top of page
2023 Showground (2).jpg

Computex Taipei 2024

TG Logo.jpeg

COMPUTEX TAIPEI 2024

ไทเป, ไต้หวัน

“ ชมงานแสดงนวัตกรรมในด้านอุตสาหกรรมไอที ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ”

 

อาหารพิเศษ! พระกระโดดกำแพง, บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบู ชาบู, เสี่ยวหลงเปา
อาหารทะเล+กุ้งมังกร, สุกี้สไตล์ไต้หวันท่านละ 1 เซ็ท, บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น

แถมฟรี! TRAVEL SIM สำหรับใช้งานอินเตอร์เน็ตที่ไต้หวัน ท่านละ 1 ซิม

 

บินสบาย สายการบินไทย (TG)

computex.png

Date: 3 - 7 มิ.ย. 2567

Period: 5 วัน 4 คืน

สายการบิน: สายการบินไทย (TG) 

thai-airways-logo.png

DAY 1 

กรุงเทพฯ - ไทเป

อนุสาวรีย์วีรชนจงเลี่ยฉือ – พิพิธภัณฑ์กู้กง

Image by Thomas Tucker
Screen Shot 2566-09-25 at 16.25.40.png
Taipei Martyrs.jpeg

05:30 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D

สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

08:35 น.

ออกเดินทางสู่ประเทศไต้หวัน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 632

13:05 น.

เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน  (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
นำคณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ อนุสาวรีย์วีรชนจงเลี่ยฉือ อนุสรณ์สถานการปฏิวัติแห่งชาติ สร้างขึ้นเพื่อเป็นการสักการะและสดุดีดวงวิญญาณของทหารจำนวน 330,000 คน ที่ได้เสียสละชีวิตในช่วงสงครามจีน-ญี่ปุ่น ชมทหารประจำการเพื่อเคารพต่อดวงวิญญาณของวีรชนที่สละชีพเพื่อชาติ ซึ่งผลัดเปลี่ยนเวรยามทุกชั่วโมง

 

แล้วนำเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กู้กง สุดยอดพิพิธภัณฑ์ ติดอันดับ 1 ใน 4 ของโลก ที่รวบรวมของล้ำค่าในพระราชวังกู้กงของปักกิ่งไว้ที่นี่ทั้งหมดและมีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี ชมของล้ำค่าหายาก เช่น หยกผักกาดขาว หยกหมูสามชั้น หยกตราประทับประจำตัวเฉียนหลงฮ่องเต้ งาช้างแกะสลัก ฯลฯ         

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  พระกระโดดกำแพง

เวลาอันควรนำคณะเดินทางกลับสู่ที่พัก

พักค้างคืน ณ GREEN WORLD HOTEL NANGANG  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 2 

ชมงาน COMPUTEX TAIPEI 2024 (เข้างานวันที่ 1)

2023 Showground.jpg
2023 Keynote-NVIDIA.jpg
computex5.jpeg

05:55 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้า นำคณะเดินทางสู่ Taipei Nangang Exhibition Center

ชมงาน COMPUTEX TAIPEI 2024

ชมงานงานแสดงนวัตกรรมในด้านอุตสาหกรรมไอที ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย

เที่ยง

อิสระรับประทานอาหารกลางวันภายในงานตามอัธยาศัย ไม่รวมในค่าบริการทัวร์

ทางบริษัทฯ เตรียมของว่างให้ท่านเข้าไปทานในงานด้วยค่ะ

 

เวลาอันควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบู ชาบู

พักค้างคืน ณ GREEN WORLD HOTEL NANGANG  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 3

ชมงาน COMPUTEX TAIPEI 2024 (วันที่ 2)

ตลาดซื่อหลิน ไนท์มาร์เก็ต

2023 Keynote - NXP.jpg
2023 Showground (1).jpg
2023 Showground (2).jpg

เช้า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้า นำคณะเดินทางสู่ Taipei Nangang Exhibition Center

ชมงาน COMPUTEX TAIPEI 2024 เป็นวันที่ 2 อิสระดูงานและติดต่อธุรกิจของท่านต่อตลอดทั้งวัน

อิสระรับประทานอาหารกลางวันภายในงานตามอัธยาศัย ไม่รวมในค่าบริการทัวร์

ทางบริษัทฯ เตรียมของว่างให้ท่านเข้าไปทานในงานด้วยค่ะ

 

เวลาอันควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เสี่ยวหลงเปา

อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ หลากหลายและสดใหม่ ทั้งอาหารจีนและตะวันตก

 

นำคณะช้อปปิ้งที่ ตลาดซื่อหลิน ตลาดยามค่ำคืนที่ใหญ่ที่สุดในไทเป

พักค้างคืน ณ GREEN WORLD HOTEL NANGANG  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 4

อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ศูนย์ประการังแดง – ซีเหมินติง

Image by Maryjoy Caballero
Image by note thanun
Image by Supasit Chantranon

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำคณะเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของนั้าทะเลและลมทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่าง ๆ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก

หลังจากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เป็นถนนท่องเที่ยวหลักอยู่ที่ย่านเมืองเก่าโดยสองข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้าท้องถิ่นในบรรยากาศบ้านเรือนและอาคารเก่าๆ เช่น โรงน้ำชา ร้านขายของที่ระลึก รวมถึงร้านขายขนมและอาหารต่างๆ

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารทะเล+กุ้งมังกร

 

นำเดินทางสู่ ศูนย์ประการังแดง เป็นศูนย์ปะการังแดงที่ใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งปะการังแดงถือเป็นอัญมณีชั้นสูงและเป็นที่แพร่หลายของชาวไต้หวัน แล้วแวะร้านจำหน่ายของที่ระลึกของไต้หวัน


จากนั้นนำคณะ ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง (Ximending) ถนนคนเดินและย่านช้อปปิ้งยอดนิยมของเมืองไทเป

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร สุกี้สไตล์ไต้หวัน ท่านละ 1 เซ็ท

พักค้างคืน ณ GREEN WORLD HOTEL NANGANG  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 5

ร้านพายสับปะรดเหว่ยเก๋อ – ตึกไทเป 101 (รวมขึ้นตึกชั้น 89) 
อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET

ไทเป - กรุงเทพฯ

Image by Nadine Marfurt
Image by Lisanto 李奕良
Screen Shot 2566-09-25 at 16.55.06.png

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

นำคณะเลือกซื้อของฝาก ที่ร้านขนมยอดนิยมของไต้หวัน เช่น เค้กไส้สับปะรด และขนมอื่นๆ  อีกมากมาย


จากนั้นนำคณะชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร ท่านสามารถชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตร์สำคัญที่หาดูได้ยากภายในอนุสรณ์สถาน

นำคณะเดินทางสู่ ตึกไทเป 101  (รวมค่าขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 แล้ว)  สัมผัสกับตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร เป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลกอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหว   และขึ้นลิฟต์ที่มีความเร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น

 

นำคณะช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าของฝากที่ MITSUI OUTLET PARK

 

เวลาอันควรนำคณะเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน

20.05 น.

22.50 น.

เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG635

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและพร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ:

กำหนดการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ  เวลา  สภาพการ จราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น  ซึ่งผู้จัดสามารถเปลี่ยนแปลงได้  โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัย และประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นประการสำคัญ

ที่พัก

โรงเเรมGREEN WORLD HOTEL NANGANG ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

เกี่ยวกับโรงเเรม: โรงแรมระดับ 4 ดาว ตั้งอยู่ในสถานที่ที่เดินทางสะดวก เพียง5 เดินจาก MRT Nangang Station

Google map: link

เกี่ยวกับงาน

COMPUTEX TAIPEI 2024

ชมงานงานแสดงนวัตกรรมในด้านอุตสาหกรรมไอที ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย

ผู้จัดเเสดงสินค้า มากกว่า1,00 ราย จาก 26 ประเทศทั่วโลก 

ผู้เข้าร่วมงานมากว่า 47,000 คน 

400 Start Up จาก 22 ประเทศ

362246548_653465906816784_2371745172401687230_n.jpeg

ตัวอย่างเเบรนด์ที่เข้าร่วมเเสดงสินค้าในงาน COMPUTEX

Screen Shot 2566-09-25 at 15.50.56.png

Acer, Adata, Asrock, Asus, BenQ, Delta, ESSENCORE, GIGABYTE, G.Skill, Hanmi Micronics, Innodisk, InWin, KIOXIA, MSI, NVIDIA, NXP, Pro Gamersware, QCT, Realtek, Supermicro, Solidigm, Thermaltake, Transcend, YFC-BonEagle, ZOTAC, Aten, AIC, Chenbro, Posiflex, Seasonic, PNY, Team Group, Ingrasys and more.

