ทัวร์ดูงาน SIGN EXPO CHINA 2020

SIGN EXPO CHINA 2020
บินตรงสู่กวางเจา โดยสายการบินไทย 

งานจัดช่วงวันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2020

SIGN EXPO งานแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ของจีน พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการกว่า 80,000 ตารางเมตร
ผู้จัดแสดงกว่า 1000 รายทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
งานแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 
1.Digital Printer
2.Digital Engraver
3.Digital Signage
4.LED 
ซึ่งครอบคลุมอุตสาหกรรมโฆษณาทั้งหมด 
“ งานแสดงสินค้าด้านอุตสาหกรรมการโฆษณา ที่สมบูรณ์แบบและครบวงจรที่สุด 
* เน้นเข้าชมงาน ให้ท่านได้ติดต่อธุรกิจ 2 วันเต็มๆ 
* ไม่เสียเวลาลงร้านช้อปปิ้ง ไม่มีการบังคับซื้อของใดๆ 
* นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในโลก 

รับประทานอาหารมื้อพิเศษกว่าใคร ณ Panxi Restaurant ร้านอาหารรสเลิศ ซึ่งสมเด็จพระเทพฯ ทรงเคยเสด็จเสวย 
พร้อมเมนูที่คัดสรรมาอย่างดี ห่านย่าง, ชาบูชาบู, กุ้งมังกร และเป่าฮื้อสด, ติ่มซำ 
แถมฟรี! SIM 2FLY สำหรับใช้งานอินเตอร์เน็ตที่เมืองจีน ท่านละ 1 ซิม

 • ประเทศ
  จีน
 • เมือง
  กวางเจา
 • โรงแรม
  EASELAND HOTEL GUANGZHOU
 • ระดับ
  5 ดาว
สายการบิน
 • Hotel
 • Shuttle
 • วีซ่า
เริ่มต้น
฿31,900

With this product, you earn 319 loyalty point(s). 319 points = ฿319.00.

Itinerary

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - กวางเจา จัตุรัสฮวาเฉิง – ช้อปปิ้งถนนซั่งเซี่ยจิ่ว
06.45

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG)
โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

09.40

ออกเดินทางสู่ เมืองกวางเจา โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 668

13.20

เดินทางถึงสนามบินไป่หยุน เมืองกวางเจา (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรจากนั้นเดินทางสู่ตัวเมืองกวางเจา

จากนั้นนำท่านชม จัตุรัสฮวาเฉิง (เมืองแห่งดอกไม้) จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดของเมืองกวางเจา ศูนย์กลางของเมือง ที่มีพื้นที่กว่า 560,000 ตารางเมตร จัตุรัสนี้รวบรวมสิ่งก่อสร้างหลายแห่งอยู่ในที่เดียวกัน มีมากกว่า 39 อาคาร ให้ท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ Canton Tower ซึ่งจัดว่าเป็นหอส่งสัญญาณทีวีที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 600 เมตร และถ่ายรูปด้านนอกกับอาคาร Guangzhou International Finance Center หรือ Guangzhou West Tower ซึ่งจัดเป็นตึกที่สูงที่สุดเป็นลำดับที่ 9 ของโลก มีความสูงถึง 103 ชั้น หรือ 440.20 เมตร

ค่ำ

อาหารค่ำ เมนูห่านย่างรสเลิศ
ณ ภัตตาคารซึ่งสมเด็จพระเทพฯ ทรงเคยเสด็จเสวย

จากนั้นนำเดินทางสู่ถนนคนเดินซั่งเซี่ยจิ่ว ถนนสายนักช้อปที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของเมืองกวางเจา ละลายทรัพย์กับสินค้าหลากหลาย ทั้งเสื้อผ้าแฟชั่น รองเท้าสวยหรู กระเป๋าดีไซน์เท่ห์ สนุกสนานกับการต่อรองราคาสินค้ากันได้ตามอัธยาศัย

พักค้างคืน ณ EASELAND HOTEL GUANGZHOU ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 ชมงาน SIGN EXPO CHINA 2020 (เข้างานวันที่ 1) ช้อปปิ้งที่ ถนนปักกิ่ง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ Poly World Trade Center Expo Pazhou สถานที่จัดงาน

