ทัวร์ดูงานสินค้าอินทรีย์นานาชาติ BIOFACH 2020 นูเรมเบริ์ก

BIOFACH,Nuremberg,Germany : Organic trade fair
งานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิกและเกษตรอินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เดินทางวันที่ 10 - 16 กุมภาพันธ์ 2020
บินตรง โดยสายการบินไทย (TG)

เป็นงานที่รวมการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่
การขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสำหรับบริษัทอินทรีย์ต่างๆ
ได้รับการยอมรับว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับผู้ซื้อในการเลือกสินค้าออร์แกนิกที่มีคุณภาพสูง


BIOFACH เป็นงานที่มีนวัตกรรมอันหลากหลายที่คุณสามารถเข้าร่วมได้ 

ภายในงาน BIOFACH : ประมาณ 2,800 บริษัท จาก 76 ประเทศ มาร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ใน Nurnberg Messe และเกือบ 51,500 เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมจากกว่า 130 ประเทศ


แถมฟรี! SIM2Fly สำหรับใช้งานอินเตอร์เน็ตตลอดทริป

 • ประเทศ
  เยอรมนี
 • เมือง
  นูเรมเบิร์ก
 • ระดับ
  4 ดาว
สายการบิน
 • Hotel
 • Shuttle
 • วีซ่า
เริ่มต้น
฿105,000

With this product, you earn 1050 loyalty point(s). 1050 points = ฿1,050.00.

Itinerary

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
22:00

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก
ประตู 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG)
เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก พร้อมมอบ SIM 2Fly ท่านละ 1 ซิม

วันที่ 2 กรุงเทพฯ - มิวนิค - เที่ยวชมมหานครมิวนิค – เมืองนูเรมเบิร์ก
00:50

ออกเดินทางสู่นครมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 924

06:45 เดินทางถึงสนามบินมิวนิค หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

นำคณะ เที่ยวชมมหานครมิวนิค เมืองที่มีความหลากหลายด้วยสถาปัตยกรรมที่แตกต่าง เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรียแห่งนี้เคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์วิทเทลสบาค และพัฒนาเมืองให้มีความสำคัญที่สุดทางตอนใต้ของเยอรมนี เป็นแหล่งผลิตเบียร์ ศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ BMW นำคณะบันทึกภาพกับพระราชวังนิมเฟนเบิร์กหรือพระราชวังฤดูร้อน จากนั้นเข้าสู่เขตเมืองเก่า เที่ยวชมสถานที่สำคัญๆ ของเมือง อาทิ โบสถ์ที่มีรูปโดมหัวหอม, ประตูชัย, ย่านมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่, หอสมุดแห่งชาติ, โรงละครโอเปร่า, เรสซิเด้นท์

เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (อาหารจีน)

อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง เริ่มจากโรงละครแห่งชาติ เป็นจุดเริ่มต้นของถนนสายสำคัญคือ ถนนแมกซิมิเลียน สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 19 ได้ชื่อว่าเป็นถนนที่สวยอีกแห่งหนึ่งของเมืองนี้ เป็นที่ตั้งร้านขายของแบรนด์เนมราคาแพง และเป็นที่ตั้งของโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว

นำท่านเดินทางสู่ เมืองนูเรมเบิร์ก (Nuremberg) เมืองที่ตั้งอยู่ในรัฐบาวาเรีย อันมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 900 ปี โดยเป็นเมืองของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งอดีตเป็นศูนย์ประชุมหลักของพรรคนาซี

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร (อาหารท้องถิ่น)

พักที่ NH Collection Nürnberg City Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 ชมงาน BIOFACH 2020 (เข้าชมงาน BIOFACH 2020 วันแรก)
เช้า อาหารเช้าที่โรงแรม (บุฟเฟ่ต์)

นำคณะเดินทางสู่ ศูนย์แสดงสินค้า Nurnberg Messe สถานที่จัดงาน BIOFACH 2020

ชมงาน BIOFACH 2020
งานแสดงสินค้าด้านผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิก และเกษตรอินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยผู้เข้าร่วมงานจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าออร์แกนิกในระดับสากล
เยี่ยมชมพบปะกับผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์มืออาชีพ จากตลาดเกษตรอินทรีย์ มองหาแนวโน้มล่าสุดของภาคธุรกิจของผลิตภัณฑ์อาหารออแกนิก ระดับสากล

ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน ซึ่งท่านสามารถเลือกรับประทานได้ภายในงาน
เวลาอันควร คณะพร้อมกันที่จุดนัดพบ

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร (อาหารจีน)

พักที่ NH Collection Nürnberg City Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 ชมงาน BIOFACH 2020 (เข้าชมงาน BIOFACH 2020 วันที่สอง)
เช้า

อาหารเช้าที่โรงแรม (บุฟเฟ่ต์)

นำคณะเดินทางสู่ ศูนย์แสดงสินค้า Nurnberg Messe
ชมงาน BIOFACH 2020 ต่อวันที่สอง

ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน ซึ่งท่านสามารถเลือกรับประทานได้ภายในงาน
เวลาอันควร คณะพร้อมกันที่จุดนัดพบ

