top of page
BIOFACH 14.jpeg

BIOFACH 2024

World´s Leading Trade Fair for Organic Food

TG Logo.jpeg

งาน BIOFACH 2024

นูเรมเบิร์ก, เยอรมนี

งานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิกและเกษตรอินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

Date: 11-17 กุมภาพันธ์ 2024

Period: 7 วัน 4 คืน

สายการบิน: สายการบินไทย (TG) 

thai-airways-logo.png
BIOFACH.jpeg

DAY 1 

สนามบินสุวรรณภูมิ

22:00 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ H-J สายการบินไทย (TG)
เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก

DAY 2 

กรุงเทพฯ -> มิวนิค

เที่ยวชมมหานครมิวนิค – เมืองนูเรมเบิร์ก

Image by ian kelsall
Image by Luis Fernando Felipe Alves
Image by Sergey Mind

00:50 น.

06:45

ออกเดินทางสู่นครมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 924

เดินทางถึงสนามบินมิวนิค หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

นำคณะ เที่ยวชมมหานครมิวนิค เมืองที่มีความหลากหลายด้วยสถาปัตยกรรมที่แตกต่าง เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรียแห่งนี้เคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์วิทเทลสบาค และพัฒนาเมืองให้มีความสำคัญที่สุดทางตอนใต้ของเยอรมนี เป็นแหล่งผลิตเบียร์ ศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ BMW นำคณะบันทึกภาพกับพระราชวังนิมเฟนเบิร์กหรือพระราชวังฤดูร้อน จากนั้นเข้าสู่เขตเมืองเก่า เที่ยวชมสถานที่สำคัญๆ ของเมือง อาทิ โบสถ์ที่มีรูปโดมหัวหอม, ประตูชัย, ย่านมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่, หอสมุดแห่งชาติ, โรงละครโอเปร่า, เรสซิเด้นท์

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร  (อาหารจีน)

อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง เริ่มจากโรงละครแห่งชาติ เป็นจุดเริ่มต้นของถนนสายสำคัญคือ ถนนแมกซิมิเลียน สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 19 ได้ชื่อว่าเป็นถนนที่สวยอีกแห่งหนึ่งของเมืองนี้ เป็นที่ตั้งร้านขายของแบรนด์เนมราคาแพง และเป็นที่ตั้งของโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว

นำท่านเดินทางสู่ เมืองนูเรมเบิร์ก (Nuremberg) เมืองที่ตั้งอยู่ในรัฐบาวาเรีย อันมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 900 ปี 

โดยเป็นเมืองของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งอดีตเป็นศูนย์ประชุมหลักของพรรคนาซี

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร  (อาหารท้องถิ่น)

พักที่ Park Inn by Radisson Nuremberg ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 3

ชมงาน BIOFACH 2024

Business Day 01: เข้าชมงาน BIOFACH 2024 วันแรก

BIOFACH 108.jpg
BIOFACH 105.jpg
BIOFACH 114.jpeg

เช้า

อาหารเช้าที่โรงแรม  (บุฟเฟ่ต์)

นำคณะเดินทางสู่ ศูนย์แสดงสินค้า Nurnberg Messe สถานที่จัดงาน BIOFACH 2024

ชมงาน BIOFACH 2024 งานแสดงสินค้าด้านผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิก และเกษตรอินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยผู้เข้าร่วมงานจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าออร์แกนิกในระดับสากล เยี่ยมชมพบปะกับผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์มืออาชีพ จากตลาดเกษตรอินทรีย์ มองหาแนวโน้มล่าสุดของภาคธุรกิจของผลิตภัณฑ์อาหารออแกนิกระดับสากล

 

กลางวัน

ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน ซึ่งท่านสามารถเลือกรับประทานได้ภายในงาน

เวลาอันควร คณะพร้อมกันที่จุดนัดพบ

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร  (อาหารจีน)

พักที่ Park Inn by Radisson Nuremberg ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 4

ชมงาน BIOFACH 2024

Business Day 02: เข้าชมงาน BIOFACH 2024 วันที่สอง

BIOFACH 101.jpg
Biofach1.jpeg
BIOFACH 103.jpg

เช้า

อาหารเช้าที่โรงแรม  (บุฟเฟ่ต์)