SIGN EXPO CHINA 2020 
ชมงานแสดงสินค้าด้านอุตสาหกรรมการโฆษณา กระบวนการผลิตระบบโฆษณาครบวงจร รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น UV Flatbed, Inkjet, เครื่องพิมพ์ดิจิตอล, ป้ายไฟ LED ฯลฯ

ให้ท่านได้อิสระกับการดูงานและติดต่อธุรกิจของท่านต่อตลอดทั้งวัน

อิสระรับประทานอาหารกลางวันภายในงานตามอัธยาศัย ไม่รวมในค่าบริการทัวร์

รับประทานอาหารในภัตตาคาร , ศูนย์อาหาร และ Fast Food ที่มีบริการภายในงานมากมาย
เวลาอันควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ชาบู ชาบู

นำท่านช้อปปิ้งที่ ถนนปักกิ่ง ถนนโบราณที่มีชื่อเสียง สองข้างทางมีสินค้ามากมาย เช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า และของที่ระลึกอีกมากมาย เชิญท่านอิสระซื้อสินค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย

พักค้างคืน ณ EASELAND HOTEL GUANGZHOU ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 ชมงาน SIGN EXPO CHINA 2020 (เข้างานวันที่ 2) ช้อปปิ้งที่ TEE MALL
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำท่านเข้าชมงาน SIGN EXPO CHINA 2020 
ต่อเป็นวันที่ 2 ให้ท่านได้อิสระกับการดูงานและติดต่อธุรกิจของท่านต่อตลอดทั้งวัน

อิสระรับประทานอาหารกลางวันภายในงานตามอัธยาศัย ไม่รวมในค่าบริการทัวร์
รับประทานอาหารในภัตตาคาร , ศูนย์อาหาร และ Fast Food ที่มีบริการภายในงานมากมาย

เวลาอันควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ
ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร กุ้งมังกร และเป๋าฮื้อสด

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าที่ TEE Mall หนึ่งในห้างสรรพสินค้าชั้นนำของเมืองกวางเจา

จากนั้นนำเดินทางสู่ถนนคนเดินซั่งเซี่ยจิ่ว ถนนสายนักช้อปที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของเมืองกวางเจา ละลายทรัพย์กับสินค้าหลากหลาย ทั้งเสื้อผ้าแฟชั่น รองเท้าสวยหรู กระเป๋าดีไซน์เท่ห์ สนุกสนานกับการต่อรองราคาสินค้ากันได้ตามอัธยาศัย

เวลาอันควรนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

พักค้างคืน ณ EASELAND HOTEL GUANGZHOU ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในโลก ที่เขาเหลียงฮัวซาน – ชัอปปิ้งถนนอิเต๋อลู่ กวางเจา - กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เขตพานหยู มุ่งหน้าสู่ เขาเหลียงฮัวซาน หรือภูเขาดอกบัว นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในโลก เพื่อความเป็นศิริมงคล และขอพรให้ท่านประสบความสำเร็จที่ได้มาชมงานแฟร์ในเมืองจีนครั้งนี้ องค์เจ้าแม่กวนอิมนั้นหล่อด้วยทองเหลืองหนัก 120 ตัน และทองคำหนัก 180 ตำลึง มีความสูงถึง 41 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่ริมทะเล น่าเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่ง โดยชาวจีนนับถือกันว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในมณฑลกวางตุ้ง และชมเจดีย์เหลียนฮัวถ่า (เจดีย์ดอกบัว) สูง 50 เมตร ลักษณะเป็นทรงแปดเหลี่ยมเก้าชั้น โดดเด่นอยู่บนเขา

เที่ยง

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ติ่มซำ

นำเดินทางสู่ศูนย์ค้าส่ง สนุกสนานกับการช้อปปิ้งที่ ย่านถนนอิเต๋อลู่ ศูนย์ค้าส่งสินค้าแหล่งที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลกวางตุ้ง แหล่งค้าส่งสินค้านานาชนิด เช่น ของเล่น, กิ๊ฟช้อป, รองเท้า, กระเป๋า และสินค้าที่ระลึกมากมายนับพันรายการ
ให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อสินค้าได้อย่างหลากหลายชนิดที่จำหน่ายในราคาส่ง

อาหารเย็น ไม่รวมในค่าบริการทัวร์ เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ต้องเดินทางไปสนามบิน

เวลาอันควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินไป่หยุน กวางเจา เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ

20.25

เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 679

22.45 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและพร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการ จราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้จัดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัย และประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นประการสำคัญ

