ทัวร์ดูงาน MOTORCYCLE TAIWAN

ชมงาน MOTORCYCLE TAIWAN 2020
งานแสดงสินค้าด้านอุตสาหกรรมชิ้นส่วน,อุปกรณ์,อะไหล่
และเทคโนโลยีเกี่ยวกับจักรยานยนต์

โดยสายการบินไทย (TG)
Travel Period : 14-18 เมษายน 2563

อาหารพิเศษ
พระกระโดดกำแพง
บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบู ชาบู
เสี่ยวหลงเปา อาหารทะเล+กุ้งมังกร
สุกี้สไตล์ไต้หวันท่านละ 1 เซ็ท
บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น

แถมฟรี! SIM 2Fly สำหรับใช้งานอินเตอร์เน็ตที่ไต้หวัน ท่านละ 1 ซิม

 • ประเทศ
  ไต้หวัน
 • เมือง
  ไทเป
 • โรงแรม
  GREEN WORLD HOTEL NANGANG
 • ระดับ
  4 ดาว
สายการบิน
 • Hotel
 • Shuttle
 • วีซ่า
เริ่มต้น
฿38,900

With this product, you earn 389 loyalty point(s). 389 points = ฿389.00.

Itinerary

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - ไทเป - อนุสาวรีย์วีรชนจงเลี่ยฉือ – พิพิธภัณฑ์กู้กง
05.30

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก
ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG)
โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

08.25

ออกเดินทางสู่ประเทศไต้หวัน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG632

13.05

เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน
(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

นำคณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ อนุสาวรีย์วีรชนจงเลี่ยฉือ อนุสรณ์สถานการปฏิวัติแห่งชาติ สร้างขึ้นเพื่อเป็นการสักการะและสดุดีดวงวิญญาณของทหารจำนวน 330,000 คน ที่ได้เสียสละชีวิตในช่วงสงครามจีน-ญี่ปุ่น ชมทหารประจำการเพื่อเคารพต่อดวงวิญญาณของวีรชนที่สละชีพเพื่อชาติ ซึ่งผลัดเปลี่ยนเวรยามทุกชั่วโมง
แล้วนำเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กู้กง สุดยอดพิพิธภัณฑ์ ติดอันดับ 1 ใน 4 ของโลก ที่รวบรวมของล้ำค่าในพระราชวังกู้กงของปักกิ่งไว้ที่นี่ทั้งหมดและมีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี ชมของล้ำค่าหายาก เช่น หยกผักกาดขาว หยกหมูสามชั้น หยกตราประทับประจำตัวเฉียนหลงฮ่องเต้ งาช้างแกะสลัก ฯลฯ

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พระกระโดดกำแพง

เวลาอันควรนำคณะเดินทางกลับสู่ที่พัก
พักค้างคืน ณ GREEN WORLD HOTEL NANGANG ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 ชมงาน MOTORCYCLE TAIWAN 2020 (เข้างานวันที่ 1)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้า นำคณะเดินทางสู่ Taipei Nangang Exhibition Center

ชมงาน MOTORCYCLE TAIWAN 2020
งานแสดงสินค้านานาชาติ ที่จัดแสดงสินค้าที่เกี่ยวกับชิ้นส่วน, อุปกรณ์, อะไหล่ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับจักรยานยนต์

อิสระรับประทานอาหารกลางวันภายในงานตามอัธยาศัย ไม่รวมในค่าบริการทัวร์
หรือจะเลือกรับประทานอาหารในภัตตาคาร , ศูนย์อาหาร และ Fast Food ที่มีบริการภายในงานมากมาย

เวลาอันควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบู ชาบู

พักค้างคืน ณ GREEN WORLD HOTEL NANGANG ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 ชมงาน MOTORCYCLE TAIWAN 2020 (เข้างานวันที่ 2) ตลาดซื่อหลิน ไนท์มาร์เก็ต
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้า นำคณะเดินทางสู่ Taipei Nangang Exhibition Center

ชมงาน MOTORCYCLE TAIWAN 2020 เป็นวันที่ 2
อิสระดูงานและติดต่อธุรกิจของท่านต่อตลอดทั้งวัน

อิสระรับประทานอาหารกลางวันภายในงานตามอัธยาศัย ไม่รวมในค่าบริการทัวร์
หรือจะเลือกรับประทานอาหารในภัตตาคาร , ศูนย์อาหาร และ Fast Food ที่มีบริการภายในงานมากมาย

เวลาอันควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เสี่ยวหลงเปา

นำคณะช้อปปิ้งที่ ตลาดซื่อหลิน ตลาดยามค่ำคืนที่ใหญ่ที่สุดในไทเป

พักค้างคืน ณ GREEN WORLD HOTEL NANGANG ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ศูนย์ประการังแดง – ซีเหมินติง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำคณะเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของนั้าทะเลและลมทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่าง ๆ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก

หลังจากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เป็นถนนท่องเที่ยวหลักอยู่ที่ย่านเมืองเก่าโดยสองข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้าท้องถิ่นในบรรยากาศบ้านเรือนและอาคารเก่าๆ เช่น โรงน้ำชา ร้านขายของที่ระลึก รวมถึงร้านขายขนมและอาหารต่างๆ

เที่ยง

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารทะเล+กุ้งมังกร

นำเดินทางสู่ ศูนย์ประการังแดง เป็นศูนย์ปะการังแดงที่ใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งปะการังแดงถือเป็นอัญมณีชั้นสูงและเป็นที่แพร่หลายของชาวไต้หวัน แล้วแวะร้านจำหน่ายของที่ระลึกของไต้หวัน
จากนั้นนำคณะ ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง (Ximending) ถนนคนเดินและย่านช้อปปิ้งยอดนิยมของเมืองไทย

