top of page
Anuga Cologne (11).jpg

ANUGA 2023

Taste the Future

งานANUGA 2023

แฟรงเฟิร์ต - โคโลญจน์  , เยอรมนี

ชมงานแสดงสินค้าด้านอาหารและเครื่องดื่ม ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก แบบเจาะลึก 3 วันเต็ม!

Date: 6-12  ตุลาคม 2023

Period: 7 วัน 4 คืน

สายการบิน: สายการบินไทย (TG) 

thai-airways-logo.png

DAY 1 

กรุงเทพฯ - แฟรงเฟิร์ต

20:45 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ประตู 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก

23:45 น.

ออกเดินทางสู่นครแฟรงเฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 920

DAY 2 

แฟรงเฟิร์ต – โคโลญจน์

ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – มหาวิหารโคโลญจน์

Image by Eric Weber
Image by Dominik Kuhn
Image by Roman Bürki

06:15 น.

เดินทางถึงสนามบินแฟรงเฟิร์ต หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

นำคณะเดินทางสู่ เมืองเซ็นต์กอร์  บริการอาหารเช้าแบบกล่องบนรถ

สัมผัสกับประสบการณ์ล่องเรือแม่น้ำไรน์ ชมความงดงามและเรื่องราวของปราสาทต่างๆ จากยุคโรมันและชาวเยอรมันเผ่าต่างๆ ที่ยังคงมีมนต์เสน่ห์อย่างไม่เสื่อมคลาย แม่น้ำแห่งนี้ยังก่อให้เกิดเรื่องราวตำนานและบทเพลงต่างๆที่ทำให้ผู้คนหลงใหล

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร  (อาหารท้องถิ่น)

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์ เข้าชม มหาวิหารโคโลญจน์ (Cologne Cathedral) โบสถ์ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งเมืองโคโลญจน์ประเทศเยอรมนี ใช้เวลาสร้างถึง 600 ปี ภายในโดดเด่นด้วยกระจกสี และมีโกศทองของกษัตริย์ทั้งสามถูกเก็บไว้ในตัววิหารด้วย เวลาอันควรนำคณะเดินทางสู่ เมืองเลเวอร์คูเซ่น (Leverkusen)  

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร  (อาหารจีน)

พักที่ Lindner Hotel BayArena Leverkusen ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 3

ชมงาน ANUGA 2023

Business Day 01: เข้าชมงาน ANUGA 2023 วันแรก

Anuga Cologne (18).jpg
Anuga Cologne (3).jpg
Anuga Cologne (6).jpg

เช้า

อาหารเช้าที่โรงแรม  (บุฟเฟ่ต์)

นำคณะเดินทางสู่ Koeln Messe ในเมืองโคโลญจน์ สถานที่จัดงาน ANUGA 2023

เข้าชมงาน ANUGA 2023 (วันที่ 1)

ชมงาน แสดงสินค้าชั้นนำในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มโลก ที่มีผู้ประกอบการจากกว่า 7,400 ราย จาก 100 ประเทศทั่วโลกมาร่วมจัดแสดงงาน ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมทั่วโลกกว่า 165,000 คน

 

ค้นพบ นวัตกรรม เทคโนโลยี และเทรนด์ของอุตสาหกรรมอาหารที่ครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น อาหารรสเลิศ และอาหารสำเร็จรูป  อาหารแช่แข็งและไอศกรีม, เนื้อสัตว์,ไส้กรอกและสัตว์ปีกผลิตภัณฑ์นม ขนมปัง ขนมอบ, ผลิตภัณฑ์ทาขนมปัง

เครื่องดื่ม, อาหารออร์แกนิก ชา กาแฟ และช็อคโกแลต พร้อมเปิดประสบการณ์ทางธุรกิจ และวิสัยทัศน์ใหม่ๆ รวมทั้งสร้างเน็ทเวิร์คทางธุรกิจของท่าน ก้าวเข้าสู่นานาชาติ

กลางวัน

ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน ซึ่งท่านสามารถเลือกรับประทานได้ภายในงาน

เวลาอันควร คณะพร้อมกันที่จุดนัดพบ จากนั้นนำคณะเดินทางกลับสู่เมืองดุสเซลดอร์ฟ

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร  (อาหารท้องถิ่น)

พักที่Trip Inn Hotel Esplanade ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 4

