top of page
กวางเจาเทรดเเฟร์4.jpg

กวางเจาเทรดแฟร์ #136

งานเเสดงสินค้ากวางเจาเทรดแฟร์
Canton Fair #136 

กวางโจว, จีน

ทัวร์ชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ 4 วัน 3 คืน

เน้นเข้าชมงาน ให้ท่านได้ติดต่อธุรกิจ 2 วันเต็ม

ไม่เสียเวลาลงร้านรัฐบาลจีน ไม่มีการบังคับซื้อของใดๆ

ที่พักระดับ 5 ดาว ใจกลางเมืองกวางเจา ไม่ไกลจากงานแสดงสินค้า

เมนูอาหารระดับพรีเมี่ยม จัดเต็มทุกมื้อ!

ห่านย่างร้าน Michelin Star, ซีฟู๊ดปูยักษ์, ติ่มซำรสเลิศ, สุกี้ไห่ตี่เลา

 

แถมฟรี! SIM 2Fly สำหรับใช้งานอินเตอร์เน็ตที่เมืองจีนตลอดทริป

Canton fair logo.png

บินตรงสู่กวางเจา โดยสายการบินไทย (TG)

กำหนดการเดินทาง: 

เฟส 1: 16-19 ตุลาคม 2567

เฟส 2: 23-26 ตุลาคม 2567

เฟส 3: 30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2567

thai-airways-logo.png

DAY 1

กรุงเทพ - กวางเจา

ช้อปปิ้งที่ถนนปักกิ่ง

Image by Loeng Lig
สุกี้ไฮ่ตี่เหลา กวางเจา_edited_edited_ed
ถนนปักกิ่ง กวางเจา5.jpg

07:40

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ H-J สายการบินไทย (TG)

โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

10:40 

14.30

ค่ำ

ออกเดินทางสู่ เมืองกวางเจา โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 668

เดินทางถึงสนามบินไป่หยุน เมืองกวางเจา (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นเดินทางสู่ตัวเมืองกวางเจา
 

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูสุกี้ไห่ตี่เลา

นำท่านช้อปปิ้งที่ ถนนปักกิ่ง ถนนโบราณที่มีชื่อเสียง ท่านสามารถส่องพื้นกระจกใสดูร่องรอยถนนเก่าแก่ได้จากการขุดเจาะของรัฐบาล สองข้างทางมีสินค้ามากมาย เช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า และของที่ระลึกอีกมากมาย เชิญท่านอิสระซื้อสินค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย

เวลาอันควรนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

พักค้างคืน ณ CHINA HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 2

ชมงานเเสดงสินค้ากวางเจาเทรดแฟร์ Canton Fair #136

เข้าชมงานวันแรก (มีของว่างสำหรับทานในงาน) – เดินเล่นชมบรรยากาศแบบคลาสสิกที่คลองลิ้นจี่

กวางเจาเทรดเเฟร์3.jpg
คลองลิ้นจี่3.jpg
ปูกวางเจา _edited.jpg

เช้า

อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ China Import and Export Fair Complex สถานที่จัดงาน

China Import and Export Fair หรือ Canton Fair หรือ “กวางเจาเทรดแฟร์”

 

งานแสดงสินค้ายิ่งใหญ่ระดับโลกที่ทางการจีนจัดมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2500 โดยจัดปีละ 2 ครั้ง คือในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกๆ ปี ซึ่งเดือนตุลาคม ปี 2024 นี้ นับเป็นงานครั้งที่ 136 แล้ว

อิสระเข้าชมงานซึ่งมีผู้ประกอบการรายใหญ่ของประเทศจีนนับเป็นพันรายเข้าร่วมในการจัดแสดงสินค้าหลากหลายประเภทธุรกิจ ทั้งนำเข้า-ส่งออก ทั้งด้านอุตสาหกรรมหนักและอุตสาหกรรมเบา ภายในสถานที่จัดงานอันกว้างขวางและสะดวกสบายสำหรับผู้เข้าชมงานจากทั่วทุกมุมโลก

