.-
รุ้งทองทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน จองตั๋วเครื่องบิน โรงแรม,รีสอร์ท โปรแกรมท่องเที่ยว แพคเกจทัวร์ กรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ บริการรถเช่า
เกี่ยวกับเรา  |  ติดต่อเรา     
ทริปที่น่าสนใจ
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
 
ประเทศ:
วันเดินทาง:
จาก
ถึง
รูปแบบทัวร์:
ชื่อทัวร์หรือคำสำคัญ:
 

no picture available

 .-


Itinerary Price picture condition booking
ไม่มีข้อมูล
 
วันแรก กรุงเทพ-หลวงพระบาง - เที่ยวชมเมืองหลวงเก่า แห่งดินแดนล้านช้าง เมืองหลวงพระบาง วัดเชียงทอง วัดวิชุนราช ตลาดค่ำ นมัสการพระพุทธจอมพูสี
 
.......

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง -  (PG)
ประเทศ:
ลาว
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง:  พ.ค. - ธ.ค.2555
ราคาเริ่มต้น : 24,900 บาท

เดินทางขั้นต่ำ 2  ท่านขึ้นไป ก็เดินทางได้  ไม่ต้องรอจำนวนกรุ๊ป -  จะมีไกด์ท้องถิ่นพูดไทย รอรับท่านที่สนามบินหลวงพระบาง  พร้อมเริ่มนำเที่ยวตลอดการเดินทางที่หลวงพระบางจนถึงวันกลับ

** ท่านสามารถเลือกวันเดินทางด้วยตัวท่านเองได้  ไม่ต้องรอจำนวนกรุ๊ป **

หลวงพระบาง เป็นเมืองหลวงเก่าอันอุดมไปด้วยความรุ่งเรืองของอารยธรรม เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตที่ก้าวย่างไปอย่างช้าๆ ทั้ง สถาปัตยกรรมของพระมหากษัตริย์สถาปัตยกรรมแบบพื้นถิ่น และสถาปัตยกรรมจากอิทธิพลของการล่าอานานิคมที่ผสมผสานอยู่ด้วยกันอย่างกลม กลืนและมีชีวิต หลวงพระบาง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่19 ในปี พ.ศ. 2538 ประกาศให้พื้นที่ส่วนหนึ่งของเมือง หลวงพระบางเป็นมรดกโลก

07.00 น. เช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยตนเอง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
09.30 น. ออกเดินทางสู่ หลวงพระบาง โดย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) เที่ยวบินที่ PG 941
11.30 น. เดินทางถึง สนามบินหลวงพระบาง หลวงพระบาง จากนั้นท่านจะเจอไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาไทย) รอรับท่านที่สนามบิน เข้าเช็คอินที่พัก จากนั้นพาท่านไปรับประทานอาหารกลางวัน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย จากนั้นเที่ยวชม วัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีลักษณะสวยงามและอ่อนช้อยที่สุด สร้างมากว่า 400 ปี ในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ผู้เป็นกษัตรย์ 2แผ่นดิน คือล้านนาและกรุงศรีสัตนาคนหุตล้านช้างร่มขาว (หลวงพระบาง) โดยลักษณะสิม หรืออุโบสถของวัด เป็นต้นกำเนิดแห่งลักษณะสถาปัตยกรรมแบบหลวงพระบาง อันเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครเหมือน สิมเป็นอาคารที่สำคัญที่สุดของวัด ตามความเชื่อถือว่าเป็นศูนย์กลางของจักรวาล ที่สถิตของเทวดาและผู้มีบุญบารมี ซึ่งแทนด้วยพระประธาน ที่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า สิ่งสูงสุดของจักรวาลตามความเชื่อ โดยรอบอาคารประกอบด้วยอาคารประกอบที่เป็นตัวแทนของทวีปทั้งสี่ ตามคติจักรวาล เที่ยวชม วัดวิชุนราช สร้างในสมัยเจ้าวิชุนราช โดยมีเจดีย์ทรงครึ่งวงกลมขนาดใหญ่อยู่ด้านหน้าวัดเรียกว่าพระธาตุหมากโม ซึ่งหมายถึงแตงโม เพราะองค์เจดีย์มีลักษณะคล้ายแตงโมผ่าครึ่งอบู่บนฐานสี่เหลี่ยม บางตำนาน กล่าวว่าใต้ฐานของเจดีย์องค์นี้ มีสมบัติของเจ้าแผ่นดินฝังอยู่เป็นจำนวนมาก และได้ถูกขุดออกไปในช่วงเวลาสงคราม ย่ำค่ำนำเดินขึ้นบันได 328 ขั้น นมัสการพระพุทธจอมพูสี ที่ตั้งโดดเด่นกลางใจเมือง สามารถชมทัศนียภาพของเมืองหลวงพระบางที่โอบล้อมด้วยสายน้ำคานและโขงจากบนมุมสูง
เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม THE GRAND LUANG PRABANG / VILLA SANTI หรือ LE PALAIS JULIANA LUANG PRABANG ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
20.00 น. หลังอาหารเย็น อิสระในการเลือกชมสินค้าหัตกรรม ณ บริเวณตลาดมืด อิสระตามอัธยาศัย
 
