top of page
กวางเจาเทรดเเฟร์4.jpg

กวางเจาเทรดแฟร์ #134

งานกวางเจาเทรดแฟร์ Canton Fair #134

กวางโจว, จีน

เน้นเข้าชมงานให้ท่านได้ติดต่อธุรกิจ 2 วัน ไม่เสียเวลาลงร้านรัฐบาลจีน ไม่มีการบังคับซื้อของใดๆ

ที่พักระดับ 4 ดาว ไม่ไกลจากงานแสดงสินค้าและตัวเมืองกวางเจา

เมนูอาหารคัดสรรพิเศษ อาทิ กุ้งมังกร-ซาซิมิ, สุกี้ไห่ตี่เลา, อาหารสมุนไพร, ติ่มซำ

แถมฟรี! SIM 2Fly สำหรับใช้งานอินเตอร์เน็ตที่เมืองจีน ท่านละ 1 ซิม

บินตรงสู่กวางเจาโดยสายการบินChina Southern Airlines (CZ)

Canton fair logo.png

ช่วงเวลาการจัดงาน: 

Phase 1: 14-17 ตุลาคม 2566 

Phase 2: 22-25 ตุลาคม 2566

Period: 4 วัน 3 คืน

สายการบิน: China Southern Airlines (CZ)

DAY 1: 

สนามบินดอนเมือง - กวางเจา

ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง

กวางเจาเทรดเเฟร์1.jpg
กวางเจาเทรดเเฟร์22.jpg
ถนนปักกิ่ง (1).jpg

10:00

12.55 

16.50

คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 เคาน์เตอร์สายการบิน China Southern Airlines (CZ) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

ออกเดินทางสู่ เมืองกวางเจา โดยสายการบิน China Southern Airlines เที่ยวบินที่ CZ 8086

เดินทางถึงสนามบินไป่หยุน เมืองกวางเจา (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นเดินทางสู่ตัวเมืองกวางเจา

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  เมนูสุกี้ไห่ตี่เลา

นำท่านช้อปปิ้งที่ ถนนปักกิ่ง ถนนโบราณที่มีชื่อเสียง ท่านสามารถส่องพื้นกระจกใสดูร่องรอยถนนเก่าแก่ได้จากการขุดเจาะของรัฐบาล สองข้างทางมีสินค้ามากมาย เช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า และของที่ระลึกอีกมากมาย เชิญท่านอิสระซื้อสินค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย เพื่อเป็นของที่ระลึกแด่ญาติมิตรของท่าน สนุกสนานกับการต่อรองราคาสินค้ากันได้ตามอัธยาศัย  เวลาอันควรนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

พักค้างคืน ณ Holiday Inn Guangzhou Science City ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 2

ชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ Canton Fair #134

เข้าชมงานวันแรก (มีของว่างให้ทุกท่าน) – ถนนซั่งเซี่ยจิ่ว

กวางเจาเทรดเเฟร์3.jpg
กวางเจาเทรดเเฟร์4.jpg
ถนนซั่งเซี่ยจิ่ว กวางเจา (1).jpg

เช้า

อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ China Import and Export Fair Complex สถานที่จัดงาน China Import and Export Fair หรือ Canton Fair ที่คนไทยเรียกกันว่า “กวางเจาเทรดแฟร์”งานแสดงสินค้ายิ่งใหญ่ระดับโลกที่ทางการจีนจัดมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1957 โดยจัดปีละ 2 ครั้ง คือในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกๆ ปี ซึ่งเดือนตุลาคม ปี ค.ศ.2023 นับเป็นงานครั้งที่ 134 แล้ว

ให้ท่านอิสระเข้าชมงานซึ่งมีผู้ประกอบการรายใหญ่ของประเทศจีนนับเป็นพันรายเข้าร่วมในการจัดแสดงสินค้าหลากหลายประเภทธุรกิจ ทั้งนำเข้า-ส่งออก ทั้งด้านอุตสาหกรรมหนักและอุตสาหกรรมเบา ภายในสถานที่จัดอันกว้างขวางและสะดวกสบายสำหรับผู้เข้าชมงานจากทั่วทุกมุมโลก

อิสระอาหารกลางวันภายในงานตามอัธยาศัย ไม่รวมในค่าบริการทัวร์

ทางบริษัทฯ เตรียมของว่างให้ท่านเข้าไปทานในงานด้วยค่ะหรือจะเลือกอาหารในภัตตาคาร, ศูนย์อาหาร และ Fast Food ที่มีบริการภายในงานมากมาย  

เวลาอันควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ

ค่ำ

อาหารค่ำ  เมนูห่านย่างรสเลิศ 

จากนั้นนำเดินทางสู่ ถนนคนเดินซั่งเซี่ยจิ่ว ถนนสายนักช้อปที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของเมืองกวางเจาละลายทรัพย์กับสินค้าหลากหลาย ทั้งเสื้อผ้าแฟชั่น รองเท้าสวยหรู กระเป๋าดีไซน์เท่ห์

พักค้างคืน ณ Holiday Inn Guangzhou Science City  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 3

ชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ Canton Fair #134

เข้าชมงานวันที่สอง (มีของว่างให้ทุกท่าน) – ช้อปปิ้งที่ TEE Mall

กวางเจาเทรดเเฟร์1.jpg
กวางเจาเทรดเเฟร์4.jpg
Tmall (1).jpg

เช้า

อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำท่านเข้าชมงานแสดงสินค้ากวางเจาเทรดแฟร์กันต่อเป็นวันที่ 2 ให้ท่านได้อิสระกับการดูงานและติดต่อธุรกิจของท่านต่อตลอดทั้งวัน

อิสระอาหารกลางวันภายในงานตามอัธยาศัย ไม่รวมในค่าบริการทัวร์

ทางบริษัทฯ เตรียมของว่างให้ท่านเข้าไปทานในงานด้วยค่ะหรือจะเลือกอาหารในภัตตาคาร, ศูนย์อาหาร และ Fast Food ที่มีบริการภายในงานมากมาย  

เวลาอันควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  กุ้งมังกร-ซาซิมิ

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าที่ TEE Mall หนึ่งในห้างสรรพสินค้าชั้นนำของเมืองกวางเจา

 

เวลาอันควรนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

พักค้างคืน ณ Holiday Inn Guangzhou Science City  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 4

กวางเจา -> สนามบินดอนเมือง
วัดกวางเซี่ยว

วัดกวางเซี่ยว.png
Image by Priyanka Aggarwal
Image by Lycheeart

เช้า

อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม วัดกวางเซี่ยว วัดโบราณที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของกวางเจา ในสมัยราชวงศ์ฮั่นเคยเป็นที่ประทับของ ฮ่องเต้หนานเย่ว แห่งยุคฮั่นตะวันตก จนมาถึงยุคฮั่นตะวันออก  เชิญท่านไหว้ขอพรกับองค์พระสังกัจจายน์องค์สีทองเหลืองอร่าม ซึ่งชาวกวางเจาต่างนิยมมาไหว้ขอพรกับองค์ท่าน เพื่อความเป็นศิริมงคล

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารติ่มซำ

เวลาอันควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินไป่หยุน กวางเจา เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ

16:50

18.55 

เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน China Southern Airlines เที่ยวบินที่ CZ 5081

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

พร้อมโอกาสในการประสบความสำเร็จทางธุรกิจ

หมายเหตุ:

กำหนดการเดินทางนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ  เวลา  สภาพการ จราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น  ซึ่งผู้จัดสามารถเปลี่ยนแปลงได้  โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัย และประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นประการสำคัญ

ที่พัก

โรงเเรมHOLIDAY INN GUANGZHOU SCIENCE CITYระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

ห่างจากสถานที่จัดแสดงงานและตัวเมืองเพียง 30-40 นาทีเท่านั้น

เกี่ยวกับโรงเเรม: โรงแรมระดับ 4 ดาว

ห่างจากสถานที่จัดแสดงงานและตัวเมืองเพียง 30-40 นาทีเท่านั้น

Google Map: link

ภาพทริปที่ผ่านมา

อัตราค่าบริการต่อท่าน (บาท)

ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 134

กวางเจาเทรดเเฟร์

#134

PHASE I 

14-17 ต.ค. 66​

PHASE II

22-25 ต.ค. 66

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน

ราคา

โปรดสอบถาม

 

 

ราคา

โปรดสอบถาม

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (มีเตียงเสริม)

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่มีเตียงเสริม)

กรณีพักห้องเดี่ยวชำระเพิ่ม

เกี่ยวกับงาน

กวางเจาเทรดเเฟร์ Canton Fair 134 งานแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก

กวางเจาเทรดแฟร์ #134

งานจัดแสดงระหว่างวันที่ 15 ต.ค. – 4 พ.ย. 2566

กรุณาเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมกับประเภทธุรกิจที่ท่านสนใจ

PHASE 1:
15-19 ต.ค.

 • เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน

 • อิเลคทรอนิคส์

 • อุปกรณ์ให้แสงสว่าง

 • แหล่งพลังงานรูปแบบใหม่

 • นวัตกรรมวัสดุใหม่ และเคมีภัณฑ์

 • ฮาร์ดแวร์และเครื่องมือ

 • เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการแปรรูป

 • เครื่องจักรไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า

 • เครื่องจักรทั่วไปและชิ้นส่วนเครื่องกลพื้นฐาน

 • ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมการผลิตระบบอัจฉริยะ

 • เครื่องจักรก่อสร้าง และเครื่องจักรการเกษตร

 • รถยนต์พลังงานใหม่, การเดินทางและขนส่งระบบอัจฉริยะ

 • จักรยาน, มอเตอร์ไซค์

 • อะไหล่รถยนต์ และ ยานพาหนะ

PHASE 2:

23-27 ต.ค.

 • วัสดุก่อสร้างและการตกแต่ง

 • สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ภายในห้องน้ำ

 • เฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งบ้าน

 • เครื่องครัวและเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร

 • เซรามิกทั่วไป, ศิลปะงานเซรามิก, ศิลปะงานแก้ว

 • ของใช้ในครัวเรือน

 • นาฬิกาข้อมือ, นาฬิกาตั้งโต๊ะ และเครื่องมือสำหรับการส่อง

 • ของขวัญและพรีเมี่ยม, สินค้าตามงานเทศกาล

 • อุปกรณ์การทำสวน

 • ผลิตภัณฑ์จักสาน, งานหวาย และเหล็ก

 • อุปกรณ์ตกแต่งหิน/เหล็ก & อุปกรณ์สปากลางแจ้ง

PHASE 3:

31 ต.ค. - 4 พ.ย.

 • ผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล

 • ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์อาบน้ำ

 • ยา, ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และอุปกรณ์การแพทย์

 • ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงและอาหารสัตว์

 • ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก, ทารก และผลิตภัณฑ์สำหรับสตรีตั้งครรภ์

 • ของเล่น

 • เสื้อผ้าสำหรับเด็ก

 • เสื้อผ้าบุรุษและสตรี

 • กีฬาและชุดลำลอง

 • ชุดชั้นใน

 • ขนสัตว์, หนังสัตว์ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 • เครื่องประดับ

 • สิ่งทอภายในบ้าน

 • วัสดุสิ่งทอและผ้าทอ

 • พรม

 • รองเท้า

 • เครื่องใช้สำนักงาน

 • เคสและกระเป๋า

 • อาหาร

 • กีฬา, ท่องเที่ยวและสันทนาการ

 • การส่งเสริมและฟื้นฟูชนบท

รายการจัดแสดงสินค้าข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยผู้จัดงาน

รายการสินค้าที่จัดแสดงยังมีอีกมากมาย หากไม่ตรงกับธุรกิจของท่าน

สามารถเข้าไปค้นหาเพิ่มเติมได้ที่ www.cantonfair.org.cn

หรือสอบถามได้จากพนักงานค่ะ

หมายเหตุ:

กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ผู้ใหญ่ 20 ท่านขึ้นไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่จำนวนผู้เดินทางต่ำกว่าที่กำหนด

INCLUDED ค่าบริการรวม

 1. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้น Economy Class ดอนเมือง - กวางเจา - สุวรรณภูมิ โดย China Southern Airlines (CZ)

 2. ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กก. จำนวน 1 ชิ้น และค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมต่างๆ ทั้งนี้เป็นอัตรา ณ วันที่ 1 เม.ย.66 โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับเพิ่มขึ้นได้ตามที่สายการบินกำหนด ซึ่งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนในกรณีที่มีการปรับราคาสูงขึ้นได้ในอนาคต

