top of page

Texworld

Evolution Paris 2024

งานเทรดเเฟร์ Texworld Evolution Paris 2024

ปารีส, ฝรั่งเศส

งานแสดงสินค้านานาชาติ ด้านแฟชั่นเสื้อผ้าและสิ่งทอ

ที่มีสินค้าหลากหลายมากมาย เป็นงานระดับโลกที่บายเออร์ทั่วโลกบินมาsourcing วัตถุดิบที่ดีเเละมีคุณภาพ ที่นครเเห่งเเฟนชั่น กรุงปารีส ฝรั่งเศส

texworl evolution paris logo.jpeg

วันที่:  3-9 กุมภาพันธ์ 2567

Period: 7 วัน 4 คืน

สายการบิน: การบินไทย (TG)

thai-airways-logo.png

DAY 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

กวางเจาเทรดเเฟร์1.jpg

21:00

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์  D สายการบินไทย (TG)
พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารสัมภาระแก่ท่าน

DAY 2

กรุงเทพฯ - ปารีส

เที่ยวนครปารีส – หอไอเฟล – ประตูชัย – ชองป์เซลิเช่ – ล่องเรือบาโตมูซ

Image by Anthony DELANOIX
Image by Bastien Nvs
Image by Joe deSousa

00.05

06.50

ออกเดินทางสู่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 930

คณะเดินทางถึงสนามบินชาร์ลเดอโกล กรุงปารีส หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว

นำท่านเที่ยวชมมหานครปารีสชม มหาวิหารโนตเตรอดาม มหาวิหารในยุคกอธิค ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของกรุงปารีสบนเกาะกลางแม่น้ำสร้างขึ้นทับโบสถ์คริสเตียนแห่งแรกหรือวิหารแซงต์เอเตียง (Eglise Saint Etienne) ในปี 1163 แต่ตัววิหารใช้เวลาก่อสร้างและต่อเติมอีกเป็นเวลาหลายร้อยปี ทางด้านหน้าของโบสถ์ Notre Dame ยังมีจุดที่เรียกว่า Point Zero หรือ สะดือปารีส

ที่เป็นเหมือนหลักกิโลเมตรที่ 0 ในการเริ่มต้นวัดระยะทางของถนนต่างจากปารีสไปยังเมืองต่างๆมาตั้งแต่สมัยโบราณ ว่ากันว่าใครที่ได้มาเหยียบ Point Zero แล้วอธิษฐานขอให้ได้กลับมาปารีส ก็จะสมหวังได้กลับมาทุกราย 

 

หลังจากนั้นไปถ่ายรูปกับโบสถ์แองวาลีดส์อันงามสง่าด้วยยอดโดมสีทอง,โรงเรียนนายร้อยทหารบก บันทึกภาพหอไอเฟลในมุมกว้าง ที่เป็นจุดที่สวยที่สุด ถ่ายภาพกับหอไอเฟล หนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่โด่งดังสุดแห่งหนึ่งของโลกสัญลักษณ์ของนครปารีส

เที่ยง

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

นำผ่านชม ลานจตุรัสคองคอร์ด ซึ่งออกแบบโดยเลอโนตร (Le Notre) ที่ชวนให้ระลึกถึงการปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส, สวนตุยเลอลีส์ สวนแบบฝรั่งเศสที่ออกแบบไว้อย่างงดงาม, ประตูชัย (Arc de Triomphe) สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียน, ถนนชองป์เซลิเช่ ถนนที่มีสีสันตลอด 24 ชั่วโมง จนได้ชื่อว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดในโลก

จากนั้นนำทุกท่าน ล่องเรือบาโตมูซ (Bateaux Mouches) ชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ำแซนน์ โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ควรค่าแก่การอนุรักษ์ และสร้างภาพให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลก

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารท้องถิ่น)

พักค้างคืน ณ Mercure Hotel Paris Ivry Quai de Seine ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 3

ชมงานTexworld Evolution Paris (วันที่ 1)

Texworld Evolution Paris4.jpeg
Texworld Evolution Paris8.jpeg
Texworld Evolution Paris11.jpeg

เช้า

อาหารเช้าที่โรงแรม (บุฟเฟ่ต์)

หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ Porte de Versailles สถานที่จัดงานTexworld Evolution Paris 

