top of page
kund 6

KIND+JUGEND

2023

งานKIND+JUGEND 2023

โคโลญจน์ & แฟรงเฟิร์ต, เยอรมนี

งานแสดงสินค้าระดับพรีเมี่ยมสำหรับแม่และเด็ก

Date: 5-11 กันยายน 2023

Period: 7 วัน 4 คืน

สายการบิน: สายการบินไทย (TG) 

thai-airways-logo.png

DAY 1 

กรุงเทพฯ - แฟรงเฟิร์ต

20:45 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ประตู 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก

23:45 น.

ออกเดินทางสู่นครแฟรงเฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 920

DAY 2 

แฟรงเฟิร์ต – โคโลญจน์

ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – มหาวิหารโคโลญจน์

Image by Eric Weber
Image by Dominik Kuhn
Image by Roman Bürki

06:15 น.

เดินทางถึงสนามบินแฟรงเฟิร์ต หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

นำคณะเดินทางสู่ เมืองเซ็นต์กอร์  บริการอาหารเช้าแบบกล่องบนรถ

สัมผัสกับประสบการณ์ล่องเรือแม่น้ำไรน์ ชมความงดงามและเรื่องราวของปราสาทต่างๆ จากยุคโรมันและชาวเยอรมันเผ่าต่างๆ ที่ยังคงมีมนต์เสน่ห์อย่างไม่เสื่อมคลาย แม่น้ำแห่งนี้ยังก่อให้เกิดเรื่องราวตำนานและบทเพลงต่างๆ

ที่ทำให้ผู้คนหลงใหล

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร  (อาหารท้องถิ่น)

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์ เข้าชม มหาวิหารโคโลญจน์ (Cologne Cathedral) โบสถ์ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งเมืองโคโลญจน์ประเทศเยอรมนี ใช้เวลาสร้างถึง 600 ปี ภายในโดดเด่นด้วยกระจกสี และมีโกศทองของกษัตริย์ทั้งสามถูกเก็บไว้ในตัววิหารด้วย เวลาอันควรนำคณะเดินทางสู่ เมืองเลเวอร์คูเซ่น (Leverkusen)  

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร  (อาหารจีน)

พักที่ Lindner Hotel BayArena Leverkusen ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 3

ชมงาน KIND+JUGEND 2023

Business Day 01: เข้าชมงาน KIND+JUGEND 2023 วันแรก

Kind Jugend Cologne (15).jpg
Kind Jugend Cologne (11).jpg
Kind Jugend Cologne (13).jpg

เช้า

อาหารเช้าที่โรงแรม  (บุฟเฟ่ต์)

นำคณะเดินทางสู่ Koeln Messe ในเมืองโคโลญจน์ สถานที่จัดงาน KIND+JUGEND

เข้าชมงาน KIND+JUGEND 2023 (วันที่ 1) งานแสดงสินค้าระดับพรีเมี่ยมสำหรับแม่และเด็ก

ชมงานแสดงสินค้าชั้นนำที่รวบรวมสินค้าสำหรับเด็ก ตั้งแต่ทารก, เด็กอ่อน ไปจนถึงวัยหัดเดิน ไม่ว่าจะเป็นของเล่น, เสื้อผ้า, เบาะที่นั่งเด็กในรถยนต์, รถเข็น, อุปกรณ์อาบน้ำ, เฟอร์นิเจอร์และของใช้ในบ้าน, สิ่งทอในบ้าน, แฟชั่นสำหรับเด็ก, สุขภาพและการดูแลคุณแม่ อุปกรณ์การเรียน, อาหารและเครื่องดื่มสำหรับเด็ก ฯลฯ เป็นงานที่แสดงสินค้าสำหรับทารกและเด็กที่หลากหลายที่สุดในโลก

กลางวัน

อิสระรับประทานอาหารกลางวันภายในงานตามอัธยาศัย ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน ซึ่งท่านสามารถเลือกรับประทานได้ภายในงาน

เวลาอันควร คณะพร้อมกันที่จุดนัดพบ จากนั้นนำคณะเดินทางกลับสู่เมืองเลเวอร์คูเซ่น  

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร  (อาหารท้องถิ่น)