 

นำคณะเดินทางสู่ ศูนย์แสดงสินค้า Nurnberg Messe

ชมงาน BIOFACH 2024 ต่อวันที่สอง

กลางวัน

ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน ซึ่งท่านสามารถเลือกรับประทานได้ภายในงาน

เวลาอันควร คณะพร้อมกันที่จุดนัดพบ 

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร  (อาหารท้องถิ่น)

พักที่ Park Inn by Radisson Nuremberg ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 5

นูเรมเบิร์ก – โรเธนบวร์กแห่งเทาเบอร์
เดินทางสู่เมืองแฟรงเฟิร์ต

Image by Serge Taeymans
Image by Steven Wei
Image by Sanjay B

เช้า

อาหารเช้าที่โรงแรม  (บุฟเฟ่ต์)

 

นำคณะออกเดินทางสู่ เมืองโรเธนบวร์กแห่งเทาเบอร์ (Rothenburg obder Tauber) เมืองที่เป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของเส้นทางสายโรแมนติกของเยอรมนี  นำท่านชมเขตเมืองเก่า ศูนย์กลางเมืองทางประวัติศาสตร์และแนวกำแพงป้องกันเมืองดั้งเดิม บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของเมืองที่ทำการค้าไวน์, โค, กระบือและขนสัตว์ ที่มีมาตั้งแต่ ค.ศ.1274 จัตุรัสใจกลางเมืองเป็นที่ตั้งของ อาคารเทศบาลเมืองและโบสถ์เซนต์จาคอบ อิสระให้ท่านมีเวลาได้เก็บภาพประทับใจ ย้อนความทรงจำในยุคอัศวินหรือขุนนางเรืองอำนาจในยุคกลาง หรือเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ที่ผลิตในเมืองนี้

เที่ยง

บ่าย

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร  (อาหารท้องถิ่น)

 

นำคณะเดินทางสู่ เมืองแฟรงเฟิร์ต ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนี รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการธนาคารการเงินและการค้าหุ้นที่สำคัญของประเทศ

เที่ยวชมเมืองแฟรงค์เฟิร์ต  ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงค์เฟิร์ต ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานีรถไฟต้นแบบของหัวลำโพงประเทศไทย ครั้งเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่ 5  จากนั้นเที่ยวชมจัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซึ่งเป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง และถ่ายภาพกับ Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง

อิสระช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายบริเวณถนนสายช้อปปิ้ง ย่านถนนซายล์ (Zeil Street) ถนนสายช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดของประเทศเยอรมนีที่เต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร  (อาหารไทย)

พักที่ NH Frankfurt Messe Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 6

แฟรงเฟิร์ต -> กรุงเทพฯ

Image by Sinan Erg

เช้า

อาหารเช้าที่โรงแรม  (บุฟเฟ่ต์)

เวลาอันควรนำคณะเดินทางสู่สนามบินแฟรงเฟิร์ต เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ

13:45

ออกเดินทางสู่กลับ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 921

DAY 7

สนามบินสุวรรณภูมิ

เดินทางกลับถึงประเทศไทย

06:25

หมายเหตุ:

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

พร้อมโอกาสในการประสบความสำเร็จทางธุรกิจ

กำหนดการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ  เวลา  สภาพการ จราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น  ซึ่งผู้จัดสามารถเปลี่ยนแปลงได้  โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัย และประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นประการสำคัญ

ที่พัก

โรงเเรม Park Inn by Radisson Nürnberg ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

เกี่ยวกับโรงเเรม: โรงแรมระดับ 4 ดาวในเครือ Radisson Hotel กรุ๊ป ตั้งอยู่ในสถานที่ที่เดินทางสะดวก 300 เมตร จาก city center เละใกล้เเหล่งธุรกิจเช่น Datev, Novartis, and Telekom.