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร (อาหารท้องถิ่น)

พักที่ NH Collection Nürnberg City Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 นูเรมเบิร์ก – โรเธนบวร์กแห่งเทาเบอร์ - เดินทางสู่เมืองแฟรงเฟิร์ต
เช้า อาหารเช้าที่โรงแรม (บุฟเฟ่ต์)

นำคณะออกเดินทางสู่ เมืองโรเธนบวร์กแห่งเทาเบอร์ (Rothenburg obder Tauber) เมืองที่เป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของเส้นทางสายโรแมนติกของเยอรมนี
นำท่านชมเขตเมืองเก่า ศูนย์กลางเมืองทางประวัติศาสตร์และแนวกำแพงป้องกันเมืองดั้งเดิม บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของเมืองที่ทำการค้าไวน์, โค, กระบือและขนสัตว์ ที่มีมาตั้งแต่ ค.ศ.1274 จัตุรัสใจกลางเมืองเป็นที่ตั้งของ อาคารเทศบาลเมืองและโบสถ์เซนต์จาคอบ

อิสระให้ท่านมีเวลาได้เก็บภาพประทับใจ ย้อนความทรงจำในยุคอัศวินหรือขุนนางเรืองอำนาจในยุคกลาง หรือเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ที่ผลิตในเมืองนี้
เที่ยง

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (อาหารท้องถิ่น)

บ่าย

นำคณะเดินทางสู่ เมืองแฟรงเฟิร์ต ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนี รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการธนาคารการเงินและการค้าหุ้นที่สำคัญของประเทศ เที่ยวชมเมืองแฟรงค์เฟิร์ต ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงค์เฟิร์ต ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานีรถไฟต้นแบบของหัวลำโพงประเทศไทย ครั้งเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่ 5 จากนั้นเที่ยวชมจัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซึ่งเป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง และถ่ายภาพกับ Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง

อิสระช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายบริเวณถนนสายช้อปปิ้ง ย่านถนนซายล์ (Zeil Street) ถนนสายช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดของประเทศเยอรมนีที่เต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ

ค่ำ

อาหารค่ำที่ภัตตาคาร  (อาหารไทย)

พักที่ NH Frankfurt Messe Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 แฟรงเฟิร์ต - กรุงเทพฯ
เช้า อาหารเช้าที่โรงแรม (บุฟเฟ่ต์)
เวลาอันควรนำคณะเดินทางสู่สนามบินแฟรงเฟิร์ต เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
13:45

ออกเดินทางสู่กลับสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 921

วันที่ 7 สนามบินสุวรรณภูมิ (เดินทางกลับถึงเมืองไทย)
06:25 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ:
กำหนดการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการ จราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้จัดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัย และประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นประการสำคัญ

Hotel

ระดับ
4 ดาว

Pricing

ราคาทัวร์ เริ่มต้น
อัตราค่าบริการ  ราคาต่อท่าน
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน 105,000
กรณีพักห้องเดี่ยวชำระเพิ่ม 22,000


หมายเหตุ: กรุ๊ปเดินทางได้ตั้งแต่ผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไป บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางในกรณีที่จำนวนผู้เดินทางต่ำกว่าผู้ใหญ่ 15 ท่าน

ราคานี้ใช้เดินทางระหว่าง

10 - 16 กุมภาพันธ์ 2563

ราคาทัวร์รวม

INCLUDED
1. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้น Economy Class โดยสายการบินไทย (TG) ตามที่ระบุในรายการ
2. ภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมต่างๆ ทั้งนี้เป็นอัตรา ณ ปัจจุบัน และอาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับเพิ่มขึ้นได้ตามที่สายการบินกำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนในกรณีที่มีการปรับราคาสูงขึ้นได้ในอนาคต
3. รถปรับอากาศมาตรฐาน นำเดินทางตามรายการ
4. ที่พักโรงแรม 4 คืน พร้อมอาหารเช้า พักห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5. อาหารกลางวันและอาหารค่ำตามที่ระบุในรายการ
6. น้ำดื่มท่านละ 2 ขวดต่อวัน พร้อมอาหารว่างบริการตลอดการเดินทาง
7. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ
8. ค่าบัตรเข้างาน BIOFACH 2020 (2 วัน)
9. วีซ่าเยอรมนี พร้อมบริการยื่นวีซ่า
10. AIS SIM2Fly สำหรับใช้งานอินเตอร์เน็ต ตลอดการเดินทางในเยอรมนี (ท่านละ 1 Sim)
11. หัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะจากเมืองไทย คอยอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลแก่คณะตลอดการเดินทาง
12. รวมค่าทิปสำหรับหัวหน้าทัวร์ และทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทางเรียบร้อยแล้ว
13. ประกันการเดินทางโดย ALLIANZ OASIS TRIPPER PLAN คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว

