top of page
FHA Food & Beverage3.jpeg

FHA Food & Beverage 2023

FHA Food & Beverage 2023

สิงคโปร์

ชมงานแสดงสินค้าชั้นนำด้านอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย

Date: 25-27 เมษายน 2023

Period: 3 วัน 2 คืน

สายการบิน: สายการบินไทย (TG) 

thai-airways-logo.png

DAY 1 

กรุงเทพฯ - สิงคโปร์

ซิตี้ทัวร์ – เมอร์ไลอ้อน – Marina Bay Sands – Garden by the Bay

Image by Joshua Ang
Image by Swapnil Bapat
Image by Mike Enerio

05.00 น. 

08.00 น. 

11.15 น.

เที่ยง

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

ออกเดินทางสู่ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 403

เดินทางถึงประเทศสิงคโปร์  (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) นำคณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร    

    

นำคณะเที่ยวชมเมืองสิงคโปร์ ผ่านย่านการค้าต่างๆ เช่น ย่านอลิซาเบธวอล์ค  แล้วไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึกคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของสิงคโปร์ ที่จุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์ และโรงละครเอสพลานาด ริมอ่าว Marina Bay แล้วนำท่านสู่ Marina Bay Sands โรงแรมหรูที่มีห้องพักกว่า 2,500 ห้อง นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์กลางของแหล่งธุรกิจชั้นนำ แหล่งท่องเที่ยวและบันเทิงขนาดใหญ่แห่งเอเชีย มีสวนลอยฟ้า ร้านอาหาร สระน้ำ บนรูปทรงคล้ายเรือขนาดใหญ่ชื่อว่า The Sands Sky Park (ไม่รวมค่าขึ้น The Sands Sky Park ถ้าต้องการ)

จากนั้นนำชม Garden by the Bay ชม Supertree โครงสร้างที่ทำเป็นรูปต้นไม้มีความสูงตั้งแต่ 25 เมตร ถึง 50 เมตร หรือประมาณตึกสูง 9 ชั้น ถึง 16 ชั้น มีทางเดินยกระดับเชื่อมต่อ Super tree ด้านบนของแต่ละต้นสามารถมองเห็นบริเวณสวนโดยรอบจากที่สูง และบนต้นที่สูง 50 เมตร จะมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวของอ่าวแบบพาโนรามิคและบริเวณสวนโดยรอบ (ไม่รวมค่าเข้าชม Flower Dome และ Cloud Forest ถ้าต้องการ)

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
เวลาอันควรนำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก

พักค้างคืน ณ Mercure Singapore Tyrwhitt ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 2 

ชมงาน Food & Beverage 2023 (เข้างานวันที่ 1)

FHA Display.jpeg
FHA booth 2.jpeg
FHA food display.jpeg

เช้า

กลางวัน

ค่ำ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้า นำคณะเดินทางสู่ Singapore Expo

ชมงาน FOOD & BEVERAGE 2023 ชมงานแสดงสินค้าชั้นนำด้านอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย

ด้วยจำนวนผู้เข้าร่วมจัดแสดงงานกว่า 2,000 ราย จาก 70 ประเทศทั่วโลก และได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานกว่า 48,000 คน จาก 100 ประเทศทั่วโลก

พบปะกับซัพพลายเออร์คุณภาพจากทั่วโลก รวมถึงผู้จัดจำหน่าย ผู้นำเข้า ผู้ผลิต และผู้ค้าปลีกชั้นนำ ที่จะทำให้เห็นถึงแนวโน้มและ

เทรนด์ที่สำคัญของอุตสาหกรรมในอนาคต ไม่ว่าจะเป็น อาหารและเครื่องดื่ม, ส่วนผสมอาหาร, เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์

นอกจากนั้นยังสามารถเข้าชมงาน ProWine Asia ซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับไวน์และสุราชั้นนำได้อีกด้วย

อิสระรับประทานอาหารกลางวันภายในงานตามอัธยาศัย ไม่รวมในค่าบริการทัวร์

เวลาอันควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

พักค้างคืน ณ Mercure Singapore Tyrwhitt ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 3

ชมงาน Food & Beverage 2023 (เข้างานวันที่ 2)

สิงคโปร์-กรุงเทพฯ

FHA cooking.jpeg
FHA international booth.jpeg
FHA booth exhibitor.jpeg

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้า นำคณะเดินทางสู่ Singapore Expo