โรงเเรม NH Frankfurt Messe Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

เกี่ยวกับโรงเเรม: โรงแรมระดับ 4 ดาวในเครือ Minor Hotelกรุ๊ป ตั้งอยู่ในสถานที่ที่เดินทางสะดวก ใกล้  the Frankfurt Messe fair and สถานที่จัดเเสดงสินค้า 

 • 5 นาทีจาก Sky Line Plaza shopping mall

 • เดินไป Palmengartenได้อย่างสะดวก

 • Google map: link

เกี่ยวกับงาน

BIOFACH 2024

งานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิกและเกษตรอินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

งานแสดงสินค้าด้านผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิก และเกษตรอินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยผู้เข้าร่วมงานจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าออร์แกนิกในระดับสากล เยี่ยมชมพบปะกับผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์มืออาชีพ จากตลาดเกษตรอินทรีย์ มองหาแนวโน้มล่าสุดของภาคธุรกิจของผลิตภัณฑ์อาหารออแกนิกระดับสากล

biofach2024.jpg

สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่จัดแสดงภายในงาน BIOFACH2024

biofach10.jpg

1. อาหารสด

 • ผลไม้, ผัก, มันฝรั่ง, เห็ด

 • เนื้อสัตว์และไส้กรอก, ปลาและอาหารทะเล

 • ขนมปัง, ผลิตภัณฑ์อาหารอบ

 • ผลิตภัณฑ์นม, สารทดแทนนม

 • สารทดแทนเนื้อสัตว์

 • ชีส, อาหารสดสะดวกทาน และอาหารสำเร็จรูป

 • ไข่และของสดอื่น ๆ

biofach13.jpg
 • อาหารแช่แข็งสะดวกทาน

 • เนื้อปลาและอาหารทะเล

 • อาหารอบ

 • ผลไม้, ผัก, สมุนไพร

 • ไอศกรีม

2. อาหารแช่แข็ง

biofach12.jpg

3. สินค้าของชำ, การทำอาหารและ
การอบอาหาร

 • ข้าวโพด, ถั่วพัลส์, ผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่นๆ

 • ขนมปัง, ผลิตภัณฑ์อาหารอบ, วัตถุเจือปนอาหาร

 • ผลิตภัณฑ์อาหารประเภทแป้ง

 • ผลิตภัณฑ์จากมะเขือเทศ และซอส

 • เครื่องเทศ, เกลือ, ผลิตภัณฑ์ปรุงอาหารสำเร็จรูป

 • น้ำส้มสายชู, เครื่องปรุงรส, น้ำมันมะกอก

 • น้ำมันสำหรับปรุงอาหารประเภทอื่นๆร้านขายของชำ,

 • อาหารสำเร็จรูป, อาหารกึ่งสำเร็จรูป, อาหารกระป๋อง

 • สารให้ความหวาน

4. สินค้าอุปโภคบริโภคของว่างและขนมหวาน

 • ถั่ว, ผลไม้แห้ง

 • ช็อคโกแลต

 • ขนมหวาน, ลูกกวาด

 • บิสกิตสำหรับทานกับอาหารคาว, ขนมขบเคี้ยว

Biofach 5.jpeg
biofach14.jpg

5. สินค้าอุปโภคบริโภคประเภทเครื่องดื่ม

 • น้ำผลไม้, น้ำอัดลม

 • น้ำเปล่า

 • ชา

 • กาแฟ

 • เครื่องดื่มร้อน

 • เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์

 • ไวน์

 • เบียร์

 • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่น ๆ

6. สินค้าอุปโภคบริโภคอื่น ๆ

ซีเรียล, ธัญพืชมูสลิส, ครีมแยมสำหรับทาขนมปัง, น้ำผึ้ง

อาหารสำเร็จรูป, อาหารเรียกน้ำย่อย, อาหารเสริม, อาหารเด็ก, อาหารลดความอ้วน , ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

BIOFACH 19.jpeg
biofach16.jpg

7. ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร

 • ผงซักฟอก, วัสดุ/สารทำความสะอาด

 • เครื่องสำอางจากธรรมชาติและออร์แกนิก

 • อาหารสำหรับสัตว์เลี้ยง, เมล็ดพืชและเมล็ดเพาะปลูก

 • สิ่งทอ, ครื่องใช้และสินค้าภายในครัวเรือน

8. เทคโนโลยีและอุปกรณ์

 • บรรจุภัณฑ์

 • กระบวนการผลิตและการตกแต่ง

 • อุปกรณ์สำหรับการขาย

Biofach1.jpeg
biofach06.jpg

9. วัตถุดิบ

 • วัตถุดิบ, วัสดุสิ้นเปลือง

10. สื่อ, ผู้ให้บริการ

 • สำนักพิมพ์, สมาคม, สถาบัน

 •  การรับรอง, การตรวจสอบ

 •  การฝึกอบรม, การวิจัย

 •  ผู้ให้บริการอื่น ๆ

biofach17.jpg

อัตราค่าบริการต่อท่าน (บาท)

