top of page
Image by Dan Freeman

วีซ่าประเทศ
ออสเตรเลีย 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าออสเตรเลีย: ประเภทวีซ่าท่องเที่ยว

ระยะเวลาดำเนินการ: ประมาณ 60วันทำการ** (เเล้วเเต่กรณี) 
ผู้เดินทางทุกท่านต้องมา สแกนลายนิ้วมือด้วยตนเอง

เอกสารประจำตัว

 1. พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าออสเตรเลียหรือประเทศอื่น โปรดแนบมาด้วยเพื่อเป็นข้อมูลในการยื่นวีซ่า

 2. รูปถ่ายสีขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม. (รูปถ่ายเน้นช่วงใบหน้ามาถึงหัวไหล่) จำนวน 2 ใบ พื้นหลังสีขาวเท่านั้น รูปหน้าตรง, ไม่สวมใส่เครื่องประดับ, ไม่สวมแว่นตา หรือ คอนแทคเลนส์ เสื้อที่ใส่ถ่ายรูปต้องไม่ซ้ำกับในพาสปอร์ต ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกันทั้ง 2 รูป  ห้ามใช้รูปสแกนจากคอมพิวเตอร์

 3. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน

 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / สำเนาทะเบียนสมรส, หย่า (ถ้ามี)

 5. เบอร์โทรศัพท์มือถือ, เบอร์โทรศัพท์บ้าน (ถ้ามี)

หลักฐานการทำงาน

 1. กรณีที่เป็นพนักงาน: ขอหนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง ภาษาอังกฤษเท่านั้น  โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา ขอไว้ไม่เกิน 1 เดือนก่อนวันที่ยื่นวีซ่า

 2. กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ: ขอสำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์,ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือใบทะเบียนการค้า ที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือน

 3. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษา: ขอหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริง ภาษาอังกฤษเท่านั้น ขอไว้ไม่เกิน 1 เดือนก่อนวันที่ยื่นวีซ่า

หลักฐานการเงิน

 1. Statement รายการเดินบัญชี ที่ออกจากธนาคารและมีตราประทับ ย้อนหลัง 6 เดือน(ขอเป็นภาษาอังกฤษ)
  *เอกสารขอไว้ไม่เกิน 14 วัน ก่อนวันที่ยื่นวีซ่า และโปรดอัปเดทรายการเดินบัญชีล่าสุดให้เป็นวันปัจจุบัน
  ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนเงินคงบัญชีไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา 
  *** สถานทูตไม่รับ บัญชีกระแสรายวัน **

 2. กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางท่านอื่นๆ(ขอเป็นภาษาอังกฤษ) บริษัทของท่านจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับ (ภาษาอังกฤษ) โดยระบุความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและวันที่เดินทางพร้อมทั้งแนบหลักฐานการเงินของบริษัทประกอบด้วย

เอกสารประกอบอื่นๆ

 1. กรณียื่นวีซ่าธุรกิจ: หนังสือเชิญจากประเทศออสเตรเลีย (ภาษาอังกฤษ) โดยควรระบุรายละเอียดให้ชัดเจน เช่น ชื่อ-สกุลผู้ถูกเชิญ, วัตถุประสงค์ของการเดินทางไป, วันที่เดินทางไป-กลับ, ข้อมูลของบริษัทผู้เชิญ เช่น ชื่อผู้ที่ติดต่อได้, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล์ของบริษัทผู้เชิญ ฯลฯ

 2. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

 3. ใบจองโรงแรมที่พัก ที่ครอบคลุมตลอดระยะเวลาเดินทาง และระบุชื่อ-สกุล ของผู้สมัครวีซ่า (ภาษาอังกฤษ)

ค่าธรรมเนียมวีซ่ารวมค่าบริการ วีซ่าท่องเที่ยว/วีซ่าธุรกิจออสเตรเลีย =  10,800 บาท/ท่าน

หมายเหตุ

 1. ค่าธรรมเนียมวีซ่าข้างต้น อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 2. อายุของวีซ่า และ ประเภทวีซ่า (Single / Multiple) ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถานทูตฯ

 3. เนื่องจากการนัดหมาย ขอคิวยื่นวีซ่าออสเตรเลีย จะต้องมีการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนจึงจะทำการนัดหมายได้ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความกรุณาทุกท่านโปรดเตรียมเอกสารข้างต้นให้ครบถ้วนเพื่อนัดหมายเจ้าหน้าที่ไปรับเอกสารต่อไป หากสถานทูตเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมจากท่าน ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวด้วย

 4. โปรดจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน และเป็นไปตามความเป็นจริง  ทั้งนี้การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง

 5. เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของCOVID-19 อาจจะมีผลทำให้ระยะเวลาการดำเนินทำวีซ่านานกว่าปกติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการดำเนินการของสถานทูตฯ

 6. **วันทำการ ไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์

Opera House

CONTACT US

ติดต่อปรึกษาเราได้เเล้ววันนี้

Address

2332 ถ.​เพชรบุรีตัดใหม่ เเขวงบางกะปิ

เขตห้วยขวาง กทม 10310

Contact

info@roongthongtour.com

Tel: 02 318 3922

 • Facebook
 • Line

Opening Hours

Mon - Fri

8:30 am – 5:00 pm

bottom of page