top of page
Image by wu yi

วีซ่าประเทศจีน

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าจีน: ประเภทวีซ่าท่องเที่ยว

ระยะเวลาดำเนินการ: ประมาณ 4-5 วันทำการ 

 1. กรอกแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า ก่อนทำการนัดหมายทางออนไลน์

 2.  หนังสือเดินทาง(Passport) ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า (หากมีหน้าวีซ่าจีนเล่มเก่า ให้ถ่ายแนบเอกสารแนบมาด้วย)

 3. รูปถ่ายสีหน้าตรง พื้นหลังขาว ไม่สวมเครื่องประดับ เห็นหูเห็นคิ้ว ขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร จำนวน 2 ใบ (ไม่สวมเสื้อสีขาว)

 4. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

 5. ใบจองที่พัก/โรงแรม

ค่าธรรมเนียมวีซ่ารวมค่าบริการ วีซ่าท่องเที่ยวจีน=  4,700 บาท/ท่าน

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าจีน: ประเภทวีซ่าธุรกิจ

ระยะเวลาดำเนินการ: ประมาณ 4-5 วันทำการ 

 1. กรอกแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า ก่อนทำการนัดหมายทางออนไลน์

 2. หนังสือเดินทาง(Passport) ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า (หากมีหน้าวีซ่าจีนเล่มเก่า ให้ถ่ายแนบเอกสารแนบมาด้วย)

 3. รูปถ่ายสีหน้าตรง พื้นหลังขาว ไม่สวมเครื่องประดับ เห็นหูเห็นคิ้ว ขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร จำนวน 2 ใบ (ไม่สวมเสื้อสีขาว)

 4. หนังสือรับรองการทำงานภาษาอังกฤษ ระบุวัตถุประสงค์ในการเดินทาง

 5. หนังสือเชิญจากบริษัท หรือหน่วยงานที่ประเทศจีน พร้อมลายเซ็นต์และตราประทับ (ต้องใส่ข้อมูลที่ติดต่อได้ รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์มือถือ ของผู้ที่เซ็นต์จดหมายเชิญด้วย) สำหรับเจ้าของธุรกิจ

 6. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

 7. ใบจองที่พัก/โรงแรม

ค่าธรรมเนียมวีซ่ารวมค่าบริการ วีซ่าท่องเที่ยวจีน=  4,700 บาท/ท่าน

หมายเหตุ

 1. ค่าธรรมเนียมวีซ่าข้างต้น อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 2. อายุของวีซ่า และ ประเภทวีซ่า (Single / Multiple) ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถานทูตฯ

 3. เนื่องจากการนัดหมาย ขอคิวยื่นวีซ่าออสเตรเลีย จะต้องมีการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนจึงจะทำการนัดหมายได้ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความกรุณาทุกท่านโปรดเตรียมเอกสารข้างต้นให้ครบถ้วนเพื่อนัดหมายเจ้าหน้าที่ไปรับเอกสารต่อไป หากสถานทูตเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมจากท่าน ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวด้วย

 4. โปรดจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน และเป็นไปตามความเป็นจริง  ทั้งนี้การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง

 5. เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของCOVID-19 อาจจะมีผลทำให้ระยะเวลาการดำเนินทำวีซ่านานกว่าปกติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการดำเนินการของสถานทูตฯ

 6. **วันทำการ ไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์

Image by Hanson Lu

CONTACT US

ติดต่อปรึกษาเราได้เเล้ววันนี้

Address

2332 ถ.​เพชรบุรีตัดใหม่ เเขวงบางกะปิ

เขตห้วยขวาง กทม 10310

Contact

info@roongthongtour.com

Tel: 02 318 3922

 • Facebook
 • Line

Opening Hours

Mon - Fri

8:30 am – 5:00 pm

bottom of page