Hotel

โรงแรม EASELAND HOTEL GUANGZHOU
ระดับ
5 ดาว
ภาพโรงแรม

Pricing

ราคาทัวร์ เริ่มต้น

อัตราค่าบริการทัวร์ SIGN EXPO CHINA

เดินทาง 8-11 กุมภาพันธ์ 2563

อัตราค่าบริการ  ราคาต่อท่าน
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน 31,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (มีเตียงเสริม) 29,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่มีเตียงเสริม) 28,900
กรณีพักห้องเดี่ยวชำระเพิ่ม   4,500


หมายเหตุ: กรุ๊ปเดินทางได้ตั้งแต่ผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไป บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางในกรณีที่จำนวนผู้เดินทางต่ำกว่าผู้ใหญ่ 15 ท่าน

ราคานี้ใช้เดินทางระหว่าง

8-11 กุมภาพันธ์ 2563

ราคาทัวร์รวม

INCLUDED
1. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้น Economy Class กรุงเทพฯ - กวางเจา - กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย (TG)
2. ภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ
3. รถโคชปรับอากาศ นำท่านชมงานและท่องเที่ยวตามรายการ
4. ที่พักโรงแรม 3 คืนตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน
5. อาหารตามระบุในรายการ รวมอาหารว่างและน้ำดื่มบนรถระหว่างการเดินทาง
6. ค่าธรรมเนียมขอวีซ่าจีนแบบเข้า-ออกครั้งเดียว (Single Entry) สำหรับบุคคลสัญชาติไทย ยื่นปกติ 4 วันทำการ
7. ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
8. บริการลงทะเบียนเข้าชมงาน SIGN EXPO CHINA 2020 
9. หัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะจากเมืองไทย คอยอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลแก่ท่านตลอดการเดินทาง
10. มัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
11. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ราคาทัวร์ไม่รวม

EXCLUDE
1. ค่าทำหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าเครื่องดื่ม อาหารสั่งพิเศษ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
3. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวมเดินทาง 4 วัน ทั้งหมด 80 หยวนต่อท่าน
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

Remarks

ระเบียบการและข้อตกลงการสำรองที่นั่ง
1.สำรองที่นั่ง พร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท หากยังไม่ชำระค่ามัดจำ ยังไม่ถือว่าการจองสมบูรณ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์รับผู้ที่พร้อมชำระค่ามัดจำก่อน ส่วนที่เหลือชำระอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง
2.ท่านต้องวางมัดจำภายใน 3 วัน หลังจากได้รับการยืนยันการจอง หากไม่ได้มัดจำ ถือว่าท่าน ยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ
3.เมื่อท่านวางมัดจำแล้ว ไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีท่านยกเลิกการเดินทาง

เงื่อนไขในการยกเลิกการจอง
1.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินที่ได้รับมาทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องมีการการันตี มัดจำที่นั่งกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำการจองที่พักกับต่างประเทศโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือการจองที่พักในประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight ไม่สามารถขอเงินคืนได้)
2.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 14 – 30 วัน หักค่าดำเนินการต่างๆ ท่านละ 10,000 บาท
3.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 7 – 13 วัน หักค่าดำเนินการต่างๆ 50 % ของราคาทัวร์
4.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 6 วันลงมาเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์

CONDITIONS เงื่อนไข
1.ในกรณีที่ท่านต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ เพื่อเดินทางมาต่อเครื่องที่กรุงเทพฯ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของเที่ยวบินก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
2.ประกันที่รวมในรายการทัวร์นี้คุ้มครองเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางเท่านั้น ท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพด้วย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางพนักงานของเรา
3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในรายการท่องเที่ยวนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
4.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
5.หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
6.ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
7.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่งหรือหน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9.บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง

Note

VISA เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศจีน
*พาสปอร์ต ที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง ต้องมีหน้าประทับตราวีซ่าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้า
*รูปถ่ายสี ขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จำนวน 2 ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป รูปถ่ายหน้าตรง,
พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ต้องเป็นรูปที่ Print จากกระดาษถ่ายรูปเท่านั้น ห้ามยิ้ม, ต้องเห็นใบหูทั้ง 2 ข้าง, ห้ามใส่เสื้อสีขาว, ห้ามใส่ชุดนักศึกษาหรือชุดข้าราชการ, ห้ามสวมใส่เครื่องประดับทุกชนิด, ห้ามใส่แว่นตาทุกชนิด
รูปถ่ายห้ามมีรอยขีดข่วน หรือเลอะหมึกใดๆ โปรดระวังรูปถ่ายเลอะหมึกที่เขียนชื่อไว้หลังรูปถ่าย
*ขอความกรุณาเตรียมรูปถ่ายตามข้อกำหนดข้างต้น เนื่องจากสถานทูตจะปฏิเสธรับยื่นวีซ่าถ้ารูปถ่ายไม่ได้ตามข้อกำหนด

*สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเบอร์โทรศัพท์มือถือ และเบอร์โทรศัพท์บ้าน (ถ้ามี)
*สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / สำเนาทะเบียนสมรส, หย่า (ถ้ามี)
*ข้อมูลสถานที่ทำงาน นามบัตร หรือชื่อ/ที่อยู่/เบอร์โทร ของสถานที่ทำงาน (ภาษาอังกฤษ)
*กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษา ขอชื่อ/ที่อยู่/เบอร์โทร ของสถานที่ศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
*กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตรฉบับจริง *กรณีที่เด็กอายุ 6-18 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร
*กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่ บิดา, มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง

โปรดทราบ
•ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเว้นการทำวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง
•กรณีที่ท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า สถานทูตเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม วีซ่าด่วน 2 วัน ท่านละ 1,050 บาท
•สถานทูตจีนอาจมีการเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร หรือขอเอกสารอื่นเพิ่มเติมซึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต ทั้งนี้อาจจะไม่ได้แจ้งให้บริษัททัวร์ทราบล่วงหน้า ดังนั้นหากสถานทูตต้องการเอกสารใดเพิ่มเติม ขอความกรุณาจัดส่งเอกสารเพิ่มให้บริษัทฯ ด้วย
•การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง

*************************************************************************************************************************

 

สินค้าที่จัดแสดง 

Consumable Printing Consumable การพิมพ์
Flagstaff เสาธง
Adhesive Paper กระดาษกาว
Drawing Material วัสดุสำหรับวาดภาพ

LED LED Source แหล่งกำเนิดไฟ
LED Lighting ไฟสปอตไลท์
LED Chip หลอดไฟประกอบ ใช้เพิ่มความสว่างโคมไฟสปอต์ไลท์
LED Control System & IC ระบบควบคุม

Digital Engraver
Digital Engraving Machine & Related Material Accessories เครื่องแกะสลักแบบดิจิทัลและวัสดุที่เกี่ยวข้อง
Laser Cutting Machine เครื่องตัดเลเซอร์
Plastic Vacuum Forming Machinery เครื่องขึ้นรูปพลาสติก
Plasma Cutting Machine, Cutting Plotter เครื่องตัดแผนที่
Polishing Machine, Cutting Tool อุปกรณ์เครื่องตัด

Digital Printer เครื่องปริ้นเตอร์ดิจิตอล
Digital Printing Equipment อุปกรณ์การพิมพ์ดิจิตอล
UV Flat Printer, Digital Textile Printer เครื่องปริ้นเตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องปริ้นเตอร์ดิจิตอล
Heat Transfer Machine, Digital Imaging Output Device, etc. เครื่องถ่ายเทความร้อน อุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพดิจิตอล
Digital Printing Materials & Related Accessories วัสดุการพิมพ์ดิจิตอลและอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง
All Kinds of Printing Ink, etc. หมึกเกี่ยวกับเครื่องปริ้น

Digital Signage ป้ายดิจิตอล
Signage Products, Lighting-box, 3D Products ผลิตภัณฑ์ป้าย,โคมไฟ,ผลิตภัณฑ์ 3D
Multi-media Advertising Machine เครื่องทำโฆษณามัลติ มีเดีย
Channel Letter, Acrylic Panel ช่องจดหมาย, แผงคริลิค

POP Products ผลิตภัณฑ์ POP
Displaying Equipments, Portable Exhibition Appliances อุปกรณ์แสดงผล อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบพกพา
Other Kinds of Ad. Medium, etc. อุปกรณ์อื่นๆเกี่ยวกับงานโฆษณา

ทัวร์อื่นๆที่น่าสนใจ

Tell us what you think about this item!