งานแสดงสินค้าสิ่งทอระดับโลก โดยจัดเป็นประจำทุกปีๆละ 2 ครั้ง จัดมาตั้งแต่ปี1997 ณ ศูนย์กลางแฟชั่นโลก ประเทศฝรั่งเศส โดยในเดือนกุมภาพันธ์ สำหรับ Collection Fall & Winter และในเดือนกันยายนสำหรับ Collection Spring & Summer เป็นงานแสดงสินค้าที่มีทั้งสินค้าประเภทผ้าผืนและเสื้อผ้าเน้นด้านการจำหน่ายสินค้าเป็นหลัก ผู้ผลิตที่เข้าร่วมแสดงสินค้าส่วนใหญ่จะมาจาก เอเชีย แต่เป็นงานที่มี Supplier, Agent, Buyer, Importer รวมไปถึง Designer จากทั่วโลกมามองหาสินค้าที่ตัวเองต้องการงานนี้สำหรับคนเอเชียถือว่าอินเตอร์มากๆ อีกทั้งพัฒนาการของงานก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ อีกด้วย พร้อมพบปะและเจรจาธุรกิจ Business Matching กับ  Exhibitors เพื่อนำกลับมาต่อยอดพัฒนาธุรกิจและสินค้าของท่าน

 

อิสระรับประทานอาหารกลางวันภายในงานตามอัธยาศัย ไม่รวมในค่าบริการทัวร์

เวลาอันควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

พักค้างคืน ณ Mercure Hotel Paris Ivry Quai de Seine ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 4

ชมงานTexworld Evolution Paris (วันที่ 2)

Texworld Evolution Paris13.jpeg
Texworld Evolution Paris7.jpeg
Image by Guillaume Meurice

เช้า

อาหารเช้าที่โรงแรม (บุฟเฟ่ต์)

หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ Porte de Versailles สถานที่จัดงานTexworld Evolution Paris ต่อเป็นวันที่ 2

เที่ยง

อิสระรับประทานอาหารกลางวันภายในงานตามอัธยาศัย ไม่รวมในค่าบริการทัวร์

เวลาอันควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ

 

จากนั้นนำทุกท่าน ไปถ่ายรูปที่ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ หรือ Musée du Louvre พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกจำนวนมาก เช่น ภาพเขียนโมนาลิซา ผลงานอันโด่งดังของลีโอนาร์โด ดาวินชี โดยบริเวณลานด้านหน้า มีปีระมิดที่สร้างขึ้นจากกระจกและโลหะ ทำหน้าที่เป็นทางเข้าหลักของพิพิธภัณฑ์ และกลายเป็นหนึ่งในจุดสังเกตของปารีส

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารท้องถิ่น)

พักค้างคืน ณ Mercure Hotel Paris Ivry Quai de Seine ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 5

พระราชวังแวร์ซายส์ – มงมาทร์ – มหาวิหารซาเครเกอร์ – แกลลอรี่ ลาฟาแยตต์

Image by Jean-Philippe Delberghe
Image by Henrique Ferreira
Image by Elena Jiang

เช้า

อาหารเช้าที่โรงแรม (บุฟเฟ่ต์)

นำคณะเดินทางสู่ พระราชวังแวร์ซายส์ พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดซึ่งอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร บางส่วนของพระราชวังได้รับการบูรณะเรียบร้อยแล้ว เข้าชมความงามของพระราชวังภายในห้องต่างๆ อาทิ ห้องเทพอพอลโล, ห้องเทพวีนัส, ห้องเทพไดอาน่า และห้องเดอะฮอลล์ออฟมิลเลอร์ แต่ละห้องของพระราชวังล้วนมีค่าด้วยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก้ โดยช่างฝีมือเอกชาวฝรั่งเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็นพระราชวังที่งดงามล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

เที่ยง

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

นำท่านเดินทางสู่ย่าน มงมาทร์ (Montmartre) ทางเหนือของปารีส ชมวิวที่สูงที่สุดของเมือง และชมความอลังการและงดงามของศิลปะสไตล์โรมัน-ไบเซนไทน์ที่ มหาวิหารซาเครเกอร์  (Basilica du Sacre-Coeur) โบสถ์และมหาวิหารในคริสตจักรโรมันคาทอลิก โดยถือเป็นอนุสาวรีย์ของทั้งสองด้าน คือการเมืองและวัฒนธรรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ แกลลอรี่ ลาฟาแยตต์ ย่านถนนออสแมนบูโลวาร์ด อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ที่โด่งดังของฝรั่งเศส และสินค้าประเภท น้ำหอม, เครื่องสำอาง, เครื่องประดับ, เครื่องแต่งกายในร้าน Duty Free ที่คืนภาษีให้กับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย)

