top of page

ขอวีซ่าท่องเที่ยวฝรั่งเศส ต้องเตรียมอะไรบ้าง


สรุปรายละเอียดเอกสารทั้งหมดที่คุณต้องเตรียม เมื่อยื่นสมัครวีซ่าท่องเที่ยวฝรั่งเศส ขอให้เตรียมเอกสารให้พร้อมเเละเเพลนเวลาเนิ่นๆ เเค่นี้ก็หายห่วงเเล้ว!

ระยะเวลาดำเนินการ

ประมาณ 15 วันทำการ *แล้วแต่กรณี* ผู้เดินทางทุกท่านต้องมาสแกนลายนิ้วมือด้วยตนเอง


 

เอกสารประจำตัว1.พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือ ประเทศอื่น โปรดแนบมาด้วยเพื่อเป็นข้อมูลในการยื่นวีซ่า

2.รูปถ่าย พื้นหลังสีขาว ขนาด 1.5 นิ้ว (3.5 x 4.5 ซม.) ต้องเห็นใบหน้าชัดเจน เห็นหู และคิ้ว มองเห็นศีรษะจนถึงหัวไหล่ ไม่สวมแว่นตา หมวก หรืออุปกรณ์ปิดบังใบหน้า ยกเว้นการใส่ตามหลักทางศาสนา จำนวน 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และต้องเหมือนกันทั้ง 2 รูป ห้ามใช้รูปสแกนจากคอมพิวเตอร์

3.สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน

4.สำเนาเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล / สำเนาทะเบียนสมรส,หย่า (ถ้ามี)

5.เบอร์โทรศัพท์มือถือ,เบอร์โทรศัพท์บ้าน (ถ้ามี)


หลักฐานการทำงาน1.กรณีเป็นพนักงาน: ขอหนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท ตัวจริง (ภาษาอังกฤษ) โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วัน เดือน ปี ที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา ขอไว้ไม่เกิน 1 เดือนก่อนวันที่ยื่นวีซ่า

2.กรณีเป็นเจ้าของกิจการ: ขอสำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์,ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือใบทะเบียนการค้า ที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือน

3.กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา: ขอหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริง (ภาษาอังกฤษ) ขอไว้ไม่เกิน 1 เดือนก่อนวันที่ยื่นวีซ่า


เอกสารประกอบอื่นๆ1.กรณียื่นวีซ่าธุรกิจ: ต้องมีหนังสือเชิญจากประเทศฝรั่งเศส (ภาษาอังกฤษ) โดยควรระบุรายละเอียดให้ชัดเจน เช่น ชื่อ-สกุลผู้ถูกเชิญ, วัตถุประสงค์ของการเดินทางไป, วันที่เดินทางไป-กลับ, ข้อมูลของบริษัทผู้เชิญ เช่น ชื่อผู้ที่ติดต่อได้, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล์ของบริษัทผู้เชิญ ฯลฯ

2.ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ กรมธรรม์ดังกล่าวจะต้องมีผลใช้ได้ในกลุ่มประเทศสมาชิกเชงเก้น และมีวงเงินประกัน 30,000 ยูโรขึ้นไป

3.ใบจองตั๋วเครื่องบิน-ไปกลับ

4.ใบจองโรงแรมที่พัก


*ในกรณีที่ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางลำพังหรือผู้อื่น จะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 • สำเนาสูติบัตร

 • หนังสืออนุญาตให้เดินทางจากจากบิดามารดา

 • สำเนาบัตรประชาชนของบิดามารดา

 • หนังสือรับรองการทำงาน ของบิดาหรือมารดา ที่ออกค่าใช้จ่าย ในการเดินทางให้

 • หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน ของบิดาหรือมารดา ที่ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้

 • *ในกรณีที่ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางกับบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง จะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 • สำเนาสูติบัตร

 • หนังสืออนุญาตให้เดินทางจากจากบิดา หรือ มารดา ที่ไม่ได้เดินทางด้วย

 • สำเนาบัตรประชาชนของบิดา หรือ มารดา ที่ไม่ได้เดินทางด้วย

 • ในกรณีที่ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางกับบิดา หรือ มารดาคนใดคนหนึ่ง ที่มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว ให้แสดงเอกสาร ค.ร. 6 หรือ คำสั่งศาล ที่ระบุว่ามีสิทธิ์ ปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว.


หมายเหตุ

 • อายุของวีซ่า และ ประเภทวีซ่า ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถานทูตฯ


 

สนใจให้เราบริการจัดทำวีซ่า

สามารถติดต่อทีมงานได้เลยค่ะ คลิก!

รายละเอียดการให้บริการวีซ่า คลิก

3 views0 comments

Comments


bottom of page