 3. รถโคชปรับอากาศ นำท่านเดินทาง และท่องเที่ยวตามรายการ

 4. ที่พักโรงแรม 3 คืนตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน

 5. อาหารตามระบุในรายการ รวมอาหารว่างและน้ำดื่มบนรถระหว่างการเดินทาง

 6. ค่าธรรมเนียมขอวีซ่าจีนแบบเข้า-ออกครั้งเดียว (Single Entry) สำหรับบุคคลสัญชาติไทย ยื่นปกติ 4 วันทำการ

 7. ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ

 8. บริการลงทะเบียนทำบัตรเข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ (ท่านใดที่มีบัตรเข้าชมงานแล้ว ไม่สามารถคืนเงินได้)

 9. หัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะจากเมืองไทย คอยอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลแก่ท่านตลอดการเดินทาง

 10. มัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดไทย คอยอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

 11. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

EXCLUDE ค่าบริการไม่รวม

 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ประมาณ 1,800 บาทต่อท่าน)

 2. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 80 หยวนต่อท่าน

 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารต่างด้าว

 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าเครื่องดื่ม อาหารสั่งพิเศษ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

 5. ค่าตรวจ RT-PCR Testing และไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการเดินทางช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ถ้ามี) เช่น ค่าโรงแรมที่ใช้ในการกักตัวตามมาตรการของรัฐบาล และค่าใช้จ่ายที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

RESERVATION & PAYMENT POLICY เงื่อนไขในการจองทัวร์และการชำระเงินมัดจำ

 1. สำรองที่นั่ง พร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท  หากยังไม่ชำระค่ามัดจำ  ยังไม่ถือว่าการจองสมบูรณ์  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์รับผู้ที่พร้อมชำระค่ามัดจำก่อน ส่วนที่เหลือชำระอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง 

 2. ท่านต้องวางมัดจำภายใน 3 วัน หลังจากได้รับการยืนยันการจอง หากไม่ได้มัดจำ ถือว่าท่าน ยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ

 3. เมื่อท่านวางมัดจำแล้ว ไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีท่านยกเลิกการเดินทาง

CANCELLATION POLICY เงื่อนไขในการยกเลิกการจอง

 1. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินที่ได้รับมาทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องมีการการันตี มัดจำที่นั่งกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำการจองที่พักกับต่างประเทศโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือการจองที่พักในประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight ไม่สามารถขอเงินคืนได้)

 2. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 14 – 30 วัน หักค่าดำเนินการต่างๆ ท่านละ 10,000 บาท

 3. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 7 – 13 วัน หักค่าดำเนินการต่างๆ 50 % ของราคาทัวร์

 4. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 6 วันลงมาเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์

CONDITIONS เงื่อนไข

 1. ในกรณีที่ท่านต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ เพื่อเดินทางมาต่อเครื่องที่กรุงเทพฯ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของเที่ยวบินก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 2. ประกันที่รวมในรายการทัวร์นี้คุ้มครองเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางเท่านั้น ท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพด้วย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางพนักงานของเรา

 3. เอกสารใบเสร็จรับเงินจะออกแยกเป็น 2 ฉบับ คือ ค่าตั๋วเครื่องบิน และ ค่าทัวร์

 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในรายการท่องเที่ยวนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

 5. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน, โรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ

 6. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว

 8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่งหรือหน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

 9. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 10. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง

สำหรับท่านที่เคยเดินทางไปงานกวางเจาเทรดแฟร์แล้ว

ท่านที่เคยไปงานครั้งที่ 104 (ตุลาคม 2551) ถึงครั้งล่าสุด และได้ลงทะเบียนทำบัตรเข้างานไว้แล้ว กรุณาเตรียมบัตรเข้างานที่ท่านได้ทำไว้แล้วดังกล่าวไปเพื่อใช้เข้างานครั้งนี้ด้วย เนื่องจากผู้จัดงานจะไม่ทำบัตรเข้างานให้ใหม่ ในกรณีท่านเคยมีบัตรเข้างานแล้วไม่ได้นำไปด้วย หรือ ทำบัตรหาย จะต้องลงทะเบียนทำบัตรเข้างานใหม่โดยผู้จัดงานมีการเก็บค่าทำบัตรเข้างานใหม่ อีกท่านละ 200-300 หยวน (ชำระโดยตรงกับผู้จัดงานตอนที่ทำบัตร)

