ทัวร์ดูงานสิ่งทอระดับโลก TEXWORLD ปารีส (TG)

TEXWORLD Paris

งานแสดงสินค้าสิ่งทอระดับโลก
จัดเป็นประจำทุกปีๆละ 2 ครั้ง จัดมาตั้งแต่ปี1997
ณ ศูนย์กลางแฟชั่นโลก ประเทศฝรั่งเศส
โดยในเดือนกุมภาพันธ์ สำหรับ Collection Fall & Winter
และในเดือนกันยายนสำหรับ Collection Spring & Summer

เป็นงานแสดงสินค้าที่มีทั้งสินค้าประเภทผ้าผืนและเสื้อผ้า
เน้นด้านการจำหน่ายสินค้าเป็นหลัก
ผู้ผลิตที่เข้าร่วมแสดงสินค้าส่วนใหญ่จะมาจาก เอเชีย แต่เป็นงานที่มี Supplier, Agent, Buyer, Importer
รวมไปถึง Designer จากทั่วโลกมามองหาสินค้าที่ตัวเองต้องการงานนี้สำหรับคนเอเชียถือว่าอินเตอร์มากๆ อีกทั้งพัฒนาการของงานก็ ใหญ่ขึ้นๆ เรื่อยๆ อีกด้วย

พร้อมพบปะและเจรจาธุรกิจ Business Matching กับ Exhibitors เพื่อนำกลับมาต่อยอดพัฒนาธุรกิจและสินค้าของท่าน

 • ประเทศ
  ฝรั่งเศส
 • เมือง
  ปารีส
 • โรงแรม
  Mercure Hotel Paris Ivry Quai de Seine
 • ระดับ
  4 ดาว
สายการบิน
 • Hotel
 • Shuttle
 • วีซ่า
เริ่มต้น
฿0

Itinerary

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
21.00

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย
พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารสัมภาระแก่ท่าน

วันที่ 2 กรุงเทพฯ - ปารีส - มหาวิหารโนตเตรอดาม – หอไอเฟล – ประตูชัย – ถนนชองป์เซลิเช่ - ล่องเรือบาโตมูซ
00.05

ออกเดินทางสู่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 930

06.50

คณะเดินทางถึงสนามบินชาร์ลเดอโกล กรุงปารีส หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
นำท่านเที่ยวชมมหานครปารีสชม มหาวิหารโนตเตรอดาม มหาวิหารในยุคกอธิค ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของกรุงปารีสบนเกาะกลางแม่น้ำสร้างขึ้นทับโบสถ์คริสเตียนแห่งแรกหรือวิหารแซงต์เอเตียง (Eglise Saint Etienne) ในปี 1163 แต่ตัววิหารใช้เวลาก่อสร้างและต่อเติมอีกเป็นเวลาหลายร้อยปี ทางด้านหน้าของโบสถ์ Notre Dame ยังมีจุดที่เรียกว่า Point Zero หรือ สะดือปารีส ที่เป็นเหมือนหลักกิโลเมตรที่ 0 ในการเริ่มต้นวัดระยะทางของถนนต่างจากปารีสไปยังเมืองต่างๆมาตั้งแต่สมัยโบราณ ว่ากันว่าใครที่ได้มาเหยียบ Point Zero แล้วอธิษฐานขอให้ได้กลับมาปารีส ก็จะสมหวังได้กลับมาทุกราย หลังจากนั้นไปถ่ายรูปกับโบสถ์แองวาลีดส์อันงามสง่าด้วยยอดโดมสีทอง,โรงเรียนนายร้อยทหารบก (L’EcoleMilitaire) บันทึกภาพหอไอเฟลในมุมกว้างที่เป็นจุดที่สวยที่สุดนำคณะถ่ายภาพกับหอไอเฟล หนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่โด่งดังสุดแห่งหนึ่งของโลกสัญลักษณ์ของนครปารีส

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

จากนั้นรถโคชนำคณะผ่านชม ลานจตุรัสคองคอร์ด ซึ่งออกแบบโดยเลอโนตร (Le Notre) ที่ชวนให้ระลึกถึงการปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส, สวนตุยเลอลีส์ สวนแบบฝรั่งเศสที่ออกแบบไว้อย่างงดงาม, ประตูชัย (Arc de Triomphe) สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียน, ถนนชองป์เซลิเช่ ถนนที่มีสีสันตลอด 24 ชั่วโมง จนได้ชื่อว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดในโลก

จากนั้นนำทุกท่าน ล่องเรือบาโตมูซ (Bateaux Mouches) ชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ำแซนน์ โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ควรค่าแก่การอนุรักษ์ และสร้างภาพให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลก

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารท้องถิ่น)

พักค้างคืน ณ Mercure Hotel Paris Ivry Quai de Seine ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 ชมงาน TEXWORLD PARIS 2020 (วันที่ 1)
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (บุฟเฟ่ต์)

หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ Parc des expositions Le Bourget ทางตะวันออกของเมืองปารีสสถานที่จัดงาน TEXWORLD PARIS 2020 
งานแสดงสินค้าสิ่งทอระดับโลก โดยจัดเป็นประจำทุกปีๆละ 2 ครั้ง จัดมาตั้งแต่ปี1997 ณ ศูนย์กลางแฟชั่นโลก ประเทศฝรั่งเศส โดยในเดือนกุมภาพันธ์ สำหรับ Collection Fall & Winter และในเดือนกันยายนสำหรับ Collection Spring & Summerเป็นงานแสดงสินค้าที่มีทั้งสินค้าประเภทผ้าผืนและเสื้อผ้าเน้นด้านการจำหน่ายสินค้าเป็นหลัก ผู้ผลิตที่เข้าร่วมแสดงสินค้าส่วนใหญ่จะมาจาก เอเชีย แต่เป็นงานที่มี Supplier, Agent, Buyer, Importer รวมไปถึง Designer จากทั่วโลกมามองหาสินค้าที่ตัวเองต้องการงานนี้สำหรับคนเอเชียถือว่าอินเตอร์มากๆ อีกทั้งพัฒนาการของงานก็ ใหญ่ขึ้นๆ เรื่อยๆ อีกด้วย พร้อมพบปะและเจรจาธุรกิจ Business Matching กับ Exhibitors เพื่อนำกลับมาต่อยอดพัฒนาธุรกิจและสินค้าของท่าน

อิสระรับประทานอาหารกลางวันภายในงานตามอัธยาศัย ไม่รวมในอัตราค่าบริการทัวร์
เวลาอันควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

พักค้างคืน ณ Mercure Hotel Paris Ivry Quai de Seine ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 ชมงาน TEXWORLD PARIS 2020 (วันที่ 2)
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (บุฟเฟ่ต์)

หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ Parc des expositions Le Bourget
เข้าชมงาน TEXWORLD PARIS 2020 ต่อเป็นวันที่ 2

อิสระรับประทานอาหารกลางวันภายในงานตามอัธยาศัย ไม่รวมในอัตราค่าบริการทัวร์
เวลาอันควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ

จากนั้นนำทุกท่าน ไปถ่ายรูปที่ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ หรือ Musée du Louvre พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกจำนวนมาก เช่น ภาพเขียนโมนาลิซา ผลงานอันโด่งดังของลีโอนาร์โด ดาวินชี โดยบริเวณลานด้านหน้า มีปีระมิดที่สร้างขึ้นจากกระจกและโลหะ ทำหน้าที่เป็นทางเข้าหลักของพิพิธภัณฑ์ และกลายเป็นหนึ่งในจุดสังเกตของปารีส

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างคืน ณ Mercure Hotel Paris Ivry Quai de Seine ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 พระราชวังแวร์ซายส์ –มงมาทร์ – มหาวิหารซาเครเกอร์ – แกลลอรี่ ลาฟาแยตต์
เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (บุฟเฟ่ต์)

นำคณะเดินทางสู่ พระราชวังแวร์ซายส์ พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดซึ่งอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร บางส่วนของพระราชวังได้รับการบูรณะเรียบร้อยแล้ว เข้าชมความงามของพระราชวังภายในห้องต่างๆ อาทิ ห้องเทพอพอลโล, ห้องเทพวีนัส, ห้องเทพไดอาน่า และห้องเดอะฮอลล์ออฟมิลเลอร์ แต่ละห้องของพระราชวังล้วนมีค่าด้วยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก้ โดยช่างฝีมือเอกชาวฝรั่งเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็นพระราชวังที่งดงามล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