ชมงาน ANUGA 2023

Business Day 02: เข้าชมงาน ANUGA 2023 วันที่สอง

Anuga Cologne (22).jpg
anuga_21_014_012.jpg
Anuga Cologne (12).jpg

เช้า

อาหารเช้าที่โรงแรม  (บุฟเฟ่ต์)

 

นำคณะเดินทางสู่ Koeln Messe ในเมืองโคโลญจน์

เข้าชมงาน ANUGA 2023 (วันที่ 2) 

ชมงาน แสดงสินค้าชั้นนำในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มโลก ที่มีผู้ประกอบการจากกว่า 7,400 ราย จาก 100 ประเทศทั่วโลกมาร่วมจัดแสดงงาน ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมทั่วโลกกว่า 165,000 คน

กลางวัน

ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน ซึ่งท่านสามารถเลือกรับประทานได้ภายในงาน

เวลาอันควร คณะพร้อมกันที่จุดนัดพบ จากนั้นนำคณะเดินทางกลับสู่เมืองดุสเซลดอร์ฟ

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร  (อาหารจีน)

พักที่ Trip Inn Hotel Esplanade ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 5

ชมงาน ANUGA 2023

Business Day 03: เข้าชมงาน ANUGA 2023 วันที่สาม

Anuga Cologne (10).jpg
Anuga Cologne (7).jpg
anuga_21_030_025.jpg

เช้า

เที่ยง

ค่ำ

อาหารเช้าที่โรงแรม  (บุฟเฟ่ต์)

นำคณะเดินทางสู่ Koeln Messe ในเมืองโคโลญจน์

เข้าชมงาน ANUGA 2023 (วันที่ 3) ชมงาน แสดงสินค้าชั้นนำในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มโลก

ที่มีผู้ประกอบการจากกว่า 7,400 ราย จาก 100 ประเทศทั่วโลกมาร่วม จัดแสดงงาน ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมทั่วโลกกว่า 165,000 คน

ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน ซึ่งท่านสามารถเลือกรับประทานได้ภายในงาน

เวลาอันควร คณะพร้อมกันที่จุดนัดพบ จากนั้นนำคณะเดินทางกลับสู่เมืองดุสเซลดอร์ฟ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร  (อาหารไทย)

พักที่ Trip Inn Hotel Esplanade ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 6

คโลญจน์ – แฟรงเฟิร์ต, แฟรงเฟิร์ต – กรุงเทพฯ

เที่ยวชมเมืองแฟรงเฟิร์ต – ช้อปปิ้งส่งท้ายที่ย่านถนนซายล์

Image by Sinan Erg
Image by Sanjay B
Image by Lāsma Artmane

เช้า

อาหารเช้าที่โรงแรม  (บุฟเฟ่ต์)

จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ เมืองแฟรงเฟิร์ต ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนี รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการธนาคารการเงินและการค้าหุ้นที่สำคัญของประเทศ

เที่ยง

บ่าย

20:40 น.

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร  (อาหารจีน)

นำคณะเที่ยวชมเมืองแฟรงค์เฟิร์ต  ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงค์เฟิร์ต ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานีรถไฟต้นแบบของหัวลำโพงประเทศไทย ครั้งเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่ 5  จากนั้นเที่ยวชมจัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซึ่งเป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง และถ่ายภาพกับ Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง

อิสระช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายบริเวณถนนสายช้อปปิ้ง ย่านถนนซายล์ (Zeil Street) ถนนสายช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดของประเทศเยอรมนีที่เต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ

 

เวลาอันควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินแฟรงเฟิร์ต เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ

ไม่รวมค่าอาหารเย็น เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ต้องเดินทางไปสนามบิน

ออกเดินทางสู่กลับสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 923

DAY 7

สนามบินสุวรรณภูมิ

เดินทางกลับถึงประเทศไทย

12:30 น.

หมายเหตุ:

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

พร้อมโอกาสในการประสบความสำเร็จทางธุรกิจ

กำหนดการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ  เวลา  สภาพการ จราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น  ซึ่งผู้จัดสามารถเปลี่ยนแปลงได้  โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัย และประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นประการสำคัญ

ที่พัก

โรงเเรมTrip Inn Hotel Esplanade ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

เกี่ยวกับโรงเเรม: โรงแรมระดับ 4 ดาวในใจกลางเมือง Düsseldorf แห่งนี้ให้บริการห้องพักทันสมัย

ไม่ไกลจากถนนช้อปปิ้ง The Königsallee ใช้เวลาเดินเพยง 10 นาที

ป้ายรถราง Corneliusstraße tram อยู่ห่างจาก Trip Inn Hotel Esplanade เพียง 300 ม.

