top of page
gamescom_22_019_008 (1).jpg

Gamescom 

2023

งานgamescom 2023

โคโลญจน์ & แฟรงเฟิร์ต, เยอรมนี

มหกรรมงานเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก

Date: 23-29 สิงหาคม 2023

Period: 7 วัน 4 คืน

สายการบิน: สายการบินไทย (TG) 

thai-airways-logo.png

DAY 1 

กรุงเทพฯ - แฟรงเฟิร์ต

20:45 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ประตู 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก

23:45 น.

ออกเดินทางสู่นครแฟรงเฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 920

DAY 2 

แฟรงเฟิร์ต – โคโลญจน์

ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – มหาวิหารโคโลญจน์

Image by Eric Weber
Image by Dominik Kuhn
Image by Roman Bürki

06:15 น.

เดินทางถึงสนามบินแฟรงเฟิร์ต หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

นำคณะเดินทางสู่ เมืองเซ็นต์กอร์  บริการอาหารเช้าแบบกล่องบนรถ

สัมผัสกับประสบการณ์ล่องเรือแม่น้ำไรน์ ชมความงดงามและเรื่องราวของปราสาทต่างๆ จากยุคโรมันและชาวเยอรมันเผ่าต่างๆ ที่ยังคงมีมนต์เสน่ห์อย่างไม่เสื่อมคลาย แม่น้ำแห่งนี้ยังก่อให้เกิดเรื่องราวตำนานและบทเพลงต่างๆ

ที่ทำให้ผู้คนหลงใหล

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร  (อาหารท้องถิ่น)

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์ เข้าชม มหาวิหารโคโลญจน์ (Cologne Cathedral) โบสถ์ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งเมืองโคโลญจน์ประเทศเยอรมนี ใช้เวลาสร้างถึง 600 ปี ภายในโดดเด่นด้วยกระจกสี และมีโกศทองของกษัตริย์ทั้งสามถูกเก็บไว้ในตัววิหารด้วย เวลาอันควรนำคณะเดินทางสู่ เมืองเลเวอร์คูเซ่น (Leverkusen)  

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร  (อาหารจีน)

พักที่ Lindner Hotel BayArena Leverkusen ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 3

ชมงาน gamescom 2023

Business Day 01: เข้าชมงาน gamescom 2023วันแรก

Gamescom Cologne (7).jpg
Gamescom Cologne (8).jpg
Gamescom Cologne (6).jpg

เช้า

อาหารเช้าที่โรงแรม  (บุฟเฟ่ต์)

นำคณะเดินทางสู่ Koeln Messe ในเมืองโคโลญจน์ สถานที่จัดงาน gamescom

เข้าชมงาน gamescom(วันที่ 1) มหกรรมงานเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก

งานเกมที่มีผู้ร่วมจัดแสดงกว่า 1,000 ราย จาก 56 ประเทศทั่วโลก มีผู้สนใจเข้าชมงานกว่า 370,000 คน จัดแสดงผลิตภัณฑ์เกมทุกประเภท ทั้งด้านซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ พบปะใกล้ชิดกับผู้ประกอบการในธุรกิจเกมและผู้พัฒนาเกมจากนานาชาติ  ตื่นตาตื่นใจการจัดแสดง   ดิสเพลย์เกมด้วยพื้นที่ขนาดใหญ่ แล้วอินไปกับ Cosplay Village ที่เปิดโอกาสให้เหล่าเกมแฟนพันธ์แท้แต่งตัวเลียนแบบตัวแสดงในเกมที่ชื่นชอบ  นอกจากนั้นยังมีอีเว้นท์การเปิดตัวเกมใหม่ล่าสุด จากค่ายเกมยักษ์ใหญ่ของโลกอีกด้วย    

กลางวัน

อิสระรับประทานอาหารกลางวันภายในงานตามอัธยาศัย ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน ซึ่งท่านสามารถเลือกรับประทานได้ภายในงาน

เวลาอันควร คณะพร้อมกันที่จุดนัดพบ จากนั้นนำคณะเดินทางกลับสู่เมืองเลเวอร์คูเซ่น  

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร  (อาหารท้องถิ่น)

พักที่ Lindner Hotel BayArena Leverkusen ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 4

ชมงาน gamescom 2023

Business Day 02: เข้าชมงาน gamescom 2023วันที่สอง

Gamescom Cologne (10).jpg
Gamescom Cologne (9).jpg
Gamescom Cologne (14).jpg

เช้า

กลางวัน

ค่ำ

อาหารเช้าที่โรงแรม  (บุฟเฟ่ต์)

 

นำคณะเดินทางสู่ Koeln Messe ในเมืองโคโลญจน์

เข้าชมงาน gamescom(วันที่ 2)

อิสระรับประทานอาหารกลางวันภายในงานตามอัธยาศัย ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน ซึ่งท่านสามารถเลือกรับประทานได้ภายในงาน

เวลาอันควร คณะพร้อมกันที่จุดนัดพบ จากนั้นนำคณะเดินทางกลับสู่เมืองเลเวอร์คูเซ่น  

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร  (อาหารจีน)

พักที่ Lindner Hotel BayArena Leverkusen ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 5

ชมงาน gamescom 2023

Business Day 03: เข้าชมงาน gamescom 2023วันที่สาม

Gamescom Cologne (5).jpg
Gamescom Cologne (20).jpg
Gamescom Cologne (11).jpg

เช้า

เที่ยง

ค่ำ

อาหารเช้าที่โรงแรม  (บุฟเฟ่ต์)

นำคณะเดินทางสู่ Koeln Messe ในเมืองโคโลญจน์

เข้าชมงาน gamescom(วันที่ 3)

อิสระรับประทานอาหารกลางวันภายในงานตามอัธยาศัย ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน ซึ่งท่านสามารถเลือกรับประทานได้ภายในงาน

เวลาอันควร คณะพร้อมกันที่จุดนัดพบ จากนั้นนำคณะเดินทางกลับสู่เมืองเลเวอร์คูเซ่น  

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร  (อาหารไทย)

พักที่ Lindner Hotel BayArena Leverkusen ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 6

คโลญจน์ – แฟรงเฟิร์ต, แฟรงเฟิร์ต – กรุงเทพฯ

เที่ยวชมเมืองแฟรงเฟิร์ต – ช้อปปิ้งส่งท้ายที่ย่านถนนซายล์

Image by Sinan Erg
Image by Sanjay B
Image by Lāsma Artmane

เช้า

เที่ยง

บ่าย

20:40 น.