วันที่สอง เที่ยวชมเมืองหลวงเก่า แห่งดินแดนล้านช้าง เมืองหลวงพระบาง ล่องแม่น้ำโขง ถ้ำติ่ง บ้านซ่างไห น้ำตกตาดกวางสี
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
08.00 น. หลังอาหารเช้า นำท่านล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำโขง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง มาถึง ถ้ำติ่ง ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาริมแม่น้ำโขง ภายในถ้ำเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปรูปไม้จำนวนมากมายในอดีตช่วงปีใหม่ลาว (สงกรานต์) จะมีชาวลาวเดินทางไปสรงน้ำพระพุทธรูป ที่ถ้ำติ่ง เดินทางชมหมู่บ้านช่างไห ซึ่งเป็นหมู่บ้านต้มเหล้าแบบดั้งเดิม แวะเยี่ยม บ้านช่างค้อง ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ทำกระดาษสาแบบภูมิปัญญาชาวบ้านและยังอนุรักษ์การผลิตจนถึงปัจจุบัน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ......
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่านสู่ บ้านผานม ซึ่งเป็นชุมชนชาวไทลื้อที่ถูกกวาดต้อนมาเมื่อครั้งที่กองทัพไทยได้ยกทัพขึ้นไปปราบปรามเหตุการณ์ ไม่สงบที่สิบสองปันนา การทอผ้าของชาวไทลื้อบ้านผานมนั้นขจรกระจายไกลกว้าง ต่างได้รับยอมรับว่างามนัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ น้ำตกตาดกวงสี หนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน้ำตกที่ตกลดหลั่นเป็นชั้น ๆ อย่างสวยงามแต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนที่ไหลปะปนมากับน้ำพร้อมกับชม ความร่มรื่นเขียวชะอุ่มรอบ ๆ บริเวณ หลังอาหารเย็น เดินชมเมืองยามค่ำตามอัธยาศัย
เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย นำท่านเข้าสู่ที่พัก The Grand Luang Prabang / Villa Santi / Le Palais Juliana Luang Prabang ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 
วันที่สาม เที่ยวชมเมืองหลวงเก่า แห่งดินแดนล้านช้าง เมืองหลวงพระบาง ตักบาตร หอพิพิทธภัณฑ์ วัดใหม่ สุวรรณภูมาราม หมู่บ้าโบราญ
 