Google map: link

เกี่ยวกับงาน

ANUGA 2023

งานแสดงสินค้าด้านอาหารและเครื่องดื่ม ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก

anuga logo.png

ชมงาน แสดงสินค้าชั้นนำในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มโลกที่มีผู้ประกอบการจากกว่า 7พันกว่า ราย จาก 100 ประเทศทั่วโลกมาร่วม

จัดแสดงงาน ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมทั่วโลกกว่า 169,000 คน

ค้นพบ นวัตกรรม เทคโนโลยี และเทรนด์ของอุตสาหกรรมอาหารที่ครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น อาหารรสเลิศ และอาหารสำเร็จรูป  อาหารแช่แข็งและไอศกรีม, เนื้อสัตว์,ไส้กรอกและสัตว์ปีกผลิตภัณฑ์นม ขนมปัง ขนมอบ, ผลิตภัณฑ์ทาขนมปัง เครื่องดื่ม, อาหารออร์แกนิก ชา กาแฟ และช็อคโกแลต

พร้อมเปิดประสบการณ์ทางธุรกิจ และวิสัยทัศน์ใหม่ๆ รวมทั้งสร้างเน็ทเวิร์คทางธุรกิจของท่าน ก้าวเข้าสู่นานาชาติ

about anuga

5 เหตุผลที่คุณควรเข้าชมงาน ANUGA

Anuga Cologne (20).jpg

7,405 ผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าชั้นนำในอุตสาหกรรมอาหาร จาก 100 ประเทศทั่วโลก

นี่คืองานแสดงสินค้าด้านอาหารและเครื่องดื่มที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก

1. Global meeting point

Anuga Cologne (9).jpg

10 งานแฟร์ที่จัดรวมไว้ในที่เดียว ทุกสาขาในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม รวมความหลากหลายต่างๆ ของธุรกิจที่เกี่ยวข้องไว้ในงานเดียว ที่จะทำให้คุณได้เข้าถึงข้อมูลเชิงลึก รวมถึงแนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในอนาคต

2. Perfect market overview

Anuga Cologne (16).jpg

ค้นพบ นวัตกรรม เทคโนโลยี เทรนด์ของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ และในทศวรรษข้างหน้า

3. Decisive impulses

4. Unique events

เปิดวิสัยทัศน์ใหม่ ด้วยโปรแกรมการประชุม กิจกรรมที่พิเศษและหลากหลาย โดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอาหารจากทั่วทุกมุมโลก ที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ นำเสนอแนวคิดและโซลูชั่นต่างๆ*


*การเข้าร่วมการประชุมในงาน Anuga อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งยังไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการ

Anuga Cologne (5).jpg
Anuga Cologne (7).jpg

5. International networks

สร้างเน็ทเวิร์คธุรกิจของคุณสู่นานาชาติ  Trade visitors จากกว่า 190 ประเทศทั่วโลก ต่างมุ่งหน้าสู่เมืองโคโลญจน์ เพื่อเข้าชมงาน Anuga นี่คือโอกาสที่คุณจะได้พบปะกับบรรดา Trade visitors ทั่วโลก โอกาสสำคัญที่จะแลกเปลี่ยนธุรกิจ และหาลู่ทางในการสร้างเน็ทเวิร์คทางธุรกิจของคุณสู่ระดับนานาชาติ

ครบ จบเลยในงานเดียว!กับอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม
ที่งานANUGA 2023 

Gourmet and delicatessen products and general provisions
อาหารรสเลิศ และอาหารสำเร็จรูป

พบปะกับผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ผู้นำเข้า ในอุตสาหกรรมอาหารชั้นนำ รวมถึงอาหารฮาลาล ที่ผ่านการรับรอง

Frozen food and ice cream products

อาหารแช่แข็งและไอศกรีม

พบปะกับผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ผู้นำเข้า ในอุตสาหกรรมอาหารชั้นนำ รวมถึงอาหารฮาลาล ที่ผ่านการรับรอง

Meat, sausage, game and poultry

เนื้อสัตว์ ไส้กรอก และสัตว์ปีก

เข้าถึงเทรนด์ สัมผัสกับนวัตกรรมรอบด้าน ในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ ไส้กรอก และสัตว์ปีก ซึ่งทั่วโลกต่างให้ความสำคัญและสนใจสินค้าและบริการและหมวดหมู่นี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างน่าจับตามอง