อัตราค่าบริการ BIOFACH2024 งานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิกและเกษตรอินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

กำหนดการเดินทาง: 11-17 ก.พ. 2024

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน                139,000.-

กรณีพักห้องเดี่ยวชำระเพิ่ม              25,000.-

หมายเหตุ:

อัตราข้างต้นสำหรับคณะเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการ หรือแปลงการเดินทางในกรณีผู้เดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน

INCLUDED ค่าบริการรวม

 1. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้น Economy Class โดยสายการบินไทย (TG) ตามที่ระบุในรายการ

 2. ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก. และค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมต่างๆทั้งนี้เป็นอัตรา ณ ปัจจุบัน   โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับเพิ่มขึ้นได้ ซึ่งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนค่าบริการในกรณีที่มีการปรับราคาสูงขึ้นได้ในอนาคต

 3. รถปรับอากาศมาตรฐาน นำเดินทางตามรายการ

 4. ที่พักโรงแรม 4 คืน พร้อมอาหารเช้า พักห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า

 5. อาหารกลางวัน และอาหารค่ำตามที่ระบุในรายการ

 6. น้ำดื่มบริการท่านละ 2 ขวดต่อวัน

 7. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ

 8. ค่าบัตรเข้างาน BIOFACH 2024 (2 วัน)

 9. วีซ่าเยอรมนี พร้อมบริการยื่นวีซ่า

 10. หัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะจากเมืองไทย คอยอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลแก่คณะตลอดการเดินทาง

 11. รวมค่าทิปสำหรับหัวหน้าทัวร์ และทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทางเรียบร้อยแล้ว

 12. ประกันการเดินทางโดย Allianz คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปี จนถึง 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท* ทั้งนี้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว โดยเงื่อนไขของกรมธรรม์เป็นไปตามที่บริษัทผู้รับประกันภัยเป็นผู้กำหนด

EXCLUDE ค่าบริการไม่รวม

 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ประมาณ 6,000 บาท)  

 2. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประชุมในงาน (ถ้าต้องการ)

 3. ค่าตรวจ RT-PCR Testing และไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการเดินทางช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ถ้ามี)
  เช่น ค่าโรงแรมที่ใช้ในการกักตัว ตามมาตรการของรัฐบาล และค่าใช้จ่ายที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 4. ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ Soft Drink (ถ้ามี)

 5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ อาทิ ค่าเครื่องดื่ม อาหารสั่งพิเศษ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

RESERVATION & PAYMENT POLICY เงื่อนไขในการจองทัวร์และการชำระเงินมัดจำ

 1. กรุณาชำระมัดจำงวดแรก หลังจากการจองภายใน 5 วัน 30,000 บาท / ท่าน

 2. กรุณาชำระค่าบริการทัวร์ส่วนที่เหลือ ภายใน 45 วันก่อนการเดินทาง

CANCELLATION POLICY เงื่อนไขในการยกเลิกการจอง

 1. ยกเลิกก่อนวันเดินทางมากกว่า 60 วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมด

 2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 60 วัน หักมัดจำ 5,000 บาท/ท่าน

 3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 59 - 45 วัน หักมัดจำ 30,000 บาท/ท่าน

 4. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 44 - 30 วัน หักค่าบริการ 50,000 บาท/ท่าน

 5. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 29 - 15 วันก่อนการเดินทาง หัก 80% ของค่าบริการทั้งหมด

 6. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 14 - 1 วันก่อนการเดินทาง หัก 100% ของค่าบริการทั้งหมด

 7. ยกเลิกในวันเดินทางหรือไม่ได้มาแสดงตัวในวันเดินทาง หัก 100% ของค่าบริการทั้งหมด

