ทัวร์ดูงานแสดงสินค้าอาหาร GULFOOD 2020 ดูไบ

GULFOOD
งานแสดงสินค้าด้านอาหารและเครื่องดื่ม ที่ใหญ่ที่สุดในโลก


'The World of Food. The World of Good'

เดินทางวันที่ 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2020
โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)


งานแฟร์เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม ที่นับได้ว่ายิ่งใหญ่และมีความสำคัญมาก
เป็นงานที่รวบรวมเหล่าผู้นำด้านอุตสาหกรรมอาหารต่างๆจากทั่วทุกมุมโลก
จากสถิติปีที่ผ่านมา ผู้เข้าชมมากกว่า 98,000 มาทั้งจากองค์กรบริษัทกว่า 5,000 บริษัท และจากประเทศต่างๆ กว่า 120 ประเทศทั่วโลก

 • ประเทศ
  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 • เมือง
  ดูไบ
 • โรงแรม
  Landmark Premier Hotel Deira
 • ระดับ
  4 ดาว
สายการบิน
 • Hotel
 • Shuttle
 • วีซ่า
เริ่มต้น
฿56,900

With this product, you earn 569 loyalty point(s). 569 points = ฿569.00.

Itinerary

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - ดูไบ
06:30

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก
ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ (EK)
เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก

09.30

ออกเดินทางสู่กรุงดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 375

13.15

คณะเดินทางถึงสนามบินดูไบ หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว

นำคณะเดินทางสู่ Mall of the Emirates เป็นห้างขนาดใหญ่ มีโรงภาพยนตร์ ลานโบว์ลิ่ง และร้านค้าอีกมากมาย รวมทั้งร้านต่างๆ มีเวลาให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าแฟ่ชั่นมากมาย

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างคืน ณ Landmark Premier Hotel Deira ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 ชมงาน Gulfood Dubai 2020 (วันที่ 1)
เช้า อาหารเช้าที่โรงแรม (บุฟเฟ่ต์)

หลังอาหารเช้า นำคณะเดินทางสู่ Dubai World Trade Centre

สถานที่จัดงาน Gulfood Dubai 2020
ชมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่มีผู้เข้าชมมากกว่า 98,000 คน และผู้เข้าร่วมการออกบูธกว่า 5,000 บูธ จาก 150 ประเทศทั่วโลก ที่มาจัดแสดงผลิตภัณฑ์ด้านอาหารหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่ม น้ำอัดลม, เครื่องดื่มร้อน, น้ำดื่ม, โยเกิร์ต, เนยและชีส, น้ำมันจากพืชและสัตว์, อาหารสุขภาพ, อาหารออร์แกนิก, อาหารมังสวิรัติ และอาหารปราศจากน้ำตาล, เนื้อสัตว์ และสัตว์ปีก รวมทั้งอาหารฮาลาล, เม็ดและธัญพืช, ถั่ว, ข้าว, แป้ง และพาวิลเลี่ยนด้านอาหารของนานาประเทศ

พบปะกับกลุ่มบริษัทในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำจากทั่วโลก

อิสระรับประทานอาหารกลางวันภายในงานตามอัธยาศัย ไม่รวมในค่าบริการทัวร์
เวลาอันควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างคืน ณ Landmark Premier Hotel Deira ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 ชมงาน Gulfood Dubai 2020 (วันที่ 2)
เช้า อาหารเช้าที่โรงแรม (บุฟเฟ่ต์)

หลังอาหารเช้า นำคณะเดินทางสู่ Dubai World Trade Centre

เข้าชมงาน Gulfood Dubai 2020 ต่อเป็นวันที่ 2

อิสระรับประทานอาหารกลางวันภายในงานตามอัธยาศัย ไม่รวมในค่าบริการทัวร์

เวลาอันควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างคืน ณ Landmark Premier Hotel Deira ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 ดูไบ - กรุงเทพฯ - พิพิธภัณฑ์ดูไบ – Dubai Creek – ช้อปปิ้ง Dubai Mall
เช้า อาหารเช้าที่โรงแรม (บุฟเฟ่ต์)