นำท่านเดินทางสู่ย่าน มงมาทร์ (Montmartre) ทางเหนือของปารีส ชมวิวที่สูงที่สุดของเมือง และชมความอลังการและงดงามของศิลปะสไตล์โรมัน-ไบเซนไทน์ที่ มหาวิหารซาเครเกอร์ (Basilica du Sacre-Coeur) โบสถ์และมหาวิหารในคริสตจักรโรมันคาทอลิก โดยถือเป็นอนุสาวรีย์ของทั้งสองด้าน คือการเมืองและวัฒนธรรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ แกลลอรี่ ลาฟาแยตต์ ย่านถนนออสแมนบูโลวาร์ด
อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ที่โด่งดังของฝรั่งเศส และสินค้าประเภท น้ำหอม, เครื่องสำอาง, เครื่องประดับ, เครื่องแต่งกายในร้าน DUTY FREE ที่คืนภาษีให้กับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย)

พักค้างคืน ณ Mercure Hotel Paris Ivry Quai de Seine ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 ปารีส - กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (บุฟเฟ่ต์)
เวลาอันควรนำคณะเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอโกล กรุงปารีส
12.30

ออกเดินทางกลับ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 931

วันที่ 7 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
06.00 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ

Hotel

โรงแรม Mercure Hotel Paris Ivry Quai de Seine
ระดับ
4 ดาว

Pricing

ราคาทัวร์ เริ่มต้น
อัตราค่าบริการ  ราคาต่อท่าน
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน xx,000
กรณีพักห้องเดี่ยวชำระเพิ่ม xx,000


หมายเหตุ: กรุ๊ปเดินทางได้ตั้งแต่ผู้ใหญ่ 20 ท่านขึ้นไป บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางในกรณีที่จำนวนผู้เดินทางต่ำกว่าผู้ใหญ่ 20 ท่าน

ราคาทัวร์รวม

INCLUDED
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ Economy Class กรุงเทพฯ – ปารีส – กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย (TG)
2. ค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมต่างๆ ทั้งนี้เป็นอัตรา ณ ปัจจุบัน และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่สายการบินกำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนในกรณีที่มีการปรับราคาสูงขึ้นได้ในอนาคต
3. ค่ารถโคชปรับอากาศมาตรฐาน นำเดินทางท่องเที่ยวตามรายการ
4. ค่าที่พักโรงแรม 4 คืน พร้อมอาหารเช้า ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า พักห้องละ 2 ท่าน
5. ค่าอาหารกลางวันและเย็นตามที่ระบุในรายการ รวมน้ำดื่มบนรถทุกวัน
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
7. บริการลงทะเบียนเข้าชมงาน TEXWORLD PARIS 2020 (ไม่มีค่าเข้าชมงาน)
8. ค่าธรรมเนียมขอวีซ่าท่องเที่ยวฝรั่งเศส (เชงเก้น) พร้อมบริการยื่นวีซ่า
9. หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลแก่คณะตลอดการเดินทาง
10. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรมท่านละ 1 ใบ
11. AIS SIM2Fly สำหรับใช้งานอินเตอร์เน็ต ตลอดการเดินทางในฝรั่งเศส (ท่านละ 1 Sim)
12. ค่าประกันการเดินทางโดย ALLIANZ OASIS TRIPPER PLAN คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัวหากท่านมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและอื่นๆ กรุณาสอบถามค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ

ราคาทัวร์ไม่รวม

EXCLUDE
1. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้า
2. ค่าทำหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารต่างด้าว
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ อาทิ ค่าเครื่องดื่ม อาหารสั่งพิเศษ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

Remarks

เงื่อนไขในการจองทัวร์และการชำระเงินมัดจำ
•กรุณาชำระมัดจำงวดแรก หลังจากการจองภายใน 5 วัน 20,000 บาท/ท่าน
•กรุณาชำระค่าบริการทัวร์ส่วนที่เหลือ ภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง

เงื่อนไขในการยกเลิก
•ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 60 วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมด
•ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 59 - 45 วัน หักมัดจำ 20,000 บาท/ท่าน
•ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 44 - 30 วัน หักมัดจำ 20,000 บาท/ท่าน
•ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 29 - 15 วันก่อนการเดินทาง หัก 50% ของค่าทัวร์
•ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 14 - 1 วันก่อนการเดินทาง หัก 90% ของค่าทัวร์
•ยกเลิกในวันเดินทางหรือไม่ได้มาแสดงตัวในวันเดินทาง หัก 100% ของค่าทัวร์


