฐาน นำเดินทางตามรายการ

 4. ที่พักโรงแรม 2 คืนตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน

 5. อาหารตามระบุในรายการ รวมอาหารว่างและน้ำดื่มบนรถระหว่างการเดินทาง

 6. ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ

 7. บริการลงทะเบียนทำบัตรเข้าชมงาน SEOUL FOOD & HOTEL 2024 (ไม่เกินวันที่ 1 พ.ค.67 เท่านั้น

 8. ในกรณีที่ลงทะเบียนหลังจากวันดังกล่าว จะมีค่าลงทะเบียนที่ผู้จัดงานเรียกเก็บท่านละ 20,000 วอน)

 9. หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คอยอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลแก่ท่านตลอดการเดินทาง

 10. รวมค่าทิปสำหรับไกด์ท้องถิ่น และทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทางเรียบร้อยแล้ว

 11. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

EXCLUDE ค่าบริการไม่รวม

 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ประมาณ 2,500 บาท)  

 2. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประชุมในงาน SEOUL FOOD & HOTEL 2024 (ถ้าต้องการ)

 3. ค่าตรวจ RT-PCR Testing และไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการเดินทางช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ถ้ามี)
  เช่น ค่าโรงแรมที่ใช้ในการกักตัว ตามมาตรการของรัฐบาล และค่าใช้จ่ายที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 4. ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ Soft Drink (ถ้ามี)

 5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ อาทิ ค่าเครื่องดื่ม อาหารสั่งพิเศษ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

ระเบียบการและข้อตกลงการสำรองที่นั่ง

 1. สำรองที่นั่ง พร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท  หากยังไม่ชำระค่ามัดจำ  ยังไม่ถือว่าการจองสมบูรณ์  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์รับผู้ที่พร้อมชำระค่ามัดจำก่อน ส่วนที่เหลือชำระอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง 

 2. ท่านต้องวางมัดจำภายใน 3 วัน หลังจากได้รับการยืนยันการจอง หากไม่ได้มัดจำ ถือว่าท่าน ยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ

 3. เมื่อท่านวางมัดจำแล้ว ไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีท่านยกเลิกการเดินทาง

เงื่อนไขในการยกเลิกการจอง

 1. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินที่ได้รับมาทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องมีการการันตี

 2. มัดจำที่นั่งกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำการจองที่พักกับต่างประเทศโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือการจองที่พักในประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight ไม่สามารถขอเงินคืนได้)

 3. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 14 – 30 วัน หักค่าดำเนินการต่างๆ ท่านละ 10,000 บาท

 4. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 7 – 13 วัน หักค่าดำเนินการต่างๆ 50 % ของราคาทัวร์

 5. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 6 วันลงมาเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์

CONDITIONS เงื่อนไข

 1. ประกันที่รวมในรายการทัวร์นี้คุ้มครองเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางเท่านั้น ท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพด้วย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางพนักงานของเรา

 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในรายการท่องเที่ยวนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

 3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน, โรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ

 4. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 5. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว

 6. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่งหรือหน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

 7. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 8. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง

Image by Bundo Kim

CONTACT US 

สนใจไพรเวททริปหรือเทรดเเฟร์อื่นๆ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมงานของเราได้ที่

Call 

02 318 3922

Email 

Connect

 • Facebook
 • Line

Address

2332 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เเขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม 10310

bottom of page