แพคเกจทัวร์ โซล 3 วัน 2 คืน

เเพคเกจทัวร์ ประเทศเกาหลี 3 วัน 2 คืน รวมตั๋วเครื่องบินสายการบินโคเรียนแอร์ โรงแรม Fraser Place Central ระดับ 5 ดาว และรถรับส่ง ไป-กลับ สนามบิน

เริ่มต้น
฿23,587
 • เมือง
  โซล
 • โรงแรม
  Fraser Place Central
 • ระดับ
  5 ดาว
บริการ
 • Hotel
 • Shuttle
Book Now !

Itinerary
Hotel
Pricing
Remarks
Note
วันที่ 1 Bangkok to Seoul

- เช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบิน Korean Airlines (KE)
- ออกเดินทางสู่เมืองโซล โดยสายการบิน Korean Airlines
- เมื่อเดินทางถึงโซลแล้ว เจ้าหน้าที่รอรับท่าน และบริการไปส่งที่โรงแรม
พักค้างคืน ณ Fraser Place Central ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 Seoul

- อิสระตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อ Optional Tour เพิ่มเติม
พักค้างคืน ณ Fraser Place Central ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 Seoul - Bangkok

- อิสระตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อ Optional Tour เพิ่มเติม
- เมื่อถึงเวลานัดหมาย เจ้าหน้าที่รับท่านไปส่งที่สนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
- ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Korean Airlines

โรงแรม Fraser Place Central
ระดับ
5 ดาว
ภาพโรงแรม

เบอร์โทรศัพท์ +82 2 2220 8888
ที่อยู่

프레이저 플레이스 센트럴 서울 202 Euijuro 1(il)-ga Jung-gu, , South Korea

แผนที่

ราคาแพคเกจทัวร์ เริ่มต้น

23,587

ภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง

7,185

ราคาแพคเกจทัวร์ รวมค่าภาษีสนามบิน

30,772

ราคานี้ใช้เดินทางระหว่าง

โปรดสอบถาม

ราคาแพคเกจทัวร์รวม

- ตั๋วเครื่ืองบินไปกลับ โดยสายการบิน Korean Airlines (KE)
- ค่าภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง 7,185 บาท
ที่พัก 2 คืน ณ  Fraser Place Central ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า รวมอาหารเช้า
- รถรับส่งสนามบิน-โรงแรม ไปกลับ (Seat-in-coach)

ราคาแพคเกจทัวร์ไม่รวม

- ค่าทิปและค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีที่ต้องการออกใบกำกับภาษี)

1. กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า 10 วันทำการ (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด)
2. เดินทางอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป
3. ราคาค่าบริการ คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และราคาตั๋วเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการปรับขึ้นราคาของค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน การประกาศลดค่าเงินบาทหรืออัตราแลกเปลี่ยนที่ปรับขึ้นแล้วแต่กรณีตามความเป็นจริง
4.หากระหว่างการเดินทาง ท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือ ประเทศปลายทางปฏิเสธออกจากเมือง หรือการเข้าเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและ ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าแพคเกจทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล และ ทรัพย์สินสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นนอกเหนืออำนาจการควบคุมของ บริษัทฯ
6.ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ถือว่าท่านสละซึ่งสิทธิ์นั้น และจะไม่สามารถ เรียกร้องขอคืนเงินค่าบริการทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับแพคเกจทัวร์นี้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์สูงสุดที่ท่านพึงจะได้รับเป็นสำคัญ
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

1. ตั๋วเครื่องบินและโรงแรมที่พักราคาพิเศษในแต่ละวันมีจำนวนจำกัด
2. ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนโรงแรมเป็นระดับเดียวกัน กรณีที่ห้องพักที่ท่านเลือกเต็ม
3. กรุณาโทรสอบถามสถานะตั๋วเครื่องบินและห้องพักว่างในวันที่ท่านต้องการเดินทาง
4. ราคาห้องพักข้างต้นเป็นราคาต่ำสุดของแต่ละโรงแรม
5.ราคาและจำนวนคงเหลือของห้องพักในแต่ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บริษัทฯจะแจ้งราคา ณปัจจุบันให้ทราบเมื่อมีการ สอบถามเข้ามา
6. ราคานี้ยกเว้นช่วงวันหยุด Long Weekends หรือ เทศกาลต่างๆ

เเพคเกจทัวร์อื่นๆที่น่าสนใจ

Tell us what you think about this item!