top of page
Anuga Cologne (11).jpg

ANUGA 2023

Taste the Future

งานANUGA 2023

แฟรงเฟิร์ต - โคโลญจน์  , เยอรมนี

ชมงานแสดงสินค้าด้านอาหารและเครื่องดื่ม ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก แบบเจาะลึก 3 วันเต็ม!

Date: 6-12  ตุลาคม 2023

Period: 7 วัน 4 คืน

สายการบิน: สายการบินไทย (TG) 

thai-airways-logo.png

DAY 1 

กรุงเทพฯ - แฟรงเฟิร์ต

20:45 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ประตู 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก

23:45 น.

ออกเดินทางสู่นครแฟรงเฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 920

DAY 2 

แฟรงเฟิร์ต – โคโลญจน์

ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – มหาวิหารโคโลญจน์

Image by Eric Weber
Image by Dominik Kuhn
Image by Roman Bürki

06:15 น.

เดินทางถึงสนามบินแฟรงเฟิร์ต หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

นำคณะเดินทางสู่ เมืองเซ็นต์กอร์  บริการอาหารเช้าแบบกล่องบนรถ

สัมผัสกับประสบการณ์ล่องเรือแม่น้ำไรน์ ชมความงดงามและเรื่องราวของปราสาทต่างๆ จากยุคโรมันและชาวเยอรมันเผ่าต่างๆ ที่ยังคงมีมนต์เสน่ห์อย่างไม่เสื่อมคลาย แม่น้ำแห่งนี้ยังก่อให้เกิดเรื่องราวตำนานและบทเพลงต่างๆที่ทำให้ผู้คนหลงใหล

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร  (อาหารท้องถิ่น)

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์ เข้าชม มหาวิหารโคโลญจน์ (Cologne Cathedral) โบสถ์ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งเมืองโคโลญจน์ประเทศเยอรมนี ใช้เวลาสร้างถึง 600 ปี ภายในโดดเด่นด้วยกระจกสี และมีโกศทองของกษัตริย์ทั้งสามถูกเก็บไว้ในตัววิหารด้วย เวลาอันควรนำคณะเดินทางสู่ เมืองเลเวอร์คูเซ่น (Leverkusen)  

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร  (อาหารจีน)

พักที่ Lindner Hotel BayArena Leverkusen ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 3

ชมงาน ANUGA 2023

Business Day 01: เข้าชมงาน ANUGA 2023 วันแรก

Anuga Cologne (18).jpg
Anuga Cologne (3).jpg
Anuga Cologne (6).jpg

เช้า

อาหารเช้าที่โรงแรม  (บุฟเฟ่ต์)

นำคณะเดินทางสู่ Koeln Messe ในเมืองโคโลญจน์ สถานที่จัดงาน ANUGA 2023

เข้าชมงาน ANUGA 2023 (วันที่ 1)

ชมงาน แสดงสินค้าชั้นนำในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มโลก ที่มีผู้ประกอบการจากกว่า 7,400 ราย จาก 100 ประเทศทั่วโลกมาร่วมจัดแสดงงาน ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมทั่วโลกกว่า 165,000 คน

 

ค้นพบ นวัตกรรม เทคโนโลยี และเทรนด์ของอุตสาหกรรมอาหารที่ครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น อาหารรสเลิศ และอาหารสำเร็จรูป  อาหารแช่แข็งและไอศกรีม, เนื้อสัตว์,ไส้กรอกและสัตว์ปีกผลิตภัณฑ์นม ขนมปัง ขนมอบ, ผลิตภัณฑ์ทาขนมปัง

เครื่องดื่ม, อาหารออร์แกนิก ชา กาแฟ และช็อคโกแลต พร้อมเปิดประสบการณ์ทางธุรกิจ และวิสัยทัศน์ใหม่ๆ รวมทั้งสร้างเน็ทเวิร์คทางธุรกิจของท่าน ก้าวเข้าสู่นานาชาติ

กลางวัน

ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน ซึ่งท่านสามารถเลือกรับประทานได้ภายในงาน

เวลาอันควร คณะพร้อมกันที่จุดนัดพบ จากนั้นนำคณะเดินทางกลับสู่เมืองดุสเซลดอร์ฟ

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร  (อาหารท้องถิ่น)