05.30 น. ตื่นแต่เช้าตรู่ เตรียมตัว ตักบาตรข้าวเหนียว อันเป็นธรรมเนียมบฏิบัติสำหรับชาวหลวงพระบาง (โปรด แต่งกายสุภาพ) โดยขบวนพระภิกษุราว 300-400 รูป ทั่วทั้งตัวเมืองหลวงพระบาง จะแยกเดินออกเส้นทางที่วัดกำหนด จะเดินเรียงแถว ให้ประชาชนที่มาเฝ้ารอทั้งหลายนำข้าวเหนียว โดยผู้ใส่จะหยิบขึ้นมาในขนาดพอเหมาะใส่ลงไปในบาตร จะสังเกตได้ว่าทำเนียมเดิมของชาวหลวงพระบาง หากข้าวเหนียวของใครเหลือ ก็จะปั้นเป็นก้อนแล้วนำไปวางไว้บนกำแพงยาวด้านหลังคล้ายเป็นการไว้เจ้าที่ เจ้าทาง ประเพณีของชาวลาวจะนำอาหารของคาวและของหวานจะนำไปถวายที่วัด จึงไม่ควรนำอาหารอย่างอื่นหรือแม้กระทั้งเงินและดอกไม้ใส่บาตรให้ท่าน เชิญชิมกาแฟ ร้านประชานิยม ต้นตำรับกาแฟลาว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
08.00 น. หลังอาหารเช้า เราจะนำคณะเที่ยวชม หอพิพิธภัณฑ์ หรือ พระราชวังเก่าเจ้ามหาชีวิตของลาว ซึ่งสร้างใน สมัยเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ในอดีตที่นี่เคยเป็นพระราชวังหลวง ที่พำนักของเจ้ามหาชีวิต หลังเปลี่ยนระบอบการปกครอง รัฐบาลลาวได้เปลี่ยนเป็นหอพิพิธภัณฑ์ และเปิดทำการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 นมัสการ องค์พระบาง ซึ่งเป็นพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง และชมห้องต่างๆ ภายในพระราชวัง ที่ได้จัดแสดงเครื่องใช้ของเจ้ามหาชีวิตและพระราชวังศ์ และของขวัญที่ระลึกจากประเทศต่างๆ จากนั้นเที่ยวชมวัดใหม่ สุวรรณภูมารามหรือที่ชาวหลวงพระบางเรียกกันสั้นๆว่า วัดใหม่ เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน ซึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราช องค์สุดท้ายของลาวและยังเคยเป็นที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปคู่เมืองหลวงพระบางในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตสักรินฤทธิ์ จนกระทั่งถึงปีพ.ศ. 2437 จึงได้อัญเชิญพระบางไปประดิษฐานในหอพระบางภายในพระราชวังจวบจนกระทั่งปัจจุบัน เมื่อมาเยือนวัดแห่งนี้สิ่งที่เราจะสัง เกตเห็นถึงความแตกต่างจากวัดอื่นๆคือตัวอุโบสถ(สิม)ลักษณะจะเป็นอาคารทรงโรง หลังคามีขนาดใหญ่ มีชายคาปกคลุมทั้งสี่ด้านสองระดับ ต่อเนื่องกันด้านข้างมีฐานยื่นออกมารับกับชายคาที่ทอดยาวลงเกือบดินพื้นดิน บนยอดหลังคา เป็นหน้าจั่วขนาดใหญ่โดยมีหลังคาเล็กๆ ซ้อน อยู่อีกชั้นหนึ่ง ตรงกลางของหลังคาเล็กประดับช่อฟ้าด้านหลังมีหอขวางสร้างขึ้นติดกัน เชื่อว่ามาต่อเติมในภายหลัง ที่ระเบียงด้านหน้ามีอาคาร คล้ายศาลาขวางครอบอยู่ มีหลังคาติดกับหลังคาอุโบสถ ที่เสาลงรักปิดทองอย่างสวยงาม ผนังด้านหน้า พระอุโบสถตกแต่งด้วยภาพลงรักปิด ทองดูเหลืองอร่ามงามตายาวตลอดผนัง เล่าเรื่องพระเวสสันดรชาดก โดยฝีมือ ช่างหลวงประจำรัชกาลเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ด้านล่างเป็น รูปสัตว์ชนิดต่างๆ มีรูปช้างน้ำอยู่ด้านล่างขวาของภาพ ส่วนบานประตูแกะสลักเป็นรูปเทวดาศิลปะแบบเชียงขวางภายในพระอุโบสถมีพระ พุทธรูปนับหมื่นนับแสนองค์บนผนังสีแดง คล้ายกับที่เคยพบเห็นในวัดบางแห่งของจังหวัดเชียงใหม่ ตรงกลางเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่อง มี พระพักตร์ที่งดงาม จัดเป็นกลุ่มพระพุทธรูป หลวงพระบาง แบบหนึ่ง ตรงข้ามด้านหน้าพระอุโบสถมีอาคารก่ออิฐถือปูนหลังเล็กๆ 2 หลังขนาดต่างกัน ชาวลาวเรียกว่า อูบมุง ขนาบข้างพระธาตุทรงดอกบัวสี่เหลี่ยม อูบมุงหลังใหญ๋หันหน้ามาทางพระอุโบสถ ภายในมีพระพุทธรูป ปางมารวิชัยขนาดค่อนข้างใหญ่ประดิษฐานอยู่ ส่วนอูบมุงหลังเล็กหันหน้าออกถนน บริเวณภายในวัดใหม่มีการจัดวางผังอาคารกลุ่มพุทธวาสและสังฆาวาสแยกออกเป็นสัดส่วน มีแนวต้นไม้เล็กๆคั่นอยู่ในช่วง ปีใหม่ลาว (เดือนเมษายนของทุกปี) ทางการได้มีการอัญเชิญ "พระบาง" ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบางมาไว้ที่ลานด้านหน้าของวัดใหม่แห่งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำอีกด้วย จากนั้นเยี่ยมชม หมู่บ้าโบราญ (เฮือนจัน-ห้องว่าการมรดกโลก) ด้านในมีการจัดแสดงรูปถ่ายเมืองหลวงพระบาง เรือนโบราญที่ได้ขึ้นทะเบียน เป็นมรดกโลกก่วา 600 หลัง
10.30 น. ได้เวลาเดินทางสู่สนามบินหลวงพระบาง เตรียมตัวเดินทางกลับ
12.10 น. เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) เที่ยวบินที่ PG942
14.15 น เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพพร้อมรับความประทับใจยิ่ง


