top of page
กวางเจาเทรดเเฟร์4.jpg

กวางเจาเทรดแฟร์ 2023

งานกวางเจาเทรดแฟร์ Canton Fair #133

กวางโจว, จีน

ทัวร์ชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ 5 วัน 4 คืน เน้นเข้าชมงาน ให้ท่านได้ติดต่อธุรกิจ 3 วันเต็มๆ

ไม่เสียเวลาลงร้านรัฐบาลจีน ไม่มีการบังคับซื้อของใดๆ ที่พักระดับ 5 ดาว

ไม่ไกลจากงานแสดงสินค้าและตัวเมืองกวางเจา นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่สูงติดอันดับในโลก

 

อาหารมื้อพิเศษ ณ ภัตตาคาร ซึ่งสมเด็จพระเทพฯ ทรงเคยเสด็จเสวย

และเมนูอาหารคัดสรรพิเศษ อาทิ ห่านย่าง, กุ้งมังกร, เป๋าฮื้อสด, ติ่มซำ, ชาบู ชาบู

บินตรงสู่กวางเจา โดยสายการบินไทย
แถมฟรี! SIM 2Fly สำหรับใช้งานอินเตอร์เน็ตที่เมืองจีน ท่านละ 1 ซิม

Canton fair logo.png

ช่วงเวลาการจัดงาน: วันที่ 15 เม.ย. - 5 พ.ค.66

Period: 5 วัน 4 คืน

สายการบิน: สายการบินไทย (TG) 

thai-airways-logo.png

** ผู้เดินทางมีหนังสือเชิญจากบริษัทในประเทศจีน (ภาษาอังกฤษ) สำหรับใช้ยื่นวีซ่าประเทศจีน

DAY 1 

กรุงเทพฯ - กวางเจา

จัตุรัสฮวาเฉิง – ถนนคนเดินซั่งเซี่ยจิ่ว

กวางเจาเทรดเเฟร์1.jpg
จุตรัสฮวาเฉิง (1).jpg
ถนนซั่งเซี่ยจิ่ว.jpg

07.40 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D

สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

10.40 น.

14.30 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองกวางเจา โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 668

เดินทางถึงสนามบินไป่หยุน เมืองกวางเจา (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรจากนั้นเดินทางสู่ตัวเมืองกวางเจา

จากนั้นนำท่านชม จัตุรัสฮวาเฉิง (เมืองแห่งดอกไม้) จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดของเมืองกวางเจา ศูนย์กลางของเมือง

มีพื้นที่กว่า 560,000 ตารางเมตร จัตุรัสนี้รวบรวมสิ่งก่อสร้างหลายแห่งอยู่ในที่เดียวกัน ซึ่งมีมากกว่า 39 อาคาร ให้ท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ Canton Tower ซึ่งเป็นหอส่งสัญญาณทีวีที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 600 เมตร และถ่ายรูปด้านนอกกับอาคาร Guangzhou International Finance Center หรือ Guangzhou West Tower ซึ่งจัดเป็นตึกที่สูงที่สุดเป็นลำดับที่ 9 ของโลก

มีความสูงถึง 103 ชั้น หรือ 440.20 เมตร

ค่ำ

อาหารค่ำ  เมนูห่านย่างรสเลิศ ณ ภัตตาคารซึ่งสมเด็จพระเทพฯ ทรงเคยเสด็จเสวย

จากนั้นนำเดินทางสู่ ถนนคนเดินซั่งเซี่ยจิ่ว ถนนสายนักช้อปที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของเมืองกวางเจา

ละลายทรัพย์กับสินค้าหลากหลาย ทั้งเสื้อผ้าแฟชั่น รองเท้าสวยหรู กระเป๋าดีไซน์เท่ห์

DAY 2 

ชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ Canton Fair #133

เข้าชมงานวันแรก (มีของว่างให้ทุกท่าน) – ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง

กวางเจาเทรดเเฟร์3.jpg
กวางเจาเทรดเเฟร์4.jpg
ถนนปักกิ่ง (1).jpg

เช้า

อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ China Import and Export Fair Complex สถานที่จัดงาน China Import and Export Fair หรือ Canton Fair ที่คนไทยเรียกกันว่า “กวางเจาเทรดแฟร์” งานแสดงสินค้ายิ่งใหญ่ระดับโลกที่ทางการจีนจัดมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2500 โดยจัดปีละ 2 ครั้ง คือในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกๆ ปี ซึ่งเดือนเมษายน ปี 2023 นี้ นับเป็นงานครั้งที่ 133 แล้ว

 

ให้ท่านอิสระเข้าชมงานซึ่งมีผู้ประกอบการรายใหญ่ของประเทศจีนนับเป็นพันรายเข้าร่วมในการจัดแสดงสินค้าหลากหลายประเภทธุรกิจ ทั้งนำเข้า-ส่งออก ทั้งด้านอุตสาหกรรมหนักและอุตสาหกรรมเบา ภายในสถานที่จัดงานอันกว้างขวางและสะดวกสบายสำหรับผู้เข้าชมงานจากทั่วทุกมุมโลก

อิสระอาหารกลางวันภายในงานตามอัธยาศัย ไม่รวมในค่าบริการทัวร์

ทางบริษัทฯ ได้เตรียมของว่างให้ท่านเข้าไปทานในงานหรือจะเลือกอาหารในภัตตาคาร , ศูนย์อาหาร และ Fast Food ที่มีบริการภายในงานมากมาย  

เวลาอันควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  ชาบู ชาบู

นำท่านช้อปปิ้งที่ ถนนปักกิ่ง ถนนโบราณที่มีชื่อเสียง ท่านสามารถส่องพื้นกระจกใสดูร่องรอยถนนเก่าแก่ได้จากการขุดเจาะของรัฐบาล สองข้างทางมีสินค้ามากมาย เช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า และของที่ระลึกอีกมากมาย เชิญท่านอิสระซื้อสินค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย เพื่อเป็นของที่ระลึกแด่ญาติมิตรของท่าน

พักค้างคืน ณ Easeland Hotel GUANGZHOU ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
 

DAY 3

ชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ Canton Fair #133

เข้าชมงานวันที่สอง (มีของว่างให้ทุกท่าน) – ช้อปปิ้งที่ TEE Mall

กวางเจาเทรดเเฟร์1.jpg
กวางเจาเทรดเเฟร์4.jpg
Tmall (1).jpg

เช้า

อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำท่านเข้าชมงานแสดงสินค้ากวางเจาเทรดแฟร์กันต่อเป็นวันที่ 2 ให้ท่านได้อิสระกับการดูงานและติดต่อธุรกิจของท่านต่อตลอดทั้งวัน

อิสระอาหารกลางวันภายในงานตามอัธยาศัย ไม่รวมในค่าบริการทัวร์ ทางบริษัทจะมีการเตรียมของว่างให้ท่านเข้าไปทานในงานหรือจะเลือกอาหารในภัตตาคาร, ศูนย์อาหาร และ Fast Food ที่มีบริการภายในงานมากมาย  

เวลาอันควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  กุ้งมังกร และเป๋าฮื้อ

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าที่ TEE Mall หนึ่งในห้างสรรพสินค้าชั้นนำของเมืองกวางเจา

เวลาอันควรนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

พักค้างคืน ณ Easeland Hotel GUANGZHOU ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 4

ชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ Canton Fair #133

เข้าชมงานวันที่สาม (มีของว่างให้ทุกท่าน) – ชัอปปิ้งอิเต๋อลู่

กวางเจาเทรดเเฟร์3.jpg
กวางเจาเทรดเเฟร์6.jpg
อิเต๋อลู่ (1)_edited.jpg

เช้า

กลางวัน

อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำท่านเข้าชมงานแสดงสินค้ากวางเจาเทรดแฟร์กันต่อเป็นวันที่ 3

 

