Centara Ras Fushi Resort & Spa

แพคเกจทัวร์มัลดีฟส์ 3 วัน 2 คืน

แพคเกจทัวร์มัลดีฟส์ 3 วัน 2 คืน ณ Centara Ras Fushi Resort & Spa ระดับ 4 ดาว
เที่ยวมัลดีฟส์สุดคุ้ม โดยสปีดโบ๊ท พร้อมสรรสร้างวันหยุดที่ผ่อนคลายและน่าจดจำ ดื่มด่ำไปกับโอกาสฟื้นฟูร่างกายในพื้นที่ที่จัดไว้สำหรับดูแลสุขภาพโดยเฉพาะ
**All Inclusive**รวมบริการเรือรับส่งระหว่าง สนามบิน-ที่พัก-สนามบิน
*Summer Escape Weekend Special *


พิเศษ
บริการอาหารเช้า - กลางวัน และดินเนอร์ที่ Oceans Restaurant ทุกวัน
บริการชายามบ้าย
บริการ soft drinks และน้ำแร่ ตลอดทั้งวัน
บาร์เปิด บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ให้บริการตั้งแต่ 11.00 - เที่ยงคืน
บริการกีฬาทางน้ำ(ที่ไม่ใช่เครื่องยนต์) และดำน้ำตื้น
ฟรี Wifi
-ห้องพักประเภท Ocean Front Beach Villa 
อยู่ต่อจ่ายเพิ่มคืนละ 7,700/ท่าน (ADL) 

เริ่มต้น
฿34,170
 • เมือง
  มัลดีฟส์
 • โรงแรม
  Centara Ras Fushi Resort & Spa
 • ระดับ
  4 ดาว
บริการ
 • Hotel
 • Shuttle
Book Now !

Itinerary
Hotel
Pricing
Remarks
Note
วันที่ 1 DAY 1

- เช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบิน Bangkok Airways (PG)
- ออกเดินทางสู่เมืองมัลดีฟส์ โดยสายการบิน Bangkok Airways
- พักค้างคืน ณ Centara Ras Fushi Resort & Spa ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 DAY 2

- อิสระตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อ Optional Tour เพิ่มเติม
- พักค้างคืน ณ Centara Ras Fushi Resort & Spa ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 DAY 3

- อิสระตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อ Optional Tour เพิ่มเติม
- ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Bangkok Airways (PG) 

โรงแรม Centara Ras Fushi Resort & Spa
ระดับ
4 ดาว
ภาพโรงแรม

เบอร์โทรศัพท์ +960 664 3880
ที่อยู่ North Male' Atoll, North Male Atoll , Republic of Maldives
แผนที่
View Centara Hotels & Resorts in a larger map
ราคาแพคเกจทัวร์ เริ่มต้น

34,170

ภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง

5,790

ราคาแพคเกจทัวร์ รวมค่าภาษีสนามบิน

40,500

ราคานี้ใช้เดินทางระหว่าง

โปรดสอบถาม

ราคาแพคเกจทัวร์รวม

- ตั๋วเครื่องบินไปกลับ โดยสายการบิน Bangkok Airways (PG)
- ที่พัก 2 คืน ณ Centara Ras Fushi ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า รวมอาหารเช้า
- บริการเรือรับส่งระหว่าง สนามบิน-ที่พัก-สนามบิน 

พิเศษ
-บริการอาหารเช้า/กลางวัน และเย็นทุกวัน ณ ร้านอาหาร Oceans Restaurant
-บริการชายามบ่าย
-บริการ soft drink และน้ำแร่ตลอดทั้งวัน
-บาร์เปิดบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด เช่น ไวน์ เบียร์ และค๊อกเทล ให้บริการตั้งแต่ 11.00 - เที่ยงคืน 
-บริการกีฬาทางน้ำ(ที่ไม่ใช่เครื่องยนต์) และอุปกรณ์ดำน้ำตื้น
-บริการฟรีอินเตอร์เนต Wi-Fi

ราคาแพคเกจทัวร์ไม่รวม

- ค่าทิปและค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง 5,790 บาท
- อยู่ต่อจ่ายเพิ่มคืนละ 7,700 บาท/ท่าน
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีที่ต้องการออกใบกำกับภาษี)

1.กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า 10 วันทำการ (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด)
2.เดินทางอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป
3.ราคาค่าบริการ คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และราคาตั๋วเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการปรับขึ้นราคาของค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน การประกาศลดค่าเงินบาทหรืออัตราแลกเปลี่ยนที่ปรับขึ้นแล้วแต่กรณีตามความเป็นจริง
4.หากระหว่างการเดินทาง ท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือ ประเทศปลายทางปฏิเสธออกจากเมือง หรือการเข้าเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและ ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าแพคเกจทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
5.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล และ ทรัพย์สินสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นนอกเหนืออำนาจการควบคุมของ บริษัทฯ
6.ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ถือว่าท่านสละซึ่งสิทธิ์นั้น และจะไม่สามารถ เรียกร้องขอคืนเงินค่าบริการทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้
7.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับแพคเกจทัวร์นี้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์สูงสุดที่ท่านพึงจะได้รับเป็นสำคัญ
8.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

1. ตั๋วเครื่องบินและโรงแรมที่พักราคาพิเศษในแต่ละวันมีจำนวนจำกัด
2. ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนโรงแรมเป็นระดับเดียวกัน กรณีที่ห้องพักที่ท่านเลือกเต็ม
3. กรุณาโทรสอบถามสถานะตั๋วเครื่องบินและห้องพักว่างในวันที่ท่านต้องการเดินทาง
4. ราคาห้องพักข้างต้นเป็นราคาต่ำสุดของแต่ละโรงแรม
5.ราคาและจำนวนคงเหลือของห้องพักในแต่ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บริษัทฯจะแจ้งราคา ณปัจจุบันให้ทราบเมื่อมีการ สอบถามเข้ามา
6. ราคานี้ยกเว้นช่วงวันหยุด Long Weekends หรือ เทศกาลต่างๆ

เเพคเกจทัวร์อื่นๆที่น่าสนใจ

Tell us what you think about this item!