นำคณะเข้าชม พิพิธภัณฑ์ดูไบ พิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัยที่สุดในตะวันออกกลาง สร้างเมื่อศตวรรษที่ 19 เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่สำคัญ เช่น การค้นพบงานศิลปะภายในหลุมฝังศพที่ Al Qusais ซึ่งมีอายุมากกว่า 4,000 ปี ประทับใจกับการบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของชาวอาหรับโบราณผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่

จากนั้นนำคณะเดินทางไปยัง Dubai Creek เป็นทะเลที่สร้างขึ้นโดยการขุดเข้ามาในชายฝั่ง ให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปกับทัศนียภาพสองฟากฝั่งของแม่น้ำ Creek ตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ถ่ายรูปในย่าน Bastakiya และนำคณะนั่งเรือ Abra Ride สัมผัสมนต์เสน่ห์ทางวัฒนธรรมผ่านวิถีชีวิตสองฝั่งน้ำของแม่น้ำ Creek

จากนั้นเดินสู่ ตลาดเครื่องเทศ (Gold & Spicy Souk) และตลาดทอง (Gold Souk) เป็นตลาดทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก จำหน่ายผลิตภัณฑ์ Jewelry ทุกประเภท เช่น มุก อัญมณีต่าง แล้วโรงงานเครื่องหนังชั้นดีของดูไบ

จากนั้นนำคณะสู่ ห้างดูไบ (Dubai Mall) ห้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก อิสระในห้างให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายจากยุโรป

เที่ยง อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำคณะขึ้น เบิร์จคาลิฟา (Burj Khalifa) ชั้น 124 ตึกที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 828 เมตร มีทั้งหมด 160 ชั้น ออกแบบโดยนายเอเดรียน สมิธ สถาปนิกจากชิคาโก ซึ่งคณะจะได้มีโอกาสขึ้นลิฟท์ที่มีความเร็วที่สุดในโลกคือ 18 เมตร ต่อวินาที หรือ 65 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง ไปถึงชั้น 124 เพื่อชมวิวจากของนครดูไบได้ทั่วทุกทิศที่สวยงาม โดยตึกนี้ออกแบบตบแต่งภายในโดย Giorgio Armani

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เวลาอันควรนำคณะเดินทางสู่สนามบินดูไบ
22.35

ออกเดินทางกลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 374

วันที่ 5 กรุงเทพฯ
07.35 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ

REMARK หมายเหตุ:
กำหนดการเดินทางนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการ จราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้จัดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัย และประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นประการสำคัญ

Hotel

โรงแรม Landmark Premier Hotel Deira
ระดับ
4 ดาว

Pricing

ราคาทัวร์ เริ่มต้น
อัตราค่าบริการ  ราคาต่อท่าน
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน 56,900
กรณีพักห้องเดี่ยวชำระเพิ่ม 9,000


หมายเหตุ: กรุ๊ปเดินทางได้ตั้งแต่ผู้ใหญ่ 20 ท่านขึ้นไป บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางในกรณีที่จำนวนผู้เดินทางต่ำกว่าผู้ใหญ่ 20 ท่าน

ราคานี้ใช้เดินทางระหว่าง

15 - 19 กุมภาพันธ์ 2563

ราคาทัวร์รวม

INCLUDED
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ Economy Class กรุงเทพฯ – ดูไบ – กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
2. ค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมต่างๆ ทั้งนี้เป็นอัตรา ณ ปัจจุบัน และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่สายการบินกำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนในกรณีที่มีการปรับราคาสูงขึ้นได้ในอนาคต
3. ค่ารถโคชปรับอากาศมาตรฐาน นำเดินทางท่องเที่ยวตามรายการ
4. ค่าที่พักโรงแรม 3 คืน พร้อมอาหารเช้า ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า พักห้องละ 2 ท่าน
5. ค่าอาหารกลางวันและเย็นตามที่ระบุในรายการ รวมน้ำดื่มบนรถทุกวัน
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
7. ค่าบัตรเข้าชมงาน Gulfood Dubai 2020 (2 วัน)
8. ค่าธรรมเนียมขอวีซ่าท่องเที่ยวดูไบ
9. ไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลแก่คณะตลอดการเดินทาง
10. รวมค่าทิปสำหรับไกด์ท้องถิ่น และทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทางเรียบร้อยแล้ว
11. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ราคาทัวร์ไม่รวม