พักค้างคืน ณ Mercure Hotel Paris Ivry Quai de Seine ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 6

ปารีส - กรุงเทพฯ

เช้า

อาหารเช้าที่โรงแรม (บุฟเฟ่ต์)

เวลาอันควรนำคณะเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอโกล กรุงปารีส

12.30

ออกเดินทางกลับ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 931

DAY 7

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

06.00

หมายเหตุ:

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ

กำหนดการเดินทางนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ  เวลา  สภาพการ จราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น  ซึ่งผู้จัดสามารถเปลี่ยนแปลงได้  โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัย และประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นประการสำคัญ

ที่พัก

โรงเเรมMercure Hotel Paris Ivry Quai de Seine ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

เกี่ยวกับโรงเเรม: โรงแรมระดับ 4 ดาว

ตั้งอยู่ไม่ไกลจากBercy Gate เเละเเม่น้ำSeine เเละ Marne

Google Map: link

ภาพทริปที่ผ่านมา

อัตราค่าบริการต่อท่าน (บาท)

โปรดสอบถามเพิ่มเติม

เกี่ยวกับงาน Texworld Evolution Paris 2024

งานแสดงสินค้าสิ่งทอระดับโลก

งานแสดงสินค้าสิ่งทอระดับโลก โดยจัดเป็นประจำทุกปีๆละ 2 ครั้ง จัดมาตั้งแต่ปี1997 ณ ศูนย์กลางแฟชั่นโลก ประเทศฝรั่งเศส โดยในเดือนกุมภาพันธ์ สำหรับ Collection Fall & Winter และในเดือนกันยายนสำหรับ Collection Spring & Summer เป็นงานแสดงสินค้าที่มีทั้งสินค้าประเภทผ้าผืนและเสื้อผ้าเน้นด้านการจำหน่ายสินค้าเป็นหลัก ผู้ผลิตที่เข้าร่วมแสดงสินค้าส่วนใหญ่จะมาจาก เอเชีย แต่เป็นงานที่มี Supplier, Agent, Buyer, Importer รวมไปถึง Designer จากทั่วโลกมามองหาสินค้าที่ตัวเองต้องการงานนี้สำหรับคนเอเชียถือว่าอินเตอร์มากๆ

อีกทั้งพัฒนาการของงานก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ อีกด้วย พร้อมพบปะและเจรจาธุรกิจ Business Matching กับ  Exhibitors เพื่อนำกลับมาต่อยอดพัฒนาธุรกิจและสินค้าของท่าน

ทำไมงานนี้ถึงน่าไป?

พบกับผู้ผลิตสินค้าสิ่งทอกว่า 950 บริษัท จาก 27 ประเทศ หลากหลายสินค้าไม่ว่าจะเป็น Cotton, Denim, Embroidery, Lace, Functional fabrics, Knitted fabrics, Linen, Hemp, Prints, Shirting, Silk, Silky aspect, Wool, wool blends

 

พบกับนวัตกรรมที่จะเปลี่ยนโลกไปในทางที่ดีขึ้น กับกว่าร้อยบริษัทที่ได้รับใบรองว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

DON’T MISS!!กับเครื่องประดับและ Acessories ต่างๆ ถึงงาน TEXWORLD จะเป็นงานเกี่ยวกับสินค้าสิ่งทอ แต่ยังมีเครื่องประดับและ Acessories ต่างๆจากหลายบริษัท ที่จะช่วยให้ คอลเลกชั่น ของคุณดูโดดเด่นยิ่งขึ้นไปอีก

มีสินค้าอะไรบ้าง?