        

   
   


จองตั๋วเครื่องบิน :

ตั๋วเครื่องบินในประเทศ, ตั๋วเครืองบินต่างประเทศ, ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ, ตั๋วเครื่องบินราคาถูก, จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์

โปรแกรมท่องเที่ยว :

ท่องเที่ยวในประเทศ, ท่องเที่ยวต่างประเทศ, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์เซี่ยงไฮ้, เที่ยวมาเก๊า, ทัวร์ทั่วโลก

แพคเกจทัวร์ :

แพคเกจทัวร์ในประเทศ, แพคเกจทัวร์ต่างประเทศ, แพคเกจทัวร์ฮ่องกง,มาเก๊า, แพคเกจสิงคโปร์, แพคเกจยุโรป, แพคเกจญี่ปุ่น

รับจัดทัวร์หมู่คณะ

กรุ๊ปทัวร์สัมมนา, กรุ๊ปทัวร์ดูงาน, กรุ๊ปทัวร์ทั่วโลก, กรุ๊ปท่องเที่ยว

บริการวีซ่า :

บริการยื่นวีซ่า, ให้คำปรึกษาเรื่องวีซ่า, วีซ่ายุโรป, วีซ่าอเมริกา, วีซ่าเชงเก็น, วีซ่าญี่ปุ่น, วีซ่าจีน, รับทำวีซ่าทั่วโลก

บริษัท รุ้งทองทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/02307
2332 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02-3183922-3 แฟกซ์ 02-7165548 rttour@roongthongtour.com