top of page
กวางเจาเทรดเเฟร์4.jpg

กวางเจาเทรดแฟร์ #134 PHASE 3

งานกวางเจาเทรดแฟร์ Canton Fair #134 Phase 3

กวางโจว, จีน

ทัวร์ชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ 4 วัน 3 คืน

เน้นเข้าชมงาน ให้ท่านได้ติดต่อธุรกิจ 2 วัน ไม่เสียเวลาลงร้านรัฐบาลจีน ไม่มีการบังคับซื้อของใดๆ

UPGRADE! ที่พักระดับ 5 ดาว ใจกลางตัวเมืองกวางเจา

 

อาหารมื้อพิเศษ ณ ภัตตาคาร ซึ่งสมเด็จพระเทพฯ ทรงเคยเสด็จเสวย

และเมนูอาหารคัดสรรพิเศษ อาทิ กุ้งมังกร-ซาซิมิ, สุกี้ไห่ตี่เลา, อาหารสมุนไพร, ติ่มซำ
 

แถมฟรี! SIM 2Fly สำหรับใช้งานอินเตอร์เน็ตที่เมืองจีน ท่านละ 1 ซิม

 

บินตรงสู่กวางเจา โดยสายการบินไทย

Canton fair logo.png

ช่วงเวลาการจัดงาน: 

Phase 3: 1-4 พฤศจิกายน 2566

Period: 4 วัน 3 คืน

สายการบิน: การบินไทย (TG)

thai-airways-logo.png

DAY 1: 1 พ.ย.66

กรุงเทพ - กวางเจา

ถนนคนเดินซั่งเซี่ยจิ่ว

กวางเจาเทรดเเฟร์1.jpg
Image by Loeng Lig
ถนนซั่งเซี่ยจิ่ว.jpg

06:40

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D

สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

09:40

13.20

ออกเดินทางสู่ เมืองกวางเจา โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 668

เดินทางถึงสนามบินไป่หยุน เมืองกวางเจา (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรจากนั้นเดินทางสู่ตัวเมืองกวางเจา

ค่ำ

อาหารค่ำ  เมนูห่านย่างรสเลิศ ณ ภัตตาคารซึ่งสมเด็จพระเทพฯ ทรงเคยเสด็จเสวย  


จากนั้นนำเดินทางสู่ ถนนคนเดินซั่งเซี่ยจิ่ว ถนนสายนักช้อปที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของเมืองกวางเจา

ละลายทรัพย์กับสินค้าหลากหลาย ทั้งเสื้อผ้าแฟชั่น รองเท้าสวยหรู กระเป๋าดีไซน์เท่ห์

สนุกสนานกับการต่อรองราคาสินค้ากันได้ตามอัธยาศัย


เวลาอันควรนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก
 

พักค้างคืน ณ CHINA HOTEL  ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 2: 2 พ.ย.66

ชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ Canton Fair #134

เข้าชมงานวันแรก (มีของว่างให้ทุกท่าน) – ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง

กวางเจาเทรดเเฟร์3.jpg
กวางเจาเทรดเเฟร์4.jpg
ถนนปักกิ่ง (1).jpg

เช้า

อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ China Import and Export Fair Complex สถานที่จัดงาน China Import and Export Fair หรือ Canton Fair ที่คนไทยเรียกกันว่า “กวางเจาเทรดแฟร์”งานแสดงสินค้ายิ่งใหญ่ระดับโลกที่ทางการจีนจัดมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1957 โดยจัดปีละ 2 ครั้ง คือในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกๆ ปี ซึ่งเดือนตุลาคม ปี ค.ศ.2023 นับเป็นงานครั้งที่ 134 แล้ว

ให้ท่านอิสระเข้าชมงานซึ่งมีผู้ประกอบการรายใหญ่ของประเทศจีนนับเป็นพันรายเข้าร่วมในการจัดแสดงสินค้าหลากหลายประเภทธุรกิจ ทั้งนำเข้า-ส่งออก ทั้งด้านอุตสาหกรรมหนักและอุตสาหกรรมเบา ภายในสถานที่จัดอันกว้างขวางและสะดวกสบายสำหรับผู้เข้าชมงานจากทั่วทุกมุมโลก