1. Texworld 

งานเเสดงสินค้านานาชาติด้านเเฟชั่น: ผ้า,Trims เเละ แอคเซสเซอรี่ 

เป็นงานที่รวบรวมมากกว่า1,000โรงงานจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ เท็กซ์ไทล์ เเละมีบายเออร์จากทั่วโลกมาเข้าร่วมงาน

นอกจากนั้นยังมีนักทอผ้านานาชาติจากประเทศบังคลาเทศ, จีน, อินเดีย, ญี่ปุ่น, ตุรกี, และอื่น ๆ โดยเฉพาะ การเสนอผลิตภัณฑ์นี้ถูกแบ่งออกเป็นหลายภาค: ผ้าหมากรุก, ผ้าม่านและเสื้อตัด, งานปักถักร้อยและเชือก, ผ้าลาย, เสื้อเชิ้ต, ไหมและกัญชา, ผ้าลายพิมพ์, ผ้าเสื้อ, ไหม, เสื้อกีฬาและผ้าฟังก์ชัน, วัสดุเสริมและอุปกรณ์, และขนและวัสดุแสงหนา ซึ่งยังรวมถึงภาค Denim ที่ใหญ่มากด้วยการเเสดงสินค้าจากบริษัทชั้นนำของวงการนี้ด้วย

กลุ่มสินค้าที่มีจัดเเสดงในงาน

 • Cotton

 • Denim

 • Drapery & Tailoring

 • Embroidery & Lace

 • Fake fur & Feather

 • Jacquard

 • Knit

 • Linen & Hemp

 • Prints

 • Silk

 • Silky Aspect

 • Shirting

 • Sportswear & Functional fabrics

 • Trims & Accessories

 • Woolen Material

Screen Shot 2566-09-12 at 15.23.07.png

2. Apparel Sourcing

งานเเสดงสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ที่รวบรวมทั้งการsourcingเสื้อผ้า เครื่องประดับ เเละสินค้าเเฟชัน 

พบกับบริษัทที่มาออกงานเเสดงสินค้ามากกว่า 300ราย

กลุ่มสินค้าที่มีจัดเเสดงในงาน

 • Tailored

 • Knitted

 • All abAboutout Her

 • Sports & Leisure

 • Kids

 • Intimate

 • Fashion Accessories

 • Shawls & Scarves

3. Avantex

เป็นงานแสดงสินค้านวัตกรรมระดับนานาชาติสำหรับแฟชั่นเเอดวานซ์และยั่งยืน เป็นที่พบปะผู้คนที่ทำงานสตาร์ทอัพ, ผู้เปลี่ยนเปลงอุตสาหกรรมและนักอุตสาหกรรมระดับสูง งานจะจัดในเดือนกรกฎาคมของทุกปี Avantex นำเสนอเทคโนโลยีที่ดีที่สุดและมีความเป็นนวัตกรรม เสนอการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไปข้างหน้า พบกับโซลูชันที่เกิดขึ้นเพื่อให้บริษัททำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โปร่งใส, แบบวงจรและทางนิเวศในด้านแฟชั่น เเละวัสดุใหม่,  ผ้า, เครื่องแต่งกาย, ซอฟต์แวร์, เครื่องจักร, กระบวนการและบริการ เเละอีกมากมาย! 

กลุ่มสินค้าที่มีจัดเเสดงในงาน

 • Materials & Components

 • Prototyping & Process

 • Digital Printing

 • Clothing & Accessories

 • Smart Retail

4. Leatherworld

งานที่รวบรวมอุตสาหกรรมหนัง อาทิเช่น ผู้ผลิตวัตถุดิบและสินค้าหนังสำเร็จรูป โรงงานผลิตหนัง, หนังSemi-finished/Finished, รองเท้า, หนังทำมือ, อุปกรณ์แฟชั่น, กระเป๋ามือและกระเป๋าสตางค์, กระเป๋าเดินทางและกระเป๋าสำหรับใส่เอกสาร, เฟอร์นิเจอร์จากหนัง และอื่น ๆ อีกมากมาย

กลุ่มสินค้าที่มีจัดเเสดงในงาน

Raw materials

 • Tanneries

 • Semi-Finished/Finished Leather

Finished goods

 • Footwear

 •  Handcrafted

 • Clothes

 • Fashion Accessories

 • Handbags & Wallets

รายการจัดแสดงสินค้าข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยผู้จัดงาน

รายการสินค้าที่จัดแสดงยังมีอีกมากมาย หากไม่ตรงกับธุรกิจของท่าน

สามารถเข้าไปค้นหาเพิ่มเติมได้ที่ คลิก

หรือสอบถามได้จากพนักงานค่ะ

หมายเหตุ:

กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ผู้ใหญ่ 20 ท่านขึ้นไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่จำนวนผู้เดินทางต่ำกว่าที่กำหนด

INCLUDED ค่าบริการรวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ  Economy Class กรุงเทพฯ – ปารีส – กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย (TG)

