แพคเกจทัวร์ โอซาก้า 3 วัน 2 คืน

เเพคเกจทัวร์โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น 3 วัน 2 คืน โรงแรม ANA Crowne Plaza Osaka Hotel ระดับ 4.5 ดาว โดยสายการบินThai Airways
รวมรถรับส่งไป-กลับสนามบิน
เริ่มต้น
฿22,418
 • เมือง
  โอซาก้า
 • โรงแรม
  ANA Crowne Plaza Osaka Hotel
 • ระดับ
  4-5 ดาว
บริการ
 • Hotel
 • Shuttle
Book Now !

Itinerary
Hotel
Pricing
Remarks
Note
วันที่ 1 Bangkok -Osaka

- เช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบินThai Airways (TG)
- ออกเดินทางสู่เมืองโอซาก้า โดยสายการบินThai Airways (TG)
- เมื่อเดินทางถึงโอซาก้า แล้ว เจ้าหน้าที่รอรับท่าน และบริการไปส่งที่โรงแรม
พักค้างคืน ณ ANA Crowne Plaza Osaka Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 Osaka

- อิสระตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อ Optional Tour เพิ่มเติม
พักค้างคืน ณ ANA Crowne Plaza Osaka Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 Osaka - Bangkok

- อิสระตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อ Optional Tour เพิ่มเติม
- เมื่อถึงเวลานัดหมาย เจ้าหน้าที่รับท่านไปส่งที่สนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
- ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินThai Airways (TG)

โรงแรม ANA Crowne Plaza Osaka Hotel
ระดับ
4-5 ดาว
ภาพโรงแรม

http://www.roongthongtour.com/Package-Tours/images/hotels/ANA%20Crowne%20Plaza%20Osaka%20Hotel%201.jpg

เบอร์โทรศัพท์ + 001 800 656 888
ที่อยู่ 1-3-1 Dojimahama, Kita-Ku Osaka, Osaka , 530-0004 Japan
แผนที่
ราคาแพคเกจทัวร์ เริ่มต้น 22,418
ภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง 7,950
ราคาแพคเกจทัวร์ รวมค่าภาษีสนามบิน 30,368
ราคานี้ใช้เดินทางระหว่าง

โปรดสอบถาม

ราคาแพคเกจทัวร์รวม

- ตั๋วเครื่ืองบินไปกลับ โดยสายการบิน Thai Airways (TG)
- ค่าภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง 7,950 บาท
- ที่พัก 2 คืน ณ ANA Crowne Plaza Osaka Hotel  ระดับ 4.5 ดาว หรือเทียบเท่า รวมอาหารเช้า
- รถรับส่งสนามบิน-โรงแรม ไปกลับ (Seat-in-coach)

ราคาแพคเกจทัวร์ไม่รวม

- ค่าทิปและค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีที่ต้องการออกใบกำกับภาษี)

 • กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า 10 วันทำการ (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด) 
 • เดินทางอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป 
 • ราคาค่าบริการ คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และราคาตั๋วเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการปรับขึ้นราคาของค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน การประกาศลดค่าเงินบาทหรืออัตราแลกเปลี่ยนที่ปรับขึ้นแล้วแต่กรณีตามความเป็นจริง 
 • หากระหว่างการเดินทาง ท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือ ประเทศปลายทางปฏิเสธออกจากเมือง หรือการเข้าเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและ ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าแพคเกจทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด 
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล และ ทรัพย์สินสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นนอกเหนืออำนาจการควบคุมของ บริษัทฯ 
 • ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ถือว่าท่านสละซึ่งสิทธิ์นั้น และจะไม่สามารถ เรียกร้องขอคืนเงินค่าบริการทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ 
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับแพคเกจทัวร์นี้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์สูงสุดที่ท่านพึงจะได้รับเป็นสำคัญ 
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตั๋วเครื่องบินและโรงแรมที่พักราคาพิเศษในแต่ละวันมีจำนวนจำกัด 
 • ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนโรงแรมเป็นระดับเดียวกัน กรณีที่ห้องพักที่ท่านเลือกเต็ม 
 • กรุณาโทรสอบถามสถานะตั๋วเครื่องบินและห้องพักว่างในวันที่ท่านต้องการเดินทาง 
 • ราคาห้องพักข้างต้นเป็นราคาต่ำสุดของแต่ละโรงแรม 
 • ราคาและจำนวนคงเหลือของห้องพักในแต่ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บริษัทฯจะแจ้งราคา ณปัจจุบันให้ทราบเมื่อมีการ สอบถามเข้ามา 
 • ราคานี้ยกเว้นช่วงวันหยุด Long Weekends หรือ เทศกาลต่างๆ

เเพคเกจทัวร์อื่นๆที่น่าสนใจ

Tell us what you think about this item!