Dairy products

ผลิตภัณฑ์นม

เติมเต็ม ต่อยอด ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม ค้นหาคำตอบว่าทำไมในปัจจุบัน ผู้บริโภคจึงนิยมบริโภคอาหารนมทางเลือกอื่นๆ เช่น นมถั่วเหลือง นมปราศจากไขมัน  ชมนวัตกรรมกระบวนการผลิตเพื่อเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นมให้ได้ยาวนานยิ่งขึ้น และนวัตกรรมลดขนาดของบรรจุภัณฑ์ โดยที่ไม่ก่อผลกระทบต่อกระบวนการผลิต  และยังมีข้อดีในด้านการขนส่ง รวมถึงสร้างความโดดเด่นของบรรจุภัณฑ์ได้อีกด้วย

Bread, baked goods and spreads

ขนมปัง ขนมอบ ผลิตภัณฑ์ทาขนมปัง

เปิดโอกาสทางธุรกิจที่แตกต่าง ด้วยกลุ่มธุรกิจขนมปังและขนมอบ ที่หลากหลาย  เข้าถึงเทรนด์อุตสาหกรรมขนมปังและเบเกอรี่ในยุโรปในปัจจุบัน และเพิ่มความหลากหลายจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั่วโลก  เพื่อเดินหน้าสู่เทรนด์อุตสาหกรรมขนมปังและเบเกอรี่ในอนาคต

Drinks 

เครื่องดื่ม 

ค้นพบนวัตกรรมของวงการอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม มองตลาดเครื่องดื่มนานาชาติและอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

ยังคงเป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเทรนด์เครื่องดื่มชูกำลัง ซึ่งยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดอีกมาก

Organic products

อาหารออร์แกนิก

ธุรกิจแห่งอนาคต กับสินค้าออร์แกนิกอันหลากหลาย จากเยอรมนี และประเทศอื่นๆ โฟกัสด้านอุตสาหกรรมการส่งออก กลยุทธ์ในการสร้างสินค้าออร์แกนิก ตามความต้องการ และฐานลูกค้าในภูมิภาคต่างๆ รวมไปถึง วีแกน (Vegan) อาหารทางเลือกของคนรักสุขภาพ ที่ปัจจุบันยังคงได้รับความนิยมและเป็นแรงขับเคลื่อนของอุตสาหกรรมสาขานี้

Tea, coffee and hot chocolate

ชา กาแฟ และช็อคโกแลต

สร้างโอกาสทางธุรกิจ ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มร้อน ด้วยหลากหลายสินค้าในธุรกิจ ชา กาแฟ และโกโก้ ก้าวตามให้ทันตลาดเครื่องดื่มร้อน ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว   เกาะติดเทรนด์ธุรกิจที่มีแนวโน้วการกลับมาอีกครั้ง ของอุตสาหกรรมกาแฟแบบดั้งเดิม รวมทั้งผลิตภัณฑ์เมล็ดพันธุ์กาแฟ และวิธีการคั่วเมล็ดกาแฟ ซึ่งทำให้เกิดผลิตภัณฑ์หลากหลายเพิ่มขึ้นในธุรกิจอุตสาหกรรมนี้

อัตราค่าบริการต่อท่าน (บาท)

อัตราค่าบริการ ทัวร์โคโลญจน์ – แฟรงเฟิร์ต, เยอรมนี

ชมงาน ANUGA 2023 งานแสดงสินค้าด้านอาหารและเครื่องดื่ม ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก

กำหนดการเดินทาง: 6-12 ตุลาคม 2023

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน                169,000.-

กรณีพักห้องเดี่ยวชำระเพิ่ม              28,000.-

หมายเหตุ:

อัตราข้างต้นสำหรับคณะเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการ หรือแปลงการเดินทางในกรณีผู้เดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน

INCLUDED ค่าบริการรวม

 1. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้น Economy Class โดยสายการบินไทย (TG) ตามที่ระบุในรายการ

 2. ภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมต่างๆ ทั้งนี้เป็นอัตรา ณ ปัจจุบัน โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับเพิ่มขึ้นได้ตามที่สายการบินกำหนด ซึ่งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนในกรณีที่มีการปรับราคาสูงขึ้นได้ในอนาคต