อิสระอาหารกลางวันภายในงานตามอัธยาศัย ไม่รวมในค่าบริการทัวร์

บริษัทฯ เตรียมของว่างให้ท่านเข้าไปทานในงานด้วยค่ะ

 

เวลาอันควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูซีฟู๊ดปูยักษ์ (King Crab)

นำท่านเดินเล่นชมบรรยากาศแบบคลาสสิกที่ คลองลิ้นจี่ (Litchi Bay) ย่านเมืองเก่าที่ตั้งอยู่ริมคลองเล็กๆ เพลิดเพลินกับการชมวิวช่วงกลางคืนที่มีแสงสว่างจากโคมสะท้อนลงแม่น้ำ ตลอดสองฝั่งคลอง มีร้านค้า ร้านอาหาร ขนมโบราณ มีอาคารบ้านเรือนที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวจีน

 

พักค้างคืน ณ CHINA HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 3

ชมงานเเสดงสินค้ากวางเจาเทรดแฟร์ Canton Fair #136

เข้าชมงานวันที่สอง (มีของว่างสำหรับทานในงาน) – จัตุรัสฮวาเฉิง - ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าที่ TEE Mall

กวางเจาเทรดเเฟร์1.jpg
เป็ด มิชลิน กวางเจา.jpg
Image by Oleg Illarionov

เช้า

อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำท่านเข้าชมงานแสดงสินค้ากวางเจาเทรดแฟร์กันต่อเป็นวันที่ 2

อิสระกับการดูงานและติดต่อธุรกิจของท่านต่อตลอดทั้งวัน

อิสระอาหารกลางวันภายในงานตามอัธยาศัย ไม่รวมในค่าบริการทัวร์

บริษัทฯ เตรียมของว่างให้ท่านเข้าไปทานในงานด้วยค่ะ

 

เวลาอันควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ

จากนั้นนำท่านชม จัตุรัสฮวาเฉิง  จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดของเมืองกวางเจา มีพื้นที่กว่า 560,000 ตร.ม. รวบรวมสิ่งก่อสร้างหลายแห่งอยู่ในที่เดียวกัน ให้ท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ Canton Tower หอส่งสัญญาณทีวีที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 600 เมตร และถ่ายรูปด้านนอกกับอาคาร Guangzhou International Finance Center ตึกที่สูงเป็นลำดับที่ 24 ของโลก

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูห่านย่าง ที่ร้านอาหารมิชลินสตาร์ (Michelin Star)

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าที่ TEE Mall หนึ่งในห้างสรรพสินค้าชั้นนำของกวางเจา

พักค้างคืน ณ CHINA HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY 4

กวางเจา -> กรุงเทพ
ช้อปปิ้งที่ย่านถนนอิเต๋อลู่

One link อิเต๋อลู่ กวางเจา.jpg
Dimsum canton fair 2024_edited.jpg
Dim Sum

เช้า

อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ศูนย์ค้าส่ง สนุกสนานกับการช้อปปิ้งที่ ย่านถนนอิเต๋อลู่ ศูนย์ค้าส่งสินค้าแหล่งใหญ่ที่สุดของมณฑลกวางตุ้ง แหล่งค้าส่งสินค้านานาชนิด  เช่น ของเล่น, กิ๊ฟช้อป, รองเท้า, กระเป๋า และสินค้าที่ระลึกมากมายนับพันรายการ ให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อสินค้าได้อย่างหลากหลายชนิดที่จำหน่ายในราคาขายส่ง

เที่ยง

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูติ่มซำรสเลิศ

เวลาอันควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินไป่หยุน กวางเจา เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ

15:45

17:45

เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 669

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

พร้อมโอกาสในการประสบความสำเร็จทางธุรกิจ

* กรณีเดินทางวันที่ 30 ต.ค. – 2 พ.ย.67 รายละเอียดเวลาบิน เป็นดังนี้
30 ต.ค.             กรุงเทพฯ – กวางเจา       09:40 – 13:20