พักที่ Lindner Hotel BayArena Leverkusen ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 4

ชมงาน KIND+JUGEND 2023

Business Day 02: เข้าชมงาน KIND+JUGEND 2023 วันที่สอง

Kind Jugend Cologne (4).jpg
Kind Jugend Cologne (1).jpg
Kind Jugend Cologne (6).jpg

เช้า

กลางวัน

ค่ำ

อาหารเช้าที่โรงแรม  (บุฟเฟ่ต์)

 

นำคณะเดินทางสู่ Koeln Messe ในเมืองโคโลญจน์

เข้าชมงาน KIND+JUGEND 2023 (วันที่ 2)

อิสระรับประทานอาหารกลางวันภายในงานตามอัธยาศัย ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน ซึ่งท่านสามารถเลือกรับประทานได้ภายในงาน

เวลาอันควร คณะพร้อมกันที่จุดนัดพบ จากนั้นนำคณะเดินทางกลับสู่เมืองเลเวอร์คูเซ่น  

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร  (อาหารจีน)

พักที่ Lindner Hotel BayArena Leverkusen ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 5

ชมงาน KIND+JUGEND 2023

Business Day 03: เข้าชมงาน KIND+JUGEND 2023 วันที่สาม

kids_home_textiles_decoration_2_487x_.jpeg
Kind Jugend Cologne (21).jpg
Kind Jugend Cologne (18).jpg

เช้า

เที่ยง

ค่ำ

อาหารเช้าที่โรงแรม  (บุฟเฟ่ต์)

นำคณะเดินทางสู่ Koeln Messe ในเมืองโคโลญจน์

เข้าชมงาน KIND+JUGEND 2023 (วันที่ 3)

อิสระรับประทานอาหารกลางวันภายในงานตามอัธยาศัย ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน ซึ่งท่านสามารถเลือกรับประทานได้ภายในงาน

เวลาอันควร คณะพร้อมกันที่จุดนัดพบ จากนั้นนำคณะเดินทางกลับสู่เมืองเลเวอร์คูเซ่น  

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร  (อาหารไทย)

พักที่ Lindner Hotel BayArena Leverkusen ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 6

คโลญจน์ – แฟรงเฟิร์ต, แฟรงเฟิร์ต – กรุงเทพฯ

เที่ยวชมเมืองแฟรงเฟิร์ต – ช้อปปิ้งส่งท้ายที่ย่านถนนซายล์

Image by Sinan Erg
Image by Sanjay B
Image by Lāsma Artmane

เช้า

เที่ยง

บ่าย

20:40 น.

อาหารเช้าที่โรงแรม  (บุฟเฟ่ต์)

จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ เมืองแฟรงเฟิร์ต ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนี รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการธนาคารการเงินและการค้าหุ้นที่สำคัญของประเทศ

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร  (อาหารจีน)

นำคณะเที่ยวชมเมืองแฟรงค์เฟิร์ต  ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงค์เฟิร์ต ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานีรถไฟต้นแบบของหัวลำโพงประเทศไทย ครั้งเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่ 5  จากนั้นเที่ยวชมจัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซึ่งเป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง และถ่ายภาพกับ Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง

อิสระช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายบริเวณถนนสายช้อปปิ้ง ย่านถนนซายล์ (Zeil Street) ถนนสายช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดของประเทศเยอรมนีที่เต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ

 

เวลาอันควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินแฟรงเฟิร์ต เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ

ไม่รวมค่าอาหารเย็น เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ต้องเดินทางไปสนามบิน

ออกเดินทางสู่กลับสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 923

DAY 7

สนามบินสุวรรณภูมิ

เดินทางกลับถึงประเทศไทย

12:30 น.