อาหารเช้าที่โรงแรม  (บุฟเฟ่ต์)

จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ เมืองแฟรงเฟิร์ต ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนี รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการธนาคารการเงินและการค้าหุ้นที่สำคัญของประเทศ

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร  (อาหารจีน)

นำคณะเที่ยวชมเมืองแฟรงค์เฟิร์ต  ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงค์เฟิร์ต ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานีรถไฟต้นแบบของหัวลำโพงประเทศไทย ครั้งเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่ 5  จากนั้นเที่ยวชมจัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซึ่งเป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง และถ่ายภาพกับ Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง

อิสระช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายบริเวณถนนสายช้อปปิ้ง ย่านถนนซายล์ (Zeil Street) ถนนสายช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดของประเทศเยอรมนีที่เต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ

 

เวลาอันควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินแฟรงเฟิร์ต เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ

ไม่รวมค่าอาหารเย็น เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ต้องเดินทางไปสนามบิน

ออกเดินทางสู่กลับสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 923

DAY 7

สนามบินสุวรรณภูมิ

เดินทางกลับถึงประเทศไทย

12:30 น.

หมายเหตุ:

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

พร้อมโอกาสในการประสบความสำเร็จทางธุรกิจ

กำหนดการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ  เวลา  สภาพการ จราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น  ซึ่งผู้จัดสามารถเปลี่ยนแปลงได้  โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัย และประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นประการสำคัญ

ที่พัก

โรงเเรมLindner Hotel BayArena Leverkusen ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

เกี่ยวกับโรงเเรม: โรงเเรมระดับ 4 ดาว เป็นโรงเเรมที่เป็นส่วนหนึ่งของnorth stand ซึ่งเป็นhome stadiumของ ทีมฟุตบอล เเละเป็นโรงเเรม stadium เเฟ่งเเรกของเยอรมนี

โรงเเรมเป็นส่วนหนึ่งของHyatt กรุ๊ป

Google map: link

เกี่ยวกับงาน

Gamescom 2023 งานแสดงคอมพิวเตอร์และวิดีโอเกมที่ใหญ่ที่สุดในโลก

แพลตฟอร์มธุรกิจในโลกของเกมที่ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรมเกม

About Gamescom.webp

Gamescom งานเทรดเเฟร์อุตสาหกรรมเกมส์อันยิ่งใหญ่

  • มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 265,000คนจาก100ประเทศทั่วโลก 

  • 1,100 ผู้เเสดงสินค้าจาก 53 ประเทศทั่วโลก โดย75% ของผู้เเสดงสินค้านั้นมาจากต่างประเทศ 

  • ขึ้นอันดับ 1 Twitter ทั่วโลกเพียง10นาทีหลังเปิดตัวงาน  

5 เหตุผลว่าทำไมคุณห้ามพลาดงานgamescom

gamescom_Website_Grund1_GamesGamesGames.webp

แทบจะหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วที่คุณจะได้สัมผัสกับเกมใหม่ๆ มากมายจากทั่วโลกที่มารวมไว้ในที่เดียวที่งานgamescom ให้คุณเป็นคนแรกที่ค้นพบ ได้เล่นเเล้วว้าวไปกับเกมเเละนวัตกรรมใหม่ๆ 

1. Games. Games. Gammes

gamescom_Website_Grund2_Community.webp

ไม่มีที่ไหนอีกแล้วที่คนจากอุตสาหกรรมเกมจากทั่วโลกจะมารวมตัวกันในที่เดียว

 

มาเปิดโอกาสให้ตัวคุณได้รู้จักเเละสร้างเน็ตเวิร์คกับคนในวงการอุตสาหกรรมเกมจากทั่วโลก ที่นี่คุณจะได้พบกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีอยู่มากมายที่จะเสริมสร้างเเละต่อยอดโอกาสทางธุรกิจของคุณในอนาคต นอกนั้นยังขยายคอมมูนิตี้เหล่าคนรักเกมของคุณอีกด้วย

2. Your network & your community

gamescom_Website_Grund7_Event.webp

สัมผัสประสบการณ์งานแสดงสินค้าที่ไม่เหมือนใครและไฮไลท์ของงานมากมายด้วยโปรแกรมงานที่น่าสนใจและกิจกรรมงานอันน่าตื่นตาตื่นใจ เช่น เทศกาลเมือง gamescom - ที่จัดในห้องโถงนิทรรศการ เเละทั่วทั้งเมืองโคโลญจน์

3. Gaming is an event.

gamescom_Website_Grund6_Releases.webp

gamescom เป็นสถานที่ที่คุณสามารถสัมผัสและเล่นเกมใหม่ได้อย่างใกล้ชิด ตืนเต้นเป็นไปกับการเป็นส่วนหนึ่งในประสบการณ์เปิดตัวเกมใหม่ของโลกที่คนทั้งโลกรอคอย 

4. The place for releases