•กรณีที่มีการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านถูกปฎิเสธวีซ่า ซึ่งเป็นสิทธิ์ในการพิจารณาของ สถานทูตไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ให้ถือว่าเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ในเงื่อนไขการยกเลิกข้างต้น
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้คณะทราบ ล่วงหน้า 15 วันก่อนการเดินทาง
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวตามสถานการณ์และความเหมาะสม
•บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การก่อจลาจล, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ความล่าช้าของสายการบิน หรือเหตุที่เกิดจากสายการบินต่างๆ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัท
•บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ได้มีการชำระมาแล้ว

Note

1.อัตราค่าบริการดังที่เสนอคิดตามอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินยูโร ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ ปัจจุบันเท่านั้น ซึ่งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ ในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนมีการปรับสูงขึ้น
2.ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin/Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ต้องการ
3.โรงแรมบางแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
4.โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย หากต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้อง DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้
5.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
6.หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
7.ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
8.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่งหรือหน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
9.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
10.บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง

 

*********************************************************************************************************************************

TEXWORLD PARIS 2020

The International fair for fashion,Discovery all new trends งานแสดงสินค้าแฟชั่นระดับนานาชาติ
ที่จัดโดย Messe Frankfurt France (MFF)
มีความทันสมัยที่สุดสำหรับผู้ผลิตด้านแฟชั่น เน้นการจำหน่ายของผู้ผลิตอุตสาหกรรมผ้า ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับโลก
ทั้งยังรวมเหล่า Designer จากทั่วโลกมาเพื่อพบปะ เจรจาธุรกิจ และดึงดูดผู้เข้าชมมืออาชีพหลายพันคนจากทั่วทุกมุมโลก

ปารีส “แฟชั่นและสิ่งทอ สาระสำคัญของแฟชั่น คือ หัวใจหลักของชีวิตสมัยใหม่”

TEXWORLD PARIS งานแสดงสินค้าที่มีทั้งสินค้าประเภทผ้าผืนและเสื้อผ้า เน้นด้านการจำหน่ายสินค้าเป็นหลัก ผู้ผลิตที่เข้าร่วมส่วนใหญ่จะมาจากเอเชีย แต่เป็นงานที่มี Supplier, Agent, Buyer, Importer รวมไปถึง Designer จากทั่วโลกมามองหาสินค้าที่ตัวเองต้องการ ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มที่ใหญ่ที่สุดงานหนึ่งในทวีปยุโรป งานนี้สำหรับคนเอเชียถือว่าอินเตอร์มากๆ

ทำไมต้องเข้าร่วมงาน?
พบกับผู้ผลิตสินค้าสิ่งทอกว่า 950 บริษัท จาก 27 ประเทศ หลากหลายสินค้าไม่ว่าจะเป็น Cotton, Denim, Embroidery, Lace, Functional fabrics, Knitted fabrics, Linen, Hemp, Prints, Shirting, Silk, Silky aspect, Wool, wool blends

• เหตุผลที่ต้องไปชมงานนี้
1.เพื่อยกระดับมาตรฐานผู้ผลิตสินค้าสิ่งทอจาก OEM (Original Equipment Manufacturer) สู่การพัฒนาคุณภาพ เพื่อก้าวขึ้นไปในตลาดระดับบน
2.สร้างโอกาสในการขายให้มากขึ้น ซึ่งเป็นจุดที่ Designer และ Supplier ให้ความสนใจเป็นพิเศษ เพื่อกลับมาต่อยอดพัฒนาธุรกิจและสินค้า
3.เปิดโอกาสพบปะและเจรจาธุรกิจ Business Matching กับ Exhibitors เพื่อนำกลับมาต่อยอดพัฒนาธุรกิจและสินค้าของท่านพบกับนวัตกรรมที่จะเปลี่ยนโลกไปในทางที่ดีขึ้น กับกว่าร้อยบริษัทที่ได้ใบรับรองว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมแผนที่พิเศษในงานที่จะบอกว่าพวกเขาอยู่ตรงไหน !!!

TEXWORLD กำลังจะเปลี่ยนไป!!! DON’T MISS!!
กับเครื่องประดับและ Accessories ต่างๆ ถึงงาน TEXWORLD จะเป็นงานเกี่ยวกับสินค้าสิ่งทอ แต่ยังมีเครื่องประดับและ Accessories ต่างๆจากหลายบริษัท ที่จะช่วยให้คอลเลกชั่นของคุณดูโดดเด่นยิ่งขึ้นไปอีก

ทัวร์อื่นๆที่น่าสนใจ

Tell us what you think about this item!