อิสระอาหารกลางวันภายในงานตามอัธยาศัย ไม่รวมในค่าบริการทัวร์

ทางบริษัทฯ เตรียมของว่างให้ท่านเข้าไปทานในงานด้วยค่ะหรือจะเลือกอาหารในภัตตาคาร, ศูนย์อาหาร และ Fast Food ที่มีบริการภายในงานมากมาย  

เวลาอันควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  สุกี้ไห่ตี่เลา

นำท่านช้อปปิ้งที่ ถนนปักกิ่ง ถนนโบราณที่มีชื่อเสียง ท่านสามารถส่องพื้นกระจกใสดูร่องรอยถนนเก่าแก่ได้จากการขุดเจาะของรัฐบาล สองข้างทางมีสินค้ามากมาย เช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า และของที่ระลึกอีกมากมาย เชิญท่านอิสระซื้อสินค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย เพื่อเป็นของที่ระลึกแด่ญาติมิตรของท่าน

พักค้างคืน ณ CHINA HOTEL  ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 3: 3 พ.ย.66

ชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ Canton Fair #134

เข้าชมงานวันที่สอง (มีของว่างให้ทุกท่าน) – ช้อปปิ้งที่ TEE Mall

กวางเจาเทรดเเฟร์1.jpg
กวางเจาเทรดเเฟร์4.jpg
Tmall (1).jpg

เช้า

อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำท่านเข้าชมงานแสดงสินค้ากวางเจาเทรดแฟร์กันต่อเป็นวันที่ 2 ให้ท่านได้อิสระกับการดูงานและติดต่อธุรกิจของท่านต่อตลอดทั้งวัน

อิสระอาหารกลางวันภายในงานตามอัธยาศัย ไม่รวมในค่าบริการทัวร์

ทางบริษัทฯ เตรียมของว่างให้ท่านเข้าไปทานในงานด้วยค่ะหรือจะเลือกอาหารในภัตตาคาร, ศูนย์อาหาร และ Fast Food ที่มีบริการภายในงานมากมาย  

เวลาอันควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  กุ้งมังกร-ซาซิมิ

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าที่ TEE Mall หนึ่งในห้างสรรพสินค้าชั้นนำของเมืองกวางเจา

 

เวลาอันควรนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

พักค้างคืน ณ ณ CHINA HOTEL  ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 4: 4 พ.ย.66

กวางเจา -> กรุงเทพ
วัดกวางเซี่ยว

วัดกวางเซี่ยว.png
Image by Priyanka Aggarwal
Image by Lycheeart

เช้า

อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม วัดกวางเซี่ยว วัดโบราณที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของกวางเจา ในสมัยราชวงศ์ฮั่นเคยเป็นที่ประทับของ ฮ่องเต้หนานเย่ว แห่งยุคฮั่นตะวันตก จนมาถึงยุคฮั่นตะวันออก  เชิญท่านไหว้ขอพรกับองค์พระสังกัจจายน์องค์สีทองเหลืองอร่าม ซึ่งชาวกวางเจาต่างนิยมมาไหว้ขอพรกับองค์ท่าน เพื่อความเป็นศิริมงคล

11:00

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารติ่มซำ

เวลาอันควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินไป่หยุน กวางเจา เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ

14:50

17:10

เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 669

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

พร้อมโอกาสในการประสบความสำเร็จทางธุรกิจ

หมายเหตุ:

กำหนดการเดินทางนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ  เวลา  สภาพการ จราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น  ซึ่งผู้จัดสามารถเปลี่ยนแปลงได้  โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัย และประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นประการสำคัญ

ที่พัก

โรงเเรมCHINA HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

ใจกลางตัวเมืองกวางเจา

เกี่ยวกับโรงเเรม: โรงแรมระดับ 5 ดาว

โรงเเรมตั้งอยู่ใจกลางตัวเมืองกวางเจา

ใกล้กับGuangzhou Metro line 2 เเละสถานที่ท่องเที่ยวเช่น  Yue Xiu Park and Liu Hua Lake Park 

Google Map: link

ภาพทริปที่ผ่านมา