หมายเหตุ:

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

พร้อมโอกาสในการประสบความสำเร็จทางธุรกิจ

กำหนดการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ  เวลา  สภาพการ จราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น  ซึ่งผู้จัดสามารถเปลี่ยนแปลงได้  โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัย และประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นประการสำคัญ

ที่พัก

โรงเเรมLindner Hotel BayArena Leverkusen ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

เกี่ยวกับโรงเเรม: โรงเเรมระดับ 4 ดาว เป็นโรงเเรมที่เป็นส่วนหนึ่งของnorth stand ซึ่งเป็นhome stadiumของ ทีมฟุตบอล เเละเป็นโรงเเรม stadium เเฟ่งเเรกของเยอรมนี

โรงเเรมเป็นส่วนหนึ่งของHyatt กรุ๊ป

Google map: link

เกี่ยวกับงาน

KIND+JUGEND 2023

งานแสดงสินค้าชั้นนำที่รวบรวมสินค้าสำหรับเด็ก ตั้งแต่ทารก, เด็กอ่อน ไปจนถึงวัยหัดเดิน

นำเสนอผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ผู้ปกครองและเด็กต้องการในปีแรกของชีวิตทารกแรกเกิด ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์สำหรับใช้ที่บ้านหรือระหว่างเดินทาง สำหรับเด็กและคุณแม่ รวมทั้งภาพรวมที่สมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในตลาดหรือเร็วๆ นี้ที่จะเปิดตัวในตลาดสำหรับทารกและเด็กวัยหัดเดินจนถึงวัยเรียน

 • มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 10,000คนจาก103ประเทศทั่วโลก 

 • 500 ผู้เเสดงสินค้าจาก 38 ประเทศทั่วโลก 

 • บริเวณจัดงานเเสดงสินค้ากว่า 45,000 ตารางเมตร

รายละเอียดสินค้าที่จัดเเสดงในงาน

Kind Jugend Cologne (5).jpg

รถเข็นเด็ก เป้อุ้มเด็ก คาร์ซีทเด็ก เบาะจักรยานเด็กและรถพ่วง ระบบเดินทางอื่นๆ สำหรับทารกและเด็กเล็ก รวมทั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆ

1. World of Moving & Traveling Kids

Kind Jugend Cologne (3).jpg

เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งสำหรับทารกและเด็ก

2. World of Kids Furniture

kids_home_textiles_decoration_1200x675_m24_full_m36_1025.jpeg

สิ่งทอและของตกแต่งบ้านสำหรับเด็ก

3. World of Kids Home Textiles and Decoration

4. World of Kids and Maternity Clothing and Fashion

เสื้อผ้าและแฟชั่นสำหรับแม่และเด็ก

KUND1
world_of_kids_toys_and_education_1200x675_m24_full_m36_1025.jpeg

ของเล่นสำหรับเด็ก และการศึกษา

5. World of Kids Toys & Education

6. World of Kids Safety and Monitoring at Home

ผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยในบ้าน สำหรับทารกและเด็ก

kids-safety-and-monitoring-at-home_1200x675_m24_full_m36_1025.jpeg
kids_and_mom_care_and_daily_1200x675_m24_full_m36_1025.jpeg

7. World of Kids and Mom Care and Daily

ผลิตภัณฑ์สำหรับการดูแลคุณแม่และเด็ก

อัตราค่าบริการต่อท่าน (บาท)

อัตราค่าบริการ ทัวร์โคโลญจน์ – แฟรงเฟิร์ต, เยอรมนี

ชมงาน KIND+JUGEND 2023 งานแสดงสินค้าระดับพรีเมี่ยมสำหรับแม่และเด็ก

กำหนดการเดินทาง: 5-11กันยายน 2023

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน                169,000.-

กรณีพักห้องเดี่ยวชำระเพิ่ม              25,000.-

หมายเหตุ:

 1. อัตราข้างต้นสำหรับคณะเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการ

 2. หรือแปลงการเดินทางในกรณีผู้เดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน

INCLUDED ค่าบริการรวม

 1. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้น Economy Class โดยสายการบินไทย (TG) ตามที่ระบุในรายการ

 2. ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก. และค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมต่างๆ ทั้งนี้เป็นอัตรา ณ ปัจจุบัน   โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับเพิ่มขึ้นได้ตามที่สายการบินกำหนด ซึ่งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนในกรณีที่มีการปรับราคาสูงขึ้นได้ในอนาคต

