top of page
กวางเจาเทรดเเฟร์4.jpg

กวางเจาเทรดแฟร์ #134

งานกวางเจาเทรดแฟร์ Canton Fair #134

กวางโจว, จีน

เน้นเข้าชมงานให้ท่านได้ติดต่อธุรกิจ 2 วัน ไม่เสียเวลาลงร้านรัฐบาลจีน ไม่มีการบังคับซื้อของใดๆ

ที่พักระดับ 4 ดาว ไม่ไกลจากงานแสดงสินค้าและตัวเมืองกวางเจา

อาหารมื้อพิเศษ ณ ภัตตาคาร ซึ่งสมเด็จพระเทพฯ ทรงเคยเสด็จเสวย และเมนูอาหารคัดสรรพิเศษ

อาทิ กุ้งมังกร-ซาซิมิ, สุกี้ไห่ตี่เลา, อาหารสมุนไพร, ติ่มซำ

แถมฟรี! SIM 2Fly สำหรับใช้งานอินเตอร์เน็ตที่เมืองจีน ท่านละ 1 ซิม

บินตรงสู่กวางเจาโดยสายการบินChina Southern Airlines (CZ)

Canton fair logo.png

ช่วงเวลาการจัดงาน: 

Phase 1: 14-17 ตุลาคม 2566 

Phase 2: 22-25 ตุลาคม 2566

Period: 4 วัน 3 คืน

สายการบิน: China Southern Airlines (CZ)

DAY 1: 

สนามบินดอนเมือง - กวางเจา

ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง

กวางเจาเทรดเเฟร์1.jpg
กวางเจาเทรดเเฟร์22.jpg
ถนนปักกิ่ง (1).jpg

10:00

12.55 

16.50

คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 เคาน์เตอร์สายการบิน China Southern Airlines (CZ) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

ออกเดินทางสู่ เมืองกวางเจา โดยสายการบิน China Southern Airlines เที่ยวบินที่ CZ 8086

เดินทางถึงสนามบินไป่หยุน เมืองกวางเจา (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นเดินทางสู่ตัวเมืองกวางเจา

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  เมนูสุกี้ไห่ตี่เลา

นำท่านช้อปปิ้งที่ ถนนปักกิ่ง ถนนโบราณที่มีชื่อเสียง ท่านสามารถส่องพื้นกระจกใสดูร่องรอยถนนเก่าแก่ได้จากการขุดเจาะของรัฐบาล สองข้างทางมีสินค้ามากมาย เช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า และของที่ระลึกอีกมากมาย เชิญท่านอิสระซื้อสินค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย เพื่อเป็นของที่ระลึกแด่ญาติมิตรของท่าน สนุกสนานกับการต่อรองราคาสินค้ากันได้ตามอัธยาศัย  เวลาอันควรนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

พักค้างคืน ณ Holiday Inn Guangzhou Science City ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 2

ชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ Canton Fair #134

เข้าชมงานวันแรก (มีของว่างให้ทุกท่าน) – ถนนซั่งเซี่ยจิ่ว

กวางเจาเทรดเเฟร์3.jpg
กวางเจาเทรดเเฟร์4.jpg
ถนนซั่งเซี่ยจิ่ว กวางเจา (1).jpg

เช้า

อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ China Import and Export Fair Complex สถานที่จัดงาน China Import and Export Fair หรือ Canton Fair ที่คนไทยเรียกกันว่า “กวางเจาเทรดแฟร์”งานแสดงสินค้ายิ่งใหญ่ระดับโลกที่ทางการจีนจัดมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1957 โดยจัดปีละ 2 ครั้ง คือในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกๆ ปี ซึ่งเดือนตุลาคม ปี ค.ศ.2023 นับเป็นงานครั้งที่ 134 แล้ว

ให้ท่านอิสระเข้าชมงานซึ่งมีผู้ประกอบการรายใหญ่ของประเทศจีนนับเป็นพันรายเข้าร่วมในการจัดแสดงสินค้าหลากหลายประเภทธุรกิจ ทั้งนำเข้า-ส่งออก ทั้งด้านอุตสาหกรรมหนักและอุตสาหกรรมเบา ภายในสถานที่จัดอันกว้างขวางและสะดวกสบายสำหรับผู้เข้าชมงานจากทั่วทุกมุมโลก