อิสระอาหารกลางวันภายในงานตามอัธยาศัย ไม่รวมในค่าบริการทัวร์

ทางบริษัทฯ เตรียมของว่างให้ท่านเข้าไปทานในงานด้วยค่ะ หรือจะเลือกอาหารในภัตตาคาร, ศูนย์อาหาร และ Fast Food ที่มีบริการภายในงานมากมาย  

เวลาอันควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ

นำเดินทางสู่ศูนย์ค้าส่ง สนุกสนานกับการช้อปปิ้งที่ ย่านถนนอิเต๋อลู่ ศูนย์ค้าส่งสินค้าแหล่งที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลกวางตุ้ง แหล่งค้าส่งสินค้านานาชนิด  เช่น ของเล่น, กิ๊ฟช้อป, รองเท้า, กระเป๋า และสินค้าที่ระลึกมากมายนับพันรายการ ให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อสินค้าได้อย่างหลากหลายชนิดที่จำหน่ายในราคาส่ง

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เวลาอันควรนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

พักค้างคืน ณ Easeland Hotel GUANGZHOU ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 5

กวางเจา - กรุงเทพฯ

นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่เขาเหลียงฮัวซาน

กวางเจาเทรดเเฟร์8.jpg
กวางเจาเทรดเเฟร์ 12.jpg
กวางเจาเทรดเเฟร์ 13.jpg

เช้า

อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เขตพานหยู มุ่งหน้าสู่ เขาเหลียงฮัวซาน หรือภูเขาดอกบัว นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่สูงติดอันดับโลก เพื่อความเป็นศิริมงคล และขอพรให้ท่านประสบความสำเร็จที่ได้มาชมงานแฟร์ในเมืองจีนครั้งนี้  องค์เจ้าแม่กวนอิมนั้นหล่อด้วยทองเหลืองหนัก 120 ตัน และทองคำหนัก 180 ตำลึง มีความสูงถึง  41 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่ริมทะเล น่าเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่ง โดยชาวจีนนับถือกันว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในมณฑลกวางตุ้งและชมเจดีย์เหลียนฮัวถ่า (เจดีย์ดอกบัว) สูง 50 เมตร ลักษณะเป็นทรงแปดเหลี่ยมเก้าชั้น โดดเด่นอยู่บนเขา

เที่ยง

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  ติ่มซำ

เวลาอันควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินไป่หยุน กวางเจา เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ

15.45 น.

17.45 น.

เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 669

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

พร้อมโอกาสในการประสบความสำเร็จทางธุรกิจ

หมายเหตุ:

กำหนดการเดินทางนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ  เวลา  สภาพการ จราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น  ซึ่งผู้จัดสามารถเปลี่ยนแปลงได้  โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า       ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัย และประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นประการสำคัญ

ที่พัก

โรงเเรมEASELAND HOTEL GUANGZHOU ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

เกี่ยวกับโรงเเรม: โรงแรมระดับ 5 ดาว

ห่างจากสถานที่จัดแสดงงานและตัวเมืองเพียง 30-40 นาทีเท่านั้น

ภาพทริปที่ผ่านมา

อัตราค่าบริการต่อท่าน (บาท)

อัตราค่าบริการ โปรดติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ขึ้นอยู่กับperiodการเดินทางของท่าน 

เกี่ยวกับงาน

กวางเจาเทรดเเฟร์ Canton Fair 133 

งานแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก

กวางเจาเทรดแฟร์ #133

งานจัดแสดงระหว่างวันที่ 15 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2566

กรุณาเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมกับประเภทธุรกิจที่ท่านสนใจ

PHASE 1:
15-19 เม.ย.66

 • อิเลคทรอนิคส์

 • เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน

 • อุปกรณ์ให้แสงสว่าง

 • ยานพาหนะและชิ้นส่วนอะไหล่

 • จักรยาน, มอเตอร์ไซค์

 • เครื่องจักรกล, เครื่องจักรผลิตไฟฟ้า

 • เครื่องจักรกลขนาดใหญ่

 • เครื่องจักรสำหรับงานเกษตร

 • ฮาร์ดแวร์และเครื่องมือ

 • วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง

 • สุขภัณฑ์ ห้องน้ำ

 • เคมีภัณฑ์

 • พลังงาน, โซล่าเซลล์, พลังงานลม

PHASE 2:

23-27 เม.ย.66

 • เครื่องครัวและอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร

 • เซรามิค, กระจก

 • ของใช้ในครัวเรือน

 • ผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล, อาบน้ำ

 • อาหารสัตว์เลี้ยง และอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง

 • นาฬิกา, แว่นตา

 • ของเล่นเด็ก, ของขวัญ, ของพรีเมี่ยม

 • เครื่องสำอาง

 • อุปกรณ์สำหรับจัดงานเทศกาลต่างๆ

 • ผลิตภัณฑ์จากหวาย

 • ของตกแต่งบ้าน, ตกแต่งสวน

 • เฟอร์นิเจอร์

 • อุปกรณ์สปากลางแจ้งและสระว่ายน้ำ

PHASE 3:

1-5 พ.ค.66

 • เสื้อผ้าบุรุษและสตรี, เสื้อผ้าสำหรับเด็ก

 • ชุดชั้นใน, ชุดว่ายน้ำ
  เสื้อผ้ากีฬาและชุดลำลอง, ยีนส์

 • เสื้อผ้าที่ทำด้วยขนสัตว์, เครื่องหนัง

 • หมวก, ถุงมือ, ผ้าพันคอ, ผ้าเช็ดหน้า

 • ผ้าคลุมไหล่, ถุงเท้า, เนคไท, ซิป

 • ผ้าปูเตียง, ปลอกหมอน, ผ้าห่ม, ที่นอน

 • ผ้าม่าน, ผ้าขนหนู, ผ้ากันเปื้อน

 • พรม, รองเท้า, กระเป๋า

 • ของใช้ในสำนักงาน

 • สินค้าเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและกีฬา

 • ยารักษาโรค, อุปกรณ์การแพทย์

 • อาหารและเครื่องดื่ม

รายการจัดแสดงสินค้าข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยผู้จัดงาน

รายการสินค้าที่จัดแสดงยังมีอีกมากมาย หากไม่ตรงกับธุรกิจของท่าน

สามารถเข้าไปค้นหาเพิ่มเติมได้ที่ www.cantonfair.org.cn

หรือสอบถามได้จากพนักงานค่ะ

หมายเหตุ:

อัตราข้างต้นสำหรับคณะเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการ หรือแปลงการเดินทางในกรณีผู้เดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน

INCLUDED ค่าบริการรวม

 1. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้น Economy Class กรุงเทพฯ - กวางเจา - กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย (TG)

 2. ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก. และค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับเพิ่มขึ้นได้ตามที่สายการบินกำหนด ซึ่งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนในกรณีที่มีการปรับราคาสูงขึ้นได้ในอนาคต

 3. รถโคชปรับอากาศ นำท่านเดินทาง และท่องเที่ยวตามรายการ

 4. ที่พักโรงแรม 4 คืนตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน

 5. อาหารตามระบุในรายการ รวมอาหารว่างและน้ำดื่มบนรถระหว่างการเดินทาง

 6. ค่าธรรมเนียมขอวีซ่าจีนแบบเข้า-ออกครั้งเดียว (Single Entry) สำหรับบุคคลสัญชาติไทย ยื่นปกติ 4 วันทำการ

 7. ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ

 8. บริการลงทะเบียนทำบัตรเข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ (ท่านใดที่มีบัตรเข้าชมงานแล้ว ไม่สามารถคืนเงินได้)

 9. หัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะจากเมืองไทย คอยอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลแก่ท่านตลอดการเดินทาง

 10. มัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดไทย คอยอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

 11. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 12. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

EXCLUDE ค่าบริการไม่รวม

 1. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวมเดินทาง 5 วัน ทั้งหมด 100 หยวนต่อท่าน

