POLICY

 

 

  
 

นโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายการรักษาความปลอดภัย

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและรักษาความปลอดภัย เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของ บริษัทฯ ดังนี้  

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

 • เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่แวะมายังเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) รหัสไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น 
 • ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ (Sex) อายุ (Gender) สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites) ความสนใจ (Interests) หรือหมายเลขบัตรเครดิต (Credit Card Number) และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address)
 • นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติมด้วย ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) ชื่อโดเมน (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)
 • บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ บริษัทฯไม่สามารถรองรับข้อความ หรือรับรองการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้  

 2. การใช้ข้อมูลส่วนตัว 

 • บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ บริษัทฯ เท่านั้น 
 • บริษัทฯ ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น 
 • บริษัทฯ ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของบริษัทฯ 
 • สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านๆมีสิทธิที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จากบริษัทฯ ก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ บริษัทฯทราบในหน้าเว็บ www.roongthongtour.com 

3. การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล 

 • เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯจึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป้นต้น บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น 

4. การใช้คุกกี้ (Cookies) 

 • "คุกกี้" คือ ข้อมูลที่ บริษัทฯ ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ "คุกกี้" ก็จะทำให้เว็บไซต์ บริษัทฯ สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ "คุกกี้" นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ "คุกกี้" นั้นทำงานต่อไป หากท่านเลือกใช้ "คุกกี้" แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ "คุกกี้" จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะ, เยี่ยมชม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำข้อมูลที่ "คุกกี้" ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ บริษัทฯ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ บริษัทฯ ต่อไป 

5. การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว 

 • บริษัทฯ อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนี้ บริษัทฯ จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ บริษัทฯ 

6. การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการติดต่อกับ บริษัทฯ

 • ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ บริษัทฯ ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ บริษัทฯ ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับ บริษัทฯ ตามที่ปรากฏข้างล่างนี้ 

     บริษัท รุ้งทองทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด 
      ที่อยู่ 2332 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
      โทรศัพท์ 0-2318-3922-3, 0-2314-0805 
      โทรสาร 0-2319-1481, 0-2716-5548
      Email: info@roongthongtour.com


 

เงื่อนไขในการยกเลิก หรือคืนเงิน

1. บัตรโดยสารเครื่องบิน

 • กรณีที่ได้มีการดำเนินการออกบัตรโดยสารเครื่องบินไปแล้ว หากต้องการจะยกเลิกการเดินทาง ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการยกเลิก ตามอัตราซึ่งสายการบินกำหนดไว้ โดยท่านสามารถสอบถามรายละเอียดของเงื่อนไขการยกเลิกได้จากพนักงานของบริษัทฯก่อนจะทำการจองหรือมีคำสั่งให้ออกบัตรโดยสารเครื่องบิน
 • บัตรโดยสารประเภท Non-Refund หมายถึงบัตรโดยสารที่ไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี 
 • กรณีที่เป็นบัตรโดยสารประเภทที่คืนเงินได้ บริษัทฯจะดำเนินการส่งเรื่องขอคืนเงินกับสายการบินแทนท่าน ซึ่งจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 3 เดือนขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการดำเนินงานของแต่ละสายการบิน และบริษัทฯจะทำการคืนเงินให้กับท่าน ภายใน 7 วันนับจากได้รับเงินคืนจากสายการบินแล้ว
 • ในการดำเนินการทำเรื่องขอคืนเงิน บริษัทฯ คิดค่าบริการในการดำเนินการ 1,000 บาทต่อบัตรโดยสาร 1 ใบ