EXCLUDE
1. ค่าทำหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ อาทิ ค่าเครื่องดื่ม อาหารสั่งพิเศษ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

Remarks

เงื่อนไขในการจองทัวร์และการชำระเงินมัดจำ
• กรุณาชำระมัดจำงวดแรก หลังจากการจองภายใน 5 วัน 20,000 บาท/ท่าน
• กรุณาชำระค่าบริการทัวร์ส่วนที่เหลือ ภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง

เงื่อนไขในการยกเลิก
• ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 60 วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมด
• ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 59 - 45 วัน หักมัดจำ 20,000 บาท/ท่าน
• ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 44 - 30 วัน หักมัดจำ 20,000 บาท/ท่าน
• ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 29 - 15 วันก่อนการเดินทาง หัก 50% ของค่าทัวร์
• ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 14 - 1 วันก่อนการเดินทาง หัก 90% ของค่าทัวร์
• ยกเลิกในวันเดินทางหรือไม่ได้มาแสดงตัวในวันเดินทาง หัก 100% ของค่าทัวร์

•กรณีที่มีการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านถูกปฎิเสธวีซ่า ซึ่งเป็นสิทธิ์ในการพิจารณาของ สถานทูตไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ให้ถือว่าเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ในเงื่อนไขการยกเลิกข้างต้น
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้คณะทราบ ล่วงหน้า15 วันก่อนการเดินทาง
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวตามสถานการณ์และความเหมาะสม
•บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การก่อจลาจล, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ความล่าช้าของสายการบิน หรือเหตุที่เกิดจากสายการบินต่างๆ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัท •บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม •บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ได้มีการชำระมาแล้ว

CONDITIONS
 1. อัตราค่าบริการดังที่เสนอคิดตามอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ ปัจจุบันเท่านั้น ซึ่งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ ในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนมีการปรับสูงขึ้น
2. ในกรณีที่ท่านต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ เพื่อเดินทางมาต่อเครื่องที่กรุงเทพฯ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของเที่ยวบินก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
3. ประกันที่รวมในรายการทัวร์นี้คุ้มครองเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางเท่านั้น ท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพด้วย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางพนักงานของเรา
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในรายการท่องเที่ยวนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
5. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
6. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่งหรือหน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
9. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
10. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง

Note

GULFOOD
'The World of Food. The World of Good'


งานแฟร์เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม ที่นับได้ว่ายิ่งใหญ่และมีความสำคัญมาก
เป็นงานที่รวบรวมเหล่าผู้นำด้านอุตสาหกรรมอาหารต่างๆจากทั่วทุกมุมโลก
จากสถิติปีที่ผ่านมา ผู้เข้าชมมากกว่า 98,000 มาทั้งจากองค์กรบริษัทกว่า 5,000 บริษัท
และจากประเทศต่างๆ กว่า 120 ประเทศทั่วโลก

งานแสดงสินค้าและอาหารประจำปี ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ใหม่ของการแสดง'โลกแห่งอาหาร โลกแห่งความดี'
คือรวมทั้งหมดที่เกี่ยวกับแนวโน้มของผู้บริโภคนวัตกรรมการเปิดเผยโอกาสและการต่อสู้ที่แท้จริงของรสชาติอาหาร
นับได้ว่าเป็นงานแสดงสินค้าอาหารที่เป็นสากลอย่างแท้จริง


เหตุผลที่ต้องไปชมงานนี้
* เพื่อส่งเสริมธุรกิจเกี่ยวกับอาหารและอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
* เพื่อให้ได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีกับผู้เริ่มประกอบธุรกิจใหม่
* ผู้เข้าชมได้เห็นความหลากหลายของอาหารจากส่วนต่างๆของโลกและเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารและ gadgets ที่น่าสนใจ
* เพื่อพัฒนาและเห็นมุมมองนวัตกรรมและเทคโนโลยีล่าสุดที่ทันสมัย

ทัวร์อื่นๆที่น่าสนใจ

Tell us what you think about this item!