 3. รถปรับอากาศมาตรฐาน นำเดินทางตามรายการ

 4. ที่พักโรงแรม 4 คืน พร้อมอาหารเช้า พักห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า

 5. อาหารกลางวันและอาหารค่ำตามที่ระบุในรายการ

 6. น้ำดื่มท่านละ 2 ขวดต่อวัน พร้อมอาหารว่างบริการตลอดการเดินทาง

 7. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ

 8. ค่าบัตรเข้าชมงาน ANUGA 2023 (3 วัน)

 9. วีซ่าเยอรมนี พร้อมบริการยื่นวีซ่า

 10. หัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะจากเมืองไทย คอยอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลแก่คณะตลอดการเดินทาง

 11. รวมค่าทิปสำหรับหัวหน้าทัวร์ และทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทางเรียบร้อยแล้ว

 12. ประกันการเดินทางโดย Allianz คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปี จนถึง 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท* ทั้งนี้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว โดยเงื่อนไขของกรมธรรม์เป็นไปตามที่บริษัทผู้รับประกันภัยเป็นผู้กำหนด

 13. รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  เรียบร้อยแล้ว

EXCLUDE ค่าบริการไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประชุมในงาน Anuga (ถ้าต้องการ)

 2. ค่าตรวจ RT-PCR Testing และไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการเดินทางช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ถ้ามี)
  เช่น ค่าโรงแรมที่ใช้ในการกักตัว ตามมาตรการของรัฐบาล และค่าใช้จ่ายที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารต่างด้าว

 4. ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ Soft Drink (ถ้ามี)

 5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ อาทิ ค่าเครื่องดื่ม อาหารสั่งพิเศษ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

RESERVATION & PAYMENT POLICY เงื่อนไขในการจองทัวร์และการชำระเงินมัดจำ

 1. กรุณาชำระมัดจำงวดแรก หลังจากการจองภายใน 5 วัน 30,000 บาท / ท่าน

 2. กรุณาชำระค่าบริการทัวร์ส่วนที่เหลือ ภายใน 45 วันก่อนการเดินทาง

CANCELLATION POLICY เงื่อนไขในการยกเลิกการจอง

 1. ยกเลิกก่อนวันเดินทางมากกว่า 60 วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมด

 2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 60 วัน หักมัดจำ 5,000 บาท/ท่าน

 3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 59 - 45 วัน หักมัดจำ 30,000 บาท/ท่าน

 4. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 44 - 30 วัน หักค่าบริการ 50,000 บาท/ท่าน

 5. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 29 - 15 วันก่อนการเดินทาง หัก 80% ของค่าบริการทั้งหมด

 6. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 14 - 1 วันก่อนการเดินทาง หัก 100% ของค่าบริการทั้งหมด

 7. ยกเลิกในวันเดินทางหรือไม่ได้มาแสดงตัวในวันเดินทาง หัก 100% ของค่าบริการทั้งหมด

 • ค่าบัตรเข้าชมงาน ANUGA ไม่สามารถคืนเงินได้

 • กรณีที่มีการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านถูกปฎิเสธวีซ่า ซึ่งเป็นสิทธิ์ในการพิจารณาของสถานทูตไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม  ให้ถือว่าเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ในเงื่อนไขการยกเลิกข้างต้น

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้คณะทราบล่วงหน้า 15 วันก่อนการเดินทาง

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวหรือชมงานตามสถานการณ์และความเหมาะสม

 • บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การก่อจลาจล, การนัดหยุดงาน,  ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ความล่าช้าของสายการบิน หรือเหตุที่เกิดจากสายการบินต่างๆ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัท

 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

CONDITIONS เงื่อนไข

 1. อัตราค่าบริการดังที่เสนอคิดตามอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินยูโร ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ ปัจจุบันเท่านั้น ซึ่งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ ในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนมีการปรับสูงขึ้น

 2. ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ต้องการ

 3. โรงแรมบางแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย หากต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้อง Double Room Single Use เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้

 5. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ

 6. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว

 8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่งหรือหน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

 9. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 10. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง

CONTACT US 

สนใจไพรเวททริปหรือเทรดเเฟร์อื่นๆ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมงานของเราได้ที่

2332 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เเขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม 10310

02 318 3922

 • Facebook
 • Line

Thanks for submitting!

bottom of page