 • ค่าบัตรเข้าชมงาน BIOFACHไม่สามารถคืนเงินได้

 • กรณีที่มีการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านถูกปฎิเสธวีซ่า ซึ่งเป็นสิทธิ์ในการพิจารณาของสถานทูตไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม  ให้ถือว่าเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ในเงื่อนไขการยกเลิกข้างต้น

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้คณะทราบล่วงหน้า 15 วันก่อนการเดินทาง

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวหรือชมงานตามสถานการณ์และความเหมาะสม

 • บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การก่อจลาจล, การนัดหยุดงาน,  ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ความล่าช้าของสายการบิน หรือเหตุที่เกิดจากสายการบินต่างๆ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัท

 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

CONDITIONS เงื่อนไข

 1. อัตราค่าบริการดังที่เสนอคิดตามอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินยูโร ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ ปัจจุบันเท่านั้น 

 2. ซึ่งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ ในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนมีการปรับสูงขึ้น

 3. ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin/Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ต้องการ

 4. โรงแรมบางแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 5. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย หากต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้อง DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้

 6. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ

 7. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 8. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว

 9. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่งหรือหน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

 10. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 11. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง

ข้อกำหนดของผู้มีสิทธิ์เข้าชมงาน BIOFACH

 1. BIOFACH เป็นงานแสดงสินค้าที่จำกัดการเข้าชมสำหรับ Trade visitors เท่านั้น

 2. บุคคลทั่วไป รวมถึงบุคคลที่ไม่ได้ทำงานในภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถเข้าชมงานได้โดยสถานะของ Trade visitors ทุกท่านจะต้องผ่านการคัดกรองโดยผู้จัดงานเมื่อซื้อตั๋วเข้าชมงานภาคธุรกิจที่สามารถเข้าชมงาน BIOFACH มีดังนี้

 3. ธุรกิจค้าปลีก อาหารออร์แกนิกและอาหารเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะ (Specialized retail for organic & health food)

 4. ธุรกิจค้าปลีก ไวน์และอาหารสำเร็จรูปโดยเฉพาะ (Specialized retail for wine / delicatessen)

 5. ธุรกิจค้าปลีก อาหารทั่วไป (Conventional retail for food)

 6. ธุรกิจค้าปลีก ผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลโดยเฉพาะ (Specialized retail for personal care)

 7. ธุรกิจค้าปลีก สำหรับร้านขายยาโดยเฉพาะ (Specialized retail for drugstore articles)

 8. ธุรกิจค้าปลีก สิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Specialized retail for (eco) textiles)

 9. ธุรกิจค้าส่ง / นำเข้าและส่งออก (Wholesale trade / import & export)

 10. ธุรกิจโรงแรม / ร้านอาหาร (Hotel / restaurant)

 11. ธุรกิจการการจัดเลี้ยง / การรับประทานอาหารนอกสถานที่ (Eating out and other catering)

 12. ธุรกิจด้านเกษตรกรรม (Agriculture)

 13. ธุรกิจด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Fisheries & aquaculture)

 14. ผู้ผลิตอาหาร (Manufacturer of food)

 15. ผู้ผลิตเครื่องดื่ม (Manufacturer of beverages)

 16. ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล (Manufacturer of personal care)

 17. ผู้ผลิตสิ่งของในร้านขายยา (Manufacturer of drugstore articles)

 18. ผู้ผลิตสิ่งทอ และผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติอื่นๆ (Manufacturer of textiles and other natural products)

 19. สมาคม/หน่วยงานราชการ/สถาบันสาธารณะ (Association / official agency / public institution)

 20. แฟชั่นดีไซน์เนอร์ (Fashion designer)

 21. สื่อมวลชนที่เกี่ยวข้อง (Branch related media)

 22. ผู้ให้บริการ ซึ่งมีหนังสือเชิญจาก Exhibitor (Service providers)

Photo credits: BIOFACH Trade Fair

Image by Markus Spiske

CONTACT US 

สนใจไพรเวททริปหรือเทรดเเฟร์อื่นๆ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมงานของเราได้ที่

Call 

02 318 3922

Email 

Connect

 • Facebook
 • Line

Address

2332 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เเขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม 10310

bottom of page