พักที่Trip Inn Hotel Esplanade ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 4

ชมงาน ANUGA 2023

Business Day 02: เข้าชมงาน ANUGA 2023 วันที่สอง

Anuga Cologne (22).jpg
anuga_21_014_012.jpg
Anuga Cologne (12).jpg

เช้า

อาหารเช้าที่โรงแรม  (บุฟเฟ่ต์)

 

นำคณะเดินทางสู่ Koeln Messe ในเมืองโคโลญจน์

เข้าชมงาน ANUGA 2023 (วันที่ 2) 

ชมงาน แสดงสินค้าชั้นนำในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มโลก ที่มีผู้ประกอบการจากกว่า 7,400 ราย จาก 100 ประเทศทั่วโลกมาร่วมจัดแสดงงาน ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมทั่วโลกกว่า 165,000 คน

กลางวัน

ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน ซึ่งท่านสามารถเลือกรับประทานได้ภายในงาน

เวลาอันควร คณะพร้อมกันที่จุดนัดพบ จากนั้นนำคณะเดินทางกลับสู่เมืองดุสเซลดอร์ฟ

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร  (อาหารจีน)

พักที่ Trip Inn Hotel Esplanade ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 5

ชมงาน ANUGA 2023

Business Day 03: เข้าชมงาน ANUGA 2023 วันที่สาม

Anuga Cologne (10).jpg
Anuga Cologne (7).jpg
anuga_21_030_025.jpg

เช้า

เที่ยง

ค่ำ

อาหารเช้าที่โรงแรม  (บุฟเฟ่ต์)

นำคณะเดินทางสู่ Koeln Messe ในเมืองโคโลญจน์

เข้าชมงาน ANUGA 2023 (วันที่ 3) ชมงาน แสดงสินค้าชั้นนำในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มโลก

ที่มีผู้ประกอบการจากกว่า 7,400 ราย จาก 100 ประเทศทั่วโลกมาร่วม จัดแสดงงาน ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมทั่วโลกกว่า 165,000 คน

ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน ซึ่งท่านสามารถเลือกรับประทานได้ภายในงาน

เวลาอันควร คณะพร้อมกันที่จุดนัดพบ จากนั้นนำคณะเดินทางกลับสู่เมืองดุสเซลดอร์ฟ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร  (อาหารไทย)

พักที่ Trip Inn Hotel Esplanade ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 6

คโลญจน์ – แฟรงเฟิร์ต, แฟรงเฟิร์ต – กรุงเทพฯ

เที่ยวชมเมืองแฟรงเฟิร์ต – ช้อปปิ้งส่งท้ายที่ย่านถนนซายล์

Image by Sinan Erg
Image by Sanjay B
Image by Lāsma Artmane

เช้า

อาหารเช้าที่โรงแรม  (บุฟเฟ่ต์)

จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ เมืองแฟรงเฟิร์ต ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนี รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการธนาคารการเงินและการค้าหุ้นที่สำคัญของประเทศ

เที่ยง

บ่าย

20:40 น.

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร  (อาหารจีน)

นำคณะเที่ยวชมเมืองแฟรงค์เฟิร์ต  ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงค์เฟิร์ต ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานีรถไฟต้นแบบของหัวลำโพงประเทศไทย ครั้งเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่ 5  จากนั้นเที่ยวชมจัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซึ่งเป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง และถ่ายภาพกับ Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง

อิสระช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายบริเวณถนนสายช้อปปิ้ง ย่านถนนซายล์ (Zeil Street) ถนนสายช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดของประเทศเยอรมนีที่เต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ

 

เวลาอันควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินแฟรงเฟิร์ต เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ

ไม่รวมค่าอาหารเย็น เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ต้องเดินทางไปสนามบิน

ออกเดินทางสู่กลับสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 923

DAY 7

สนามบินสุวรรณภูมิ

เดินทางกลับถึงประเทศไทย

12:30 น.

หมายเหตุ:

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

พร้อมโอกาสในการประสบความสำเร็จทางธุรกิจ

กำหนดการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ  เวลา  สภาพการ จราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น  ซึ่งผู้จัดสามารถเปลี่ยนแปลงได้  โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัย และประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นประการสำคัญ

ที่พัก

โรงเเรมTrip Inn Hotel Esplanade ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า