สำหรับผู้ที่ยังไม่มีบัตรเข้างาน กรุณาเตรียมเอกสารดังนี้

 1. นามบัตรของท่าน จำนวน 1 ใบ           

 2. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ

VISA เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศจีน

​ผู้เดินทางทุกท่านต้องไปสแกนลายนิ้วมือด้วยตนเองที่ศูนย์ยื่นวีซ่าจีน

 1. พาสปอร์ต ที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางต้องมีหน้าประทับตราวีซ่าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้า

 2. รูปถ่ายสี ขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จำนวน 2 ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป รูปถ่ายหน้าตรงพื้นหลังสีขาวเท่านั้น ต้องเป็นรูปที่ Print จากกระดาษถ่ายรูปเท่านั้นห้ามยิ้ม, ต้องเห็นใบหูทั้ง 2 ข้าง, ห้ามใส่เสื้อสีขาวห้ามใส่ชุดนักศึกษาหรือชุดข้าราชการ, ห้ามสวมใส่เครื่องประดับทุกชนิด, ห้ามใส่แว่นตาทุกชนิดรูปถ่ายห้ามมีรอยขีดข่วน หรือเลอะหมึกใดๆ โปรดระวังรูปถ่ายเลอะหมึกที่เขียนชื่อไว้หลังรูปถ่าย *ขอความกรุณาเตรียมรูปถ่ายตามข้อกำหนด เนื่องจากสถานทูตจะปฏิเสธรับยื่นวีซ่า ถ้ารูปถ่ายไม่ได้ตามข้อกำหนด

 3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเบอร์โทรศัพท์มือถือ และเบอร์โทรศัพท์บ้าน (ถ้ามี)

 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / สำเนาทะเบียนสมรส, หย่า (ถ้ามี)

 5. ข้อมูลสถานที่ทำงาน นามบัตร หรือชื่อ/ที่อยู่/เบอร์โทร ของสถานที่ทำงาน (ภาษาอังกฤษ)

 6. ข้อมูลระดับการศึกษา

 • กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษา ขอชื่อ/ที่อยู่/เบอร์โทร ของสถานที่ศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

 • กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี  ต้องใช้สูติบัตรฉบับจริง  / กรณีที่เด็กอายุ 6-18 ปี  ใช้สำเนาสูติบัตร

 • กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่ บิดา, มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง

   7. ผู้เดินทางท่านใดที่เคยเดินทางไปกลุ่มประเทศเหล่านี้ (การ์ต้า, จอร์แดน, ซาอุดิอาระเบีย, ซีเรีย, ซูดาน, ตุรกี, บาร์เรน,เติร์กเมนิสถาน, ทาจิกิสถาน, ไนจีเรีย, ปากีสถาน, เยเมน, เลบานอน, ลิเบีย, ศรีลังกา , สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, แอลจีเรีย, อินเดียอัฟกานิสถาน, อิรัก, อิสราเอล, อิหร่าน, อียิปต์, อุซเบกิสถาน, โอมาน) ต้องทำหนังสือชี้แจ้งวัตถุประสงค์และรายละเอียดในการเดินทาง (ภาษาอังกฤษ) เพื่อประกอบแนบยื่นให้สถานทูตด้วย

 

สำคัญ! โปรดให้ข้อมูลและเอกสารตามความเป็นจริง เนื่องจากสถานทูตอาจจะมีการโทรสอบถามข้อมูลจากท่านโดยตรง ในกรณีที่ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง อาจจะถูกปฏิเสธวีซ่าได้
 

โปรดทราบ

 • ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเว้นการทำวีซ่าจีนท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศทั้งไทยและจีน ด้วยตนเอง

 • กรณีที่ท่านส่งเอกสารวีซ่าล่าช้า สถานทูตมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 • สถานทูตจีนอาจมีการเปลี่ยนระเบียบเอกสาร หรือขอเอกสารอื่นเพิ่มเติมซึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต ทั้งนี้อาจจะไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากสถานทูตต้องการเอกสารใดเพิ่มเติม ขอความกรุณาจัดส่งเอกสารเพิ่มให้บริษัทฯ ด้วย

 • การบิดเบือนข้อเท็จจริง อาจจะถูกปฏิเสธวีซ่า หรือระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง

สนใจไพรเวททริปหรือเทรดเเฟร์อื่นๆ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมงานของเราได้ที่

2332 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เเขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม 10310

02 318 3922

 • Facebook
 • Line
bottom of page