2. ห้องพักโรงแรม/ยานพาหนะ/ตั๋วรถไฟ/ตั๋วเรือสำราญ

 • ก่อนที่ท่านจะการดำเนินการสั่งจองสินค้าใดๆ พนักงานของบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านได้รับทราบถึงเงื่อนไขและเงื่อนเวลาของการจองนั้นๆเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขและเงื่อนเวลาดังกล่าว อันได้แก่ .ท่านไม่สามารถยกเลิกการจองได้ในทุกกรณี หากมิได้ทำการแจ้งยกเลิกภายในกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้ หากยังไม่เลยกำหนดเวลาการยกเลิก ท่านสามารถแจ้งยกเลิกได้ โดยบริษัทฯ คิดค่าบริการในการดำเนินการ 1,000 บาทต่อ 1 รายการจอง ยกเว้นการจองห้องพักแบบ Non-Refund ซึ่งหมายถึงการจองที่ไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี ในกรณีนี้บริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินให้ท่านได้
 • ระยะเวลาการคืนเงิน จะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 3 เดือนขึ้นไปขึ้นอยู่กับขั้นตอนการดำเนินงานของแต่ละโรงแรม หรือของบริษัทคู่ค้าซึ่งบริษัทฯได้ติดต่อสำรองการบริการต่างๆไว้ ทั้งนี้บริษัทฯจะคืนเงินให้แก่ท่านภายใน 7 วันนับตั้งแต่ได้รับเงินคืนจากจากโรงแรมหรือบริษัทฯ คู่ค้าแล้ว

3. บริการดำเนินการขอวีซ่า

พนักงานจะแจ้งให้ท่านทราบว่า การขอวีซ่าประเทศนั้นๆ มีค่าบริการเท่าใด ซึ่งค่าบริการดังกล่าวจะรวมค่าธรรมเนียมวีซ่าของสถานฑูตและตัวแทนสถานฑูต, ค่าคิววีซ่า, ค่าบริการของบริษัทฯ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
 • ประเทศที่ไม่ต้องมีการจองคิว ท่านสามารถยกเลิกได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • ประเทศที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการจองคิว ท่านต้องชำระค่าจองคิวในอัตราที่สถานฑูตแต่ละประเทศได้กำหนดไว้ พร้อมกับค่าดำเนินการ 500 บาทต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน
 • ประเทศที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการจองคิว และจะต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าทันทีหลังจากการจองคิว ท่านต้องชำระค่าจองคิว ค่าธรรมเนียมวีซ่าในอัตราที่สถานฑูตแต่ละประเทศได้กำหนดไว้ พร้อมกับค่าดำเนินการ 500 บาทต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน 

4. โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยว และการจัดกรุ๊ปท่องเที่ยวแบบส่วนตัว 

 • เงื่อนไขการยกเลิก หรือคืนเงิน แต่ละรายการมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่เงื่อนไขของตั๋วเครื่องบินหรือโรงแรม หรือบริการอื่นๆ ที่เป็นองค์ประกอบของแต่ละรายการทัวร์นั้นๆด้วย โดยจะมีการระบุเงื่อนไขต่างๆในท้ายโปรแกรมทัวร์ที่นำเสนอทุกครั้ง หรือท่านสามารถสอบถามเงื่อนไขหรือข้อกำหนดต่างๆได้จากพนักงาน ก่อนที่จะดำเนินการใดๆ อันเป็นเหตุให้มีค่าใช้จ่ายต่างๆเกิดขึ้น อาทิเช่น การชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าทัวร์ หรือค่าบริการต่างๆ ในรายการทัวร์นั้นๆ เป็นต้น

  

ขั้นตอนการยกเลิกคำสั่งซื้อ

หากท่านต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ ท่านจะต้องดำเนินการก่อนวันเดินทางที่ระบุในรายการสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่ได้แจ้งให้ท่านรับทราบ โดยท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-3183922-3 หรืออีเมล์ info@roongthongtour.com เพื่อแจ้งความประสงค์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ 
 

เงื่อนไขการคืนเงิน

บริษัทฯจะคืนเงิน หลังจากหักค่าดำเนินการต่างๆ แล้ว โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งสินค้าเป็นชื่อเจ้าของบัญชีเท่านั้น นโยบายและช่องทางในการส่งสินค้า

 

 • บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบว่ามีการชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 • บริษัทฯ จัดส่งสินค้า วันละ 2 ครั้ง เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยรายการสั่งซื้อที่ยืนยันการชำระเงินก่อน 11.00 น.จะถูกส่ง ภายในวันเดียวกัน ทั้งนี้ถ้าไม่สามารถจัดส่งในวันนั้นได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป
 • การส่งสินค้าโดยพนักงานรับส่งเอกสาร บริษัทฯ จำกัดพื้นที่ในการจัดส่งในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑลเท่านั้น ทั้งนี้ต้องอยู่ในเส้นทางที่บริษัทฯ กำหนดด้วย
 • กรณีที่อยู่ ที่ท่านต้องการให้จัดส่งสินค้า อยู่นอกเหนือจากพื้นที่ที่กำหนด บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งโดยอีเมล์หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

 

 

นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน 

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต ทางบริษัทฯ จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน
บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม บริษัทฯ จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายัง www.roongthongtour.com ได้ 3 ช่องทาง คือ 

1. ส่งทางไปรษณีย์: ที่อยู่ 2332 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
2. ส่งทาง อีเมล์: info@roongthongtour.com
3. ส่งเอกสารร้องเรียนมาทางโทรสาร 0-2319-1481, 0-2716-5548

ช่องทางการระงับข้อพิพาทโดยกลไกภายนอก
ในกรณที่กระบวนการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทของบริษัทฯ ไม่เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอกที่ลูกค้าสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้ โดยติดต่อไปยังหน่วยงานต่อไปนี้
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
44/100 ถนน นนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทร.0-2547-5960  โทรสาร. 0-2547-5973 (สำนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) 
อีเมล์ : e-commerce@dbd.go.th
เว็บไซต์ : www.dbd.go.th


 

วิธีการชำระเงิน 

เพื่อความสะดวกในการชำระเงินค่าบริการของท่าน www.roongthongtour.com ได้จัดเตรียมช่องทางและวิธีการสำหรับชำระเงินค่าบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านดังต่อไปนี้
1. ชำระค่าบริการเป็นเงินสด ท่านสามารถชำระค่าบริการโดยตรงกับพนักงานรับส่งเอกสารของบริษัทฯ หรือชำระที่สำนักงานบริษัทฯ ตามที่อยู่ที่ปรากฎใน www.roongthongtour.com
2. ชำระค่าบริการผ่านระบบบัตรเครดิตของธนาคารต่างๆ บริษัทฯ ยินดีรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตทุกชนิด โดยมีค่าธรรมเนียมการชำระเงินผ่านระบบบัตรเครดิตตามอัตราที่สถาบันการเงินแต่ละแห่งเป็นผู้กำหนด
3. ชำระค่าบริการเป็นเช็คเงินสดหรือเช็คเรียกเก็บ (ยกเว้นกรณีที่วันรับเช็คกับวันเดินทางมีระยะเวลาห่างกันน้อยกว่า 7 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเช็คเรียกเก็บ)
4. ชำระเงินค่าบริการผ่านบัญชีธนาคาร ท่านสามารถชำระค่าบริการผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย
สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่
บัญชีกระแสรายวัน
เลขที่บัญชี 041 – 6 – 04198 – 1
ชื่อบัญชี บริษัท รุ้งทองทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

ธนาคารกสิกรไทย
สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่
บัญชีกระแสรายวัน
028 – 1 – 08475 – 5
ชื่อบัญชี บริษัท รุ้งทองทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่
บัญชีกระแสรายวัน
043 – 3 – 03773 – 1
ชื่อบัญชี บริษัท รุ้งทองทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

ธนาคารกรุงเทพ
สาขาอาคารกรุงเทพ ทาวเวอร์
บัญชีกระแสรายวัน
879 – 3 – 50001 – 1
ชื่อบัญชี บริษัท รุ้งทองทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด


ากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินของท่านมาที่ อีเมล์ info@roongthongtour.com หรือโทรสาร 02-7165548, 02-3191481 หรือแจ้งพนักงานบริษัทที่ท่านติดต่อไว้ได้ทันที