 2. ค่าตรวจโควิด RT-PCR และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการเดินทางช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ถ้ามี) เช่น ค่าโรงแรมที่ใช้ในการกักตัว ตามมาตรการของรัฐบาล และค่าใช้จ่ายที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารต่างด้าว

 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าเครื่องดื่ม อาหารสั่งพิเศษ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

RESERVATION & PAYMENT POLICY เงื่อนไขในการจองทัวร์และการชำระเงินมัดจำ

 1. สำรองที่นั่ง พร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท  หากยังไม่ชำระค่ามัดจำ  ยังไม่ถือว่าการจองสมบูรณ์  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์รับผู้ที่พร้อมชำระค่ามัดจำก่อน ส่วนที่เหลือชำระอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง 

 2. ท่านต้องวางมัดจำภายใน 3 วัน หลังจากได้รับการยืนยันการจอง หากไม่ได้มัดจำ ถือว่าท่าน ยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ

 3. เมื่อท่านวางมัดจำแล้ว ไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีท่านยกเลิกการเดินทาง

CANCELLATION POLICY เงื่อนไขในการยกเลิกการจอง

 1. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินที่ได้รับมาทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องมีการการันตี มัดจำที่นั่งกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำการจองที่พักกับต่างประเทศโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือการจองที่พักในประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight ไม่สามารถขอเงินคืนได้)

 2. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 14 – 30 วัน หักค่าดำเนินการต่างๆ ท่านละ 10,000 บาท

 3. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 7 – 13 วัน หักค่าดำเนินการต่างๆ 50 % ของราคาทัวร์

 4. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 6 วันลงมาเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์

 • กรณีที่มีการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านถูกปฎิเสธวีซ่า ซึ่งเป็นสิทธิ์ในการพิจารณาของสถานทูตไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม  ให้ถือว่าเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ในเงื่อนไขการยกเลิกข้างต้น

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้คณะทราบล่วงหน้า 15 วันก่อนการเดินทาง

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวหรือชมงานตามสถานการณ์และความเหมาะสม

 • บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การก่อจลาจล, การนัดหยุดงาน,  ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ความล่าช้าของสายการบิน หรือเหตุที่เกิดจากสายการบินต่างๆ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัท

 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

CONDITIONS เงื่อนไข

 1. ในกรณีที่ท่านต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ เพื่อเดินทางมาต่อเครื่องที่กรุงเทพฯ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของเที่ยวบินก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 2. ประกันที่รวมในรายการทัวร์นี้คุ้มครองเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางเท่านั้น ท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพด้วย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางพนักงานของเรา

 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในรายการท่องเที่ยวนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

 4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ

 5. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว

 7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่งหรือหน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

 8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 9. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง

สำหรับท่านที่เคยเดินทางไปงานกวางเจาเทรดแฟร์แล้ว

 1. ท่านที่เคยไปงานครั้งที่ 104 (ตุลาคม 2551) ถึงครั้งล่าสุด และได้ลงทะเบียนทำบัตรเข้างานไว้แล้ว

 2. กรุณาเตรียมบัตรเข้างานที่ท่านได้ทำไว้แล้วดังกล่าวไปเพื่อใช้เข้างานครั้งนี้ด้วย เนื่องจากผู้จัดงานจะไม่ทำบัตรเข้างานให้ใหม่

 3. ในกรณีท่านเคยมีบัตรเข้างานแล้วไม่ได้นำไปด้วย หรือ ทำบัตรหาย จะต้องลงทะเบียนทำบัตรเข้างานใหม่

 4. โดยผู้จัดงานมีการเก็บค่าทำบัตรเข้างานใหม่ อีกท่านละ 200-300 หยวน (ชำระโดยตรงกับผู้จัดงานตอนที่ทำบัตร)

สำหรับผู้ที่ยังไม่มีบัตรเข้างาน กรุณาเตรียมเอกสารดังนี้

 1. นามบัตรของท่าน จำนวน 1 ใบ           

 2. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ

VISA เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศจีน

 1. พาสปอร์ต ที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

 2. นับจากวันเดินทาง ต้องมีหน้าประทับตราวีซ่าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้า