2 พ.ย.               กวางเจา – กรุงเทพฯ       14:50 – 17:10

หมายเหตุ:

กำหนดการเดินทางนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ  เวลา  สภาพการ จราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น  ซึ่งผู้จัดสามารถเปลี่ยนแปลงได้  โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัย และประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นประการสำคัญ

ที่พัก

โรงเเรม CHINA HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

ใจกลางตัวเมือง ห่างจากสถานที่จัดแสดงงานเพียง 30-40 นาทีเท่านั้น

เกี่ยวกับโรงเเรม: โรงแรมระดับ 5 ดาว

โรงเเรมตั้งอยู่ใจกลางตัวเมืองกวางเจา

ใกล้กับGuangzhou Metro line 2 เเละสถานที่ท่องเที่ยวเช่น  Yue Xiu Park and Liu Hua Lake Park 

Google Map: link

ภาพทริปที่ผ่านมา

อัตราค่าบริการต่อท่าน (บาท)

ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ #136

กวางเจาเทรดเเฟร์

#136

PHASE 1

16-19 ต.ค.67

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน

40,900.-

PHASE 2

23-26 ต.ค.67

38,900.-

PHASE 3

30 ต.ค. – 2 พ.ย.67

38,900.-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (มีเตียงเสริม)

38,900.-

36,900.-

36,900.-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่มีเตียงเสริม)

37,900.-

35,900.-

35,900.-

กรณีพักห้องเดี่ยวชำระเพิ่ม

8,500.-

8,500.-

8,500.-

เกี่ยวกับงาน

งานกวางเจาเทรดเเฟร์ Canton Fair #136 งานแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก

กวางเจาเทรดแฟร์ #136

งานจัดแสดงระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2567

กรุณาเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมกับประเภทธุรกิจที่ท่านสนใจ

ลิสต์รายการสินค้าที่จัดแสดงในงานกวางเจาเทรดแฟร์อย่างละเอียด คลิก

PHASE 1:
15-19 ต.ค.67

PHASE 2:

23-27 ต.ค.67

PHASE 3:

31 ต.ค. – 4 พ.ย.67

 • เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน

 • อิเลคทรอนิคส์

 • อุปกรณ์ให้แสงสว่าง

 • แหล่งพลังงานรูปแบบใหม่

 • นวัตกรรมวัสดุใหม่ และเคมีภัณฑ์

 • ฮาร์ดแวร์และเครื่องมือ

 • เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการแปรรูป

 • เครื่องจักรไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า

 • เครื่องจักรทั่วไปและชิ้นส่วนเครื่องกลพื้นฐาน

 • ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมการผลิตระบบอัจฉริยะ

 • เครื่องจักรก่อสร้าง และเครื่องจักรการเกษตร

 • รถยนต์พลังงานใหม่, การเดินทางและขนส่งระบบอัจฉริยะ

 • จักรยาน, มอเตอร์ไซค์

 • อะไหล่รถยนต์ และ ยานพาหนะ

 • วัสดุก่อสร้างและการตกแต่ง

 • สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ภายในห้องน้ำ

 • เฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งบ้าน

 • เครื่องครัวและเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร

 • เซรามิกทั่วไป, ศิลปะงานเซรามิก, ศิลปะงานแก้ว

 • ของใช้ในครัวเรือน

 • นาฬิกาข้อมือ, นาฬิกาตั้งโต๊ะ และเครื่องมือสำหรับการส่อง

 • ของขวัญและพรีเมี่ยม, สินค้าตามงานเทศกาล

 • อุปกรณ์การทำสวน

 • ผลิตภัณฑ์จักสาน, งานหวาย และเหล็ก

 • อุปกรณ์ตกแต่งหิน/เหล็ก & อุปกรณ์ สปากลางแจ้ง

 • ผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล

 • ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์อาบน้ำ

 • ยา, ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และอุปกรณ์การแพทย์

 • ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงและอาหารสัตว์

 • ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก, ทารก และผลิตภัณฑ์สำหรับสตรีตั้งครรภ์

