top of page
กวางเจาเทรดเเฟร์4.jpg

กวางเจาเทรดแฟร์ #134

งานกวางเจาเทรดแฟร์ Canton Fair #134

กวางโจว, จีน

ทัวร์ชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ 5 วัน 4 คืน เน้นเข้าชมงาน ให้ท่านได้ติดต่อธุรกิจ 2 วันเต็ม

ไม่เสียเวลาลงร้านรัฐบาลจีน ไม่มีการบังคับซื้อของใดๆ

ที่พักระดับ 4 ดาว ไม่ไกลจากงานแสดงสินค้าและตัวเมืองกวางเจา

นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่สูงติดอันดับในโลก
 

อาหารมื้อพิเศษ ณ ภัตตาคาร ซึ่งสมเด็จพระเทพฯ ทรงเคยเสด็จเสวย

และเมนูอาหารคัดสรรพิเศษ อาทิ กุ้งมังกร-ซาซิมิ, สุกี้ไห่ตี่เลา, อาหารสมุนไพร, ติ่มซำ
 

แถมฟรี! SIM 2Fly สำหรับใช้งานอินเตอร์เน็ตที่เมืองจีน ท่านละ 1 ซิม

 

บินตรงสู่กวางเจา โดยสายการบินไทย

Canton fair logo.png

ช่วงเวลาการจัดงาน: 

Phase 1: 14-18 ตุลาคม 2566 

Period: 5 วัน 4 คืน

สายการบิน: การบินไทย (TG)

DAY 1: 14 ต.ค.66 

สนามบินดอนเมือง - กวางเจา

ถนนคนเดินซั่งเซี่ยจิ่ว

กวางเจาเทรดเเฟร์1.jpg
Image by Loeng Lig
ถนนซั่งเซี่ยจิ่ว.jpg

07.40

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D

สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

10.40

14.30

ออกเดินทางสู่ เมืองกวางเจา โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 668

เดินทางถึงสนามบินไป่หยุน เมืองกวางเจา (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรจากนั้นเดินทางสู่ตัวเมืองกวางเจา

ค่ำ

อาหารค่ำ เมนูห่านย่างรสเลิศ ณ ภัตตาคารซึ่งสมเด็จพระเทพฯ ทรงเคยเสด็จเสวย  


จากนั้นนำเดินทางสู่ ถนนคนเดินซั่งเซี่ยจิ่ว ถนนสายนักช้อปที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของเมืองกวางเจาละลายทรัพย์กับสินค้าหลากหลาย ทั้งเสื้อผ้าแฟชั่น รองเท้าสวยหรู กระเป๋าดีไซน์เท่ห์สนุกสนานกับการต่อรองราคาสินค้ากันได้ตามอัธยาศัย

 

เวลาอันควรนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

พักค้างคืน ณ Holiday Inn Guangzhou Science City  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 2: 15 ต.ค.66 

ชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ Canton Fair #134

เข้าชมงานวันแรก (มีของว่างให้ทุกท่าน) – ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง

กวางเจาเทรดเเฟร์3.jpg
กวางเจาเทรดเเฟร์4.jpg
ถนนปักกิ่ง (1).jpg

เช้า

อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ China Import and Export Fair Complex สถานที่จัดงาน China Import and Export Fair หรือ Canton Fair ที่คนไทยเรียกกันว่า “กวางเจาเทรดแฟร์”งานแสดงสินค้ายิ่งใหญ่ระดับโลกที่ทางการจีนจัดมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1957 โดยจัดปีละ 2 ครั้ง คือในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกๆ ปี ซึ่งเดือนตุลาคม ปี ค.ศ.2023 นับเป็นงานครั้งที่ 134 แล้ว

ให้ท่านอิสระเข้าชมงานซึ่งมีผู้ประกอบการรายใหญ่ของประเทศจีนนับเป็นพันรายเข้าร่วมในการจัดแสดงสินค้าหลากหลายประเภทธุรกิจ ทั้งนำเข้า-ส่งออก ทั้งด้านอุตสาหกรรมหนักและอุตสาหกรรมเบา ภายในสถานที่จัดอันกว้างขวางและสะดวกสบายสำหรับผู้เข้าชมงานจากทั่วทุกมุมโลก

อิสระอาหารกลางวันภายในงานตามอัธยาศัย ไม่รวมในค่าบริการทัวร์

ทางบริษัทฯ เตรียมของว่างให้ท่านเข้าไปทานในงานด้วยค่ะหรือจะเลือกอาหารในภัตตาคาร, ศูนย์อาหาร และ Fast Food ที่มีบริการภายในงานมากมาย  

เวลาอันควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  สุกี้ไห่ตี่เลา

นำท่านช้อปปิ้งที่ ถนนปักกิ่ง ถนนโบราณที่มีชื่อเสียง ท่านสามารถส่องพื้นกระจกใสดูร่องรอยถนนเก่าแก่ได้จากการขุดเจาะของรัฐบาล สองข้างทางมีสินค้ามากมาย เช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า และของที่ระลึกอีกมากมาย เชิญท่านอิสระซื้อสินค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย เพื่อเป็นของที่ระลึกแด่ญาติมิตรของท่าน

พักค้างคืน ณ Holiday Inn Guangzhou Science City  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 3: 16 ต.ค.66

ชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ Canton Fair #134

เข้าชมงานวันที่สอง (มีของว่างให้ทุกท่าน) – ช้อปปิ้งที่ TEE Mall

กวางเจาเทรดเเฟร์1.jpg
กวางเจาเทรดเเฟร์4.jpg
Tmall (1).jpg

เช้า

อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำท่านเข้าชมงานแสดงสินค้ากวางเจาเทรดแฟร์กันต่อเป็นวันที่ 2 ให้ท่านได้อิสระกับการดูงานและติดต่อธุรกิจของท่านต่อตลอดทั้งวัน

อิสระอาหารกลางวันภายในงานตามอัธยาศัย ไม่รวมในค่าบริการทัวร์ ทางบริษัทฯ เตรียมของว่างให้ท่านเข้าไปทานในงานด้วยค่ะหรือจะเลือกอาหารในภัตตาคาร, ศูนย์อาหาร และ Fast Food ที่มีบริการภายในงานมากมาย  

เวลาอันควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  กุ้งมังกร-ซาซิมิ

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าที่ TEE Mall หนึ่งในห้างสรรพสินค้าชั้นนำของเมืองกวางเจา

 

เวลาอันควรนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

พักค้างคืน ณ Holiday Inn Guangzhou Science City  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 4: 17 ต.ค.66

เที่ยวเมืองกวางเจา

นมัสการเจ้าแม่กวนอิม – ชัอปปิ้งอิเต๋อลู่ – จัตุรัสฮวาเฉิง

เจ้าเเม่กวนอิม.jpg
อิเต๋อลู่ (1).jpg
จุตรัสฮวาเฉิง (1).jpg

เช้า

อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เขตพานหยู มุ่งหน้าสู่ เขาเหลียงฮัวซาน หรือภูเขาดอกบัว นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่สูง ติดอันดับโลก เพื่อความเป็นศิริมงคล และขอพรให้ท่านประสบความสำเร็จที่ได้มาชมงานแฟร์ในเมืองจีนครั้งนี้  องค์เจ้าแม่กวนอิมนั้นหล่อด้วยทองเหลืองหนัก 120 ตัน และทองคำหนัก 180 ตำลึง มีความสูงถึง  41 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่ริมทะเล น่าเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่ง โดยชาวจีนนับถือกันว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในมณฑลกวางตุ้ง และชมเจดีย์เหลียนฮัวถ่า (เจดีย์ดอกบัว) สูง 50 เมตร ลักษณะเป็นทรงแปดเหลี่ยมเก้าชั้น โดดเด่นอยู่บนเขา

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำเดินทางสู่ศูนย์ค้าส่ง สนุกสนานกับการช้อปปิ้งที่ ย่านถนนอิเต๋อลู่ ศูนย์ค้าส่งสินค้าแหล่งที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลกวางตุ้ง แหล่งค้าส่งสินค้านานาชนิด  เช่น ของเล่น, กิ๊ฟช้อป, รองเท้า, กระเป๋า และสินค้าที่ระลึกมากมายนับพันรายการ ให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อสินค้าได้อย่างหลากหลายชนิดที่จำหน่ายในราคาส่ง

จากนั้นนำท่านชม จัตุรัสฮวาเฉิง (เมืองแห่งดอกไม้) จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดของเมืองกวางเจา ศูนย์กลางของเมืองมีพื้นที่กว่า 560,000 ตารางเมตร จัตุรัสนี้รวบรวมสิ่งก่อสร้างหลายแห่งอยู่ในที่เดียวกัน ซึ่งมีมากกว่า 39 อาคาร ให้ท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ Canton Tower ซึ่งเป็นหอส่งสัญญาณทีวีที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 600 เมตร และถ่ายรูปด้านนอกกับอาคาร Guangzhou International Finance Center หรือ Guangzhou West Tower ซึ่งจัดเป็นตึกที่สูงที่สุดเป็นลำดับที่ 9 ของโลก มีความสูงถึง 103 ชั้น หรือ 440.20 เมตร

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  อาหารสมุนไพร

เวลาอันควรนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

พักค้างคืน ณ Holiday Inn Guangzhou Science City  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 

DAY 5: 18 ต.ค.66

กวางเจา -> กรุงเทพฯ

วัดกวางเซี่ยว

วัดกวางเซี่ยว.png
วัดกวางเซี่ยว2.png
Image by Priyanka Aggarwal

เช้า

อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม วัดกวางเซี่ยว วัดโบราณที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของกวางเจา ในสมัยราชวงศ์ฮั่นเคยเป็นที่ประทับของ ฮ่องเต้หนานเย่ว แห่งยุคฮั่นตะวันตก จนมาถึงยุคฮั่นตะวันออก  เชิญท่านไหว้ขอพรกับองค์พระสังกัจจายน์องค์สีทองเหลืองอร่าม ซึ่งชาวกวางเจาต่างนิยมมาไหว้ขอพรกับองค์ท่าน เพื่อความเป็นศิริมงคล

เที่ยง

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  ติ่มซำ

เวลาอันควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินไป่หยุน กวางเจา เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ

15.45

17.45

เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 669

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

พร้อมโอกาสในการประสบความสำเร็จทางธุรกิจ

หมายเหตุ:

กำหนดการเดินทางนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ  เวลา  สภาพการ จราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น  ซึ่งผู้จัดสามารถเปลี่ยนแปลงได้  โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัย และประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นประการสำคัญ

ที่พัก

โรงเเรมHOLIDAY INN GUANGZHOU SCIENCE CITYระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

ห่างจากสถานที่จัดแสดงงานและตัวเมืองเพียง 30-40 นาทีเท่านั้น