 3. รูปถ่ายสี ขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จำนวน 2 ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

 4. และเหมือนกันทั้ง 2 รูป รูปถ่ายหน้าตรง, พื้นหลังสีขาวเท่านั้นต้องเป็นรูปที่ Print จากกระดาษถ่ายรูปเท่านั้น

 5. ห้ามยิ้ม, ต้องเห็นใบหูทั้ง 2 ข้าง, ห้ามใส่เสื้อสีขาว, ห้ามใส่ชุดนักศึกษาหรือชุดข้าราชการ, ห้ามสวมใส่เครื่องประดับทุกชนิด, ห้ามใส่แว่นตาทุกชนิด

 6. รูปถ่ายห้ามมีรอยขีดข่วน หรือเลอะหมึกใดๆ โปรดระวังรูปถ่ายเลอะหมึกที่เขียนชื่อไว้หลังรูปถ่าย *ขอความกรุณาเตรียมรูปถ่ายตามข้อกำหนด เนื่องจากสถานทูตจะปฏิเสธรับยื่นวีซ่า ถ้ารูปถ่ายไม่ได้ตามข้อกำหนด

 7. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเบอร์โทรศัพท์มือถือ และเบอร์โทรศัพท์บ้าน (ถ้ามี)

 8. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / สำเนาทะเบียนสมรส, หย่า (ถ้ามี)

 9. หนังสือรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ)

 10. หนังสือเชิญจากบริษัทในประเทศจีน (ภาษาอังกฤษ)

 11. ข้อมูลระดับการศึกษา

 12. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษา ขอชื่อ/ที่อยู่/เบอร์โทร ของสถานที่ศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

 13. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี  ต้องใช้สูติบัตรฉบับจริง  / กรณีที่เด็กอายุ 6-18 ปี  ใช้สำเนาสูติบัตร

 14. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่ บิดา, มารดา

 15. ผู้เดินทางท่านใดที่เคยเดินทางไปกลุ่มประเทศเหล่านี้ (การ์ต้า, จอร์แดน, ซาอุดิอาระเบีย, ซีเรีย, ซูดาน, ตุรกี, บาร์เรนเติร์กเมนิสถาน, ทาจิกิสถาน, ไนจีเรีย, ปากีสถาน, เยเมน, เลบานอน, ลิเบีย, ศรีลังกา , สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, แอลจีเรีย, อินเดียอัฟกานิสถาน, อิรัก, อิสราเอล, อิหร่าน, อียิปต์, อุซเบกิสถาน, โอมาน) ต้องทำหนังสือชี้แจ้งวัตถุประสงค์และรายละเอียดในการเดินทาง (ภาษาอังกฤษ) เพื่อประกอบแนบยื่นให้สถานทูตด้วย

 

สำคัญ! โปรดให้ข้อมูลและเอกสารตามความเป็นจริง เนื่องจากสถานทูตอาจจะมีการโทรสอบถามข้อมูลจากท่านโดยตรง ในกรณีที่ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง อาจจะถูกปฏิเสธวีซ่าได้


โปรดทราบ

 1. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเว้นการทำวีซ่าจีน

 2. ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศทั้งไทยและจีน ด้วยตนเอง

 3. สถานทูตจีนอาจมีการเปลี่ยนระเบียบเอกสาร หรือขอเอกสารอื่นเพิ่มเติมซึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต ทั้งนี้อาจจะไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากสถานทูตต้องการเอกสารใดเพิ่มเติม ขอความกรุณาจัดส่งเอกสารเพิ่มให้บริษัทฯ ด้วย

 4. การบิดเบือนข้อเท็จจริง อาจจะถูกปฏิเสธวีซ่า หรือระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง

สนใจไพรเวททริปหรือเทรดเเฟร์อื่นๆ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมงานของเราได้ที่

2332 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เเขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม 10310

02 318 3922

 • Facebook
 • Line
bottom of page