2. พบกับกิจกรรมต่างๆมากมายในงาน

นอกจากสินค้าเเละนวัตกรรมต่างๆเเล้ว ในงานComputex ยังมีสัมมนาเเละกิจกรรมnetworkingด้านต่างมากมาย

Screen Shot 2566-09-25 at 15.51.47.png

ราคา

โปรดสอบถามเพิ่มเติม

ราคา โปรดสอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อเรา คลิก

หมายเหตุ:

 1. กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไป บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง
  ในกรณีที่จำนวนผู้เดินทางต่ำกว่าผู้ใหญ่ 15 ท่าน

 2. ผู้จัดงาน COMPUTEX TAIPEI 2024 มีข้อกำหนดอายุของผู้ที่สามารถเข้าชมงานได้ ต้องอายุ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น

INCLUDED ค่าบริการรวม

 1. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้น Economy Class เส้นทาง กรุงเทพฯ - ไทเป - กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย (TG)

 2. ภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ

 3. รถโคชปรับอากาศ นำคณะชมงานและท่องเที่ยวตามรายการ

 4. ที่พักโรงแรม 4 คืนตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน

 5. อาหารตามระบุในรายการ รวมอาหารว่างและน้ำดื่มบนรถระหว่างการเดินทาง

 6. ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ

 7. บริการลงทะเบียนทำบัตรเข้าชมงาน COMPUTEX TAIPEI 2021

 8. หัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะจากเมืองไทย คอยอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลแก่ท่านตลอดการเดินทาง

 9. มัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดไทยคอยอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

 10. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

EXCLUDE ค่าบริการไม่รวม

 1. ค่าทำหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารต่างด้าว

 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าเครื่องดื่ม อาหารสั่งพิเศษ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

 3. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวมเดินทาง 5 วัน ทั้งหมด 500 NTD ต่อท่าน ทั้งนี้เพื่อเป็นสินน้ำใจกับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ ในการให้บริการแก่คณะของเราตลอดการเดินทางในไต้หวัน

 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

RESERVATION & PAYMENT POLICY เงื่อนไขในการจองทัวร์และการชำระเงินมัดจำ

 1. สำรองที่นั่ง พร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท  หากยังไม่ชำระค่ามัดจำ  ยังไม่ถือว่าการจองสมบูรณ์  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์รับผู้ที่พร้อมชำระค่ามัดจำก่อน ส่วนที่เหลือชำระอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง 

 2. ท่านต้องวางมัดจำภายใน 3 วัน หลังจากได้รับการยืนยันการจอง หากไม่ได้มัดจำ ถือว่าท่าน ยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ

 3. เมื่อท่านวางมัดจำแล้ว ไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีท่านยกเลิกการเดินทาง

CANCELLATION POLICY เงื่อนไขในการยกเลิกการจอง

 1. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินที่ได้รับมาทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องมีการการันตี มัดจำที่นั่งกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำการจองที่พักกับต่างประเทศโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือการจองที่พักในประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight ไม่สามารถขอเงินคืนได้)

 2. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 14 – 30 วัน หักค่าดำเนินการต่างๆ ท่านละ 10,000 บาท

 3. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 7 – 13 วัน หักค่าดำเนินการต่างๆ 50 % ของราคาทัวร์

 4. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 6 วันลงมาเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์

CONDITIONS เงื่อนไข

 1. การเข้าชมศูนย์ประการังแดง, ร้านจำหน่ายของที่ระลึก และร้านขนมยอดนิยมของไต้หวัน ซึ่งได้ระบุในรายการเดินทางนั้น ผู้เดินทางจะต้องเข้าชมทุกท่าน ซึ่งจะใช้เวลาแวะชมประมาณ 45-60 นาที / ร้าน แต่มิได้มีการบังคับให้ต้องซื้อสินค้าแต่อย่างใด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่านเท่านั้น 

 2. ประกันที่รวมในรายการทัวร์นี้คุ้มครองเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางเท่านั้น ท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพด้วย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางพนักงานของเรา

 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในรายการท่องเที่ยวนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

 4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ

 5. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว

 7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่งหรือหน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

 8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 9. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง

Image by Lisanto 李奕良

CONTACT US 

สนใจไพรเวททริปหรือเทรดเเฟร์อื่นๆ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมงานของเราได้ที่

Call 

02 318 3922

Email 

Connect

 • Facebook
 • Line

Address

2332 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เเขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม 10310

bottom of page