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร สุกี้สไตล์ไต้หวัน ท่านละ 1 เซ็ท

พักค้างคืน ณ GREEN WORLD HOTEL NANGANG ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 ร้านพายสับปะรดเหว่ยเก๋อ – ตึกไทเป 101 (รวมขึ้นตึกชั้น 89) - อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET ไทเป - กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำคณะเลือกซื้อของฝาก ที่ร้านขนมยอดนิยมของไต้หวัน เช่น เค้กไส้สับปะรด และขนมอื่นๆ อีกมากมาย

จากนั้นนำคณะชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร ท่านสามารถชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตร์สำคัญที่หาดูได้ยากภายในอนุสรณ์สถาน

นำคณะเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 แล้ว) สัมผัสกับตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร เป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลกอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหว และขึ้นลิฟต์ที่มีความเร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที

เที่ยง

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น

นำคณะช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าของฝากที่ MITSUI OUTLET PARK

เวลาอันควรนำคณะเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน
20.05

เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG635

22.50 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและพร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ:
กำหนดการเดินทางนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการ จราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้จัดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัย และประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นประการสำคัญ

Hotel

โรงแรม GREEN WORLD HOTEL NANGANG
ระดับ
4 ดาว
เบอร์โทรศัพท์ +886-2-2789-3009
ที่อยู่

No.528, Sec. 7,Zhongxiao E. Rd.,Nangang Dist.,Taipei City 115,Taiwan (R.O.C.)

Pricing

ราคาทัวร์ เริ่มต้น

อัตราค่าบริการทัวร์ MOTORCYCLE TAIWAN 

เดินทาง 14 - 18 เมษายน 2563

อัตราค่าบริการ  ราคาต่อท่าน
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน 38,900
กรณีพักห้องเดี่ยวชำระเพิ่ม   8,900


หมายเหตุ:
1. กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไป บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่จำนวนผู้เดินทางต่ำกว่าผู้ใหญ่ 15 ท่าน
2. ผู้จัดงาน MOTORCYCLE TAIWAN 2020 มีข้อกำหนดอายุของผู้ที่สามารถเข้าชมงานได้ ต้องอายุ 13 ปีขึ้นไปเท่านั้น

ราคานี้ใช้เดินทางระหว่าง

14 - 18 เมษายน 2563

ราคาทัวร์รวม

INCLUDED
1. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้น Economy Class เส้นทาง กรุงเทพฯ - ไทเป - กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย (TG)
2. ภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ
3. รถโคชปรับอากาศ นำคณะชมงานและท่องเที่ยวตามรายการ
4. ที่พักโรงแรม 4 คืนตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน
5. อาหารตามระบุในรายการ รวมอาหารว่างและน้ำดื่มบนรถระหว่างการเดินทาง
6. ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
7. บริการลงทะเบียนทำบัตรเข้าชมงาน MOTORCYCLE TAIWAN 2020
8. หัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คอยอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลแก่ท่านตลอดการเดินทาง
9. รวมค่าทิปสำหรับไกด์ท้องถิ่น และทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทางเรียบร้อยแล้ว
10. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ราคาทัวร์ไม่รวม

EXCLUDE
1. ค่าทำหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าเครื่องดื่ม อาหารสั่งพิเศษ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

Remarks

ระเบียบการและข้อตกลงการสำรองที่นั่ง
1. สำรองที่นั่ง พร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท หากยังไม่ชำระค่ามัดจำ ยังไม่ถือว่าการจองสมบูรณ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์รับผู้ที่พร้อมชำระค่ามัดจำก่อน ส่วนที่เหลือชำระอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง
2. ท่านต้องวางมัดจำภายใน 3 วัน หลังจากได้รับการยืนยันการจอง หากไม่ได้มัดจำ ถือว่าท่าน ยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ
3. เมื่อท่านวางมัดจำแล้ว ไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีท่านยกเลิกการเดินทาง

เงื่อนไขในการยกเลิกการจอง
1. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินที่ได้รับมาทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องมีการการันตี มัดจำที่นั่งกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำการจองที่พักกับต่างประเทศโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือการจองที่พักในประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight ไม่สามารถขอเงินคืนได้)
2. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 14 – 30 วัน หักค่าดำเนินการต่างๆ ท่านละ 10,000 บาท
3. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 7 – 13 วัน หักค่าดำเนินการต่างๆ 50 % ของราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 6 วันลงมาเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์

CONDITIONS เงื่อนไข
1. การเข้าชมศูนย์ประการังแดง, ร้านจำหน่ายของที่ระลึก และร้านขนมยอดนิยมของไต้หวัน ซึ่งได้ระบุในรายการเดินทางนั้น ผู้เดินทางจะต้องเข้าชมทุกท่าน ซึ่งจะใช้เวลาแวะชมประมาณ 45-60 นาที / ร้าน แต่มิได้มีการบังคับให้ต้องซื้อสินค้าแต่อย่างใด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่านเท่านั้น
2. ประกันที่รวมในรายการทัวร์นี้คุ้มครองเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางเท่านั้น ท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพด้วย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางพนักงานของเรา
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในรายการท่องเที่ยวนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
5. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่งหรือหน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง

ทัวร์อื่นๆที่น่าสนใจ

Tell us what you think about this item!