ชมงาน FOOD & BEVERAGE 2023

ให้ท่านเข้าชมงานต่อเป็นวันที่ 2

 

อิสระรับประทานอาหารกลางวันภายในงานตามอัธยาศัย ไม่รวมในค่าบริการทัวร์

เวลาอันควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ

 

จากนั้นนำคณะเดินทางสู่สนามบิน
อาหารเย็นไม่รวมในค่าบริการทัวร์ เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ต้องเดินทางไปสนามบิน

20:50 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและพร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ:

กำหนดการเดินทางนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ  เวลา  สภาพการ จราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น  ซึ่งผู้จัดสามารถเปลี่ยนแปลงได้  โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัย และประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นประการสำคัญ

อัตราค่าบริการต่อท่าน (บาท)

ทัวร์สิงคโปร์ชมงาน FOOD & BEVERAGE 2023
กำหนดการเดินทาง: 25-27 เมษายน 2566

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน 35,900.-

กรณีพักห้องเดี่ยวชำระเพิ่ม 8,500.-

หมายเหตุ:

 1. กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไป บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง

 2. ในกรณีที่จำนวนผู้เดินทางต่ำกว่าผู้ใหญ่ 15 ท่าน ผู้จัดงาน FOOD & BEVERAGE 2023 มีข้อกำหนดอายุของผู้ที่สามารถเข้าชมงานได้ ต้องอายุ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น

INCLUDED ค่าบริการรวม

 1. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้น Economy Class เส้นทาง กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย (TG)

 2. ภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ

 3. รถโคชปรับอากาศ นำคณะชมงานและท่องเที่ยวตามรายการ

 4. ที่พักโรงแรม 2 คืนตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน

 5. อาหารตามระบุในรายการ รวมอาหารว่างและน้ำดื่มบนรถระหว่างการเดินทาง

 6. ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ

 7. บริการลงทะเบียนทำบัตรเข้าชมงาน FOOD & BEVERAGE 2023

 8. หัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะจากเมืองไทย คอยอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลแก่ท่านตลอดการเดินทาง

 9. มัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดไทยคอยอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

 10. รวมค่าทิปสำหรับไกด์ท้องถิ่น และทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทางเรียบร้อยแล้ว

 11. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 12. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

EXCLUDE ค่าบริการไม่รวม

 1. ค่าตรวจ RT-PCR Testing และไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการเดินทางช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ถ้ามี)
  เช่น ค่าโรงแรมที่ใช้ในการกักตัว ตามมาตรการของรัฐบาล และค่าใช้จ่ายที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 2. ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือที่ระบุในรายการ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ถ้ามี)

 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าเครื่องดื่ม, อาหารสั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ

 4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในรายการ

ระเบียบการและข้อตกลงการสำรองที่นั่ง

 1. สำรองที่นั่ง พร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท  หากยังไม่ชำระค่ามัดจำ  ยังไม่ถือว่าการจองสมบูรณ์  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์รับผู้ที่พร้อมชำระค่ามัดจำก่อน ส่วนที่เหลือชำระอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง 

 2. ท่านต้องวางมัดจำภายใน 3 วัน หลังจากได้รับการยืนยันการจอง หากไม่ได้มัดจำ ถือว่าท่าน ยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ

 3. เมื่อท่านวางมัดจำแล้ว ไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีท่านยกเลิกการเดินทาง

เงื่อนไขในการยกเลิกการจอง

 1. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินที่ได้รับมาทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องมีการการันตี มัดจำที่นั่งกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำการจองที่พักกับต่างประเทศโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือการจองที่พักในประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight ไม่สามารถขอเงินคืนได้)

 2. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 14 – 30 วัน หักค่าดำเนินการต่างๆ ท่านละ 10,000 บาท

 3. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 7 – 13 วัน หักค่าดำเนินการต่างๆ 50 % ของราคาทัวร์

 4. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 6 วันลงมาเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์

CONDITIONS เงื่อนไข

 1. ประกันที่รวมในรายการทัวร์นี้คุ้มครองเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางเท่านั้น ท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพด้วย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางพนักงานของเรา

 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในรายการท่องเที่ยวนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

 3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ

 4. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 5. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว

 6. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่งหรือหน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

 7. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 8. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง

สนใจไพรเวททริปหรือเทรดเเฟร์อื่นๆ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมงานของเราได้เลย

2332 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เเขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม 10310

02 318 3922

 • Facebook
 • Line
bottom of page