แพคเกจทัวร์ ลอนดอน 4 วัน 3 คืน

แพคเกจทัวร์ลอนดอน พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ใกล้ๆ กับ London Eye สายการบิน British Airways รวมรถรับส่งไป-กลับสนามบิน เเละค่าบริการยื่นวีซ่า

เริ่มต้น
฿45,252
 • เมือง
  ลอนดอน
 • โรงแรม
  Park Plaza County Hall
 • ระดับ
  4 ดาว
บริการ
 • Hotel
 • Shuttle
 • วีซ่า
Book Now !

Itinerary
Hotel
Pricing
Remarks
Note
วันที่ 1 Bangkok - London

เช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบิน British Airways (BA)
- ออกเดินทางสู่เมืองลอนดอน โดยสายการบิน British Airways
- เมื่อเดินทางถึงลอนดอนแล้ว เจ้าหน้าที่รอรับท่าน และบริการไปส่งที่โรงแรม
พักค้างคืน ณ Park Plaza County Hall ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 London

- อิสระตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อ Optional Tour เพิ่มเติม
พักค้างคืน ณ Park Plaza County Hall ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 London

- อิสระตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อ Optional Tour เพิ่มเติม
พักค้างคืน ณ Park Plaza County Hall ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 London - Bangkok

- อิสระตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อ Optional Tour เพิ่มเติม
- เมื่อถึงเวลานัดหมาย เจ้าหน้าที่รับท่านไปส่งที่สนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน British Airways

โรงแรม Park Plaza County Hall
ระดับ
4 ดาว
ภาพโรงแรม

Park Plaza County Hall

เบอร์โทรศัพท์ +44 (0) 20 7021 1800
ที่อยู่ 1 Addington St, London, SE1 7RY United Kingdom
แผนที่

ราคาแพคเกจทัวร์ เริ่มต้น

36,747

ภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง

20,500

ราคาแพคเกจทัวร์ รวมค่าภาษีสนามบิน

57,247

ราคานี้ใช้เดินทางระหว่าง

โปรดสอบถาม

ราคาแพคเกจทัวร์รวม
 • ตั๋วเครื่ืองบินไปกลับ โดยสายการบิน British Airways (BA)
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง 20,500 บาท 
 • ที่พัก 3 คืน ณ Park Plaza County Hall ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า รวมอาหารเช้า
 • รถรับส่งสนามบิน-โรงแรม ไปกลับ (Seat-in-coach) - ค่าวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ (Multiple)
ราคาแพคเกจทัวร์ไม่รวม
 • ค่าทิปและค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีที่ต้องการออกใบกำกับภาษี)
 • กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า 10 วันทำการ (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด) 
 • เดินทางอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป 
 • ราคาค่าบริการ คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และราคาตั๋วเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการปรับขึ้นราคาของค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน การประกาศลดค่าเงินบาทหรืออัตราแลกเปลี่ยนที่ปรับขึ้นแล้วแต่กรณีตามความเป็นจริง 
 • หากระหว่างการเดินทาง ท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือ ประเทศปลายทางปฏิเสธออกจากเมือง หรือการเข้าเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและ ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าแพคเกจทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด 
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล และ ทรัพย์สินสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นนอกเหนืออำนาจการควบคุมของ บริษัทฯ 
 • ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ถือว่าท่านสละซึ่งสิทธิ์นั้น และจะไม่สามารถ เรียกร้องขอคืนเงินค่าบริการทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ 
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับแพคเกจทัวร์นี้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์สูงสุดที่ท่านพึงจะได้รับเป็นสำคัญ 
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตั๋วเครื่องบินและโรงแรมที่พักราคาพิเศษในแต่ละวันมีจำนวนจำกัด 
 • ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนโรงแรมเป็นระดับเดียวกัน กรณีที่ห้องพักที่ท่านเลือกเต็ม 
 • กรุณาโทรสอบถามสถานะตั๋วเครื่องบินและห้องพักว่างในวันที่ท่านต้องการเดินทาง 
 • ราคาห้องพักข้างต้นเป็นราคาต่ำสุดของแต่ละโรงแรม 
 • ราคาและจำนวนคงเหลือของห้องพักในแต่ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บริษัทฯจะแจ้งราคา ณปัจจุบันให้ทราบเมื่อมีการ สอบถามเข้ามา 
 • ราคานี้ยกเว้นช่วงวันหยุด Long Weekends หรือ เทศกาลต่างๆ

เเพคเกจทัวร์อื่นๆที่น่าสนใจ

Tell us what you think about this item!