 2. ค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมต่างๆ ทั้งนี้เป็นอัตรา ณ ปัจจุบัน และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่สายการบินกำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนในกรณีที่มีการปรับราคาสูงขึ้นได้ในอนาคต

 3. ค่ารถโคชปรับอากาศมาตรฐาน นำเดินทางท่องเที่ยวตามรายการ

 4. ค่าที่พักโรงแรม 4 คืน พร้อมอาหารเช้า ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า พักห้องละ 2 ท่าน

 5. ค่าอาหารกลางวันและเย็นตามที่ระบุในรายการ รวมน้ำดื่มบนรถทุกวัน

 6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

 7. บริการลงทะเบียนเข้าชมงาน TEXWORLD PARIS 2021 (ไม่มีค่าเข้าชมงาน)

 8. ค่าธรรมเนียมขอวีซ่าท่องเที่ยวฝรั่งเศส (เชงเก้น) พร้อมบริการยื่นวีซ่า

 9. หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลแก่คณะตลอดการเดินทาง

 10. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรมท่านละ 1 ใบ 

 11. AIS SIM2Fly สำหรับใช้งานอินเตอร์เน็ต ตลอดการเดินทางในฝรั่งเศส (ท่านละ 1 Sim)

 12. ค่าประกันการเดินทางโดย  ALLIANZ OASIS TRIPPER PLAN คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว หากท่านมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและอื่นๆ กรุณาสอบถามค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ

EXCLUDE ค่าบริการไม่รวม

 1. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้า

 2. ค่าทำหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารต่างด้าว

 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ อาทิ ค่าเครื่องดื่ม อาหารสั่งพิเศษ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 5. ค่าตรวจโควิด RT-PCR และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการเดินทางช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ถ้ามี)
  เช่น ค่าโรงแรมที่ใช้ในการกักตัว ตามมาตรการของรัฐบาล และค่าใช้จ่ายที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อ

RESERVATION & PAYMENT POLICY เงื่อนไขในการจองทัวร์และการชำระเงินมัดจำ

 1. กรุณาชำระมัดจำงวดแรก หลังจากการจองภายใน 5 วัน 20,000 บาท/ท่าน

 2. กรุณาชำระค่าบริการทัวร์ส่วนที่เหลือ ภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง

CANCELLATION POLICY เงื่อนไขในการยกเลิกการจอง

 1. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 60 วัน= คืนเงินมัดจำทั้งหมด

 2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 59 - 45 วัน = หักมัดจำ 20,000 บาท/ท่าน

 3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 44 - 30 วัน = หักมัดจำ 20,000 บาท/ท่าน

 4. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 29 - 15 วันก่อนการเดินทาง = หัก 50% ของค่าทัวร์

 5. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 14 - 1 วันก่อนการเดินทาง = หัก 90% ของค่าทัวร์

 6. ยกเลิกในวันเดินทางหรือไม่ได้มาแสดงตัวในวันเดินทาง = หัก 100% ของค่าทัวร์

 7. กรณีที่มีการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านถูกปฎิเสธวีซ่า ซึ่งเป็นสิทธิ์ในการพิจารณาของ
  สถานทูตไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม  ให้ถือว่าเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ในเงื่อนไขการยกเลิกข้างต้น

 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้คณะทราบ
  ล่วงหน้า15 วันก่อนการเดินทาง

 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวตามสถานการณ์และความเหมาะสม

 10. บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การก่อจลาจล, การนัดหยุดงาน,   ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ,ความล่าช้าของสายการบิน หรือเหตุที่เกิดจากสายการบินต่างๆ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัท

 11. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

 12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ได้มีการชำระมาแล้ว

CONDITIONS เงื่อนไข

 1. อัตราค่าบริการดังที่เสนอคิดตามอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินยูโร ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ ปัจจุบันเท่านั้น  ซึ่งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ ในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนมีการปรับสูงขึ้น

 2. ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin/Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ต้องการ

 3. โรงแรมบางแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย หากต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้อง DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้

 5. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ

 6. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว

 8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่งหรือหน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

 9. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 10. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง

สนใจไพรเวททริปหรือเทรดเเฟร์อื่นๆ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมงานของเราได้ที่

2332 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เเขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม 10310

02 318 3922

 • Facebook
 • Line
bottom of page