แพคเกจมัลดีฟส์ 3 วัน 2 คืน

แพคเกจมัลดีฟส์ 3 วัน 2 คืน

พัก Club Med Finolhu Maldives
      โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว * * * * * 

โดยสายการบินแอร์ เอเชีย (FD) 


สำรองที่นั่ง ภายใน 30 มีนาคม 2563 นี้เท่านั้น

Travel Period : 10 - 12 เมษายน 2563


 
เริ่มต้น
฿52,750
 • เมือง
  มัลดีฟส์
 • โรงแรม
  Club Med Finolhu Maldives
 • ระดับ
  5 ดาว
บริการ
 • Hotel
 • Shuttle
Book Now !

Itinerary
Hotel
Pricing
Remarks
Note
วันที่ 1 Bangkok - Maldives
 • เช็คอินที่สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบิน Air Asia (FD) 
 • ออกเดินทางสู่เมืองมัลดีฟส์ โดยสายการบิน Air Asia 
 • เมื่อเดินทางถึงมัลดีฟส์แล้ว เจ้าหน้าที่รอรับท่าน และบริการไปส่งที่โรงแรม
 • พักค้างคืน ณ Club Med FINOLHU Maldives ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 Maldives
 • อิสระตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อ Optional Tour เพิ่มเติม 
 • พักค้างคืน ณ Club Med FINOLHU Maldives ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 Maldives - Bangkok
 • อิสระตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อ Optional Tour เพิ่มเติม 
 • ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Air Asia (FD) 
โรงแรม Club Med Finolhu Maldives
ระดับ
5 ดาว
เบอร์โทรศัพท์ +960 664-4040
ที่อยู่ N 2051 Gasfinolhu, Maldives
ราคาแพคเกจทัวร์ เริ่มต้น

Club Med Finolhu Maldives
Travel Period : 10  - 12  เมษายน 2563 

Room Category    Package/Adult  Package/Teenager
Sunrise Beach Villa 52,750               47,200              
Sunset Beach Villa 54,200 48,400
Sunrise Overwater Villa 64,000  
Sunset Overwater Villa 68,300  ราคานี้ใช้เดินทางระหว่าง

10 -12 เมษายน 2563

ราคาแพคเกจทัวร์รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)- มาเล่ (มัลดีฟส์) - กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)
    โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) Direct Flight
2. ห้องพัก 2 คืน พักที่ Clubmed – Finolhu Hotel ระดับ 5 ดาว
3. อาหารเช้า / กลางวัน / เย็น (International buffet daily)
4. Bar & Snacking: All-day unlimited selected drinks and snacks at the Bar (except for premium drinks)
5. เรือ Speed Boat รับส่งจากสนามบิน – โรงแรม – สนามบิน  
6. Resort’s activities such as water sports, fitness activities, entertainment etc
7. Host of land

ราคาแพคเกจทัวร์ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากรายการ

 • กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า 10 วันทำการ (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด) 
 • เดินทางอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป 
 • ราคาค่าบริการ คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และราคาตั๋วเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการปรับขึ้นราคาของค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน การประกาศลดค่าเงินบาทหรืออัตราแลกเปลี่ยนที่ปรับขึ้นแล้วแต่กรณีตามความเป็นจริง 
 • หากระหว่างการเดินทาง ท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือ ประเทศปลายทางปฏิเสธออกจากเมือง หรือการเข้าเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและ ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าแพคเกจทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด 
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล และ ทรัพย์สินสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นนอกเหนืออำนาจการควบคุมของ บริษัทฯ 
 • ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ถือว่าท่านสละซึ่งสิทธิ์นั้น และจะไม่สามารถ เรียกร้องขอคืนเงินค่าบริการทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ 
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับแพคเกจทัวร์นี้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์สูงสุดที่ท่านพึงจะได้รับเป็นสำคัญ 
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตั๋วเครื่องบินและโรงแรมที่พักราคาพิเศษในแต่ละวันมีจำนวนจำกัด 
 • ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนโรงแรมเป็นระดับเดียวกัน กรณีที่ห้องพักที่ท่านเลือกเต็ม 
 • กรุณาโทรสอบถามสถานะตั๋วเครื่องบินและห้องพักว่างในวันที่ท่านต้องการเดินทาง 
 • ราคาห้องพักข้างต้นเป็นราคาต่ำสุดของแต่ละโรงแรม 
 • ราคาและจำนวนคงเหลือของห้องพักในแต่ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บริษัทฯจะแจ้งราคา ณปัจจุบันให้ทราบเมื่อมีการ สอบถามเข้ามา 
 • ราคานี้ยกเว้นช่วงวันหยุด Long Weekends หรือ เทศกาลต่างๆ

เเพคเกจทัวร์อื่นๆที่น่าสนใจ

Tell us what you think about this item!