 3. รถปรับอากาศมาตรฐาน นำเดินทางตามรายการ

 4. ที่พักโรงแรม 4 คืน พร้อมอาหารเช้า พักห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า

 5. อาหารกลางวันและอาหารค่ำตามที่ระบุในรายการ รวมน้ำดื่มบริการท่านละ 2 ขวดต่อวัน

 6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ

 7. ค่าบัตรเข้าชมงาน KIND+JUGEND 2023 (3 วัน)

 8. วีซ่าเยอรมนี พร้อมบริการยื่นวีซ่า

 9. หัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะจากเมืองไทย คอยอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลแก่คณะตลอดการเดินทาง

 10. รวมค่าทิปสำหรับหัวหน้าทัวร์ และทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทางเรียบร้อยแล้ว

 11. ประกันการเดินทางโดย Allianz คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปี จนถึง 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท* ทั้งนี้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว โดยเงื่อนไขของกรมธรรม์เป็นไปตามที่บริษัทผู้รับประกันภัยเป็นผู้กำหนด

 12. รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  เรียบร้อยแล้ว

EXCLUDE ค่าบริการไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประชุมในงาน KIND+JUGEND (ถ้าต้องการ)

 2. ค่าทำหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารต่างด้าว

 3. ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ Soft Drink (ถ้ามี)

 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ อาทิ ค่าเครื่องดื่ม อาหารสั่งพิเศษ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

RESERVATION & PAYMENT POLICY เงื่อนไขในการจองทัวร์และการชำระเงินมัดจำ

 1. กรุณาชำระมัดจำงวดแรก หลังจากการจองภายใน 5 วัน 30,000 บาท / ท่าน

 2. กรุณาชำระค่าบริการทัวร์ส่วนที่เหลือ ภายใน 45 วันก่อนการเดินทาง

CANCELLATION POLICY เงื่อนไขในการยกเลิกการจอง

 1. ยกเลิกก่อนวันเดินทางมากกว่า 60 วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมด

 2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 60 วัน หักมัดจำ 5,000 บาท/ท่าน

 3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 59 - 45 วัน หักมัดจำ 30,000 บาท/ท่าน

 4. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 44 - 30 วัน หักค่าบริการ 50,000 บาท/ท่าน

 5. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 29 - 15 วันก่อนการเดินทาง หัก 80% ของค่าบริการทั้งหมด

 6. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 14 - 1 วันก่อนการเดินทาง หัก 100% ของค่าบริการทั้งหมด

 7. ยกเลิกในวันเดินทางหรือไม่ได้มาแสดงตัวในวันเดินทาง หัก 100% ของค่าบริการทั้งหมด

 • ค่าบัตรเข้าชมงาน KIND+JUGEND ไม่สามารถคืนเงินได้

 • กรณีที่มีการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านถูกปฎิเสธวีซ่า ซึ่งเป็นสิทธิ์ในการพิจารณาของสถานทูตไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม  ให้ถือว่าเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ในเงื่อนไขการยกเลิกข้างต้น

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้คณะทราบล่วงหน้า 15 วันก่อนการเดินทาง

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวหรือชมงานตามสถานการณ์และความเหมาะสม

 • บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การก่อจลาจล, การนัดหยุดงาน,  ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ความล่าช้าของสายการบิน หรือเหตุที่เกิดจากสายการบินต่างๆ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัท

 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

CONDITIONS เงื่อนไข

 1. อัตราค่าบริการดังที่เสนอคิดตามอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินยูโร ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ ปัจจุบันเท่านั้น 

 2. ซึ่งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ ในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนมีการปรับสูงขึ้น

 3. ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin/Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ต้องการ

 4. โรงแรมบางแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 5. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย หากต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้อง Double Room Single Use เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้

 6. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ

 7. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 8. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว

 9. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่งหรือหน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

 10. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 11. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง

CONTACT US 

สนใจไพรเวททริปหรือเทรดเเฟร์อื่นๆ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมงานของเราได้ที่

2332 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เเขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม 10310

02 318 3922

 • Facebook
 • Line

Thanks for submitting!

bottom of page