 • ของเล่น

 • เสื้อผ้าสำหรับเด็ก

 • เสื้อผ้าบุรุษและสตรี

 • กีฬาและชุดลำลอง

 • ชุดชั้นใน

 • ขนสัตว์, หนังสัตว์ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 • เครื่องประดับ

 • สิ่งทอภายในบ้าน

 • วัสดุสิ่งทอและผ้าทอ

 • พรม

 • รองเท้า

 • เครื่องใช้สำนักงาน

 • เคสและกระเป๋า

 • อาหาร

 • กีฬา, ท่องเที่ยวและสันทนาการ

 • การส่งเสริมและฟื้นฟูชนบท

**รายการจัดแสดงสินค้าข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยผู้จัดงาน

รายการสินค้าที่จัดแสดงยังมีอีกมากมาย หากไม่ตรงกับธุรกิจของท่าน

สามารถเข้าไปค้นหาเพิ่มเติมได้ที่ www.cantonfair.org.cn

หรือสอบถามได้จากพนักงานค่ะ

หมายเหตุ:

กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ผู้ใหญ่ 20 ท่านขึ้นไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่จำนวนผู้เดินทางต่ำกว่าที่กำหนด

INCLUDED ค่าบริการรวม

 1. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้น Economy Class โดยสายการบินไทย (TG)

 2. ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก. และค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมต่างๆ ณ วันที่ 25 มิ.ย.67 *ราคาอาจมีการปรับเพิ่มขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนในกรณีที่มีการปรับราคาสูงขึ้นได้ในอนาคต

 3. รถโคชปรับอากาศ นำท่านเดินทาง และท่องเที่ยวตามรายการ

 4. โรงแรมที่พัก 3 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน

 5. อาหารตามที่ระบุในรายการ รวมอาหารว่างและน้ำดื่มบนรถระหว่างการเดินทาง

 6. บริการลงทะเบียนทำบัตรเข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ (ท่านใดที่มีบัตรเข้าชมงานแล้ว ไม่สามารถคืนเงินได้)

 7. หัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะจากเมืองไทย คอยอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลแก่ท่านตลอดการเดินทาง

 8. มัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดไทย คอยอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

 9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

EXCLUDE ค่าบริการไม่รวม

 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ประมาณ 2,000 บาท/ท่าน)

 2. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 80 หยวนต่อท่าน

 3. ค่าวีซ่าจีน (กรณีทางการจีนยกเลิกฟรีวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวไทย)

 4. ค่าตรวจโควิด RT-PCR และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการเดินทางช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ถ้ามี)

 5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าเครื่องดื่ม อาหารสั่งพิเศษ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

RESERVATION & PAYMENT POLICY เงื่อนไขในการจองทัวร์และการชำระเงินมัดจำ

 1. ค่ามัดจำ 10,000 บาท/ท่าน* - ชำระหลังการจองภายใน 5 วัน

 2. ค่าบริการส่วนที่เหลือ - ชำระภายใน 30 วันก่อนวันเดินทาง

 3. *กรณีจองน้อยกว่าวันเดินทาง 30 วัน - ชำระค่าบริการเต็มจำนวน

หมายเหตุ: 

 1. เมื่อท่านได้ชำระเงินค่ามัดจำ หรือค่าบริการทั้งหมด บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขทั้งหมดแล้ว

 2. กรณีที่ท่านไม่ได้ชำระเงินตามวันที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจอง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินหรือไม่ ตามเงื่อนไขการยกเลิก

 3. กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือปรับรายการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่จำนวนผู้เดินทางต่ำกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้น

 4. จำนวนของผู้เดินทางอาจจะมีการปรับเพิ่มขึ้นได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

CANCELLATION POLICY เงื่อนไขในการยกเลิกการจอง

 1. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 16-30 วัน = ค่าใช้จ่ายในการยกเลิก: คืนเงินทั้งหมด**โดยหักค่าใช้จ่ายตามจริงที่บริษัทฯได้จ่ายไปแล้ว