ราคาทัวร์ไม่รวม

EXCLUDE
1. ค่าทำหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารต่างด้าว
2. ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ Soft Drink (ถ้ามี)
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ อาทิ ค่าเครื่องดื่ม อาหารสั่งพิเศษ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

Remarks

เงื่อนไขในการจองทัวร์และการชำระเงินมัดจำ
RESERVATION & PAYMENT POLICY
• กรุณาชำระมัดจำงวดแรก หลังจากการจองภายใน 5 วัน 20,000 บาท / ท่าน
• กรุณาชำระค่าบริการทัวร์ส่วนที่เหลือ ภายใน 45 วันก่อนการเดินทาง

เงื่อนไขในการยกเลิก
CANCELLATION POLICY
• ยกเลิกก่อนวันเดินทางมากกว่า 60 วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมด
• ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 60 วัน หักมัดจำ 5,000 บาท/ท่าน
• ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 59 - 45 วัน หักมัดจำ 20,000 บาท/ท่าน
• ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 44 - 30 วัน หักค่าบริการ 40,000 บาท/ท่าน
• ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 29 - 15 วันก่อนการเดินทาง หัก 80% ของค่าบริการทั้งหมด
• ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 14 - 1 วันก่อนการเดินทาง หัก 100% ของค่าบริการทั้งหมด
• ยกเลิกในวันเดินทางหรือไม่ได้มาแสดงตัวในวันเดินทาง หัก 100% ของค่าบริการทั้งหมด

 กรณีที่มีการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านถูกปฎิเสธวีซ่า ซึ่งเป็นสิทธิ์ในการพิจารณาของสถานทูตไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ให้ถือว่าเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ในเงื่อนไขการยกเลิกข้างต้น
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้คณะทราบล่วงหน้า 15 วันก่อนการเดินทาง
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวหรือชมงานตามสถานการณ์และความเหมาะสม
 บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การก่อจลาจล, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ความล่าช้าของสายการบิน หรือเหตุที่เกิดจากสายการบินต่างๆ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัท
 บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

CONDITIONS
1. อัตราค่าบริการดังที่เสนอคิดตามอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินยูโร ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ ปัจจุบันเท่านั้น ซึ่งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ ในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนมีการปรับสูงขึ้น
2. AIS SIM2Fly สำหรับใช้งานอินเตอร์เน็ตในต่างประเทศเท่านั้น กรณีที่ต้องการใช้งานการโทร ท่านสามารถเติมเงินเพิ่มเองได้ โดยอัตราค่าบริการโทร เป็นไปตามที่ AIS กำหนดไว้
3. ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin/Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ต้องการ
4. โรงแรมบางแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
5. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย หากต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้อง DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้
6. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
7. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
8. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
9. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่งหรือหน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
10. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
11. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง

Note

BIOFACH : Organic trade fairงานแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์นานาชาติ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่และการขยายช่องทางการจัดจำหน่าย
ได้รับการยอมรับว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับผู้ซื้อในการเลือกสินค้าออร์แกนิกคุณภาพสูง
พร้อมเกณฑ์ที่เข้มงวดสำหรับการคัดเลือกผู้แสดงสินค้า

BIOFACH เป็นงานแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยนวัตกรรมอันหลากหลาย และสินค้าเกษตรอินทรีย์คุณภาพสูง


ภายในงาน BIOFACH 2020 ประมาณ 2,800 บริษัท จาก 76 ประเทศ ร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ของพวกเขาใน Nurnberg Messe โดยเกือบ 51,500 เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมจากกว่า 130 ประเทศ

สินค้าที่จัดแสดง
สินค้าเกษตรอินทรีย์และธรรมชาติ
โดยแบ่งเป็นประเภทดังนี้
1. สินค้าอาหารอินทรีย์ (เช่น ข้าว ผัก ผลไม้ เครื่องดื่ม อาหารแปรรูป )
2. สินค้าอินทรีย์ที่ไม่ใช่อาหาร (เช่น เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว / สุขภาพ)
3. ธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับอินทรีย์ (เช่น สปา โรงแรม ร้านอาหาร)
4. สินค้าธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เหตุผลที่ต้องไปชมงานนี้
1. ยกระดับการจัดงานเข้าสู่มาตรฐานสากล เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในอาเซียน
2. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าและบริการอินทรีย์ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
3. เพื่อรวบรวมผู้ผลิตและผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเป็นแหล่งเชื่อมโยงและเจรจาการจำหน่ายสินค้าอินทรีย์อย่างครบวงจร
4. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการผลิต การตลาดและการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ และเพิ่มมูลค่าตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานของภาคเกษตรอินทรีย์
5. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเกษตรกร ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการผลักดันและเชื่อมโยงตลาด ข้อมูลการค้า กฎระเบียบ และมาตรฐานการรับรองระหว่างภูมิภาค
6. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการบริโภคเพื่อสุขภาพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ทัวร์อื่นๆที่น่าสนใจ

Tell us what you think about this item!