อิสระอาหารกลางวันภายในงานตามอัธยาศัย ไม่รวมในค่าบริการทัวร์

ทางบริษัทฯ เตรียมของว่างให้ท่านเข้าไปทานในงานด้วยค่ะหรือจะเลือกอาหารในภัตตาคาร, ศูนย์อาหาร และ Fast Food ที่มีบริการภายในงานมากมาย  

เวลาอันควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ

ค่ำ

อาหารค่ำ  เมนูห่านย่างรสเลิศ ณ ภัตตาคารซึ่งสมเด็จพระเทพฯ ทรงเคยเสด็จเสวย  

จากนั้นนำเดินทางสู่ ถนนคนเดินซั่งเซี่ยจิ่ว ถนนสายนักช้อปที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของเมืองกวางเจาละลายทรัพย์กับสินค้าหลากหลาย ทั้งเสื้อผ้าแฟชั่น รองเท้าสวยหรู กระเป๋าดีไซน์เท่ห์

พักค้างคืน ณ Holiday Inn Guangzhou Science City  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 3

ชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ Canton Fair #134

เข้าชมงานวันที่สอง (มีของว่างให้ทุกท่าน) – ช้อปปิ้งที่ TEE Mall

กวางเจาเทรดเเฟร์1.jpg
กวางเจาเทรดเเฟร์4.jpg
Tmall (1).jpg

เช้า

อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำท่านเข้าชมงานแสดงสินค้ากวางเจาเทรดแฟร์กันต่อเป็นวันที่ 2 ให้ท่านได้อิสระกับการดูงานและติดต่อธุรกิจของท่านต่อตลอดทั้งวัน

อิสระอาหารกลางวันภายในงานตามอัธยาศัย ไม่รวมในค่าบริการทัวร์

ทางบริษัทฯ เตรียมของว่างให้ท่านเข้าไปทานในงานด้วยค่ะหรือจะเลือกอาหารในภัตตาคาร, ศูนย์อาหาร และ Fast Food ที่มีบริการภายในงานมากมาย  

เวลาอันควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  กุ้งมังกร-ซาซิมิ

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าที่ TEE Mall หนึ่งในห้างสรรพสินค้าชั้นนำของเมืองกวางเจา

 

เวลาอันควรนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

พักค้างคืน ณ Holiday Inn Guangzhou Science City  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 4

กวางเจา -> สนามบินดอนเมือง
วัดกวางเซี่ยว

วัดกวางเซี่ยว.png
Image by Priyanka Aggarwal
Image by Lycheeart

เช้า

อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม วัดกวางเซี่ยว วัดโบราณที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของกวางเจา ในสมัยราชวงศ์ฮั่นเคยเป็นที่ประทับของ ฮ่องเต้หนานเย่ว แห่งยุคฮั่นตะวันตก จนมาถึงยุคฮั่นตะวันออก  เชิญท่านไหว้ขอพรกับองค์พระสังกัจจายน์องค์สีทองเหลืองอร่าม ซึ่งชาวกวางเจาต่างนิยมมาไหว้ขอพรกับองค์ท่าน เพื่อความเป็นศิริมงคล

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารติ่มซำ

เวลาอันควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินไป่หยุน กวางเจา เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ

16:50

18.55 

เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน China Southern Airlines เที่ยวบินที่ CZ 5081

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

พร้อมโอกาสในการประสบความสำเร็จทางธุรกิจ

หมายเหตุ:

กำหนดการเดินทางนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ  เวลา  สภาพการ จราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น  ซึ่งผู้จัดสามารถเปลี่ยนแปลงได้  โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัย และประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นประการสำคัญ

ที่พัก

โรงเเรมHOLIDAY INN GUANGZHOU SCIENCE CITYระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

ห่างจากสถานที่จัดแสดงงานและตัวเมืองเพียง 30-40 นาทีเท่านั้น

เกี่ยวกับโรงเเรม: โรงแรมระดับ 4 ดาว

ห่างจากสถานที่จัดแสดงงานและตัวเมืองเพียง 30-40 นาทีเท่านั้น