 2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 - 29 วัน = ค่าใช้จ่ายในการยกเลิก: หัก 50% ของค่าบริการทั้งหมด**โดยหักค่าใช้จ่ายตามจริงที่บริษัทฯได้จ่ายไปแล้ว

 3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 1 - 14 วัน ค่าใช้จ่ายในการยกเลิก: หัก 100% ของค่าบริการทั้งหมด

 4. ยกเลิกในวันเดินทาง หรือไม่ได้มาแสดงตัวในวันเดินทาง = ค่าใช้จ่ายในการยกเลิก: หัก 100% ของค่าบริการทั้งหมด

 

*ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 หมวด 2 ธุรกิจนำเที่ยว

การยกเลิกการเดินทางของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อเตรียมการจัดนำเที่ยว ให้นำมาหักจากเงินค่าบริการที่ต้องจ่าย  ทั้งนี้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ เช่นค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าโรงแรม, ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายที่อื่นๆ ที่บริษัทฯ ได้จ่ายไปแล้วเพื่อเตรียมการจัดนำเที่ยว

  หมายเหตุ: 

 1. กรุ๊ปทัวร์ที่ต้องมีการชำระเงินมัดจำกับสายการบิน หรือค่ามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากเป็นรายการเหมาจ่าย

 2. ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมือง ในทุกกรณี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าบริการ 100%

 3. เมื่อออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านไม่ได้ใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ โดยไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

CONDITIONS เงื่อนไข

 1. ในกรณีที่ท่านต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ เพื่อเดินทางมาต่อเครื่องที่กรุงเทพฯ กรุณาติดต่อ จนท.บริษัทฯ เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของเที่ยวบินก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 2. ประกันที่รวมในรายการทัวร์นี้คุ้มครองเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางเท่านั้น ท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพด้วย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางพนักงานของเรา

 3. เอกสารใบเสร็จรับเงินจะออกแยกเป็น 2 ฉบับ คือ ค่าตั๋วเครื่องบิน และ ค่าทัวร์

 4. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว

 5. ราคาทัวร์คิดตามอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินหยวน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 25 มิ.ย.67 เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ ในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนมีการปรับสูงขึ้น ตามความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในรายการนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

 7. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน, โรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ

 8. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 9. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่งหรือหน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

 10. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 11. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารการเดินทางไม่ผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง

การทำบัตรเข้างานกวางเจาเทรดแฟร์-
สำหรับท่านที่เคยเดินทางไปงานกวางเจาเทรดแฟร์แล้ว

สำหรับท่านที่เคยมีบัตรเข้างานกวางเจาเทรดแฟร์แล้ว กรุณาเตรียมบัตรเข้างานดังกล่าวไปเพื่อใช้เข้างานครั้งนี้ด้วย เนื่องจากทางผู้จัดงานจะไม่ทำบัตรเข้างานให้ใหม่ ในกรณีท่านเคยมีบัตรเข้างานแล้วไม่ได้นำไปด้วย ท่านต้องลงทะเบียนทำบัตรเข้างานแยกจากคณะ

และต้องเสียค่าทำบัตรเข้างานใหม่ โดยชำระโดยตรงกับผู้จัดงาน อีกท่านละ 200-300 หยวน 

สำหรับท่านที่ยังไม่เคยทำบัตรเข้างานกวางเทรดแฟร์ กรุณาเตรียมเอกสารดังนี้

กรุณาเตรียมรูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป และนามบัตร  เพื่อทำบัตรเข้างานโดยบริษัทฯ จะลงทะเบียนเพื่อขอรับหนังสือเชิญเข้างานให้ทุกท่านก่อนการเดินทาง

Image by choi wingkin

CONTACT US 

สนใจไพรเวททริปหรือเทรดเเฟร์อื่นๆ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมงานของเราได้ที่

Call 

คุณนิด 065-945-1909

คุณใหม่ 085-325-6661

02 318-3922

Email 

Connect

 • Facebook
 • Line

Address

2332 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เเขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม 10310

bottom of page